Ν. 2800/2000

''Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις''

Φ.Ε.Κ.41/29-02-2000/Τ.Α.

 

Αρθρο 25

Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος

1. Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα Υπηρεσία Εναερίων Μέσων, η οποία έχει ως αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση των Υπηρεσιών του, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, το διοικητικό της επίπεδο, η υπαγωγή, η έδρα και οι επί μέρους αρμοδιότητές της καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.

2. Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως:

α. Ο συντονισμός των επίγειων πυροσβεστικών και άλλων δυνάμεων σε συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και η διαβίβαση στις δυνάμεις αυτές εντολών και πληροφοριών για την αντιμετώπισή τους.

β. Η συμβολή στην καταστολή πυρκαγιών και στη διάσωση θυμάτων από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και ατυχήματα, στην αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων και τη μεταφορά τραυματιών από τις αιτίες αυτές.

γ. Η επιτήρηση ευπαθών δασών και δασικών εκτάσεων και η συμβολή στην ανακάλυψη και σύλληψη των εμπρηστών.

δ. Η μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους, καθώς και η μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης.

ε. Η συμβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Σώματος.

3. Εναέρια μέσα άλλης δημόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας ή φορέων που συμμετέχουν στην κατά την προηγούμενη παράγραφο αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος τίθενται υπό τις εντολές του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (ΦΕΚ 236 Α'), που ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η έννοια του αεροπορικού ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης σύνθεσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.

6. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων στελεχώνεται από το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και διακρίνεται στο ιπτάμενο, στο οποίο υπάγονται οι χειριστές και οι τεχνίτες εναερίων μέσων, και στο προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Η οργανική δύναμη του προσωπικού ανέρχεται σε δέκα (10) χειριστές και δεκαπέντε (15) τεχνίτες. Ο αριθμός του προσωπικού αυτού δύναται να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται τα προσόντα του ιπτάμενου προσωπικού της ως άνω Υπηρεσίας και η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος επιλογής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

8. Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α' κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.

9. Στο ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων χορηγείται πτητικό επίδομα, οι προϋποθέσεις και το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

10. Οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι ως χειριστές ή τεχνίτες εναερίων μέσων, με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα επί δέκα (10) έτη, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης.

11. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται κλιμάκια της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και σε άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά σε αυτήν.

12. Μέχρι την ολοκλήρωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η κάλυψη των αναγκών σε ιπτάμενο προσωπικό και τεχνική υποστήριξη των εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και η μετεκπαίδευση του ιπτάμενου προσωπικού της μπορεί να ανατίθεται σε άλλη κρατική (πολιτική ή στρατιωτική) Υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή ιδιωτικό πρόσωπο παραχωρησιούχο ή ανάδοχο δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του συναρμόδιου Υπουργού, ή με σύμβαση έργου μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του οικείου φορέα, κατά περίπτωση, με τους όρους που καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση ή σύμβαση.

 

Αρθρο 26

Θέματα πυρασφάλειας και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος

1. Οι υπηρεσίες πυρασφάλειας χώρων και εγκαταστάσεων, οι οποίες βάσει συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνονται από το φορέα εκμετάλλευσής τους, μπορεί να παρέχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν σχετικής συμβάσεως που καταρτίζεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, και του εν λόγω φορέα, έναντι αποζημίωσης υπέρ του Δημοσίου.

2. Στα πλαίσια των καθηκόντων που ασκούν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2612/1998, δύνανται να ενεργούν ελέγχους και έρευνες επί προσώπων και οχημάτων, που διέρχονται μέσα από δασικές εκτάσεις, προς ανεύρεση εύφλεκτων υλών, εμπρηστικών μηχανισμών ή άλλων μέσων που είναι κατάλληλα να προκαλέσουν πυρκαγιά στο δάσος και να προβαίνουν στη σύλληψη των παραβατών και την κατάσχεση των απαγορευμένων μέσων, καθώς και των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από τους υπαιτίους εμπρησμού δάσους, στα πλαίσια του Κ.Π.Δ..

3. Στους εμπρηστές δασών, πέραν των ποινικών κυρώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 265 και 266 του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο, ύψους 200.000 έως 20.000.000 δραχμών, ανάλογα με τη μορφή και το βαθμό υπαιτιότητάς τους, το είδος, την έκταση και τη σπουδαιότητα της δασικής εκτάσεως που κάηκε, καθώς και το χρόνο, το προσωπικό και τα μέσα που διατέθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η διαδικασία και τα όργανα επιβολής του διοικητικού προστίμου* και τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης. Με ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το παρόν άρθρο ανώτερα και κατώτερα όρια του διοικητικού προστίμου.

*Εκδόθηκε η ΥΑ 19826 Φ.109/1/2000 (ΦΕΚ 855/11-7-2000 Β) περί καθορισμού της διαδικασίας και των αρμοδίων οργάνων επιβολής στους εμπρηστές δασών διοικητικού προστίμου και αναπροσαρμογή αυτού.

4. Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που κατατάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2612/1998 (ΦΕΚ 112 Α'), λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες και ο χρόνος εργασίας τους που διανύθηκε στις Δασικές Υπηρεσίες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης.

5. Το πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται και εκτός της πυροσβεστικής ακαδημίας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, με έξοδα του ίδιου ή του Δημοσίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Στους εκπαιδευόμενους ή μετεκπαιδευόμενους στο εξωτερικό με έξοδα του Δημοσίου καταβάλλονται οι δαπάνες μετακίνησης, που προβλέπονται και για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.

6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1(α) του άρθρου 4 του Ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α') καταργείται.