ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3/2000

Φ.Ε.Κ. 873/17-7-2000

 

Αρθρο 1

Σύσταση - Αποστολή

1. Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα, Ειδική Υπηρεσία, με τον τίτλο "Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)" η οποία εδρεύει στην Αθήνα, έχει εδαφική αρμοδιότητα στο Νομό Αττικής, λειτουργεί σε 24ωρη βάση, υπάγεται απευθείας στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και έχει ως κύρια αποστολή τη διατήρηση και προστασία της δημόσιας ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού.

2. Η Δ.Α.Ε.Ε. αποτελεί την Προϊσταμένη Αρχή σε θέματα αρμοδιότητάς της, καθοδηγεί, κατευθύνει και συντονίζει τη δράση των Ανακριτικών Γραφείων, αυτοτελών και μη, των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και του προσωπικού τους, στο οποίο διαβιβάζει τις αναγκαίες οδηγίες και διαταγές για την επιτυχή διεξαγωγή του έργου τους και επιπλέον:

α. Ενεργεί για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, που στοχεύει στην πρόκληση, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, εμπρησμού, που στρέφεται και απειλεί τη δημόσια ασφάλεια.

β. Επιλαμβάνεται της διερεύνησης και του χειρισμού εξαιρετικά σοβαρών περιστατικών εμπρησμού, όπως είναι ιδίως αυτός που προκαλείται από οργανωμένη εγκληματική δράση, αυτός που απειλεί ευρύτερο κύκλο εννόμων αγαθών, αυτός που από τον τρόπο και μέσο δράσης, τις ενδείξεις και τις επικρατούσες συνθήκες εκτιμάται ότι προκαλεί το κοινό αίσθημα και αυτός που έχει πολιτικό στόχο ή αποσκοπεί στη διατάραξη της δημόσιας τάξης.

γ. Την ανακάλυψη και σύλληψη ατόμων που φέρεται ότι διέπραξαν εμπρησμό και την αποστολή τους στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

δ. Συνδράμει, σε θέματα της καθ' ύλην αρμοδιότητάς της τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας, με πρόταση του Προϊσταμένου της και έγκριση του Αρχηγού. Οι Υπηρεσίες του Σώματος υποχρεούνται αμελλητί να γνωρίζουν στη Δ.Α.Ε.Ε., με κοινοποίηση στις ιεραρχικά προϊστάμενες ενδιάμεσες Υπηρεσίες, κάθε στοιχείο και πληροφορία, που σχετίζεται με την αποστολή της καθώς επίσης κάθε περίπτωση σοβαρού εμπρησμού.

ε. Δέχεται πληροφορίες, που σχετίζονται με την αποστολή της, τις οποίες διαβιβάζει αμέσως αρμοδίως ή αξιοποιεί αυτές κατάλληλα, κατά περίπτωση.

στ. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία, σχετικές με το αντικείμενο της αποστολής της, με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του εσωτερικού και εξωτερικού. Οι Αστυνομικές, Λιμενικές, Στρατιωτικές και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν παρίσταται ανάγκη ή τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά το προσωπικό της για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου της.

ζ. Οι βαθμοφόροι της Δ.Α.Ε.Ε. έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία των Υπηρεσιών του Σώματος, ύστερα από ενημέρωση των προϊσταμένων τους. Επίσης μπορεί να ζητούν πληροφοριακά στοιχεία που σχετίζονται με την αποστολή της και με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της από άλλες κρατικές αρχές οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, Ν.Π.Δ.Δ., που οφείλουν να παρέχουν τα στοιχεία αυτά.

3. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών συγκροτείται, κατά την αντιπυρική περίοδο κάθε έτους, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κλιμάκιο, στο οποίο αποσπάται ο αναγκαίος αριθμός Αξιωματικών Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικά για την Αττική το προσωπικό της Αστυνομίας προέρχεται από προσωπικό της Κρατικής Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Βίας και έχει ως αποστολή:

α. Τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών που αφορούν την πρόληψη εμπρησμών καθώς και την καταστολή κάθε ενέργειας από οποιονδήποτε και αν προέρχεται και στοχεύει στην με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο πρόκληση εμπρησμών σε δάση και δασικές εκτάσεις.

β. Τη διερεύνηση, αντιμετώπιση και χειρισμό σοβαρών περιστατικών εμπρησμού σε δάση και δασικές εκτάσεις.

γ. Την ανακάλυψη και σύλληψη δραστών εμπρησμού και

δ. Συνεργάζεται με τις Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Υπηρεσίες και συνδράμει στο ανακριτικό τους έργο τις αρμόδιες κατά τόπο Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

 

Αρθρο 2

Στελέχωση - Διάρθρωση - Εξοπλισμός

1. Η Δ.Α.Ε.Ε., προϊστάμενος της οποίας τοποθετείται, Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος, στελεχώνεται από την υπηρετούσα δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος με το αναγκαίο, ειδικά και κατάλληλα εκπαιδευμένο για την αποστολή της έργο, οι βαθμοφόροι της οποίας, ως Ειδικοί Ανακριτικοί Υπάλληλοι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 658/1970 (Α' 190) και το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2612/1998 (Α' 112),έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται για αυτούς από την ισχύουσα νομοθεσία. Το προσωπικό της είναι δυνατόν να αποστέλλεται για εκπαίδευση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αστυνομίας ή άλλες σχολές, μονάδες ή κέντρα εκπαίδευσης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής της.

2. Η Δ.Α.Ε.Ε. διαρθρώνεται εσωτερικά στα ακόλουθα Τμήματα με τις εξής αρμοδιότητες:

              α. Τμήμα 10 -Ερευνών-Επιχειρήσεων Το Τμήμα αυτό χειρίζεται τις σοβαρές περιπτώσεις εμπρησμού στις οποίες διενεργεί προανάκριση, και γενικά ενεργεί για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας που αφορά τους εμπρησμούς.(αστικούς και σε δάση) 

              β. Τμήμα 20 -Γραμματείας-Αρχείου Το Τμήμα αυτό εκτελεί τη γραμματειακή υποστήριξη της Δ.Α.Ε.Ε. και τηρεί τα καθοριζόμενα υπηρεσιακά βιβλία καθώς και το Γενικό Αρχείο Εμπρηστών, από το οποίο παρέχει στις αρμόδιες Αστυνομικές, Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές, όταν ζητηθεί, τα απαιτούμενα στοιχεία. Εκδίδει από το εν λόγω Αρχείο τα ετήσια στατιστικά και άλλα χρήσιμα στοιχεία, τα οποία υποβάλλει στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για υπηρεσιακή αξιολόγηση και αξιοποίηση.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της εφοδιάζεται με τον αναγκαίο και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και τα απαιτούμενα σύγχρονα επιστημονικά, τεχνικά και υλικά μέσα και εξοπλισμό από τα διατιθέμενα στο Σώμα. Η επιστημονικοτεχνική υποστήριξή της παρέχεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας όπως η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κ.α.

4. Για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας των Αξιωματικών της Δ.Α.Ε.Ε. εφαρμόζονται ανάλογα τα ισχύοντα στις λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Αρθρο 3

Εναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.