Άρθρο Νομοθεσίας

Αποφ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7755/160/1988

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.

Φ.Ε.Κ. 241 Β' της 22 Απρ. 1988

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Π.Δ/τος 238/79 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας (ΦΕΚ 66Α/79).

β. Του Π.Δ/τος 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96Α/86).

γ. Της με αριθμ. Υ1321/25.9.87 απόφασης του Πρωθυπουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου».

δ. Του άρθρου 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και Όργανα αναπτυξιακής πολιτικής Προγραμματικής Συμφωνίας και αναπτυξιακής σύμβασης, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του Ν. 1262/82 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14Α/87).

ε. Του Π.Δ/τος 460/76 «Περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών» (ΦΕΚ 170Α/76).

2. Την ανάγκη επανεξέτασης των ρυθμίσεων που αφορούν την πυρασφάλεια των πάσης φύσεως Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, αποφασίζουμε:
 

 

Aρθρο 1

1. Οι κατοχοι των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και των πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, που υπάγονται στον έλεγχο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, υποχρεούται να παίρνουν κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων έκρηξης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες τους.

2. Στα ανωτέρω μέτρα συμπεριλαμβάνονται:

α. Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας για το σύνολο της εγκατάστασης.

β. Τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς.

γ. Η συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό της επιχείρησης και η μέριμνα για την εκπαίδευση αυτής.

 

Aρθρο 2

1. Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρ. 1 της παρούσης οφείλουν να συντάσσουν μελέτη πυροπροστασίας που θα εγκρίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.).

Στην παραπάνω μελέτη διαλαμβάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας που αφορούν την υπόψη εγκατάσταση καθώς και το είδος της εκπαίδευσης και τα ειδικά της ομάδας πυροπροστασίας σε θέματα πρόληψης, περιστολής και καταστολής πυρκαγιών καθώς και ο τρόπος δράσης της ομάδας.

2. Τα μέτρα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
 

 

Aρθρο 3

1. Για την χορήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας της άδειας εγκατάστασης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, απαιτείται η υποβολή πέραν των άλλων δικαιολογητικών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές και μελέτη πυροπροστασίας εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2. Σε περίπτωση επέκτασης των ανωτέρω εγκαταστάσεων και αποθηκών δεν απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης εφόσον:

α. Δεν επέρχεται αύξηση της καλυπτόμενης επιφάνειας που επιβάλλει την λήψη πρόσθετων μέτρων πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

β. Δεν αλλάζει η κατηγορία κινδύνου της εγκ/σης.

Ομοίως δεν απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης της επιχείρησης.

3. Για την χορήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Βιομηχανίας του ΥΒΕΤ της σχετικής άδειας λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαιτείται η προσκόμιση, πέραν των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και πιστοποιητικού της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα πυροπροστασίας, που αναφέρονται στη μελέτη που ισχύει για την υπόψη εγκατάσταση και ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει για 5 χρόνια.

Ειδικά, προκειμένου για εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας ή προθεσμία προς μεταφοράν, το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για τρία (3) χρόνια.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να ζητήσει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανανέωση και τυχόν αναθεώρηση του ισχύοντος πιστοποιητικού πυροπροστασίας δύο, τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του. Τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας, που έχουν εκδοθεί μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσης, εξακολουθούν να ισχύουν για 3 χρόνια από της έκδοσής τους.

4. Σε περίπτωση που ζητείται από τους ενδιαφερόμενους η χορήγηση άδειας λειτουργίας χωρίς να έχει προηγηθεί άδεια εγκ/σης θα υποβάλλονται τόσο η μελέτη πυροπροστασίας όσο και το πιστοποιητικό της Π.Υ., που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο, ότι έχουν μεν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την μελέτη μέτρα πυροπροστασίας, τα οποία όμως δεν είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση, η Π.Υ. υποχρεούται να χορηγηθεί προσωρινή βεβαίωση πυροπροστασίας. Στην βεβαίωση αυτή θα καθορίζονται πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται και ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ληφθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υφίσταται θέμα ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, η αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας θα προβαίνει στην ανανέωση της σχετικής άδειας λειτουργίας με βάση την προσωρινή αυτή βεβαίωση.

Μέσα στον χρόνο που αναφέρεται, στην βεβαίωση αυτή, ο κάτοχος της εγκ/σης, οφείλει να προσκομίσει οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Σχετικός όρος αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας (ανανέωση) της εγκ/σης.
 

 

Aρθρο 4

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη πυροπροστασίας οι Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες καθώς και οι πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι αποθήκες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Ο του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους. Ομοίως απαλλάσσονται οι εγκαταστάσεις, που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας. Οι ανωτέρω μονάδες υποχρεούνται να παίρνουν τα γενικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με απόφαση του Οικείου Νομάρχη, εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 μπορούν να εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή.

3. Οι κάτοχοι των ανωτέρω εγκαταστάσεων υποχρεούνται, μέσα στον χρονο που ορίζεται στην απόφαση εξαίρεσης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3) και μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες, να συντάξουν μελέτη πυροπροστασίας και να συμμορφωθούν προς τα οριζόμενα σ' αυτή.

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσης.
 

 

Aρθρο 5

1. Κατά των κατόχων των εγκαταστάσεων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσης επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, πρόστιμο μέχρι 500.000 δραχ. η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας μέρους ή του συνόλου της εγκατάστασης ή και οι δύο ποινές μαζί.

2. Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων χωρεί ένσταση ενώπιον του οικείου Νομάρχη.

3. Όμοια ένσταση χωρεί:

α. Κατά των αποφάσεων ή εντολών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που σχετίζονται με την μη έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας ή την μη χορήγηση προσωρινού ή οριστικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

β. Σε περίπτωση διαφωνίας του κατόχου της εγ/σης με την απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας με την οποία εξαιρείται από την απαλλαγή σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας ή ζητείται η υποβολή νέας μελέτης ή νέου πιστοποιητικού της Π.Υ. κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 παράγρ. 2 της παρούσης.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από της κοινοποίησης της απόφασης ή του εγγράφου κατά των οποίων ενίσταται ο ενδιαφερόμενος, άλλως η ένσταση είναι απαράδεκτη.

Η απόφαση του Νομάρχη επί της ενστάσεως πρέπει να εκδοθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από της υποβολής της, άλλων η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.
 

 

Aρθρο 6

1. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη συνίσταται σε κάθε Νομαρχία Επιτροπή αποτελούμενη από:

α. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Βιομηχανίας της Νομαρχίας.

β. Τον Διοικητή της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

γ. Έναν διπλωματούχο Μηχανικό ή Χημικό Δημόσιο Υπάλληλο, οριζόμενο από τον Νομάρχη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω, στην Επιτροπή μετέχουν οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους ή άλλα κατάλληλα άτομα οριζόμενα από τον οικείο Νομάρχη.

2. Αντικείμενο της παραπάνω επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεως κατά:

α. Των μέτρων που απαιτεί η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας ή την χορήγηση από την Π.Υ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

β. Των αποφάσεων εξαίρεσης από την απαλλαγή σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγρ. 2 της παρούσης.

γ. Των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας απόφασης.

3. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη ρυθμίζονται τα της λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής.
 

 

Aρθρο 7

1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μπορεί να ενεργεί, οποτεδήποτε, επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την μελέτη μέτρα και μέτρα πυροπροστασίας.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Π.Υ. παραβάσεις ή παραλείψεις των μέτρων πυροπροστασίας ή ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει επί των διαπιστώσεών της την αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΒΕΤ.
 

 

Aρθρο 8

1. Προκειμένου για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που οι σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τους χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΒΕΤ, όπου στις διατάξεις της παρούσης ορίζεται αρμόδιος ο Νομάρχης νοείται ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και όπου η Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΒΕΤ η αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΒΕΤ.

2. Για τις ανωτέρω εγκ/σεις, η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 της παρούσης ένσταση υποβάλλεται στο ΥΒΕΤ.

Για την κρίση της ένστασης αυτής δεν απαιτείται γνώμη επιτροπής.
 

 

Aρθρο 9

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόστατο μέρος αυτής τα κατωτέρω παραρτήματα Ι και ΙΙ.
 

 

Aρθρο 10

1. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης καταργούνται οι διατάξεις:

α. Του Π.Δ/τος 460/76 περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών (ΦΕΚ 170Α/76).

β. Της απόφασης 17483/281/78 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας περί κατατάξεως των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς (ΦΕΚ 269/Β/78).

γ. Της απόφασης 17484/282/20.3.78 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας περί Εφαρμοστέων μέτρων Πυροπροστασίας Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (ΦΕΚ 283/Β/78).

3. Εξακολουθούν να ισχύουν οι καταργούμενες διατάξεις καθ' ο μέρος αναφέρονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών), και εναποθήκευσης, για εμπορία υγρών καυσίμων καθώς και σε εγκαταστάσεις παραγωγής, εμφιάλωσης και εναποθήκευσης υγραερίων.

Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις 17483/281/20.3.78 και 17484/282/20.3.88 καθ' ο μέρος αναφέρονται στην αποθήκευση υγρών καυσίμων και υγραερίων για ίδια χρήση από Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Παράρτημα 1

Κατάταξη βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών αυτών καθώς και αποθηκών ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς.

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο

Α.Κατασκευή ειδών από πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά, κατασκευή και κατεργασία αντικειμένων από γυαλί.

Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστύλων.

Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος.

Κατασκευή ειδών από τσιμέντο.

Κοπή και κατεργασία μαρμάρων.

Κοπή και κατεργασία σιδήρου για οικοδομές.

Προϊόντα τριβής μαρμάρου.

Κατασκευή μαρμαρινών.

Κατασκευή ειδών από γύψο.

Κατεργασία σμύριδος και κατασκευή λειαντικών μέσων.

Κατασκευή συρμάτων αλυσίδων, συρματοπλεγμάτων κοχλιών, καρφοβελονών και καρφιτσών.

Κατασκευή φακών, οπτικών υάλων, σκελετών και οματοϋαλίων.

Επισκευή οματοϋαλίων.

Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων.

Κατασκευή και λάξευση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα και λίθους.

Κατασκευή ψευδοκοσμημάτων.

Επισκευή ωρολογίων.

Β. Τα συνεργεία επισκευής αεροπλάνων, τα οποία πρέπει να τηρούν τους σχετικούς Διεθνείς Κανονισμούς Πυρασφαλείας.

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

Εις την κατηγορία Α' υπάγονται οι εξής βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις:

Ι. 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αα. Κα20 ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σφαγή ζώνων και εκδορά αυτών, από πουλερικά.

Αρκοκαθαριστήρια, κατεργασία εντέρων.

Αλλαντοποιΐα.

Επεξεργασία και διατήρηση κρέατος, εκτός από πουλερικά.

Σφαγή, καθαρισμός και διατήρηση πουλερικών.

Παρασκευή διατηρούμενου γάλακτος, βουτύρου, γιαούρτης.

Τυροκομία.

Παρασκευή παγωτών.

Παρασκευή χυμού από φρούτα.

Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά.

Παρασκευή διατηρουμένων λαχανικών.

Παρασκευή βρωσίμων ελαίων.

Καθαρισμός αποστείρωση και αφυδάτωση φρούτων και εσπεριδοειδών με μηχανικά μέσα.

Καθαρισμός και αποστείρωση ξηρών σύκων.

Καθαρισμός σταφιδας.

Παρασκευή διατηρουμένων ιχθύων και ιχθυηρών.

Aλεση δημητριακών.

Επεξεργασία οσπρίων.

Επεξεργασία ορύζης.

Αρτοποιΐα.

Βιομηχανία Μπισκότων.

Ζαχαροπλαστική.

Παραγωγή ζαχάρεως.

Σοκολατοποιΐα.

Παρασκευή λουκουμιών.

Παρασκευή χαλβάδων.

Παρασκευή αποφλοιωμένων καβουρδισμένων και αλμυρών ξηρών καρπών και σπόρων.

Παραγωγή αμύλου και αμυλοσακχάρου.

Παραγωγή σακχάρου, εκτός από τεύτλα και αμύλου καθώς και επεξεργασίας μέλιτος.

Παραγωγή ζυμών.

Παραγωγή ζυμαρικών.

Παρασκευή φύλλων κρούστας και κανταϊφιών.

Καβούρδισμα και άλεση καφέ.

Παρασκευή τροφών για ζώα και πτηνά.

Παραγωγή πάγου από νερό.

Λοιπές βιομηχανίες ειδών διατροφής, κ.α.α. (αλατιού, μπαχαρικών, καρυκευμάτων, μαγιονέζας, ξυφιού, μουστάρδας κλπ.).

Ξηραντήρια αραβοσίτου και λοιπών γεωργικών προϊόντων.

Διαλογητήρια φρούτων και λαχανικών.

Ψύξις και διατήρηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Πλυντήρια, σιδερωτήρια ρούχων.

STUDIO Κινηματογράφου, τηλεόρασης και εγγραφής και διαμόρφωσης ήχου κλπ.

Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων-μοτοποδηλάτων και λοιπών μηχανημάτων πλην βαφές.

Αποτεφρωτήρες απορριμμάτων.

Μονάδες ανακύκλωσης και διαλογής απορριμμάτων.

Αφαλάτωση θαλασσίου ύδατος.

Κ.Α. 21 ΠΟΤΩΝ

Οινοποιΐα και ζυθοποιΐα.

Παρασκευή ποτών από χυμούς και μεταλλικά νερά.

Κ.Α. 23 ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Βαφεία, λευκαντήρια, φινιστήρια.

Νεροτριβή.

Κ.Α.28ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κατασκευή κλισσέ.

Κ.Α. 29ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ

Παραγωγή σολοδερμάτων και επανωδερμάτων.

Παραγωγή λοιπών δερμάτων.

Παραγωγή συνθετικού δέρματος.

Επεξεργασία γουναρικών.

Κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από είδη ενδυμασίας.

Κατασκευή θηκών από δέρμα ή υποκαταστάτων δέρματος.

Κατασκευή ειδών ιπποσκευής.

Κατασκευή λοιπών δερματίνων ειδών.

Κ.Α. 31. ΧΗΜΙΚΕΣ

Παραγωγή πεπιεσμένου αέρα, οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα και λοιπών μη ευφλέκτων αερίων πλην των εις την κατηγορία C περιλαμβανομένων ξηρού πάγου και FREON.

Παραγωγή λοιπόν βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α. (Παραγωγή οξειδίων μετάλλων).

Παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων εκτός από γεωργικά φάρμακα και εντομοκτόνα.

Παρασκευή οξέων, βάσεων και αλάτων.

Παρασκευή υδροχρωμάτων.

Κ.Α. 33 ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

Κατασκευή τούβλων και κεραμιδιών από ψημένη γη.

Κατασκευή λοιπών υλικών από ψημένη γη για οικοδομές.

Κατασκευή καθρεπτών από γυαλί.

Αγγειοπλαστική, κατασκευή ειδών από πηλό, εκτός από αυτά που προορίζονται για οικοδομές.

Κατασκευή ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανά.

Παραγωγή τσιμέντων.

Ασβεστοποιΐα.

Παραγωγή γύψου και στόκου.

Παραγωγή λοιπών προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά.

Κ.Α. 34 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Παραγωγή χυτοσιδήρου με υψικαμίνους.

Ανάτηξη και εξέλαση σιδήρου.

Κατασκευή αντικειμένων από χυτοχάλυβα.

Μεταλλουργία μολύβδου.

Μεταλλουργία σιδηρονικελίου.

Μεταλλουργία χαλκού και των κραμμάτων αυτού.

Μεταλλουργία αλουμινίου και των κραμάτων αυτού.

Μεταλλουργία άλλων κοινών μετάλλων.

Κ.Α. 35ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ.

Κατασκευή σιδηροσωλήνων, εκτός από ηλεκτρομονωτικούς.

Κατασκευή ηλεκτροδίων.

Κατασκευή ατσαλομάλλου.

Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές από σίδηρο.

κατασκευή κουφωμάτων από λοιπά μέταλλα εκτός από σίδηρο (περιλαμβάνονται και τα κουφώματα αλουμινίου).

Λοιπές μεταλλικές κατασκευές.

Κατασκευή γεωργικών εργαλείων.

Κατασκευή λοιπών εργαλείων εκτός από επιστημονικά.

Κατασκευή συσκευών μαγειρικής φωτισμού και θερμάνσεως, εκτός από ηλεκτρικές.

Κατασκευές ειδών υδραυλικής και φανοποιΐας.

Κατασκευή αντικειμένων από χυροσίδηρο.

Κατασκευή ειδών χαλκουργίας και ορειχαλκουργίας.

Κατασκευή ειδών από μόλυβδο και των κραμμάτων του.

Κατασκευή σκευών από αλουμίνιο.

Κατασκευή ειδών εμαγιέ.

Κατασκευή χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων.

Κατασκευή ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο.

Κατασκευή ειδών συσκευασίας από σιδηρόφυλλα.

Κατασκευή σωληναρίων και ειδικών θηκών από μέταλλα.

Κατασκευή επιτραπεζίων ειδών από κοινά μέταλλα και ειδών από ανοξείδωτο χάλυβα.

Κατασκευή ξυριστικών λεπίδων.

Επιμετάλλωση και οξείδωση μετάλλων.

Βληματοποιΐα, καλυκοποιΐα και κατασκευή πυροβόλων όπλων.

Κατασκευή λοιπών αντικειμένων και μέταλλα κ.α.α.

Κ.Α. 36 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως.

Επισκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως.

Κατασκευή μηχανημάτων κλιματισμού.

Κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων.

Κατασκευή γεωργικών ελκυστήρων.

Κατασκευή μηχανημάτων ζωοκομίας.

Κατασκευή μηχανημάτων λατομείων και επεξεργασίας λατομικών προϊόντων.

Κατασκευή μηχανημάτων οδοποιΐας.

Κατασκευή μηχανημάτων διά την παραγωγή ειδών διατροφής.

Κατασκευή μηχανημάτων υφαντουργίας.

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου.

Κατασκευή πυροσβεστήρων.

Κατασκευή αντλιών.

Κατασκευή ψεκαστήρων.

Κατασκευή και επισκευή μηχανών γραφείου.

Κατασκευή πλαστίγγων και ζυγαριών.

Λεβητοποιΐα.

Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής κάθε είδους μηχανημάτων και εξαρτημάτων των μ.α.α.

Κ.Α. 37.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρογεννητριών.

Κατασκευή μετασχηματιστών και ανορθωτών.

Κατασκευή συσσωρευτών.

Κατασκευή συρμάτων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρισμού.

Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων φωτισμού.

Κατασκευή φωτεινών επιγραφών.

Κατασκευή μονωτικών σωλήνων κάθε είδους.

Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών.

Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού.

Κατασκευή ηλεκτροακουστικών συσκευών.

Κατασκευή ηλεκτρικών και επιστημονικών τεχνικών συσκευών και οργάνων.

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως.

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών κλιματισμού.

Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού.

Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών.

Κ.Α. 38.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ναυπηγεία μεταλλικών σκαφών.

Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού.

Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων.

Κατασκευή αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων.

Κατασκευή αμαξωμάτων φορτηγών αυτοκινήτων.

Κατασκευή ρυμουλκουμένων τροχοφόρων οχημάτων.

Κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Κατασκευή αυτοκινήτων.

Κατασκευή και συναρμολόγηση μοτοσυκλεττών και ποδηλάτων.

Κατασκευή ανταλλακτικών μοτοσυκλεττών και ποδηλάτων.

Κατασκευή ζωαμαξών και χειραμαξών.

Κατασκευή παιδιών χειραμαξών.

Κ.Α. 39. ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και ορθοπεδικών οργάνων.

Κατασκευή οργάνων ακριβείας, συσκευών μετρήσεως και ελέγχου.

Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων.

Κατασκευή ωρολογίων και ανταλλακτικών των.

Κατασκευή μουσικών οργάνων.

Κατασκευή τεχνικών οδόντων.

Ανάμειξη και συσκευασία μη ευφλέκτων υλών και αντικειμένων, που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κατηγορία.

1.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αβ.

Κ.Α.22.ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Επεξεργασία φύλλων καπνού.

Παραγωγή σιγαρέττων και πούρων.

Κ.Α.23. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό έριο.

Λαναριστήρια.

Νηματουργεία.

Στριπτήρια.

Υφαντήρια.

Τυποβαφεία.

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι.

Εκκοκιστήρια.

Νηματουργεία.

Στριπτήρια.

Υφαντήρια.

Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσική και τεχνητή μέταξα καθώς και από συνθετικές ίνες.

Αναπηνιστήρια.

Νηματουργεια και στριπτήρια.

Υφαντήρια.

Κατεργασία ιούτης, λίνου και καννάβεως.

Νηματουργεία.

Υφαντήρια.

Δαντελλοποιΐα.

Ταινιοπλεκτική.

Καλτσοποιΐα.

Πλεκτική εσωρούχων.

Πλεκτική υφασμάτων εξωτερικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας.

Κατασκευή σχοινίων και σπάγγων.

Κατασκευή δίκτυων.

Ταπητουργία.

Βικομηχανία νηματοποιήσεως και υφάνσεως σκληρών ινών.

Βιομηχανία εμποτισμού υφασμάτων διά διαφόρων υλών.

Κατασκευή πιλημάτων.

Βιομηχανία υπολειμμάτων κλωστοϋφαντουργίας.

Κ.Α.24.ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ.

Υποδηματοποιΐα από κάθε ύλη, εκτός από ελαστικό και πλαστική ύλη.

Επισκευή υποδημάτων.

Ραπτική γυναικείων και παιδικών εξωτερικών ενδυμάτων.

Ραπτική ενδυμάτων από αδιάβροχα υφάσματα, πλαστικά και από δέρμα.

Ραπτική ενδυμάτων και διαφόρων ειδών ενδυμασίας από γουναρικά.

Ραπτική ειδικών εξωτερικών ενδυμάτων.

Ραπτική εσωρούχων.

Κατασκευή ορθοπεδικών ζωνών και επιδέσμων.

Πιλοποιΐα.

Κατασκευή εξαρτημάτων ενδυμασίας.

Στρωματοποιΐας και εφαπλωματοποιΐα.

Ραπτική πανικών οικιακής χρήσεως.

Κατασκευή κεντημάτων.

Κατασκευή άλλων ειδών από ύφασμα.

Κ.Α. 25 ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

Πρώτη κατεργασία του ξύλου.

Κατασκευή καπλαμάδων από κόντρα πλακέ.

Κατασκευή τεχνητής ξυλείας.

Κατασκευή ξυλείας για την βαρελοποιία, καροποιΐα, σαγματοποιΐα, λεμβοποιΐα κλπ.

Κατασκευή σανίδων πατωμάτων.

Κατασκευή κουφωμάτων, ρολών-παραθύρων και κλιμάκων.

Κατασκευή λυομένων ξυλίνων οικημάτων.

Κατασκευή ξυλίνων κιβωτίων και κυτίων.

Βαρελοποιΐα από ξύλο.

Κατασκευή ειδών από καλάμι, λύγο, άχυρο, σπάρτο κλπ. εκτός των ειδών επιπλοποιΐας.

Κατεργασία φελλού και κατασκευή ειδών από φελλό.

Κατασκευή ξυλίνων εξαρτημάτων κλωστοϋφαντουργίας.

Κατασκευή ειδών τορνευτικής και μικρών αντικειμένων αποκλειστικώς ή κυρίως από ξύλο.

Σαγματοποιΐα κυρίως από ξύλο.

Κατασκευή ειδών από ξύλο μ.α.α.

Κ.Α.26.ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ

Κατασκευή ξυλίνων επίπλων.

Κατασκευή πλεκτών επίπλων.

Ταπετσαρίες επίπλων.

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων εκτός από φερ φορζέ.

Κατασκευή επίπλων φερ φορζέ.

Κ.Α.27 ΧΑΡΤΟΥ

Παραγωγή χαρτομάζης.

Παραγωγή χάρτου και χαρτονίου.

Κατασκευή χαρτοσάκκων και χαρτοσακκουλών.

Κατασκευή κυτίων, κιβωτίων και λοιπών ειδών συσκευασίας εκ χάρτου και χαρτονίου μ.α.α.

Κ.Α.28.ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έκδοση και εκτύπωση εφημερίδων και περιοδικών.

Εκτύπωση βιβλίων και φυλλαδίων.

Λιθογραφεία και φωτομηχανικές εκτυπώσεις.

Ειδικές εκτυπωτικές εργασίες.

Λοιπές εκτυπωτικές εργασίες.

Βιβλιοδετεία και χρυσοτυπία.

Κ.Α.30 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ

Κατασκευή και ολοκληρωτική γόμωση επισώτρων και αεροθαλάμων.

Μερική αναγόμωση επισώτρων και αεροθαλάμων.

Κατασκευή υποδημάτων από ελαστικό.

Κατασκευή λοιπών προϊόντων από ελαστικό.

Παραγωγή ειδών οικιακής χρήσεως από πλαστική ύλη.

Παραγωγή ειδών συσκευασίας από πλαστική ύλη.

Παραγωγή πλαστικών δερμάτων και φύλλων.

Παραγωγή πλαστικών σωλήνων εκτός μονωτικούς.

Παραγωγή οικοδομικών υλικών από πλαστική ύλη.

Παραγωγή υποδημάτων από πλαστική ύλη.

Παραγωγή πλαστικών παιγνιδιών.

Παραγωγή λοιπών προϊόντων από πλαστική ύλη.

Κ.Α.28 ΧΗΜΙΚΕΣ

Επεξεργασία θειαφιού.

Παραγωγή χημικών λιπασμάτων.

Κ.Α.38 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ναυπηγεία σκαφών από ξύλο.

Ναυπηγεία σκαφών από πλαστική ύλη.

Επισκευή και διάλυση σκαφών.

Κ.Α.39 ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Κατασκευή φωτογραφικών δίσκων (δίσκοι P.C.C. -οπτικοί δίσκοι) και μαγνητοταινιών.

Κατασκευή παιγνιδιών.

Κατασκευή κουκλών για βιτρίνες και ράπτες.

Κατασκευή αθλητικών ειδών και οργάνων.

Κατασκευή μολυβιών.

Κατασκευή λοιπών ειδών για γραφείο.

Κατασκευή βουρτσών και πινέλλων.

Κατασκευή κουμπιών από κάθε ύλη.

Κατασκευή τεχνητών λουλουδιών, φυτών και φτερών.

Κατασκευή σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων και διακριτικών γενικά.

Κατεργασία φυσικών σπόγγων.

Κατασκευή ομβρελλών και ράβδων.

Παραγωγή διαφόρων μικροαντικειμένων μ.α.α. εκτός από καρβουνάκια θυμιάματος.

1.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αγ.

ΚΑ.31 ΗΜΙΚΕΣ

Παραγωγή ειδών από αφρώδες πλαστικό μονομερές πλαστικό και νιτροκυτταρίνη.

Καρβουνάκια θυμιάματος.

Παραγωγή ανθρακασβεστίου.

Γόμωση φυσιγγίων και καλύκων κυνηγίου σε εργαστήρια ολικού εμβαδού μέχρι 300 τ.μ. στεγασμένης επιφάνειας και για συνολική αποθηκευμένη ποσότητα μέχρι 100 κιλά άκαπνη πυρίτιδα, 60.000 τεμάχια φυσιγγείων και 200.000 καψύλια. (Σε περίπτωση υπέρβασης οποιασδήποτε προϋπόθεσης κατατάσσονται στην κατηγορία Cγ). Στον αριθμό των καψυλίων προσμετρώνται και οι καψυλιώμενοι κάλυκες.

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΙΙΙ. 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Βα

Κ.Α.20ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΤΩΝ

Χημικός καθαρισμός και υδρογόνωση ελαίων και λιπών.

Παραγωγή μαγειρικών λιπών.

Πυρηνελαιοργεία.

Σπορελαιουργεία.

Έκθλιψη ελαιών.

Κ.Α.21 ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Στεγνοκαθαριστήρια.

Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών, ασφαλτοχάρτου, πισσοχάρτου κ.

Παραγωγή ναφθαλίνης, παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα.

Παραγωγή λιπαρών οξέων στεατίνης και παραφίνης λιπών.

Παρασκευή καλλυντικών και ειδών ατομικής τουαλέττας εκτός από κολώνιες, βαφές νυχιών.

Παρασκευή σαπώνων.

Παρασκευή απορρυπαντικών και λευκαντικών.

Κόλλες (εκτός από βενζινόκολλες).

Κατασκευή κτηρίων. Βαφεία αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων-μηχ/των.

Κ.Α.32 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ

Εμφιάλωση και συσκευασία λιπαντικών ελαίων και λιπών.

ΙΙ.2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ββ.

Κ.Α.21 ΠΟΤΩΝ

Οινοπνευματοποιΐα.

Ποτοποιΐα οινοπνευματωδών ποτών.

Κ.Α.31 ΧΗΜΙΚΕΣ

Παραγωγή πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών.

Παραγωγή ινών από συνθετικές ύλες.

Παραγωγή τεχνητών ινών μετάξης, ερίου, βάμβακος.

Παραγωγή πετροχημικών.

Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών.

Κατεργασία ρητίνης.

Παρασκευή βερνικιών και στιλβωμάτων υποδημάτων.

Παρασκευή στιλβωμάτων δαπέδων και μετάλλων.

Παρασκευή βαφής νυχιών, κολώνιες.

Παρασκευή αιθερίων ελαίων και αρωμάτων.

Παρασκευή μελανών.

Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων.

Βενζινόκολλες.

Αποθήκες διαφόρων αλκοολών, κετονών και λοιπών ευφλέκτων υγρών, ήτοι υγρών εχόντων σημ. ανάφλεξης μικρότερο από 550 C.

ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C

ΙΙΙ.1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ca.

Δεν έχουν υπαχθεί.

3.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Cβ.

Κ.Α.32 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

Παραγωγή εμφιάλωση και αποθήκευση καυσίμων αερίων, εκτός FREON.

Φιάλες ή συστοιχίες αερίων καυσίμων εγκατεστημένες προς χρήση σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες συνολικής χωρητικότητας σε αέριο περισσότερο από 150 KGR.

3.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Cγ.

Κ.Α.31 ΧΗΜΙΚΕΣ

Κατασκευή πυρείων.

Παραγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών.

Γομωτήρια (περιλαμβάνονται οι γομώσεις κάθε είδους).

Γομωτήρια φυσιγγίων και καλύκων εκτός εκείνων που υπάγονται στην κατηγορία Αγ.

Αποθήκευση εκρηκτικών υλών, εκτός εργοστασιακών χώρων.

Κατασκευή και αποθήκευση πυροτεχνημάτων.

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται βιομηχανίες και βιοτεχνίες που κατεργάζονται τα μέταλλα Νάτριο, Κάλλιο, Μαγνήσιο, Τιτάνιο και Ζιρκόνιο.
 

Παράρτημα ΙΙ

Λήψη βασικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές επιχειρήσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.

α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε όλες τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις και αποθήκες αυτών καθώς τις αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών, πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα πυροπροστασίας.

1. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

2. Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.

3. Σήμανση επικινδύνων υλικών και χώρων.

4. Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κλπ.) σε επικίνδυνους χώρους.

5. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν ν' αυταναφλεγούν. Επιλογή των χώρων αποθήκευσης μακριά από θέση παραγωγής και εργασίας.

6. Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κλπ. όλων των άχρηστων υλικών, που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτηση σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς σ' αυτά.

7. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευόμενων υλικών για τη διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

8. Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

9. Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κλπ. της επιχείρησης και άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

10. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

11. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

12. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

13. Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντ ων.

14. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κλπ. μετά τη διακοπή της εργασίας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

15. Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

16. Όλες οι μονάδες που απαλλάσσονται της υποχρεώσεως σύνταξης, μελέτης οφείλουν, πέραν των ανωτέρω γενικών μέτρων που θα εφαρμόζουν κατά περίπτωση και των άλλων τυχόν μέτρων που θα υποδεικνύει η ΠΥ, να έχουν σε επίκαιρα σημεία 2 πυροσβεστήρες σκόνης τύπου ΡΑ6.

β. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΩΝ Α.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς τρεις ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου κινδύνου (γ).

α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αα)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα.
 

(1) Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Α σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

 

Είδος Πυροσβεστήρα
Τύπος Πυροσβεστήρα
Κατανομή Πυροσβεστήρων για κάθε 500 τ.μ. επιφάνεια στεγασμένου χώρου.
Ελάχιστος αριθμός Πυροσβεστήρων ανεξάρτητα από την επιφάνεια στεγασμένου χώρου.
Μεγίστη διαδρομή προσέγγισης πυροσβεστήρων σε μέτρα
Σκόνης

 

ή
PA6
2
2
35
Σκόνης
PA12
1
2
35

(2) Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 2.500 τ.μ. και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων που μπορούν ν' αναφλεγούν.

Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρ&#