ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ FM 200

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ FM 200 - KIDDE

Συστήματα Κατάσβεσης
Fm 200
Novec TM 1230
CO2
a
Wet Chemical - Kidde
a
Amerex KP Restaurant
IG 541
Argonite
DSPA Aerosol
Fire Jack


Wet Chemical Extinguishing Systems

 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα εν λόγω σύστηματα  έχουν μελετηθεί και προτείνεται να εγκατασταθούν σύμφωνα με:
α) Τους επίσημους κανονισμούς των χωρών του εξοπλισμού.
β) Τα NFΡA
γ) Τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων χώρων.
δ) Τους όρους της τέχνης και της εμπειρίας.


ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Για τους χώρους που καλύπτονται με κατάσβεση τοπικοί πίνακες κατάσβεσης θα εξασφαλίζουν όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες των συστημάτων κατάσβεσης που ελέγχουν, και θα ενημερώνουν λεπτομερώς τον κεντρικό πίνακα του συστήματος πυρανίχνευσης για την κατάσταση (alarms) όλων των ζωνών ανίχνευσης και κατάσβεσης μέσω μονάδος interface.

Σε όλους τους χώρους αυτόματης κατάσβεσης το σύστημα πυρανίχνευσης θα προβλέπει δύο ζώνες ανίχνευσης (δύο τουλάχιστον αισθητήρια ανίχνευσης καπνού), την ζώνη Α και ζώνη Β ώστε η ύπαρξη καπνού σε έναν συγκεκριμένο χώρο (στον χώρο εργασίας ή στο ψευδοδάπεδο κτλ.) να βεβαιώνεται από δύο ταυτόχρονα αισθητήρια. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ενεργοποίηση της πυρόσβεσης, η οποία έπεται της επιβεβαίωσης της ύπαρξης καπνού στον χώρο, δεν θα προκαλείται από τυχαίο γεγονός ή αστοχία του συστήματος πυρανίχνευσης.

Τα αισθητήρια πυρανίχνευσης θα είναι κλασσικοί ανιχνευτές καπνού τύπου φωτοηλεκτρονικού ή ιονισμού. Η ζώνη Α θα αποτελείται από ανιχνευτές φωτοηλεκτρονικούς, η δε ζώνη Β από ιονισμού.
Οι ανιχνευτές ιονισμού έχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση σε ''καθαρό'' καπνό (με λεπτά σωματίδια) ενώ ο φωτοηλεκτρονικός έχει γρηγορότερη ανταπόκριση σε καπνό με εμφανή σωματίδια (αιθάλη). Κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτεται οποιοσδήποτε τύπος φωτιάς.

Η ύπαρξη προσωπικού (όχι μόνιμη) εντός των ανωτέρω χώρων επιβάλει και την εγκατάσταση διάταξης, για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, η οποία θα είναι άμεση χωρίς επιβεβαίωση, αφού η εντολή δίνεται από τον άνθρωπο.


Σύστημα Κατάσβεσης με FM200
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Το κατασβεστικό υλικό θα είναι το FM200 για τους χώρους των εγκαταστάσεων  Η διανομή των σωληνώσεων εντός του προστατευόμενου χώρου θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγει ένα τουλάχιστον ακροφύσιο διανομής κατασβεστικού υλικού εντός του κάθε ανεξάρτητου διαμερίσματος ή μεταλλικού ερμαρίου.
Για κάθε χώρο που κατακλύζεται με κατασβεστικό υλικό FM200 υπολογίζεται:
1) Aναλογία 7,90% (0,625kg./m3) [ Σύμφωνα με την EN15004-5 που αντικαθιστά τμήματα της ISO 14520].
2) Xρόνος κατάκλισης 10 sec
Το μήκος, η διάμετρος και οι αντιστάσεις του δικτύου θα υπολογισθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς NFPA από τον Ανάδοχο.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σύστημα κατάσβεση FM200 με πίνακα KENTEC
Το κάθε σύστημα πυρόσβεσης θα ελέγχεται από ανεξάρτητο τοπικό πίνακα ελέγχου κατάσβεσης οι οποίοι θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.
Ο πίνακας θα διαθέτει διάταξη:

· Ελέγχου των ζωνών πυρανίχνευσης
· Χρονοκαθυστέρησης της εντολής για την πυρόσβεση ώστε να επιβεβαιωθεί και χρονικά η ύπαρξη της φωτιάς.
· Εντολές εξόδου (για την πυρόσβεση, οπτικής - φωτεινής σήμανσης, διακοπής της λειτουργίας του κλιματισμού κτλ.)
· Ελέγχου της καλής λειτουργίας του συστήματος.


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ


ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ GENT


ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ GENTΑντιδρούν όταν η θερμοκρασία μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά όρια ανεβαίνει π.χ. 10°C. Και εδώ συναντούνται τα ίδιο μειονεκτήματα όπως στους ανιχνευτές μέγιστης θερμοκρασίας. Χρειάζεται δηλαδή φωτιά σχετικά μεγάλων διαστάσεων. Χρησιμοποιούνται μόνον εκεί που ένας ανιχνευτής ταχείας αντίδρασης δεν ενδείκνυται, για λόγους που σχετίζονται με τη χρήση του χώρου και τις συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές χρησιμοποιούνται όμως συχνά σε συνδυασμό με ανιχνευτές καπνού, για να θέτουν σε λειτουργία αυτόματες εγκαταστάσεις κατασβέσεως.

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ - ΚΑΠΝΟΥ GENT

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ - ΚΑΠΝΟΥ  GENTΘα είναι διπλού θαλάμου με τους δύο θαλάμους σε ηλεκτρική ισορροπία. Η ηλεκτρική ισορροπία δεν επηρεάζεται από την υγρασία, την πίεση του περιβάλλοντος, ή τη θερμοκρασία. Όταν προϊόντα καύσης εισέλθουν στον ένα θάλαμο καταστρέφεται η ηλεκτρική ισορροπία των δύο θαλάμων και ενεργοποιείται το κύκλωμα συναγερμού. Θα υπάρχει επίσης και κύκλωμα επιβεβαίωσης καπνού.


ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΚΟΥΔΟΥΝΙ GENT

Φαροσειρήνα Gent Κουδούνι GentΘα είναι τάσεως λειτουργίας 24 VDC και θα παράγει ήχο πάνω από 100 DB σε απόσταση 1m.


ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ

Οι φωτεινοί επαναλήπτες θα έχουν βάση μεταλλική ή από σκληρό πλαστικό κατάλληλη για στερέωση σε τοίχο ή οροφή και σε οποιαδήποτε θέση (οριζόντια-κάθετη κλπ.). Οι φωτεινοί επαναλήπτες θα χρησιμοποιούν λυχνία πυρακτώσεως 3W,24V μεγάλης φωτεινότητας ώστε το σήμα να είναι ορατό από ικανή απόσταση ακόμα και την μέρα. Το χρώμα των επαναληπτών θα είναι κόκκινο ή κίτρινο σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντος Μηχανικού.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ STOP GAS
Φωτιστικό STOP-GAS
Η φωτεινή επιγραφή θα αποτελείται από φωτιστικό σώμα μεταλλικής βάσης, με διαφανές κάλυμμα που θα φέρει την επιγραφή ''STOP GAS''. Τάση λειτουργίας 24 VDC, λυχνία 6W.
Το φωτιστικό σώμα θα φέρει και ηλεκτρονική σειρήνα (Buzzer) η οποία θα εντείνει την προσοχή της επιγραφής.


ΚΟΜΒΙΟ (BUTTON) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ GENT

Button Gent
Button ενεργοποίησης του συστήματος κατάσβεσης.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - KENTEC SIGMA XT

KENTEC SIGMA XTΠεριλαμβάνει:
· Τροφοδοτικό στοιχείο (Μετασχηματιστή, ανορθωτή κλπ.) 24 VDC ισχύος ικανής για την επιτήρηση και ενεργοποίηση όλου του συστήματος.
· Στοιχείο φορτίσεως της εφεδρικής πηγής τροφοδοσίας (συσσωρευτές) με αυτομάτως ελεγχόμενη φόρτιση.
· Αυτόματη μεταγωγή από την κυρία τροφοδοσία στην εφεδρική.
· Συστοιχία συσσωρευτών τάσεως 24V και χωρητικότητας ικανής για την αδιάλειπτο τροφοδοσία του συστήματος για 8 ώρες τουλάχιστον.
· Στοιχεία επιτήρησης των κυκλωμάτων των ανιχνευτών προαιρετικά να φέρουν οπτικές ενδείξεις για οπτική επισήμανση του συναγερμού.
· Στοιχείο ενεργοποίησης της πυρόσβεσης μετά από προγραμματιζόμενη χρονοκαθυστέρηση.
· Στοιχείο για την ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού.
· Σύνδεση μέσω καλωδίου ΝΥΜ και μονάδας interface με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.
 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης καθώς και η ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης θα γίνεται αυτομάτως, μέσω του τοπικού πίνακα ελέγχου ο οποίος θα εγκατασταθεί εκτός του προστατευόμενου χώρου.

Όταν η φωτιά εκδηλωθεί στον προστατευόμενο χώρο, ο πίνακας θα επιβεβαιώσει το γεγονός (η επιβεβαίωση θα γίνει με την διάταξη της διπλής ζώνης, δηλαδή η ενεργοποίηση της πυρόσβεσης αρχίζει μόνον όταν και οι δύο ζώνες των ανιχνευτών δώσουν σήμα ''φωτιά'') και αφού η φωτιά εξακολουθεί να υφίσταται μετά από μια συνολική χρονοκαθυστέρηση 10 sec θα κατακλύσει τον χώρο με FM-200.

Επειδή το πλέον σημαντικό είναι η διατήρηση της συγκέντρωσης του FM-200 μέσα στον κατακλυσμένο χώρο στα επίπεδα του 7,50% κάθε ενέργεια που θα μείωνε το επίπεδο συγκέντρωσης πρέπει να σταματήσει. Έτσι θα πρέπει να σταματά (αν υπάρχει) το σύστημα της προσαγωγής ή απαγωγής του αέρα και να κλείνουν τα fire dampers.

Οι παραπάνω ενέργειες θα συνοδεύονται με ηχητικό σήμα και με φωτεινή ένδειξη ''STOP GAS'' που θα αποτρέπει την είσοδο ατόμων στον κατακλυσμένο χώρο. (Θα έχει προηγηθεί ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης όταν η μία ζώνη πυρανιχνευτών έχει δώσει σήμα ''φωτιά'' από την σειρήνα συναγερμού). Τα παραπάνω θα εκτελούνται αυτομάτως από τον πίνακα ελέγχου, όταν το σύστημα θα είναι στην κατάσταση ''ΑΥΤΟΜΑΤΟ''. Εάν το σύστημα θα είναι σε κατάσταση ''ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ'', η κατάκλιση του χώρου θα γίνεται με την επέμβαση ατόμου, μέσω χειροδιακόπτη, ο οποίος θα ευρίσκεται έξω από την κυρία είσοδο του προστατευομένου χώρου.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΜΕ FM-200Οι κεντρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:
· Το σύστημα ανιχνεύσεως πυρκαιάς.
· Το σύστημα αποθηκεύσεως (φιάλες)ενεργοποιήσεως και κατευθύνσεως του FM200 στον προς κατάσβεση χώρο.
· Το δίκτυο σωληνώσεων διανομής του υλικού προς τους χώρους και τα ακροφύσια διανομής εντός των χώρων.
· Το σύστημα σηματοδοτήσεων - ενδείξεων (οπτικών και ακουστικών) και τοπικού χειρισμού των διαφόρων χωρών.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ


Τα μέρη του συστήματος προδιαγράφονται λεπτομερώς στα οικεία άρθρα του αντίστοιχου κεφαλαίου Ανιχνεύσεως Πυρκαιάς.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

FM200 Φιάλη 142lt

Φιάλες (Δεξαμενές) Αποθήκευσης FM200

Η αποθήκευση του FM200 θα γίνει σε υγρή μορφή σε κατάλληλη φιάλη ή συστοιχία φιαλών σύμφωνα με τα σχέδια.

Οι φιάλες θα είναι κυλινδρικές κατάλληλες για στήριξη στον τοίχο ή στο δάπεδο και μεγάλης αντοχής έτσι ώστε να αντέχουν στην πίεση που αναπτύσσεται από το FM200 και την μερική πίεση του αζώτου στην μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία χρήσεως.

Οι φιάλες θα γεμίζονται με FM200 με πυκνότητα πληρώσεως από 1,10kg/lit, ενώ η πίεση μέσα στις φιάλες θα ρυθμίζεται με την βοήθεια ξηρού αζώτου στα 360 (psi) σε θερμοκρασία 21'' C.
Η σήμανση κάθε φιάλης θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και θα αναγράφονται σ' αυτήν εκτός των άλλων η ποσότητα του περιεχομένου FM200 και η πίεση λειτουργίας του συστήματος.

Το FM200 θα είναι σύμφωνο με τις Αμερικάνικες Προδιαγραφές N.F.P.A. 2001 για καθαρά συστήματα κατάσβεσης.

Κάθε φιάλη FM200 θα είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω όργανα ή εξαρτήματα:
· Βαλβίδα πληρώσεως FM200 τόσο για την αρχική πλήρωση όσο και για την συμπλήρωση κατά τους εξαμηνιαίους ελέγχους της εγκατάστασης εφ' όσον η απώλεια του FM200 υπερβεί το 5%
· Εύκαμπτο σωλήνα συνδέσεως της φιάλης με το δίκτυο σωληνώσεων προσαγωγής FM200 και βαλβίδα αντεπιστροφής (μόνο για την περίπτωση συστοιχιών με 2 ή περισσότερες φιάλες).
· Βαλβίδα εκκένωσης κατάλληλου μεγέθους για εκκένωση της ποσότητας του FM200 σε χρόνο 10 sec.

Μανόμετρο

Μανόμετρο Φιάλης FM200
Πιεζοστάτης FM200
· Ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης.
· Διακόπτη ελέγχου της πίεσης ενσωματωμένο στο μανόμετρο της φιάλης
· Ηλεκτρικό και χειροκίνητο μηχανισμό ενεργοποίησης (έναν για κάθε φιάλη ή συστοιχία φιαλών) με τις απαραίτητες σωληνώσεις διαδοχικής πνευματικής ενεργοποίησης των φιαλών μίας συστοιχίας.

Στην περίπτωση συστοιχίας φιαλών θα προβλεφθεί κατάλληλος συλλέκτης από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή με αριθμό λήψεων όσες και οι φιάλες της συστοιχίας. Οι δύο πρώτες φιάλες θα περιλαμβάνουν ηλεκτρομαγνητική διάταξη οδηγό αυτόματου ανοίγματος και εκκενώσεως του συνόλου των φιαλών της συστοιχίας.

Ο βαθμός γεμίσματος των φιαλών, ανεξαρτήτως πίεσης θα είναι μεγαλύτερη των 0,80 kg/λίτρο και μικρότερη των 1,10 kg/λίτρο φιάλης.

Θα φέρουν λαβές ανυψώσεως ασφαλιστική διάταξη υπερπιέσεως ρυθμισμένη, βαλβίδα εκκενώσεως πνευματική με ενσωματωμένο μανόμετρο, στόμιο γεμίσματος, την οδηγό βαλβίδα ανοίγματος για τον έλεγχο της πίεσης και αναγγελία χαμηλής πίεσης στον πίνακα ανίχνευσης.
Οι φιάλες θα στερεωθούν κάθε μια χωριστά μέσω δύο χαλύβδινων κολλάρων ώστε να είναι εξασφαλισμένες έναντι μετακινήσεων.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Κεφαλή Φιάλης FM200
Το σύστημα αποτελείται από τη βαλβίδα εκτόνωσης του FM200 και τη βαλβίδα ενεργοποίησης της βαλβίδας εκτόξευσης. Η βαλβίδα αυτή θα είναι ηλεκτρομαγνητική.


ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ


Τα δίκτυα σωληνώσεων του FM200 θα κατασκευασθούν με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN2448 ή κατά προτίμηση ASTM-A-106, GRADE A Schedule 40 σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς κατάλληλα για εγκατάσταση FM200 με πίεση αποθήκευσης τουλάχιστον 360PSI(25 ατμόσφαιρες).

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην στήριξη των σωλήνων ώστε να περιλαμβάνονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του συστήματος.

Τέλος σημειώνεται ότι οι σημειούμενες στα σχέδια διατομές των σωλήνων προσαγωγής του FM200 είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογισθεί για πυκνότητα πληρώσεως των φιαλών FM200 ίση με 1,10 kg/lt. Η ακριβής διατομή των σωλήνων θα καθορισθεί με ευθύνη του εργολάβου σύμφωνα με την πυκνότητα πλήρωσης των φιαλών FM200 που θα προμηθεύσει, τα ακριβή χαρακτηριστικά των ακροφυσίων εκτόξευσης FM200 που θα εγκαταστήσει και την τελική μορφή και το μήκος του δικτύου σωληνώσεων που πρόκειται να κατασκευασθεί.

Οι υπολογισμοί, λόγω της πολυπλοκότητας των φαινομένων ροής που παρουσιάζεται στις σωληνώσεις του FM200, θα γίνουν με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα υποβληθούν προς έγκριση στην υπηρεσία επιβλέψεως.


ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ FM200

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ FM200
Τα ακροφύσια εκτοξεύσεως του FM200 θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή ορείχαλκο κατάλληλα για την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας.
Το μέγεθος των ακροφυσίων θα είναι κατάλληλο για την εκτόξευση της συνολικής ποσότητας FM200 σε χρόνο 10sec.
Τύπος ακροφυσίων:4ων κατευθύνσεων
 

Αρχή

© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083