Α Ι Τ Η Σ Η

 

 

Επώνυμο________________________________

 

Όνομα__________________________________

 

Επωνυμία

Επιχείρησης______________________________

 

Α.Φ.Μ._________________________________

 

Α.Δ.Τ.__________________________________

 

Εκδ.Αρχή_______________________________

 

Έδρα Εταιρείας__________________________

 

Τηλέφωνα_______________________________

 

Παραλαβή Φακέλου

 

Από τον ιδιοκτήτη                                                 .                                               

 

Από μηχανικό με εξουσιοδότηση                         .

 

Από εξουσιοδοτημένο άτομο                                .

 

Να σταλεί Ταχυδρομικώς                                     .

 

 

        Π.Υ.                                                       .

 

        Αριθ.Πρωτ.                         Φ.               .

 

        ._______________________________

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1.Η μελέτη ,οι τεχνικές περιγραφές & τα σχέδια,

χαρτοσημαίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα

κάθε φορά νομοθεσία χαρτοσήμου.

 2. Σημειώνονται με κύκλο οι αριθμοί των αντι-

στοίχων Αιτημάτων και Δικαιολογητικών.

 

 

       _________________________

 

 

          Ο/Η ΑΙΤ________

 

 

Π Ρ Ο Σ

 

Τη

                      

         Ενταύθα

 

Α. Σας παρακαλώ να μου:

 

1.       Εγκρίνετε την υποβαλλομένη μελέτη πυροπροστασίας

2.       Υποδείξετε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας

3.       Χορηγήσετε πιστοποιητικό / βεβαίωση πυροπροστασίας

4.       Εγκρίνετε τεχνικές περιγραφές συστημάτων πυροπροστασίας

5.       ………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

 

 

Για τις εγκαταστάσεις τ……………………………………….

 

που βρίσκονται στην οδό……………………………………..

 

      Τ.Κ…………………Συνοικία………………………………..

 

 

Β. Σας επισυνάπτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

1.    Μελέτη πυροπροστασίας σε τρία (3) αντίγραφα.

2.    Σχέδια κατόψεων σε τρία (3) αντίγραφα , χωριστά για κάθε  επίπεδο με κλίμακα 1:50 ή 1:100 και τοπογραφικό διάγραμμα όπου αυτό απαιτείται.

3.    Άδεια οικοδομής επικυρωμένη.

4.    Άδεια εγκατάστασης

5.    Τεχνική περιγραφή των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας (υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης ,αυτόματο σύστημα ανίχνευσης κ.λ.π.)

6.    Υπεύθυνη Δήλωση του  άρθρου 8 του Ν.1599/86 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυρ/ρων στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυρ/ρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης και ότι αυτοί πληρούν τις εθνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

7.    Υπεύθυνη Δήλωση του  άρθρου 8 του Ν.1599/86 του μελετητή – εγκαταστάτη  ότι τα μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας έχουν κατασκευαστή σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και λειτουργούν καλώς.

8.    Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται  η διατομή  του σωλήνα μόνιμου πυρ/κου υδροδοτικού δικτύου της επιχείρησης με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης (όπου απαιτείται)

9.    Βεβαίωση της επιχείρησης φωταερίου που θα φαίνεται ΄τι όλη η εγκατάσταση δικτύου παροχής φωταερίου στην επιχείρηση είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές και ότι υπάρχει ο κατάλληλος εξαερισμός (φυσικός ή τεχνητός )  των χώρων( όπου αυτή απαιτείται)

10.  Βεβαίωση του αρμόδιου κρατικού φορέα ή οίκου ημεδαπής ή αλλοδαπής για την αντοχή των υλικών στην πυρκαγιά (π.χ.διαφράγματα κατακόρυφων ανοιγμάτων , πυράντοχες  πόρτες  

       κ.λ.π.)

11.    Υπεύθυνη Δήλωση του  άρθρου 8 του Ν.1599/86 των εκμεταλλευτών χώρων   συνάθροισης κοινού που φαίνεται ότι ορισμένα υλικά (ξύλινες επιφάνειες,τάπητες  κουρτίνες και λοιπές

12.    εύφλεκτες διακοσμήσεις) έχουν εμποτιστεί με πυρασφαλή 

         διάλυση (αντιπυρικό υγρό)