ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                                                                               ΑΘήνα 28 Ιουνίου 1999

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διεύθυνση I Προληπτικής Πυροπροστασίας.                                   ΠΡΟΣ : Την Δ/ση Π.Υ.. Πατρών

Τμήμα 1ο ' Πυρ/κών κανονισμών και Δ/ξεων                                   ΚΟΙΝ:

Ταχ. ΔΙνση Μουρούζη 4                                                                              1. Λοιπές Υπηρεσίες του Σώματος

Ταχ. Κωδ. 101 72 ΑΘήνα                                                                                

 Αρ.Τηλ. (01) 7215852/7239786 ,

 Αρ, FAX (01} 7239786                                                                             2. Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία                                                                                                                                     

 ΑριΘ. Πρωτ: 25374 Φ.702.9                                                                        Γεν. ΔΙνση Βιομηχ. Πολιτικής

                                                                                                                       Γ' Κλαδική Δ/νση, Τμήμα 20

                                                                                                                       Γ, Σισίνη 8

                                                                                                                      101 92 ΑΘΗΝΑ

 

                                                                                                                   3.Την Πανελλήνια Ένωση Κατ/στών

                                                                                                                      συντηρητών και εμπόρων ειδών

                                                                                                                      πυρασφαλείας

                                                                                                                     "Η ΠΥΡΟΣΤΑΣΙΑ"

                                                                                                                      Σωκράτους 79

                                                                                                                      10432 ΑΘΗΝΑ

 

 

ΘΕΜΑ: «Εργαστήρια συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων»

,

ΣΧΕΤ.. α.- 4436 Φ.702,9/1-6-1999 αναφορά σας με τη συνημμένη αλληλογραφία β.- Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ Α' 159)

 

 

1 .- Σε απάντηση της παραπάνω (α) σχετικής, αναφορικά με το είδoς της αδείας που πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα διάφορα εργαστήρια που εκτελούν εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, σας γνωρίζουμε τα εξής .

 

α.- Σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρου 5 του (β) σχετικού, τα επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα (12) KW ή η Θερμική ισχύς τα (50) KW  απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας. Όμως, στην παράγρ, 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι εξαιρούνται από την απαλλαγή αυτή ορισμένες μονάδες μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και αυτές που επεξεργάζονται αέρια υπό πίεση.

 

β.- Η προαναφερόμενη εξαίρεση από την απαλλαγή εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, δεν περιλαμβάνει εργαστήρια που συντηρούν και αναγομώνουν πυροσβεστήρες γιατί το αέριο που βρίσκεται υπό πίεση είναι το προωθητικό μέσο, όπως π.χ. το άζωτο (Ν2) στους πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως, Αφρού κ.λ.π, Αντίθετα, πρέπει να εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας τα εργαστήρια που συντηρούν και αναγομώνουν πυροσβεστήρες όπου το κατασβεστικό μέσο βρίσκεται υπό πίεση, όπως π.χ. το διοξείδιο του Άνθρακα (C02) κ.λ,π.

 

2.- Yστερα από τα παραπάνω, η υπηρεσία σας να συνεχίσει να κάνει δεκτές τις υπεύθυνες Δηλώσεις των εργαστηρίων συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων που είναι εφοδιασμένα με απαλλακτικό αδείας, όταν η συντήρηση και αναγόμωση αφορά πυροσβεστήρες όπου το κατασβεστικό υλικό δεν βρίσκεται υπό πίεση. Αντίθετα Θα απαιτεί να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας τα εργαστήρια που εκτελούν εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων όπου το κατασβεστικό υλικό βρίσκεται υπό πίεση.

 

 

 

,

 

,