ΔΑΣΙΚΗ  ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Επιμέλεια: Ν.Στεργιόπουλος, Δασολόγος

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ(Κωδικοποιημένη)

N. 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ. 289/29-12-1979/Τ.Α'.
Ν. 2612/1998  ''Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις'' Φ.Ε.Κ. 112/25-5-1998/Τ.Α.
Υ.Α. 12030 Φ. 109.1/10-5-1999 ''Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών". Φ.Ε.Κ. 713/19-5-1999/Τ.Β
 Υ.Α. 19826 Φ.109/1/27-6-2000 ''Καθορισμός της διαδικασίας και των αρμοδίων οργάνων επιβολής στους εμπρηστές δασών διοικητικού προστίμου και αναπροσαρμογή αυτού'' Φ.Ε.Κ. 855/11-7-2000/Τ.Β.
Ν. 2800/2000 ''Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις'' Φ.Ε.Κ.41/29-02-2000/Τ.Α.
Π.Δ. 3/2000   Φ.Ε.Κ. 873/17-7-2000
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ υπ' αριθ. 9 ''Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις'' Φ.Ε.Κ. 1459/30-11-2000/Τ.Β.
Π.Δ. 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαισθήτων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων" Φ.Ε.Κ. 157/9-7-1980/Τ.Α'.