ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 922

                                     της 12/13 Οκτωβ. 1977 (ΦΕΚ Α’ 315)

 

“Περί απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως”.

 

΄Έχοντας υπ’ όψει :

 

1.   Τας διατάξεις των αρθ.

 

                                    Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

 

2.   Την υπ’ αριθ. Ι της 12.7.77 απόφασιν του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος “περί απαγορεύσεως της χρήσεως μαζούτ για εγκαταστάσεις καύσεως σε κτίρια”.

3.   Την υπ’ αριθ. 42 της 2.6.76 απόφασιν του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργείας “περί της χρήσεως μαζούτ δια την θέρμανσιν χώρων”.

4.   Την υπ’ αριθ. 1054/1977 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσσει των Ημετέρων Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας και Ενεργείας, αποφασίζομεν : 

    Αρθρ.Ι. -  Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται εις την περιοχήν των Νομών  

     Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξαιρέσει της περιοχής της κειμένης Δυτικώς του Γαλλικού  

     ποταμού, η χρησιμοποίησις πετρελαίου τύπου μαζούτ εις παντός είδους εγκαταστάσεις  

     καύσεως εντός κτιρίων (κατοικίαι, ξενοδοχεία, καταστήματα κ.λ.π.), επιτρεπομένης της  

     χρήσεως τούτου μόνον δια βιομηχανικήν και βιοτεχνικήν παραγωγήν.

     Αρθρ. 2. - Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται καθ’ άπασαν την Χώραν η  

     τοποθέτησις καυστήρων χρησιμοποιούντων πετρέλαιον τύπου μαζούτ εις κτίρια, περί ών  

     το άρθρ. Ι του παρόντος, εξαιρέσει των χρήσεων δια βιομηχανικήν και βιοτεχνικήν 

     παραγωγήν.      

    Αρθρ. 3. - Οι ιδιοκτήται κτιριακών εγκαταστάσεων των κατά το αρθρ. Ι περιοχών εις τα 

     υφίστανται εγκαταστάσεις καύσεως χρησιμοποιούσαι καυστήρας λειτουργούντας δια   

     πετρελαίου τύπου “μαζούτ” για κεντρικήν θέρμανσιν ή οίονδήποτε άλλην χρήσιν,  

     υποχρεούνται όπως μέχρι της Ι Νοεμ. 1977 μετατρέψωσι τους καυστήρας εις τοιούτους 

     λειτουργούντας δια πετρελαίου τύπου “ντήζελ”.

    Αρθρ. 4. -΄Εκαστον λεβητοστάσιον το οποίον διαθέτει εν αυτώ εναποθήκευσιν  

   πετρελαίου, “ντήζελ” μέχρι 10 τόννων, δέον όπως είναι εφοδιασμένον δια δύο 

   πυροσβεστήρων, ενός διοξειδίου του άνθρακος των έξ χιλιογράμμων και ενός κόνεως ή 

   αφρού των δώδεκα χιλιογράμμων, διά τεσσάρων δε εις περίπτωσιν εναποθηκεύσεως άνω 

   των δέκα τόνων, οίτινες θα είναι ανηρτημένοι προ του χώρου της δεξαμενής 

   εναποθηκεύσεως του πετρελαίου και θα ελέγχονται προ εκάστης χειμερινής χρήσεως. Ο 

   διαχειριστής, ο θυρωρός, ο θερμαστής και πας έτερος υπεύθυνος υποχρεούνται όπως 

   εξασκηθώσιν εις την χρησιμοποίησιν των.

   Αρθρ. 5. - Η μη συμμόρφωσις του υπόχρεου, προς τα δια του παρόντος Π.Δ./τος 

   επιτασσόμενα, συνεπάγεται την επιβολήν προστίμου εκ δρχ. 1.000 - 5.000, εν περπτώσει 

   δε υποτροπής εκ δρχ. 10.000 - 20.000 επιβαλλόμενον υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του   

   Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

         Εις τον Ημέτερον επί της Βιομηχανίας και Ενεργείας Υπουργόν, ανατίθεμεν την  

   δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.

        

         Και Σχ.Δ. 2911/1977 (ΦΕΚ Β’ 965) εν τομ. 34Α σελ. 334,05.