ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ

 

1.- Το λεβητοστάσιο (λέβητας, καυστήρας, κυκλοφορητής, κλειστό δοχείο διαστολής κ.λ.π. εξαρτήματα) τοποθετείται σε ανεξάρτητο χώρο της οικοδομής με είσοδο-έξοδο προς ελεύθερο χώρο. 

2.- Η δεξαμενή πετρελαίου τοποθετείται επίσης σε ανεξάρτητο χώρο της οικοδομής, πλησίον του λεβητοστασίου, με είσοδο-έξοδο προς ελεύθερο χώρο. 

3.- Επιβάλλεται ο επαρκής φυσικός εξαερισμός των χώρων λεβητοστασίου και δεξαμενής πετρελαίου με άνοιγμα προς τον ελεύθερο χώρο του κτιρίου και όχι προς κοινόχρηστους χώρους διαδρόμων,κλιμακοστασίου ή φρεατίου ανελκυστήρα, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή δυσλειτουργίας του καυστήρα ο σχηματιζόμενος καπνός να απάγεται εκτός του κτιρίου. 

4.- Το δάπεδο των χώρων λεβητοστασίου και δεξαμενής πετρελαίου διαμορφώνεται με κλίσεις ως ένα είδος λεκάνης, έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής καυσίμου αυτό να συλλέγεται και να οδηγείται μέσω σιφωνιού εκτός του χώρου, σε κατάλληλη αποχέτευση. 

5.- Σε περίπτωση που το λεβητοστάσιο και η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκονται στον ίδιο χώρο πρέπει να κατασκευασθεί πυράντοχο χώρισμα. 

6.- Τοποθετείται διακόπτης (βάνα), που διακόπτει τη ροή πετρελαίου από τη δεξαμενή προς τον καυστήρα, σε ασφαλές και προσεγγίσιμο μέρος και κυρίως πλησίον της δεξαμενής καυσίμου. Όταν συστεγάζονται λεβητοστάσιο και δεξαμενή, ο διακόπτης τοποθετείται με το σύστημα φουρκέτας εκτός του χώρου και σε σημείο που δεν θα κατακλύζεται από καπνούς. 

7.- Το σύστημα λέβητα-καυστήρα τοποθετείται σε επιφάνεια από σκυρόδεμα, ύψους 20 εκατοστών, πάνω από το δάπεδο του χώρου του λεβητοστασίου, έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής νερού,αυτό να αποχετευθεί χωρίς κίνδυνο δημιουργίας βραχυκυκλώματος. 

8.- Η διάταξη του χώρου, των μηχανημάτων και των ουσιωδών εξαρτημάτων του λεβητοστασίου πρέπει να σχεδιασθούν απλά σε κάτοψη και να δοθεί από ένα αντίγραφο σε όλους τους ενοίκους έτσι ώστε αφενός να ξέρουν πώς να διακόψουν την παροχή καυσίμου αφετέρου να είναι γενικώς ενήμεροι για να δύνανται να βοηθούν το έργο των πυροσβεστών όταν απαιτείται. 

9.- Πρέπει να γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας, καθαρισμός και ρύθμιση των συστημάτων του λεβητοστασίου από ειδικευμένο ( αδειούχο ) τεχνίτη τουλάχιστον μία φορά το έτος. 

10.- Πρέπει να γίνεται έλεγχος των σημείων ενώσεων της καπνοδόχου και γενικά του αγωγού για την διαπίστωση τυχόν ρωγμών καθώς και τακτικός καθαρισμός της από την αιθάλη, με συχνότητα που καθορίζεται από το είδος του χρησιμοποιούμενου καύσιμου. 

11.- Δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο θάλαμο καύσεως άλλες καύσιμες ύλες ούτε να χρησιμοποιείται ο χώρος για αποθήκευση. 

12.- Ο χώρος του λεβητοστασίου να διατηρείται καθαρός και σε τάξη. 

13.- Σε περίπτωση βλάβης, και πριν από την επιδιόρθωσή της, να αποφεύγεται η επαναλειτουργία του καυστήρα. 

14.- Σε περίπτωση που χυθεί στο έδαφος καύσιμο, ( εύφλεκτο υγρό ), να καλύπτεται με χώμα και άμμο και ποτέ με πριονίδια, εφημερίδες στουπιά ή ανάλογα υλικά. 

15.-Να τοποθετείται ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διακοπής πετρελαίου μαζί με την χειροκίνητη βάνα. 

16. Να τοποθετείται σύστημα αυτόματης κατάσβεσης ( ξηρής σκόνης ).