ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 3021/19/6   (ΦΕΚ 847 τ. Β΄/4-12-1986)

 

Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 

Έχοντας υπ’ όψη:

 

Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1590/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75/11-6-86) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:

 

Διατηρούνται τα κατωτέρω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για το Πυροσβεστικό Σώμα.

 

63.    Τη χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης πυρασφαλείας:

 

α.     Βιομηχανικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αποθήκες και προβλέπονται από το Π.Δ. 460/1976 (ΦΕΚ 170 τ.Α΄), τα παραρτήματα Α΄, Β΄, και Γ΄ της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης και τις υπ΄ αριθ. 23746 Φ.701.5/7-11-1978 (εγκ. 9), 23747 Φ.701.1/7-11-1978 (εγκ. 10) και 28664 Φ.701.2/2-9-1985 Διαταγές Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. {Κ.Υ.Α. 5905/Φ.15/839/1995 (ΦΕΚ 611/Β/12-7-1995)}.

 

(1)    Ειδικός Κανονισμός πυρασφαλείας μετά σχεδίων κάτοψης με κλίμακα 1:50 ή 1:100, σε 3πλούν και τοπογραφικού διαγράμματος 1:500.

(2)        Τεχνική περιγραφή των μονίμων συστημάτων πυρασφαλείας (π.χ. υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, αυτόματο σύστημα ανίχνευσης κ.λ.π.), όπου αυτό προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

(3)        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του μελετητή-εγκαταστάτη ότι τα μόνιμα συστήματα πυρασφαλείας έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και λειτουργούν καλώς.

(4)        Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης και ότι αυτοί πληρούν τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές. Όταν οι προμηθευτές είναι περισσότερεοι από έναν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα προσκομίζει τις ανάλογες υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστήρων που προβλέπονται από τον εγκεκριμένο ειδικό κανονσιμό πυρασφαλείας (Ε.Κ.ΠΥ.).

(5)        Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή του σωλήνα σύνδεσης του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου της επιχείρησης με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης (όπου αυτή απαιτείται).

(6)        Βεβαίωση της Επιχείρησης φωταερίου που θα φαίνεται ότι όλη η εγκατάσταση του δικτύου παροχής φωταερίου στην επιχείρηση είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και ότι υπάρχει ο κατά΄λληλος εξαερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων (όπου αυτή απαιτείται).

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση.

Για την ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφαλείας απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα εδάφ. (3) και (4) της παρούσας παραγράφου.

 

 

β.     Σταθμούς αυτοκινήτων και προβλέπονται από το Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169 τ.Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 379/1980 (ΦΕΚ 105 τ. Α΄), τα παραρτήματα Α΄, Β΄, και Γ΄ της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης και τις υπ΄ αριθ. 7512 Φ.701.10/9-2-1982 και 23746 Φ.701.5/7-11-1978 (εγκ. 9) Διαταγές Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

 

(1)    Μελέτη πυρασφαλείας μετά σχεδίων κάτοψης με κλίμακα 1:50 ή 1:100, σε 3πλούν και τοπογραφικού διαγράμματος 1:500.

(2)    Τεχνική περιγραφή των μονίμων συστημάτων πυρασφαλείας (π.χ. υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, αυτόματο σύστημα ανίχνευσης κ.λ.π.), όπου αυτό προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

(3)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του μελετητή-εγκαταστάτη ότι τα μόνιμα συστήματα πυρασφαλείας έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και λειτουργούν καλώς.

(4)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης και ότι αυτοί πληρούν τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές. Όταν οι προμηθευτές είναι περισσότερεοι από έναν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα προσκομίζει τις ανάλογες υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστήρων που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας.

(5)    Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή του σωλήνα σύνδεσης του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου της επιχείρησης με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης (όπου αυτή απαιτείται).

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση.

Για την ανανέωση της βεβαίωσης πυρασφαλείας απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα εδάφ. (3) και (4) της παρούσας παραγράφου.

 

 

γ.      Πρατήρια διανομής υγραερίου και προβλέπονται από το Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 τ.Α΄ ).

 

(1)    Μελέτη πυρασφαλείας μετά σχεδίων κάτοψης με κλίμακα 1:50 ή 1:100, σε 3πλούν και τοπογραφικού διαγράμματος 1:500.

(2)    Τεχνική περιγραφή των μονίμων συστημάτων πυρασφαλείας (π.χ. υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, αυτόματο σύστημα ανίχνευσης κ.λ.π.), όπου αυτό προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

(3)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του μελετητή-εγκαταστάτη ότι τα μόνιμα συστήματα πυρασφαλείας έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και λειτουργούν καλώς.

(4)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης και ότι αυτοί πληρούν τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές. Όταν οι προμηθευτές είναι περισσότερεοι από έναν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα προσκομίζει τις ανάλογες υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστήρων που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας.

(5)    Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή του σωλήνα σύνδεσης του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου της επιχείρησης με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης (όπου αυτή απαιτείται).

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση.

Για την ανανέωση της βεβαίωσης πυρασφαλείας απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα εδάφ. (3) και (4) της παρούσας παραγράφου.

 

 

δ.     Μεγάλα εμπορικά καταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους αυτών, Ξενοδοχειακά καταλύματα και αίθουσες συγκέντρωσης κοινού και προβλέπονται από τις 1/1978 (ΦΕΚ 1148 τ.Β΄), 2/1979 (ΦΕΚ 100 τ. Β΄) και 3/1981 (ΦΕΚ 20 τ. Β΄ ) Πυροσβεστικές Διατάξεις αντίστοιχα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, το από 15/17 Μαϊου 1956 Π.Δ/γμα και άλλων συναφών με αυτό Διατάξεων και τις υπ΄ αριθ. 23746 Φ.701.5/7-11-1978 (εγκ. 9), 28664 Φ.701.2/2-9-1986 και 6731 Φ.700.2/9-2-1982 Διαταγές Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

 

(1)    Μελέτη πυρασφαλείας μετά σχεδίων κάτοψης με κλίμακα 1:50 ή 1:100, σε 3πλούν και τοπογραφικού διαγράμματος 1:500.

(2)    Τεχνική περιγραφή των μονίμων συστημάτων πυρασφαλείας (π.χ. υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, αυτόματο σύστημα ανίχνευσης κ.λ.π.), όπου αυτό προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

(3)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του μελετητή-εγκαταστάτη ότι τα μόνιμα συστήματα πυρασφαλείας έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και λειτουργούν καλώς.

(4)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης και ότι αυτοί πληρούν τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές. Όταν οι προμηθευτές είναι περισσότερεοι από έναν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα προσκομίζει τις ανάλογες υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστήρων που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας.

(5)    Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή του σωλήνα σύνδεσης του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου της επιχείρησης με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης (όπου αυτή απαιτείται).

(6)    Βεβαίωση της Επιχείρησης φωταερίου που θα φαίνεται ότι όλη η εγκατάσταση του δικτύου παροχής φωταερίου στην επιχείρηση είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και ότι υπάρχει ο κατά΄λληλος εξαερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων (όπου αυτή απαιτείται).

(7)    Βεβαίωση του αρμοδίου κρατικού φορέα ή οίκου ημεδαπής ή αλλοδαπής, περί της αντοχής των υλικών στην πυρκαγιά (π.χ. κατακόρυφα διαφράγματα, πυράντοχες πόρτες κ.λ.π.), όπου αυτή απαιτείται.

(8)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 των εκμεταλλευτών χώρων συνάθροισης κοινού που θα φαίνεται ότι ορισμένα υλικά (ξύλινες επενδύσεις, τάπητες, κουρτίνες και λοιπές εύφλεκτες διακοσμήσεις) έχουν εμποτισθεί με πυρασφαλή διάλυση (αντιπυρικό υγρό), όπου αυτή απαιτείται.

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση.

Για την ανανέωση της βεβαίωσης πυρασφαλείας απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα εδάφ. (3) και (4) της παρούσας παραγράφου.

 

 

ε.      Χώρους που δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση επιβολής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυρασφαλείας, αυτά προτείνονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά από σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης, σύμφωνα με την 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 Εγκύκλιο Διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4661/1930 και του από 9-12-1948/21-1-1949 Β.Δ/τος. Στις περιπτώσεις αυτές και εφ΄ όσον ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους βεβαίωση πυρασφαλείας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με τα παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης και τις υπ΄ αριθ. 23748 Φ.701.5/7-11-1978 (εγκ. 9), 23747 Φ.701.1/7-11-1978 (εγκ. 10), 12268 Φ.700.3/16-3-1982 6731 Φ.700.2/9-2-1982 και 28664 Φ.701.2/2-9-1986 Διαταγές Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

 

(1)    Σχέδια κάτοψης με κλίμακα 1:50 ή 1:100, σε 3πλούν.

(2)    Τεχνική περιγραφή των μονίμων συστημάτων πυρασφαλείας (π.χ. υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, αυτόματο σύστημα ανίχνευσης κ.λ.π.), όπου προτείνονται τέτοια συστήματα.

(3)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του μελετητή-εγκαταστάτη ότι τα μόνιμα συστήματα πυρασφαλείας έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και λειτουργούν καλώς.

(4)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης και ότι αυτοί πληρούν τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές. Όταν οι προμηθευτές είναι περισσότερεοι από έναν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα προσκομίζει τις ανάλογες υπεύθυνες δηλώσεις από τις οποίες θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστήρων που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας.

(5)    Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή του σωλήνα σύνδεσης του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου της επιχείρησης με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης (όπου αυτή απαιτείται).

(6)    Βεβαίωση της Επιχείρησης φωταερίου που θα φαίνεται ότι όλη η εγκατάσταση του δικτύου παροχής φωταερίου στην επιχείρηση είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και ότι υπάρχει ο κατά΄λληλος εξαερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων (όπου αυτή απαιτείται).

(7)    Βεβαίωση του αρμοδίου κρατικού φορέα ή οίκου ημεδαπής ή αλλοδαπής, περί της αντοχής των υλικών στην πυρκαγιά (π.χ. κατακόρυφα διαφράγματα, πυράντοχες πόρτες κ.λ.π.), όπου αυτή απαιτείται.

(8)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 των εκμεταλλευτών χώρων συνάθροισης κοινού που θα φαίνεται ότι ορισμένα υλικά (ξύλινες επενδύσεις, τάπητες, κουρτίνες και λοιπές εύφλεκτες διακοσμήσεις) έχουν εμποτισθεί με πυρασφαλή διάλυση (αντιπυρικό υγρό), όπου αυτή απαιτείται.

 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση.

Για την ανανέωση της βεβαίωσης πυρασφαλείας απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα εδάφ. (3) και (4) της παρούσας παραγράφου.

 

 

στ.   Σε περιπτώσεις αλλαγής επωνυμίας ή μεταβολής κατόχου των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στις παραπάνω παραγρ. (α), (β), (γ), (δ) και (ε), για την χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης πυρασφαλείας, απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο έγγραφου αποδεικτικού στοιχείου της μεταβολής αυτής (π.χ. καταστατικό εταιρειών ή συμβολαιογραφική πράξη ή Αποφάσεις Δικαστηρίωνή μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π.).

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

                                                                                              Αθήνα 26 Νοεμβρίου 1986

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 

 

ΑΚΗΣ ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ                                           ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ