Άρθρο 13

[Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

 με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α’)]

Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

1. ΓΕΝΙΚΑ.

     Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή ημιϋπαίθριοι χώροι που χρησιμοποιούνται για στάθμευση αυτοκινήτων ή / και στεγάζουν πρατήρια υ