ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 

 

Επικίνδυνες Ουσίες


Στις επιδιώξεις κατάταξης των επικινδύνων ειδών σε κατηγορίες είναι να ληφθούν μέτρα ανάλογα με τον κίνδυνο τους· για τα υγρά, όταν θέλουμε πυρασφάλεια, βασικό κριτήριο αποτελεί το σημείο ανάφλεξης (σ.ά.). Σημειώνεται ότι, με βάση το σ.α. (προσδιοριζόμενο σε κλειστό δοχείο), η γενική ταξινόμηση (Υ.Α. 34628/1985) των πετρελαιοειδών σε κατηγορίες, έχει ως εξής:


Κατηγορία Ο Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου

Κατηγορία Ι Υγρά τα οποία έχουν σ.α. κάτω από 21°C

Κατηγορία II Υγρά τα οποία έχουν σ.α. από 21°C μέχρι και 55°C

Κατηγορία III Υγρά τα οποία έχουν σ.α. πάνω από 55°C μέχρι και 100°C


Αταξινόμητα Υγρά Υγρά τα οποία έχουν σ.α. πάνω από 100°C Για την αναγνώριση της ταυτότητας των επικινδύνων ειδών και εκτιμήσεις (των κινδύνων τους κ.λπ.) καταβάλλονται ποικίλες προσπάθειες και υποδεικνύονται συστήματα πληροφόρησης.
Εφαρμογή τέτοιων συστημάτων γίνεται όχι μόνο στη βιομηχανία αλλά και στις μεταφορές ή και σε άλλες δραστηριότητες όπου η διακίνηση επικινδύνων φορτίων αποτελεί μία αναγκαιότητα.
Προτού αρχίσει η εξέταση τρόπων γρήγορης άντλησης στοιχείων γνώσης για λήψη αποφάσεων κατάλληλου χειρισμού των επικινδύνων ουσιών, κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμισθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης για αποφυγή σύγχυσης ή παρομοίων καταστάσεων, επειδή ο χειρισμός επικινδύνων ουσιών απασχολεί ποικίλης μόρφωσης και αντίληψης ανθρώπους. Λόγω διαφορετικής τυποποίησης, σε κείμενα που έχουν συνταχθεί με τις οδηγίες ΕΟΚ το γράμμα R (με τη βοήθεια και ενός αραβικού αριθμού ή συνδυασμού αραβικών αριθμών) χρησιμεύει για να δείξει τη φύση του κίνδυνου χημικής ουσίας, ενώ σε φορτωτικές κ.α. που απαιτούνται στις μεταφορές το ίδιο γράμμα (με τη βοήθεια και πάλι αραβικού αριθμού) υποδηλώνει αέριο (π.χ. στις θαλάσσιες αποστολές αγαθών R40 = χλωριούχο μεθύλιο, σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων, του IMO: International Maritime Organijation, που ισχύει υποχρεωτικά στη χώρα μας όπως ορίζει η σχετική Υ.Α. 60307/8/72/7-8-1974 αποδοχής του Κώδικα, ΦΕΚ 854/Β/1974).


Πληροφόρηση για τη Συμπεριφορά Επικινδύνων Ουσιών

Για να είναι πρακτικά εύκολη η μόρφωση γνώμης σχετικά με τη, συνεπαγόμενη δυσάρεστα-καταστρεπτικά αποτελέσματα, συμπεριφορά των επικινδύνων ουσιών, η παροχή σχετικών πληροφοριών επιδιώκεται να γίνεται με σαφήνεια και γρήγορα. Σύμφωνα με δεδομένα από τη διεθνή εμπειρία, για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται διάφοροι τρόποι όπως: 1) μεγάλες πινακίδες, ευανάγνωστα γραμμένες (και με προειδοποιήσεις π.χ. εύφλεκτο υγρό, απαγόρευση εισόδου κ.α.) για πληροφόρηση σε εργοστασιακούς κ.α. χώρους «από μακριά», 2) πινακίδες που ανάλογα με το είδος της επικίνδυνης ουσίας αναφέρουν διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού (π.χ. «χρησιμοποιείτε διοξείδιο του άνθρακα για κατάσβεση»), 3) πινακίδες επί μεταφορικών μέσων (π.χ. τέτοιες πινακίδες α) καθορίζει ό Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα και β) προτείνονται από αρμόδιους Διεθνείς Οργανισμούς), 4) σημάνσεις επί εμπορευματοκιβωτίων, βυτίων, δοχείων κ.λπ. και 5) στοιχεία από κατάλληλες πηγές, όπως φορτωτικά έγγραφα για την περίπτωση των μεταφορών (που έγκαιρα γνωστοποιούμενα π.χ. στα λιμάνια δίνουν δυνατότητα για ενεργοποίηση σε ό,τι αφορά την τεχνική ασφάλειας  και οπωσδήποτε επιδίωξη της αναγκαίας πυρασφάλειας εφόσον, βέβαια, δεν υπάρχει πρόβλημα διεξαγωγής των σχετικών διαδικασιών —έλλειψη τεχνικής υποδομής κ.λπ.).
Η όλη πληροφόρηση απαιτεί οργάνωση που μπορεί να επιτευχθεί με σημαίες (με τυποποιημένη σήμανση π.χ. δηλητηρίου-νεκροκεφαλή), με ενδείξεις (π.χ. μαύρη φλόγα/κόκκινο «φόντο»), με υποδείξεις (π.χ. απαγόρευση καπνίσματος, λεκτικά ή σχηματικά όπως σε θύρες εργαστηρίων με εύφλεκτους διαλύτες κ.λπ.), με συμβολισμούς (λουτρό καθαριότητος π.χ. ισοδυναμεί με συμβουλή για ατομικό λουτρό όταν παύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα με την επικίνδυνη ύλη για την οποία υιοθετείται ο συμβολισμός), με ειδικές οδηγίες (π.χ. χειρισμού ραδιενεργών υλικών) και συστάσεις (π.χ. για χρήση συγκεκριμένου μέσου πυρόσβεσης, εξουδετέρωσης κηλίδων υγρού κ.α.).
Ένα πληροφοριακό σύστημα πρέπει να συμβιβάζει δύο βασικές απαιτήσεις: αμεσότητα πληροφόρησης και επαρκείς πληροφορίες για τις επικίνδυνες ουσίες. Για την πραγματοποίηση του συμβιβασμού αυτού καταβάλλονται διάφορες προσπάθειες. Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος NFPA (National Fire Protection Association) υποδεικνύει σχετικά σύστημα το οποίο βασίζεται σε πέντε αριθμητικές ενδείξεις (Ο, 1, 2, 3, 4) και δύο σύμβολα που τοποθετούνται σε ένα ρόμβο. Ο ρόμβος παίζει ρόλο φορέα και χωρίζεται σε 4 ισομεγέθεις επιφάνειες. Τα τρία προς τα πάνω μέρη του ρόμβου προορίζονται για την αναγραφή αριθμών. Η τετάρτη προς τα κάτω περιοχή του ρόμβου χρησιμοποιείται για ειδική πληροφόρηση. Για το σκοπό αυτό υιοθετούνται δύο βασικά σύμβολα:
i) To W, που δείχνει ότι ένα υλικό όταν αντιδράσει με νερό μπορεί να εκδηλώσει επικίνδυνες ιδιότητες (και, κατά συνέπεια, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μη γίνεται τέτοια δράση) και
ii) To σήμα (σύμβολο) της ραδιενέργειας, για ραδιενεργά υλικά.

Στρυς αριθμούς δίνεται η εξής σημασία (η οποία πρέπει να έχει κατανοηθεί απόλυτα από εκείνους που ασχολούνται με την καταπολέμηση πυρκαγιάς):
4— Πολύ επικίνδυνα υλικά για προσέγγιση με συνήθη εξοπλισμό και μέσα πυρόσβεσης. Πρέπει να αντλούνται πληροφορίες για τον χειρισμό των υλικών αυτών.
3— Η πυρκαγιά αντιμετωπίζεται με μεθόδους που προβλέπονται για εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις (που απαιτούν ιδιαίτερες προφυλάξεις π.χ. ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό).
2— Η φωτιά μπορεί να καταπολεμηθεί με συνήθεις διαδικασίες πλην όμως, δεν πρέπει να διαφεύγει ότι τα υλικά εγκυμονούν κίνδυνους που επιβάλλουν διεργασίες ασφαλούς χειρισμού.
1— Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που να απαιτούν ειδική μέριμνα· έτσι, με τις συνήθεις διαδικασίες καταπολέμησης πυρκαγιάς αναμένεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο— Δεν υφίσταται ειδικός κίνδυνος που να επιβάλει τη λήψη ειδικών μέτρων.
Από τις πιο πάνω επεξηγήσεις προκύπτει σαφώς ότι το Ο φανερώνει τον μικρότερο βαθμό κίνδυνου και το 4 δείχνει τον πιο μεγάλο κίνδυνο.
Η τυποποίηση αυτή εφαρμόζεται τόσο στους κίνδυνους υγείας όσο και στα προβλήματα επικινδυνότητας: ευφλεκτικότητας, αντιδραστικότητας υλικών και βασίζεται σε παρουσίαση των στοιχείων (αριθμών, συμβόλων) με καθορισμένη τεχνική.

 

 

Τρόπος Παροχής Δεδομένων για Αναγνώριση των Κινδύνων Επικίνδυνων Ουσιών. Το σχήμα δεν έχει τυποποιημένες διαστάσεις ,είναι ένα σκαρίφημα και η κενή θέση  χρησιμεύει για ειδική πληροφόρηση, π.χ. προπέλα δείχνει κίνδυνο από ραδιενεργό υλικό.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823