ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΥΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το παράδειγμα αυτό αναφέρεται στην Πυροπροστασία Βαφείου - Φινιστηρίου Υφασμάτων.

Περιγραφή. Το ανωτέρω εργοστάσιο έχει συνολικά εμβαδόν 66,0 χ 50,60 =3340 μ2 και ύψος Η=6,0 μ. δηλαδή συνολικό όγκο 3340 χ 6 = 20040 μ και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

L Από τον κυρίως εργοστασιακό χώρο (παραγωγής) στον οποίο τοποθετούνται οι διάφορες βαφικές μηχανές και οι μηχανές φινιρίσματος των υφασμάτων, εμβαδού 2775 μ .

ii. Από τα Γραφεία της Επιχείρησης, εμβαδού 10,40 χ 156 μ .

iiϊ. Από το Υδροστάσιο, εμβαδού 10x15 = 150 μ.

iv. Από το Λεβητοστάσιο ατμού, εμβαδού 20 χ 15=300 μ .

ν. Από το χώρο Δεξαμενής πετρελαίου διαστάσεων 15 χ 9=135 μ2.

νϊ. Από το χώρο των Νιπτήρων διαστάσεων 4,8 χ 4,80=23 μ2.

vii. Από το μηχανουργείο, διαστάσεων 8,0 χ 4,80=38,40 μ .

viii. Από το ηλεκτρολογείο, διαστάσεων 4,0 χ 4,80= 19,2 μ .

ίχ. Από τους χώρους υποσταθμού και πίνακος συνολικών διαστάσεων 16,40 χ 4,80 = 78,7 μ .

χ. Από το Γραφείο παραγωγής, εμβαδού 10 χ 4,80 = 48 μ .

Υλικά κατασκευής. Οι περιμετρικοί τοίχοι κατασκευάζονται από σκυρόδεμα και από μπατική οπτολινθοδομή και η οροφή από μεταλλική κατασκευή με επικάλυψη από φύλλα αλουμινίου.

Α' ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η βιομηχανία αυτή ως Βαφείο - Φινιριστήριο Υφασμάτων εντάσσεται στην κατηγορία Ζ1 χαμηλού βαθμού κινδύνου με βάση την απόφαση 5905/839/30-6-95 του υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας και ειδικότερα εντάσσεται στην κατηγορία Αα(ΚΑ23) "Μικρού Κινδύνου" σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

1. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ: Ο πραγματικός πληθυσμός της βιομηχανίας είναι: 60 άτομα και αναλύονται ως εξής: Χειριστές μηχανών 30 άτομα, Γραφείο διοικήσεως 10 άτομα, Γραφείο Παραγωγής 10 άτομα, Ηλεκτρολογείο -Μηχανουργείο 6 άτομα, Θερμαστές - Συντηρητές: 2 άτομα, Βοηθητικές εργασίες 2 άτομα. Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) καθορίζεται σε: α) 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι - πόρτες), β) 75 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες- ράμπες). Το ελεύθερο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 1μ, ενώ το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,85 του μέτρου και για τους χώρους υγιεινής 0,75 του μέτρου.

Στην περίπτωση στην οποία έχουμε 60 άτομα αρκεί θεωρητικά όδευση διαφυγής πλάτους ενός μέτρου και μία θύρα εξόδου πλάτους 0,85 μ.

Το Βαφείο έχει 4 εξόδους με αντίστοιχα πλάτη 5,0 μ., 3,0 μ., 3,0 μ., 3,0 μ. και επιπλέον ο χώρος των γραφείων έχει ιδιαίτερη θύρα εξόδου πλάτους 1,20 μ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπερκαλυπτόμαστε από πλευράς οδεύσεων διαφυγής.

Δηλαδή έχουμε συνολικά 5 εξόδους κίνδυνου. Από πλευράς των μέγιστων ορίων της αποστάσεως απροστάτευτης όδευσης για την κατηγορία Ζ ι προβλέπεται (πίνακας Ζι) μέγιστη πραγματική απόσταση 60 μ. και μέγιστη άμεση απόσταση 35 μ. όπως φαίνεται από το σχέδιο της κάτοψης του Εργοστασίου και από την ύπαρξη 4 θυρών στο χώρο του βαφείου οι ανωτέρω περιορισμοί καλύπτονται απολύτως. Επίσης, τα αδιέξοδα είναι μικρότερα των 35 μ. για πραγματική απόσταση και των 25 μ. για άμεση απόσταση, όπως καθορίζονται στον πίνακα Ζ2 για κτίριο κατηγορίας Ζι.

2.  ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ: Για το κτίριο προβλέπεται τεχνητός φωτισμός, όπως και φωτισμός ασφαλείας και φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής και σήμανση των εξόδων κινδύνου μέσω αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με ξηρά στοιχεία Νικελίου - Καδμίου τα οποία θα διατηρούν τον προβλεπόμενο φωτισμό για 1/£ τουλάχιστον ώρα σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού. Ειδικότερα προβλέπονται 4 φωτιστικά ασφαλείας εξόδου "EXIT" πάνω από κάθε εξωτερική θύρα του βαφείου, 3 φωτιστικά εξόδου πάνω από τις εξωτερικές θύρες των γραφείων, του Υδροστασίου και του λεβητοστασίου, 10 φωτιστικά ασφαλείας στο χώρο του βαφείου, 1 φωτιστικό ασφαλείας στο Γραφείο της παραγωγής και 2 φωτιστικά ασφαλείας στο χώρο των γραφείων.

3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Για μονώροφα κτίρια βιομηχανιών κατηγορίας Ζ ι δεν υπάρχει ιδιαίτερη απαίτηση για τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης.

Πάντως στην προκειμένη περίπτωση λόγω των υλικών κατασκευής υπάρχει δείκτης πυραντίστασης >30 λεπτών.

4.  ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Διακρίνουμε 4 πυροδιαμερίσματα δηλαδή αφ'ενός μεν οι επικίνδυνοι χώροι: Λεβητοστάσιο, δεξαμενή πετρελαίου, χώρος ηλεκτρικού υποσταθμού αποτελούν ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών (σύμφωνα με τη λ 3.2.5 των Γενικών Διατάξεων) και αφετέρου ο υπόλοιπος εργοστασιακός χώρος εμβαδού 3340 - 300 - 135 - 78 = 2827 μ2 και όγκου 2827 χ 6 = 16962 μ3 θεωρείται ως ένα πυροδιαμέρισμα δεδομένου ότι το μέγιστο εμβαδόν και ο μέγιστος όγκος για μονώροφες βιομηχανίες κατηγορίας
Ζι ορίζονται αντίστοιχα σε 5.000 μ και 28000 μ αντίστοιχα.

5. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ: Δεν εξετάζεται εδώ διότι το εργοστάσιο είναι αρκετά απομονωμένο από τα γειτονικά κτίρια. (Πυραντίσταση εξωτερικού τοίχου χωρίς απαίτηση: εξωτερική επένδυση: κατηγορία 3 και ποσοστό ανοιγμάτων <80%)

Β' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(Συντάσσεται με βάση την απόφαση 5905/95 και την παραγρ. 4 του άρθρου 11 του Π. Δ. 71/1988)

1. Δεν απαιτείται η τοποθέτηση χειροκίνητου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού διότι αυτό επιβάλλεται σε πολυώροφα κτίρια με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 100 άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο από 30 άτομα.

2. Δεν απαιτείται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης για το χώρο των μηχανώντου εργοστασίου διότι αυτό επιβάλλεται σε βιομηχανίες κατηγορίας Ζζ με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 100 άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο από 50 άτομα όπως επίσης και σε όλα τα κτίρια κατηγορίας Zs. Επιβάλλεται πάντως η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης στους επικίνδυνους χώρους.

Ειδικότερα, πυρανίχνευση προβλέπεται στους χώρους του Ηλεκτρικού Υποσταθμού (δηλαδή ανά 1 ανιχνευτής ιονισμού-καπνού στους 4 χώρους: χώρος γενικού πίνακα χαμηλής τάσεως, 2 χώροι μετασχηματιστών και χώρος πίνακα υψηλής τάσεως), στο χώρο της δεξαμενής πετρελαίου με ανιχνευτές ιονισμού-καπνού, στο Λεβητοστάσιο με ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς και στο υδροστάσιο πάνω από την πετρελαιοκίνητη αντλία πετρελαίου επίσης με ανιχνευτή θερμοδιαφορικό.

Κάθε ανιχνευτής ιονισμού-καπνού υπολογίζεται για επιφάνεια 40 μ και ενεργοποιείται με την εμφάνιση ορισμένης ποσότητας καπνού, επίσης κάθε θερμοδιαφορικός ανιχνευτής καλύπτει επιφάνεια τουλάχιστον 50 μ και ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 60 ° C ή παρουσιάσει άνοδο μεγαλύτερη από 10 ° C σε διάστημα ενός λεπτού της ώρας.

Ειδικότερα στους χώρους του Ηλεκτρικού Υποσταθμού διαστάσεως 24 μ ,14,4 μ ,14,4 μ ,22,5 μ απαιτείται ένας ανιχνευτής ιονισμού καπνού. Στο χώρο της δεξαμενής πετρελαίου διαστάσεων 9 χ 15 =135 μ απαιτούνται 4 ανιχνευτές ιονισμού-καπνού. Επίσης, στο λεβητοστάσιο διαστάσεων 20 χ 15 = 300 μ απαιτούνται 300: 50=6 θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές. Τέλος, στο υδροστάσιο πάνω από το αντλητικό συγκρότημα αρκεί η τοποθέτηση 1 ανιχνευτή θερμοδιαφορικού.

Γενικά, το σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει:

α) Το Γενικό Πίνακα Πυρανίχνευσης ο οποίος τοποθετείται στον προθάλαμο των γραφείων και θα είναι 4 ζωνών δηλ. 1 ζώνη για τους χώρους του ηλεκτρικού υποσταθμού, 1 ζώνη για τη δεξαμενή πετρελαίου, 1 ζώνη για το λεβητοστάσιο και 1 ζώνη για το αντλητικό συγκρότημα πυροσβέσεως του υδροστασίου. Σε όλες τις ζώνες οι ανιχνευτές συνδέονται σε σειρά και καταλήγουν στον πίνακα πυρανίχνευσης μέσω καλωδίων ΝΥΜ 2x1,50 τχ.

β) Τους πυρανιχνευτές

γ) Τη σειρήνα συναγερμού, η οποία τοποθετείται στο χώρο του βαφείου.

δ) Το κομβίο συναγερμού, το οποίο τοποθετείται κοντά στον πίνακα.

Στον πίνακα πυρανίχνευσης υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες ενδείξεις, όπως φωτεινές ενδείξεις για κάθε μία ζώνη, ξεχωριστή για το συναγερμό (ALARM) και ξεχωριστή για βλάβη ζώνης (FAULT). Φωτεινή ένδειξη για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220 VAC στον πίνακα, φωτεινή ένδειξη για την παροχή 24V DC από τη μπαταρία.

Ο πίνακας διαθέτει βασική πηγή τροφοδοσίας 220V από το δίκτυο της ΔΕΗ και εφεδρική πηγή από μπαταρία 24V. Η μεταγωγή από τη μία πηγή στην άλλη γίνεται αυτόματα. Επίσης, υπάρχει στον πίνακα στοιχείο επιτήρησης γραμμών.

3. Δεν απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης διότι αυτό επιβάλλεται σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Zs και σε αποθήκες κατηγορίας Ζζ εφόσον το συνολικό εμβαδόν τους υπερβαίνει τα 2.000 τ. μέτρα.

4. Επιβάλλεται εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού δικτύου βάσει της υπ' αριθμ 5905/95 Απόφασης διότι το εργοστάσιο έχει στεγασμένη επιφάνεια η οποία υπερβαίνει τα 2500 μ . Το μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο αποτελείται από 11 πυροσβεστικές φωλιές οι οποίες διατάσσονται σε 2 κλάδους, όπως φαίνεται από το σχέδιο.

Ο πρώτος κλάδος καλύπτει 4 πυροσβεστικές φωλιές ΠΦΙ, ΠΦ2, ΠΦ3, ΠΦ4 και ο δεύτερος κλάδος καλύπτει 7 φωλιές ΠΦ5 ... ΠΦ11. Οι πυροσβεστικές φωλιές ΠΦ6 και ΠΦ8 προορίζονται για την πυροπροστασία του εξωτερικού χώρου. Η διάταξη και η θέση των ΠΦ υπολογίζεται ώστε κάθε μία να μπορεί να καλύψει απόσταση μέχρι 30 μ. (20 μ. σωλήνας και 10 μ. μήκος εκτόξευσης).

Εκτός από τις πυροσβεστικές φωλιές διακρίνουμε τη δεξαμενή του νερού, το αντλητικό συγκρότημα και το δίκτυο σωληνώσεων.

Το Πυροσβεστικό δίκτυο. Είναι κατηγορίας II (3 πυροσβεστική Διάταξη/81 - Παράρτημα Β' Άρθρο 2β) για χρήση από τους ενοίκους.

Κάθε φωλιά αποτελείται από τη βάνα ορθογωνιακής διατομής, τον κορμό με τον ημισύνδεσμο, τον εύκαμπτο σωλήνα με εσωτερική ελαστική επίστρωση διαμέτρου 13/4" και μήκους 20 μέτρων, το διπλωτήρα (τυλικτήρα) του σωλήνα, το ακροφύσιο του οποίου η διάμετρος του προστομίου αυξομειώνεται και δίνει τη δυνατότητα εκτόξευσης ευθείας δέσμης και πετάσματος νερού (FOG) και τέλος το ερμάριο, κατασκευασμένο από άκαυστα υλικά. Το δίκτυο υπολογίζεται χάριν ασφαλείας επειδή έχει 2 κλάδους για ταυτόχρονη λειτουργία 2 πυροσβεστικών φωλιών, δηλαδή των ΠΦΙ και ΠΦ11, οπότε η απαιτούμενη ποσότητα νερού θα είναι 2 χ 380 = 760 λίτρα/Γ. Η δεξαμενή υπολογίζεται να καλύπτει την αυτόνομη λειτουργία των 2 ΠΦ για 30' (Παράρτημα Β' της 3/81 Πυροσβε­στικής Διάταξης). Επομένως πρέπει να έχει χωρητικότητα 760 LT/MIN χ 30 ΜΙΝ = 22800 LT = 22,8 μ3.

Λαμβάνεται δεξαμενή 30 μ η οποία και κατασκευάζεται από σκυρόδεμα κάτω από το δάπεδο του Υδροστασίου διαστάσεων 4 χ 5 χ 1,50-30 m3.

Η πλήρωση της δεξαμενής γίνεται από τον υδροδιανομέα με σωλήνα ΦΙ" και ο έλεγχος πληρότητας από μηχανικό φλοτεροδιακόπτη.

Υπολογισμός των σωληνώσεων και της απαιτούμενης πίεσης.

Ο υπολογισμός των διατομών των σωληνώσεων γίνεται με βάση τον αριθμό των ΠΦ από τον κάτωθι πίνακα:

Διάμετρος σωλήνα                Μέγιστος αριθμός ΠΦ

2"                                      1 ΠΦ

2ι/2"                                       3 ΠΦ

3"                                      5ΠΦ

4"                                      10 ΠΦ

5"                                      15 ΠΦ

                                        6"                                      15 ΠΦ                                           

Ο υπολογισμός της απαιτούμενης πίεσης γίνεται ως εξής:

α) Απαιτούμενη πίεση στον αυλό 4,4 BAR (45 μ. ΣΥ - ΤΟΤΕΕ 2451/86).

β) Απώλειες τριβών στους σωλήνες και τα εξαρτήματα. Έχουμε για το δυσμενέστερο κλάδο ΠΦ11-ΠΦ10.... Συλλέκτης τον κάτωθι πίνακα:

Τμήμα Δικτύου          Μήκος       Παροχή       Διάμετρος   R (mmYΣ/m)    V (m/sec)      J       Ζ (m)    Rl (m)    Rl+Z (m)                                          

 ΠΦ11-ΠΦ10                  25                380               2"                   200                             3,2             1,5            0,8           5,0              6,50

ΠΦ10-ΠΦ9                     30                 380               2l/z"                 70                      2,0             0,5         0,10         2,1            2,20

ΠΦ9-ΠΦ8                       20                 380                2 1/2"             70                     2,0               1,0         0,2         1,40           1,60

ΠΦ8-ΠΦ7                       20                 380                  3                   30                    1,43              1,0  0,10       0,6           0,70

ΠΦ7-ΠΦ6                       26                 380                   3"                    30                   1,43               0,5         0,05        0,80            0,85

ΠΦ6-ΠΦ5                        3                  380                4"                    10                          0,80               1,0         0,03       0,03           0,06

ΠΦ-5 ΣΥΛΛΕΚΓΗΣ        15              380            4"                     10                       0,80             4,0      0,13     0.15       0,20

 Αντλητικό Συγκρότημα

Επιλέγουμε αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από: Ηλεκτροκίνητη αντλία JOKEY  (μικρή) Κύρια Ηλεκτροκίνητη αντλία Κύρια Πετρελαιοκίνητη αντλία Πιεστικό δοχείο μεμβράνης

Πίνακα αυτοματισμού με τα όργανα ελέγχου της πίεσης - πιεζοστάτες και μανόμετρα. Η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος είναι η εξής:

Το πιεστικό δοχείο συντηρεί σ' όλο το δίκτυο μόνιμα προκαθορισμένη πίεση που ελέγχεται από τον ένα πιεζοστάτη της υψηλής στάθμης. Σε περίπτωση μικρών απωλειών από διαρροές του δικτύου ή κάποια άλλη αιτία, ενεργοποιείται η μικρή αντλία JOKEY.

Αν όμως ανοίξουμε μια ΠΦ και η ζήτηση είναι μεγάλη, η πίεση θα πέσει κάτω από το προκαθορισμένο όριο (δεύτερος πιεζοστάτης), η μικρή αντλία δε θα μπορεί να καλύψει τις απώλειες και ο πίνακας θα θέσει αυτόματα σε λειτουργία τη μεγάλη ηλεκτροκίνητη αντλία. Εάν όμως δι' οιονδήποτε λόγο η ηλεκτροκίνητη αντλία δεν τεθεί σε λειτουργία τότε η περαιτέρω πτώση της πίεσης θα ενεργοποιήσει την πετρελαιοκίνητη αντλία.

Το αντλητικό συγκρότημα τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ με 220V και διαθέτει και εφεδρική πηγή (επαναφορτιζόμενη μπαταρία) όπως για τη λειτουργία του πίνακα, έτσι και για την εκκίνηση του πετρελαιοκινητήρα.

Εκλέγουμε τελικά αντλητικό συγκρότημα, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Αντλία JOKEY- 2,50 HP

Πετρελαιοκίνητη αντλία 16,50 HP (45,6 μ3/η, 60 μΣΥ) Ηλεκτροκίνητη αντλία 16,5 HP (45,6 μ3/η, 60 μΣΎ) Πιεστικό Δοχείο 250 λίτρα.

Τέλος, σημειώνεται ότι από τον συλλέκτη κατάθλιψης του συγκροτήματος συνδέεται μέσω σωλήνας Φ100 το δίστομο σύνδεσης της ΠΥ με διαμέτρα Φ65.

5. Πυροσβεστήρες: Βάση την υπ' αριθμ. 5905/95 Υπουργικής Απόφασης για βιομηχανίες μικρού κινδύνου (Αα)

απαιτείται η τοποθέτηση πυροσβεστήρων κόνεως των 6 Kg. (PA6) τουλάχιστον 1 νια κάθε 250 μ επιφανείας στεγασμένου χώρου με μέγιστη διαδρομή προσέγγισης 25 μ. Με βάση αυτό στον κυρίως εργοστασιακό χώρο τοποθετούνται 1 τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως των 25 kg 12 πυροσβεστήρες ΡΑ6 και 1 πυροσβεστήρας κόνεως των 12 kg (PA12). Επομένως αντιστοιχεί κάθε ένας σε εμβαδόν 2775 :12 = 231μ2<250 μ2. Εκτός των ανωτέρω τοποθετούνται οι εξής επιπλέον πυροσβεστήρες:

α) Στο γραφείο παραγωγής 2 πυροσβεστήρες χημικής κόνεως των 6 kg (PA6)

β) Στους 4 χώρους του Ηλεκτρικού Υποσταθμού ανά 1 πυροσβεστήρας (σε κάθε χώρο) Διοξειδίου του άνθρακα των 6kg.

γ) Στους χώρους του ηλεκτρολογείου και μηχανουργείου από 1 πυροσβεστήρας χημικής κόνεως των 6 kg.

δ) Στο χώρο της δεξαμενής πετρελαίου τοποθετούνται αφενός μεν πάνω από τη δεξαμενή δύο αυτόματοι πυροσβεστήρες CO2 των 6kg με SPRINKLER και αφ'ετέρου ένας φορητός πυροσβεστήρας χημικής κόνεως των 12 kg PA12 και ένα φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα των 6 kg (C6).

ε) Στο χώρο του λεβητοστασίου τοποθετείται αφενός μεν πάνω από τον καυστήρα και πάνω από τη δεξαμενή αυτόματος πυροσβεστήρας CO2 με SPRINKLER των 12 Kg και 6 kg αντιστοίχως και αφετέρου τρεις φορητοί πυροσβεστήρες εκ των οποίων οι 2 θα είναι χημικής κόνεως των 12 kg και 6 kg αντίστοιχα και ο τρίτος θα είναι διοξειδίου του άνθρακα των 6kg.

στ) Στο χώρο του υδροστασίου προβλέπονται 1 φορητός πυροσβεστήρας χημικής κόνεως των 12 kg, και 1 φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα των 6 kg.

ζ) Στον χώρο των γραφείων προβλέπονται 2 πυροσβεστήρες χημικής κόνεως των 6 kg.

6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙΣΤΑΘΜΟΙ: Βάση του κανονισμού προβλέπεται 1 πυροσβεστικός σταθμός (ερμάριο) ανά 6

πυροσβεστικές φωλιές. Στην περίπτωση που έχουμε 11 πυροσβεστικές φωλιές τοποθετούνται 2 Πυροσβεστικοί Σταθμοί όπως φαίνεται στο σχέδιο κάτοψης. Ο κάθε πυροσβεστικός σταθμός θα περιλαμβάνει:

α) Ένα (1) λοστό διάρρηξης

β) Έναν (1) πέλεκυ μεγάλο

γ) Ένα (1) φτυάρι

δ) Μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και

ε) Δύο (2) ηλεκτρικούς φανούς χειρός

Αθήνα......................... 2003

Ο Συντάξας Μηχανικός

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΚΕΙΡΗΣΕΩΣ                                      ΑΡιθ· Μητρώου: ........................

ΒΑΦΕΙΑ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ                                                     Αριθ- αδείας ιδρύσεως:..............

ΕΔΡΑ: ΒΟΙΩΤΙΑ                                                                 Αριθ. αδείας λειτουργίας:..........

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 71/1988 και την Υπουργική Απόφαση 5905/839/30.6.95 από τονΔιπλ. Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Γεώργιο Μαλαχία, κάτοικο Αθηνών.

Α'. ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Είδος επιχείρησης.................... Βαφείο - Φινιρισπίριο

Κατηγορία Επιχείρησης............. Υφαντουργική Βιομηχανία

Δευτερεύουσα κατηγορία: Δεν υπάρχει

Έδρα επιχείρησης: Νομός Βοιωτίας

Πόλη.............................. Οδός.......................... Αριθμ.......... Τ.Κ.............

τηλ.1........................ τηλ. 2......................... τηλέφωνο ανάγκης...................

Εγκατάστασης επιχείρησης: Νομός Βοιωτίας

Πόλη............................. Οδός............................. Αριθμ........... Τ.............

τηλ.1........................ τηλ. 2.......................... τηλέφωνο ανάγκης...................

Αριθμ. φύλλου χάρτη............................ Οικοδ. τετραγ.................................

Ιδιοκτησία επιχείρησης.......................................................................................................

Ιδιοκτησία Ακινήτου...........................................................................................................

Υπεύθυνος Δ/ντής επιχείρησης.............................................................................................

Υπεύθυνος Δ/ντής εργοστασίου...........................................................................................

Απασχολούμενο προσωπικό: Άνδρες: 50.............. Γυναίκες: 20.

Ωράριο εργασίας: Από........... 6,00 έως 14,00 και 14.00 έως 22,00.

Υπεύθυνος Αρχηγός πυροπροστασίας.....................................................................................

Υπεύθυνος Υπαρχηγός πυροπροστασίας..............................................................................

Προσωπικό πυροπροστασίας 23 άτομα.

Β'. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

α. Οικοδομική έκταση: 24.000 τ.μ. β. Καλυμμένη επιφάνεια 3340 τ.μ.

γ. Είδος οικοδομής: Η οικοδομή αποτελείται από ισόγειο κατασκευή εξοπλισμένου σκυροδέματος1 και από σιδηροκασκευή με στέγη από αλουμινοφύλλα. Και αποτελείται από τον κυρίως χώρο του Βαφείου - Φινιριστη-ρίου, τα Γραφεία της επιχείρησης, το Γραφείο παραγωγής, το Ηλεκτροστάσιο, Υδροστάσιο, Λεβητοστάσιο, χώρο Δεξαμενής και λοιπούς Βοηθητικούς χώρους. Η όλη αίθουσα του εργοστασίου εξαερίζεται επαρκώς.

δ. Είδος φέροντος οργανισμού:

ε. Φέρουσα κατασκευή: Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο) τοιχοποιία: Από σκυρόδεμα και μπατική οπτοπλινθοδομή (Α) Στέγη: Μεταλλική κατασκευή (Μ)

Επικάλυψη Στένης: Φύλλα Αλουμινίου(Ιι)

ε. Αριθμός εξόδων κινδύνου: (5) εκ των οποίων οι 2 οδηγούν στην οδό (στην πρόσοψη) και οι άλλες 3 στον ακάλυπτο χώρο.

στ. Γειτνιάσεις: Το παρόν εργοστάσιο δεν γειτνιάζει προς άλλα κτίρια καθ' όσον η οικοπεδική του έκταση περιβάλλεται υπό άλλων ακάλυπτων οικοπέδων κατά δε το πρόσθιο τμήμα έχει πρασιά και γειτνιάζει προς κοινοτική οδό πλάτους 10 μέτρων.

ζ. Χρήση ακάλυπτης επιφανείας: Η ακάλυπτη οικοπεδική επιφάνεια εκτάσεως 20.000 τ.μ. περίπου παραμένει κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής ελεύθερη για μελλοντική διαμόρφωση κήπων και πράσινου, το υπόλοιπο τμήμα αυτής περιλαμβάνει τη γεώτρηση, την κεντρική δεξαμενή νερού, το αντλιοστάσιο, την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και τη δεξαμενή εξισσορόπησης χωρητικότητας 500 μ περίπου.

η. Οδός προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων εις εγκαταστάσεις. Η προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων είναι ευχερής προς όλες τις πλευρές του κτιριακού συγκροτήματος δεδομένου ότι εκτός από την οδό στην πρόσοψη του κτιρίου, υπάρχει και η παράπλευρη οδός που μπορούν να διέλθουν άνετα μεγάλα αυτοκίνητα.

Γ'. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση αποτελείται:

1. Από το λεβητοστάσιο: Σ' αυτό βρίσκεται εγκατεστημένος ένας ατμολέβητας πιέσεως λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών ικανότητας 12 τόννων ατμού ωριαίως.

2. Από τον Ηλεκτρικό υποσταθμό. Αυτός αποτελείται από 4 χώρους δηλαδή από το χώρο υψηλής τάσεως, από τους χώρους των δύο μετασχηματιστών 20.000/380V ισχύος 630 KVA εκάστου και από το χώρο του Γενικού πίνακα χαμηλής τάσεως ο οποίος εξυπηρετεί το σύνολο των εγκαταστάσεων.

3. Βαφείο - φινιριστήριο, τούτο περιλαμβάνει 1 ρολλαριστική μηχανή, 2 διπλωτικές μηχανές, 1 τυπωτική μηχανή,

1 στηπτική σβούρα, 1 ανέμη, 7 ΤΣΙΓΓΕΡ, 1 φουλάρ, 2 ράμμες (στεγνωτανυστικές μηχανές), 1 ταχυβαφική μηχανή, 2 κλειστά βαφικά μηχανήματα, 1 ταχυλευκαντική μηχανή, 1 μηχανή SANFORIZED, 1 μηχανή μερσε-ριζέ, 1 συγκρότητα ελαιοθέρμου, 2 κλειστά βαφικά μηχανήματα, 1 στεννωστήριο 10 τύμπανων, 1 εναλλάκτη νερού - αποβλήτων όπως και τον μηχανικό εξοπλισμό του βιολογικού καθαρισμού.

Δ'. ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ α. Πρώτες Ύλες:

α. Νήματα βαμβακερά: Σχεδόν εύφλεκτα.

β. Υφάσματα Βαμβακερά: Σχεδόν εύφλεκτα.

γ. Βαρύ πετρέλαιο (μαζούτ) για τον ατμολέβητα και το ελαιόθερμο.

δ. Ελαφρό πετρέλαιο. Αποθηκεύεται στο ύπαιθρο στο δώμα του εργοστασίου, για την τροφοδότηση των αυτοκινήτων του εργοστασίου.

ε. Θειικό οξύ σε μέτριες ποσότητες για το βαφείο (καυστικό και διαβρωτικό).

στ. Μυρμιγκικό οξύ σε μέτριες δόσεις για το βαφείο (καυστικό και διαβρωτικό).

ζ. Υδροχλωρικό οξύ σε μέτριες δόσεις για το βαφείο (καυστικό και διαβρωτικό).

η. Καυστική σόδα σε μέτριες ποσότητες για το βαφείο (καυστική και μερικώς διαβρωτική).

θ. Υπεροξείδιο του Υδρογόνου: σε μικρές ποσότητες (καυστικό).

ι. Υποχλωριώδες Νάτριο σε μικρές ποσότητες (καυστικό).

κ. Χρώματα διάφορα (αβλαβή).

β. Δευτερεύουσες Ύλες

1. Διάφορα χημικά προϊόντα βοηθητικά βαφής (είδη σαπώνων, διαβρέκτες κ.λπ.). Όλα αβλαβή και ακίνδυνα.

2. Διάφορα προϊόντα φινιρισμάτων (άμυλα, ελαιώδη προϊόντα κ.λπ.). Όλα αβλαβή.

γ. Παραγόμενα προϊόντα: Επεξεργασία βαφής, λευκάνσεως και εξευγενισμός επί βαμβακερών και συμμίκτων υφασμάτων (εύφλεκτα).

δ. Υποπροϊόντα: Κανένα.

Ε'. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η βιομηχανία αποτελούμενη από το βαφείο - φινιριστήριο και τους λοιπούς χώρους εντάσσεται στην κατηγορία Ζ1 ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ (Αα) σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5905/95 υπουργική απόφαση.

ΣΤα'. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1. Βαρύ πετρέλαιο (μαζούτ): Μέτρια αναφλέξιμο.

2. Ελαφρύ πετρέλαιο: Μέτρια αναφλέξιμο.

3. Νήματα Βαμβακερά - Υφάσματα: Σχεδόν εύφλεκτα.
ΣΤβ'. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ

 1. Θειικό οξύ: Καυστικό.

2. Μυρμικικό οξύ: Καυστικό.

3. Υδροχλωρικό οξύ: Καυστικό

4. Καυστική σόδα: Καυστική.

5. Υπεροξείδιο του Υδρογόνου: Μετρίως καυστικό.

6. Υποχλωριώδες Νάτριο: Καυστικό.
Ζ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Κίνδυνοι πυρκαγιάς υφίστανται:

 1. Κίνδυνος ανάφλεξης από τον καυστήρα του μαζούτ στο λεβητοστάσιο και στο ελαιόθερμο.

2. Στο χώρο της δεξαμενής του μαζούτ ή στη δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης.

3. Στην ηλεκτρική εγκατάσταση από τυχόν βραχυκύκλωμα ή σπινθήρα.
Η. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚΡΗΞΗΣ - ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ - ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

Κίνδυνοι έκρηξης όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να υπάρξουν. Κίνδυνος έκρηξης σε πολύ σπάνια περίπτωση είναι δυνατόν να υπάρξει εις στο λεβητοστάσιο από βλάβη του καυστήρα, όπως και από βλάβη του καυστήρα του ελαιοθέρμου. Επίσης, κίνδυνος δηλητηρίασης και εκλβωβισμού δεν υπάρχει.

Θ'. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

α. Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας: Επιβάλλεται:

1. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπου

ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης, σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

2. Σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.

3. Σήμανση επικινδύνων υλικών και χώρων.

4. Απαγόρευση καπνίσματος και χρήση γυμνής φλόγας (πυρεία, αναπτήρες).

5. Κατάλληλη διευθέτηση χώρου αποθήκευσης υλών υποκείμενων σε αυτανάφλεξη. Επιλογή των χώρων εναποθήκευσης μακριά από τη θέση παραγωγής και εργασίας προσωπικού.

6. Απομάκρυνση από τις αποθήκες διαδρόμων, ταρατσών, προαυλίων κ.λπ. όλων των άχρηστων εύφλεκτων υλικών και τοποθέτηση τους σε ασφαλές μέρος προς αποφυγή μετάδοσης του πυρός σε αυτά.

7. Τήρηση διαδρόμων και διόδων μεταξύ των εναποθηκευμένων υλικών για τη διευκόλυνση επεμβάσεως σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

8. Απομάκρυνση εύφλεκτων υλών από φλόγες, σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

9. Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων, διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κ.λπ. της επιχείρησης.

 10. Δημιουργία προϋποθέσεων αποφυγής τυχαίας ανάμιξης διαφόρων υλικών, που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

11. Επιμελής συντήρηση των ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων προς πρόληψη βραχυκυκλωμάτων.

12.  Θέσις εκτός τάσεως των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πλην των εγκαταστάσεων εκείνων των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ώρες.

13.  Επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνητός αερισμός των χώρων παραγωγής και εναποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

14.  Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης όλων των χώρων, διαμερισμάτων αποθηκών κ.λπ. μετά τη διακοπή της εργασίας ως και κατά τις μη εργάσιμες ώρες, προς επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

15.  Συγκρότηση, εκπαίδευση και ενημέρωση της ομάδας πυροπροστασίας του εργοστασίου.

16.  Ενημέρωση όλου του προσωπικού για τους κινδύνους πυρκαγιάς.

17.  Λήψη κάθε απαιτούμενου συμπληρωματικού μέτρου για την πυρκαγιάς.

18.  Περιοδικός έλεγχος από το μηχανολόγο του εργοστασίου.

β. Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Στη βιομηχανία υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης το οποίο καλύπτει τους επικίνδυνους χώρους δηλαδή τους χώρους του ηλεκτρικού υποσταθμού, τον χώρο της δεξαμενής πετρελαίου, το λεβητοστάσιο και το υδροστάσιο.

Ο γενικός πίνακας πυρανίχνευσης τοποθετείται στον προθάλαμο των γραφείων, περιλαμβάνει 4 ζώνες κ.λπ. όπως αναφέρονται στο κύριο τεύχος της μελέτης.

ΙΑ'. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ:

Στο εργοστάσιο υπάρχει φωτισμός ασφαλείας και σήμανση των εξόδων κινδύνου όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια.

ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Αναφέρεται στο προηγούμενο τεύχος της μελέτης

IB'. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Όπως αναφέρεται στο κύριο τεύχος της μελέτης στη βιομηχανία υπάρχει εγκατεστημένο μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο με πυροσβεστικές φωλιές, σωληνώσεις, αντλίες, δεξαμενή.

Οι αντλίες είναι μία ηλεκτροκίνητη και μία πετρελαιοκίνητη αυτόματης λειτουργίας (μετά από διακοπή του ρεύματος) παροχής 760 λίτρων το λεπτό σε μανομετρικό ύψος 60 μέτρα στήλης ύδατος. Η εγκατάσταση του πυροσβεστικού δικτύου φαίνεται στα συναπτόμενα σχέδια. Επίσης, στο εργοστάσιο έχουν εγκατασταθεί φορητοί πυροσβεστήρες, όπως αναφέρεται παρακάτω και φαίνονται στα σχέδια. Το υδροδοτικό δίκτυο καλύπτει εκτός από τον κυρίως εργοστασιακό χώρο και τον εσωτερικό περίβολο με μία πυροσβεστική φωλιά.

ΙΓ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΛΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΛΣΙΛΣ

1. Αρχηγός πυροπροστασίας...............

2. Υπαρχηγός πυροπροστασίας---------

3. Προσωπικό ομάδας πυροπροστασίας 18 άτομα.

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823