ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

1 ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.1. Φέροντα δομικά στοιχεία

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στους ορισμούς, πυραντίσταση ενός δομικού στοιχείου ονομάζεται η ικανότητα του ν'αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στην επίδραση μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της μηχανικής του αντοχής, της ακεραιότητας του, και της αντίστασης του στο δίοδο της θερμότητας. Ο δείκτης πυραντίστασης εκφράζεται σε min (π.χ. 60 min) ή συχνά με ένα αριθμό και το γράμμα F (= Fire). Ο αριθμός εκφράζει σε min τον αντίστοιχο δείκτη (π.χ. F 60).

Στον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Κ.Π.Κ.) δίδονται πίνακες δεικτών πυραντίστασης γιά τα φέροντα στοιχεία, τα τελειώματα και τα συνηθισμένα υλικά μέσα δομικών κατασκευών (πλινθοδομές, υποστυλώματα, τοιχώματα, δοκούς και πατώματα). Οι τιμές αυτών των πινάκων «επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς, χωρίς να απαιτείται πειραματική ή λογιστική επαλήθευση τους». Για δομικά στοιχεία που η περιγραφή τους αποκλίνει από την περιγραφή των πινάκων, γίνονται αποδεκτές τιμές δεικτών πυραντίστασης που προκύπτουν από «πειραματικές δοκιμασίες εθνικών εργαστηρίων » ή «δόκιμες υπολογιστικές μεθόδους».

Πάντως η γενική αρχή είναι ότι οι τιμές των δεικτών πυραντίστασης πρέπει να ικανοποιούν της απαιτήσεις για ευστάθεια, για ακεραιότητα και για θερμομονωτική ικανότητα των δομικών στοιχείων στα οποία αναφέρονται. Ειδικότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟ
Μονόροφα

Από 2-4 ορόφους

Από 4-8 ορόφους

Πάνω από 8 ορόφους

30 mi

30 mi

60 min

90 min

60 min

 60 min

 90 min

 90 min

ο φέρων οργανισμός των κτιρίων πρέπει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να είναι ικανός να φέρει τα φορτία για τα οποία προορίζεται, για ένα χρονικό διάστημα που καθορίζεται με το δείκτη πυραντίστασης, στις «Ειδικές Διατάξεις» του Κ.Π.Κ. για κάθε χρήση κτιρίου. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται τόσο στο σύνολο του φέροντος οργανισμού, όσο και στα επί μέρους δομικά στοιχεία που τον απαρτίζουν.

Α. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων (τοίχοι, πατώματα, πόρτες κ.λπ.), δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον Πίνακα 1.2. (είναι ο Πίνακας Α.1., άρθρο 5 του Κ.Π.Κ.)..

Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Τα φέροντα δομικά στοιχεία και όλα τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τον Πίνακα 1.3. (είναι ο Πίνακας Β.1., άρθρο 6 του Κ.Π.Κ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟ
Μέχρι. 3 ορόφους

 Πάνω από 3 ορόφους

30 min

60 min

60 min

90 min

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Τα φέροντα δομικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον Πίνακα 1.4 (είναι ο Πίνακας Γ.2., άρθρο 7 του Κ.Π.Κ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟ
Μονώροφα

Ύψους 7,5-15 m

Ύψους >15 m

30 min

60 min 6

0 min

60 min

60 min

90 min

Δ. ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τον αναφερόμενο στον Πίνακα 1.5. (είναι ο Πίνακας Δ.1., άρθρο 8 του Κ.Π.Κ.).

Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότεμερισμάτων, πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τον Πίνακα 1.9. (είναι ο Πίνακας Η.1., άρθρο 12 του Κ.Π.Κ.)·

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MONOPOΦA ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ'2' ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ'3'

(συντελεστής)

Σι-Σ2

 Σ3 

Σ4η

30 min

60 min

 χωρις απαίτησ

60 min

90 min

30 min

90 min(1)

 90 min(1)

60 min

0,5

0,5

-

(1) Μειώνεται σε 60 min για υπόγεια με εμβαδά μικρότερο από 150 m2.

(2) Οι εξώστες των αιθουσών υπολογίζονται ως όροφοι.

(3) Συντελεστής μείωσης του δείκτη για κάθε περίπτωση.

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι οι χώροι συνάθροισης κοινού χωρίζονται στις κατηγορίες:

Σ,: Θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων κ.λπ.

Σ2: Χώροι εκθέσεων, μουσεία, εκκλησίες, κ.λπ.

Σ3: Εστιατόρια, καφενεία, λέσχες, κέντρα διασκέδασης, κ.λπ.

Σ4: Στάδια, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κλπ, (ανοιχτά και κλειστά).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΟΡΟΦΑ Π0ΛΥ0Ρ0ΦΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ*

ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ

(συντελεστής)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Ζι.

Ζ2

Ζ3

χωρίς απαίτηση

60 min

60 min

60 min

90 min

120 min

120 min

120 min

 180 min

0,5

0.6

0.7

αποθήκες
Ζ1

Ζ2

Ζ3

60 min

120 min

180 min

90 min

180 min

240 min

120 min

 180 min

 240 min

0.5

0,5

0,5

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αποθήκες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την επικινδυνότητα τους:

Ζ,: Χαμηλού βαθμού κινδύνου (Aa,Ba,Ca, και D της Απ.7755/160).

Ζ2: Μέσου βαθμού κινδύνου (Aβ,Bβ και Cβ της Απ. 7755/160).

Ζ3: Υψηλού βαθμού κινδύνου (Aγ,By και Cγgτης Απ. 7755/160).

Θ. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ! ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα φέροντα δομικά στοιχεία, όπως και αυτά του περιβλήματος τωνπυροδιαμερισμάτων, πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τον Πίνακα 1.10. (είναι ο Πίνακας Θ.1., άρθρο 13 του Κ.Π.Κ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΦΥΛΑΚΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ ΟΡΟΦΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ εγκατασταση αυτοματης πυρόσβεσης
Μέχρι 2όροφα

 Πολυόροφα

30 min

90 min

90 min

90 min

30 min

60 min

* Μειώνεται σε 60 min για υπόγεια με εμβαδά μικρότερο των 300 m2

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ (συντελεστής)
θ1 - 60 min 0,5
<15 m ύψος 30 min 120 min 0.5
θ2 >15 m ύνος 60 min
θ3 120 min 0.5

* Συντελεστής μείωσης του ελάχιστου δείκτη πυραντίστασης

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι οι χώροι στάθμευσης οχημάτων και τα πρατήρια υγρών καυσίμων χωρίζονται στις κατηγορίες: Θ1 Μονόροφα ή ημιυπαίθρια Θ2: Υπέργεια πολυόροφα Θ3: Υπόγεια

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Κ.Π.Κ. άρθρο 3)

Σε πολυόροφα κτίρια, ύφους μεγαλύτερου των 20 m, τα κρίσιμα φέροντα δομικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίοτασης τουλάχιστον 120 min.

1.2.Εσωτερικά τελειώματα

Εσωτερικά τελειώματα λέγονται τα κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία γίνεται η τελική διαμόρφωση των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, όπως επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωματισμοί, αρμολογήματα, μονώσεις κ.λπ. Η σημασία της συμπεριφοράς των εσωτερικών τελειωμάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι αυτονόητη και γι'αυτό ο Κ.Π.Κ. δίνει σ'αυτά ιδιαίτερη σημασία. Έτσι τα εσωτερικά τελειώματα των κτιρίων κατατάσσονται (άρθρο 14, παράρτημα Β'), από την άποψη της ταχύτητας επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας στις κατηγορίες 0,1,2,3,4, όπως φαίνονται στον Πίνακα.11, ο οποίος δίνει την κατηγορία κατατάξεως ορισμένων εσωτερικών τελειωμάτων σύμφωνα με την πρότυπη δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας.

Η κατάταξη αναφέρεται σε στρώσεις εσωτερικών τελειωμάτων συνήθως πάνω σε άκαυστα υλικά, για ένα πάχος μέχρι 5 cm από την εκτεθειμένη στη φωτιά εσωτερική επιφάνεια του δομικού στοιχείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Πίνακας 1.11 θα συμπληρώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την αρμόδια Αρχή, με νέα στοιχεία που θα προέρχονται από πιστοποιητικά εξουσιοδοτημένων ξένων εργαστηρίων, μέχρι τη δημιουργία αντίστοιχου ελληνικού εργαστηρίου.

Δεν περιέχεται στον πίνακα η κατηγορία των πλαστικών λόγω του μεγάλου φάσματος υλικών και της ποικιλίας της συμπεριφοράς τους στην πρότυπη δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, ανάλογα με την ακριβή χημική τους σύνθεση, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους στην κατασκευή. Επομένως η χρήση αυτής της κατηγορίας των υλικών προϋποθέτει την ανάλογη απόδειξη της κατηγορίας κατάταξης με πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.

Ως άκαυστα δομικά υλικά είναι αποδεκτά χωρίς πειραματική δοκιμασία τα παρακάτω:

α) Αδρανή από πετρώματα (άμμος, χαλίκια, λίθοι κ.λπ.) πηλός, άργιλλος κίσηρις, σμύριδα, φυσικές ποζουλάνες (θηραϊκή γη κ.λπ.)κ.ά.

β) Υλικά που παράγονται από πετρώματα και ορυκτά με όπτηση ή διόγκωση όπως τσιμέντο, άσβεστος, γύψος, περλίτης, βερμικουλίτης, μπετονίτης, σκουριές υψικαμίνων, ιπτάμενη τέφρα κ.ά.

γ) Κονιάματα, σκυροδέματα, τεχνητοί λίθοι και πλάκες.

δ) Υλικά και ίνες αμιάντου, λιθοβάμβακας, υαλοβάμβακας με συγκολλητικό ανόργανο υλικό, καθώς και χαρτόνι από αμίαντο.

ε) Τούβλα, κεραμεικά, γυαλί

στ) Μέταλλα και κράματα που δεν είναι σε λεπτό καταμερισμό

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τοίχοι & Οροφές Κατηγορία 0, 1 Σε όλες τις προστατευμένες οδεύσεις διαφυγής και νοσηλευτικές εγκαταστάσεις
Κατηγορία 2 Υπόλοιπα κτίρια
Κατηγορία 3 Μικρές αίθουσες < 10 m2
Οικοδομικά διάκενα σε τοίχους & οροφές Κατηγορία ι Οδεύσεις διαφυγής, νοσηλευτικές εγκαταστάσεις
Κατηγορία 2 Υπόλοιπα κτίρια
Δάπεδα Κατηγορία 1 Στις οδεύσεις διαφυγής των κτιρίων των κατηγοριών Β, Δ, ΣΤ, Η2

Όταν στα εσωτερικά τελειώματα χρησιμοποιούνται υλικά που είναι δυνατό να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ατόμων, πρέπει να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, ειδικά προστατευτικά μέτρα.

Οι απαιτήσεις του Κ.Π.Κ. σχετικά με τα εσωτερικά τελειώματα στα διάφορα τμήματα των κτιρίων δίνονται, από τον Πίνακα 1.12 (είναι ο Πίνακας II, άρθρο 3, παρ.3.2.16).

Ειδικά για Ξενοδοχεία (κατηγορία Β) αναφέρεται (άρθρο 6) ότι τα εσωτερικά τελειώματα των τοίχων και των οροφών της προστατευμένης όδευσης διαφυγής πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες 0 ή 1, ενώ των δαπέδων τουλάχιστο στην κατηγορία 1 και μόνο κατεξαίρεση στην κατηγορία 2. Αντίστοιχα για τα τμήματα των απροστάτευτων οδεύσεων διαφυγής οι απαιτήσεις για τοίχους και οροφές μειώνονται στις κατηγορίες 1 και 2, και για τα δάπεδα στις κατηγορίες 2 και 3.

Τα εσωτερικά τελειώματα των χώρων ξενοδοχείου, εκτός των οδεύσεων διαφυγής, πρέπει ν'ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

α ΤΟΙΧΟΙ. ΟΡΟΦΕΣ, ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
δωμάτια < 15 m2

 χώροι > 15 ma

 0,1, 2, 3

 0,1, 2

β ΔΑΠΕΔΑ

και κατ'εξαίρεσπ

0,1, 2, 3

 4

γ ΕΠΙΠΛΩΣΗ. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 0,

ή με επάλειψη επιβραδυντικού καύσης

1. 2

Για Εκπαιδευτήρια (κατηγορία Γ, άρθρο 7) ισχύει ο Πίνακας 1.12., με την διαφοροποίηση ότι επιτρέπονται μέχρι και κατηγορίας 3 για αίθουσες μικρότερες των 40 m2.

Για Γραφεία (κατηγορία Δ, άρθρο 8) ισχύει ο Πίνακας 1.12., με τη μόνη διαφοροποίηση ότι χώροι με εμβαδό μικρότερο από 30 m2 επιτρέπεται να έχουν εσωτερικά τελειώματα μέχρι και της κατηγορίας 3.

Για Χώρους συνάθροισης κοινού (κατηγορία ΣΤ, άρθρο 10) ισχύει ο Πίνακας 1.12., με την διαφοροποίηση ότι αίθουσες μικρότερες των 30 m2 μπορεί να έχουν εσωτερικά τελειώματα στους τοίχους και στις οροφές μέχρι και κατηγορίας 3.

Για Νοσηλευτικές εγκαταοτάσας και φυλακές (κατηγορία Η, άρθρο 12) τα εσωτερικά τελειώματα των τοίχων και των οροφών των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής των κτιρίων Η,, πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες 0,1 ενώ των δαπέδων στην κατηγορία 1. Ειδικότερα ισχύει ο πίνακας 1.14. (είναι ο Η.3. του Κ.Π.Κ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.14. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τοίχοι, και. οροφές

Οικοδομικά: διάκενα

Κατηγορία 0,1 Κατηγορία 2

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2

Κτίρια H1 Κτίρια H2

Kτίρια H1 Κτίρια H2

1.3. Δείκτες πυραντίστασης πλινθοδομών

Ο Πίνακας 1.15. δείνει τους αποδεκτούς  δείκτες πυραντίστασης για πλινθοδομές χωρίς διάκενο. Για διπλή τοιχοποιία με διάκενο (ψαθωτή) ως δείκτης πυραντίστασης λαμβάνεται ο δείκτης πυραντίστασης του προσβαλλόμενου μονού τοίχου. Σε περίπτωση μη φέρουσας τοιχοποιίας ή και φέρουσας που αποτελείται από δύο όμοια τμήματα, ικανά να φέρουν το καθένα μόνο του το φορτίο, οι τιμές αυξάνονται κατά 50%.

14. Δείκτες πυραντίστασης στοιχείων από συνηθισμένο σκυρόδεμα

Ως πάχος επικάλυψης του οπλισμού κατασκευής από συνηθισμένο σκυρόδεμα νοείται (άρθρο 14, Παράρτημα Α, παρ.2) η ελάχιστη απόσταση των ράβδων του κυρίως οπλισμού, από την πλησιέστερη εκτεθειμένη επιφάνεια της διατομής. Όπου η επικάλυψη δεν έχει την ίδια τιμή για όλες τις ράβδους (π.χ. οπλισμός σε δύο στρώσεις), λαμβάνεται υπόψη η μέση επικάλυψη Cm που ορίζεται από την εξίσωση:

Cm = ΣCiAsi/ΣAsi

όπου Asi το εμβαδό της i ράβδου και Ci η επικάλυψη της i ράβδου

Στο πάχος επικάλυψης μπορεί να συνυπολογιστεί το επίχρισμα, με την προϋπόθεση ότι είναι εξασφαλισμένη η πρόσφυση του με το σκυρόδεμα. Αν το επίχρισμα έχει πάχος μεγαλύτερο από 15 mm, θα πρέπει να οπλίζεται με ελαφρό πλέγμα που συνδέεται με μηχανικά μέσα με το σκυρόδεμα.

Οι πίνακες που ακολουθούν προϋποθέτουν ενσωμάτωση χαλύβων με κρίσιμη θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από 550°C.

α. Υποστυλώματα από συνηθισμένο σκυρόδεμα

Εάν τα υποστυλώματα είναι ενσωματωμένα σε πυράντοχους τοίχους, που έχουν δείκτη πυραντίστασης ίσο τουλάχιστον με τα υποστυλώματα, θεωρείται ότι προσβάλλονται από τη φωτιά μόνο από τη μία μεριά, με την προϋπόθεση ότι ο τοίχος εξασφαλίζει την απαιτούμενη θερμομόνωση και δεν υπάρχει κανένα άνοιγμα σε απόσταση από το υποστύλωμα μικρότερη από 60 cm.

Τα υποστυλώματα θεωρούνται ότι φέρουν το πλήρες επιτρεπόμενο φορτίο και τόσο το ελάχιστο πλάτος του b, όσο και η απαραίτητη επικάλυψη του οπλισμού δίδονται από τον Πίνακα 1.16. (άθρο 14, παρ. 2.1).

Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος τοιχώματος για δείκτες πυραντίσταοης 30,60,90,120,180 και 240 min δίδεται στον Πίνακα 1.17.

β. Δοκοί από συνηθισμένο σκυρόδεμα

Οι αντίστοιχες τιμές για δείκτες πυραντίστασης δοκών από συνηθισμένο σκυρόδεμα δίδεται από τον Πίνακα 1.18.

γ. Πλάκες από ουνηθισμένο σκυρόδεμα

Οι επιτρεπόμενοι δείκτες πυραντίστασης για πλάκες από συνηθισμένο σκυρόδεμα δίδονται από τους Πίνακες 1.19. και 1.20.

 

 

1.5. Φέρουσες κατασκευές από μορφοσίδερο

Σιδηρές κατασκευές χωρίς ειδική πυροπροστατευτική επίστρωση ή επένδυση, θεωρούνται ότι παρουσιάζουν μηδενικό δείκτη πυραντίστασης. Γενικά ο

δείκτης πυραντίστασης εξαρτάται τόσο από τη χρησιμοποιούμενη διατομή, όσο και από το υλικό επικάλυψης και τον τρόπο εφαρμογής του.

1.6. Πόρτες πυρασφάλειας

Γενικά οι πόρτες πυρασφάλειας πρέπει να έχουν αντοχή 30 min (θύρες ανασταλτικές) ή 1 h (πυράντοχες). Πρέπει ακόμη να έχουν συστήματα αυτόματου κλεισίματος (κατά προτίμηση με αντίβαρα) σε περίπτωση πυρκαγιάς, και να έχουν υαλόφρακτα ανοίγματα με οπλισμένο γυαλί, πάχους 6 mm τουλάχιστον, ή από ειδικό πυράντοχο γυαλί, μέχρις ενός μεγέθους που ορίζουν οι κανονισμοί.

1.7. Εξασφαλισμένα κλιμακοστάσια

Το κλιμακοστάσιο αποτελεί ένα ενιαίο κατακόρυφο διαμέρισμα, το οποίο λειτουργεί σαν καπνοδόχος σε περίπτωση που εισέλθουν θερμά αέρια της καύσης. Με τον τρόπο όμως αυτό ενισχύεται η ένταση της πυρκαγιάς και μεταδίδεται στους υπερκείμενους ορόφους.

Το κλιμακοστάσιο εξ άλλου αποτελεί την κύρια οδό διαφυγής των ενοίκων σε πολυόροφα κτίρια, γιατί η χρήση των ανελκυστήρων απαγορεύεται σε περίπτωση πυρκαγιάς, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού.

ΓΓαυτό η εξασφάλιση του σε πολυόροφα κτίρια έχει ιδιαίτερη σημασία.

Εκτός της απαίτησης αντοχής των τοίχων που το περιβάλουν, καθώς και των στατικώς φερόντων στοιχείων για διάστημα πάνω από 1,5 h, υπάρχουν κατά κανόνα και οι εξής απαιτήσεις:

α) Απαγόρευση χρήσης αναφλεξίμων υλικών στην κατασκευή και την επένδυση του κλιμακοστασίου, για κτίρια από ορισμένο αριθμό ορόφων και πάνω (συνήθως πάνω από 3).

β) Σε υψηλά κτίρια (άνω των 6 ορόφων ή 18 μέτρων κατά τους περισσότερους ξένους κανονισμούς), το κλιμακοστάσιο πρέπει να διαχωρίζεται από τους διαδρόμους των ορόφων με πόρτες πυρασφαλείς.

γ) Για την εξασφάλιση διαφυγής σε κτίριο με μεγάλη επιφάνεια ορόφων, η μεγίστη διαδρομή από οποιοδήποτε σημείο του ορόφου ως το κλιμακοστάσιο, καθορίζεται ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου από τον Κ.Π.Κ.

Για το αναγκαίο πλάτος του κλιμακοστασίου έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι υπολογισμού, που βασίζονται στον "πληθυσμό" του κτιρίου και παραδοχές για τον αναγκαίο χρόνο εκκένωσης του κτιρίου. Σε μεγάλα κτίρια προβλέπονται διατάξεις που να εξασφαλίζουν τους ενοίκους ακόμη και αν κατεβούν ένα όροφο πιο κάτω, ή αν ανεβούν δύο ορόφους πιο πάνω από τον όροφο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Έτσι το πλάτος του κλιμακοστασίου πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό των ενοίκων δύο ορόφων.

Με την κατάλληλη χρησιμοποίηση θυρών πυρασφάλειας επιχειρείται να διατηρηθεί ο χώρος του κλιμακοστάσιου ελεύθερος από καπνούς και αέρια. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται και συστήματα πρόσθετης παροχής αέρα με ισχυρούς ανεμιστήρες που μπαίνουν σε κίνηση μόλις οι ανιχνευτές δείξουν πυρκαγιά, ενώ συγχρόνως κλείνουν οι πόρτες πυρασφάλειας προς τους διαδρόμους των ορόφων.

Έτσι δημιουργείται υπερπίεση αέρα μέσα στο κλιμακοστάσιο, που απωθεί τους καπνούς και τις φλόγες από τις πόρτες και ακόμα από τους διαδρόμους προσπέλασης του κλιμακοστασίου, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη διαφυγή των ανθρώπων στο ύπαιθρο ή σε άλλους ορόφους όπως αναφέρθηκε. Πάντως και σε περίπτωση όπου δεν επιβάλλεται ο πρόσθετος αερισμός, το κλιμακοστάσιο πρέπει να έχει ανοιγόμενα παράθυρα προς το ύπαιθρο, ή και μόνιμες γρίλλιες (περσίδες) στην κορυφή του, για την απομάκρυνση του καπνού.

Οι απαιτήσεις για τον εφεδρικό αερισμό ελαττώνονται, όπως άλλωστε και όλα τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας, όταν υπάρχει εγκατάσταση αυτόματης κατάσβεσης με καταιονητήρες (Sprinklers).

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823