ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/2003
 

«Mέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)»

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων» (Α΄166).

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2649/1997 (Α΄38).

3.- Τις διατάξεις του ΠΔ 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ  Α΄32).

4.- Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄91)».

5.- Την υπ’ αριθμ. 76936/3992/1987 (ΦΕΚ Β΄783) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

6.- Την υπ’ αριθμ. 3046/304/30-1-1989 (ΦΕΚ Β΄96) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κτιριοδομικός Κανονισμός».

7.- Την ανάγκη λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα) η χρήση των οποίων έχει ευρέως διαδοθεί και ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που θα ανεγερθούν εντός των αθλητικών και λοιπών  εγκαταστάσεων.

 

 

Αποφασίζουμε

 

Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα), με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και ατυχημάτων καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται μέσα σ’ αυτές, ως εξής:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Άρθρο  1

Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

 

1.- Χώροι στους οποίους έχει εφαρμογή η παρούσα διάταξη είναι οι λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα). Για την εφαρμογή της παρούσας με τον όρο «τέντα» νοείται η προσωρινή λυόμενη στεγασμένη κατασκευή με εύκαμπτο περίβλημα.

 

2.- Ως προσωρινές λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα) νοούνται οι κατασκευές εκείνες των οποίων το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από εύκαμπτο υλικό (όπως τεντόπανο κλπ) του οποίου η στήριξη ή/και ανάρτηση, επιτυγχάνεται με μηχανικά μέσα όπως στύλοι, δοκοί, τόξα, πάσσαλοι, σχοινιά, συρματόσχοινα, αντηρίδες ή συνδυασμοί των ανωτέρω.

 

3.- Οι διατάξεις της παρούσας, έχουν εφαρμογή σε τέντες που έχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις:

  α.- Γραφεία.

  β.- Χώροι συνάθροισης κοινού (όπως εστιατόρια, αθλητικοί χώροι, εκθέσεις, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών, λούνα παρκ κλπ) εκτός των χώρων  του εδαφ. γ. της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

  γ.-   Παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης.

  δ.-  Πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

  ε.-  Αποθήκευση.

 

4.- Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή:

  α.- Σε τέντες που για την ανάπτυξή τους χρησιμοποιούν συστήματα αέρα.

  β.- Σε τέντες εντός οργανωμένων κατασκηνώσεων και camping αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας και Ε.Ο.Τ.

  γ.- Σε θέατρα και κινηματογράφους, για τις οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται από άποψη πυροπροστασίας οι διατάξεις του Β.Δ. 15/1956 (ΦΕΚ Α’ 123).

 

5.- Στους χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου και τους μεμονωμένους επικίνδυνους χώρους που υπάρχουν σε τέντες (όπως λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, μαγειρεία, μηχανοστάσια, κλπ)  εφαρμόζονται οι  διατάξεις της παραγρ. 1.2.3 του άρθρου 1 και της παραγρ. 3.2.5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 71/1988 (Α’ 32).

 

6.- Όταν σε τέντες υπάρχουν χώροι κάτω από τις κερκίδες που χρησιμοποιούνται για κάποια δραστηριότητα, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για στεγασμένους χώρους που προβλέπονται, ανάλογα με τη χρήση, στο Π.Δ 71/1988.

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ   Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α

 

Άρθρο  2
Χαρακτηριστικά κατασκευής και αποστάσεις από γειτονικές κατασκευές

 

1.- Το ύψος κάθε τέντας πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3 μ. στο 75% τουλάχιστον της επιφάνειάς της, ενώ στην  υπόλοιπη επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,4 μ.

2.- Κάθε τέντα πρέπει να απέχει από γειτονική τέντα, περίφραξη ή κτίριο, απόσταση τουλάχιστον 4 μ. Η παραπάνω ζώνη πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερη και να μην περιλαμβάνει εμπόδια, προκειμένου να χρησιμοποιείται ως διάδρομος κυκλοφορίας των πεζών και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσέγγισης πυροσβεστικών οχημάτων.

3.- Σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ γειτονικών τεντών λόγω αντικειμενικών αδυναμιών είναι μικρότερη των 4 μ., οι εν λόγω χώροι λογίζονται ως ενιαίοι για την επιβολή των μόνιμων μέσων πυροπροστασίας. Εφόσον η δημιουργούμενη ζώνη έχει πλάτος μικρότερο των 1,2 μ. δεν λογίζεται ως όδευση διαφυγής.

4.- Σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ τέντας και κτιρίου λόγω αντικειμενικών αδυναμιών ή κατασκευαστικών αναγκών είναι μικρότερη των 4 μ., το εμβαδόν της τέντας που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των μόνιμων μέσων πυροπροστασίας επί της τέντας προσαυξάνεται κατά το ποσοστό μείωσης της απόστασης της τέντας από το κτίριο. Εφόσον η δημιουργούμενη ζώνη έχει πλάτος μικρότερο των 1,2 μ. δεν λογίζεται ως όδευση διαφυγής.

5.- Οι διατάξεις στήριξης ή/και ανάρτησης που βρίσκονται πλησίον οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να σημαίνονται και να προστατεύονται κατάλληλα.

6.- Η οροφή κάθε τέντας πρέπει να φέρει κατάλληλες διατάξεις απομάκρυνσης υδάτων, χιονιού κλπ.

7.- Τέντες που χρησιμοποιούνται ως μαγειρεία δεν επιτρέπεται να συνυπάρχουν με άλλες χρήσεις.

 

Άρθρο 3

 

Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού- Οδεύσεις διαφυγής -  Έξοδοι κινδύνου

 

1.- Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού

 

α.- Ο θεωρητικός πληθυσμός των στεγασμένων χώρων κάθε τέντας υπολογίζεται με βάση τις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις του Π. Δ. 71/88 ανάλογα με τη χρήση του εκάστοτε χώρου. Σε περίπτωση που εντός του χώρου συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσεις, λαμβάνεται ο δυσμενέστερος υπολογισμός για όλο το χώρο.

β.- Σε περίπτωση που η τέντα φιλοξενεί πολλαπλές μη ταυτόχρονες δραστηριότητες, ως θεωρητικός πληθυσμός της τέντας, θεωρείται αυτός της δυσμενέστερης δραστηριότητας.

 

2.- Οδεύσεις διαφυγής

 

α.- Από κάθε σημείο της τέντας πρέπει να εξασφαλίζεται διαφυγή προς δύο (2) τουλάχιστον εξόδους με διαφορετική όδευση προς κάθε μία.

β.- Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 0.90 μέτρα.

γ.- Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 50 άτομα. Η πραγματική απόσταση της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 30 μ. Αρκεί μόνο η μία από τις οδεύσεις να πληροί το μέγιστο όριο μήκους της πραγματικής απόστασης. Οι οδεύσεις αυτές επιτρέπεται να έχουν τα πρώτα 10 μέτρα μήκους κοινά.

δ.- Το ελεύθερο ύψος των χώρων απ’ όπου περνά όδευση διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,20 μ. και να μην περιορίζεται από συρματόσχοινα, καλώδια ή άλλες διατάξεις.

ε.- Σε τέντες με σταθερές θέσεις (ατομικά καθίσματα, συνεχή καθίσματα (πάγκοι, κερκίδες κλπ)), ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις της παρ. 2.1.5 του  άρθρου 10 του Π. Δ. 71/1988.

 

3.- Έξοδοι κινδύνου  

 

α.- Σε κάθε τέντα απαιτείται να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 1,2 μ. με φορά ανοίγματος προς τα έξω.

β.- Επιτρέπονται και  θύρες άλλου τύπου εφόσον παρέχουν το πλήρες πλάτος του ανοίγματός τους που είναι τουλάχιστον 1,2 μ. και η φορά ανοίγματός τους δεν είναι προς τα μέσα.

γ.- Σε τέντες με θεωρητικό πληθυσμό άνω των 200 ατόμων απαιτούνται πρόσθετες έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,9 μ. για να εξασφαλίζεται η διαφυγή του κοινού σύμφωνα με την απαίτηση των 50 ατόμων ανά μονάδα πλάτους.

 
Άρθρο 4

 

Σήμανση και φωτισμός ασφαλείας

 

1.- Σήμανση

 

α.- Επιβάλλεται  η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.

β.- Η σήμανση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π. Δ. 105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ» (Α΄ 67).

 

2.- Τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής

 

2.1.- Γενικά

 

α.- Επιβάλλεται η ύπαρξη φωτισμού των οδεύσεων διαφυγής κάθε  τέντας.

β.- Ο φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής (τεχνητός ή φυσικός) πρέπει να είναι συνεχής στο χρονικό διάστημα που η τέντα βρίσκεται σε λειτουργία, παρέχοντας την ελάχιστη ένταση φωτισμού των 15 lux, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής, συμπεριλαμβανομένων των γωνιών, των διασταυρώσεων διαδρόμων, των κλιμακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου διαφυγής.

 

2.2.- Πηγές φωτισμού

 

α.- Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρες πηγές ενέργειας, όπως ηλεκτρικό ρεύμα από τη Δ.Ε.Η. κ.α.

β.- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φωτιστικών σωμάτων, που λειτουργούν με συσσωρευτές και η χρήση των φορητών στοιχείων για τον κανονικό φωτισμό των οδεύσεων διαφυγής. Αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, ως βοηθητική πηγή ενέργειας, για τον φωτισμό ασφαλείας.

γ.- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται φωσφορίζοντα ή ανακλαστικά του φωτός στοιχεία ως υποκατάστατα των απαιτουμένων ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων.

3.- Φωτισμός ασφαλείας

Σε κάθε τέντα επιβάλλεται η ύπαρξη φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των τελικών εξόδων ο οποίος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α.- Η διακοπή του φωτισμού, στη διάρκεια αλλαγής από μια πηγή ενέργειας σε άλλη, πρέπει να είναι ελάχιστη.  Η επιτρεπόμενη διακοπή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.

β.- Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιμή των 15 lux, μετρούμενη στη στάθμη του δαπέδου.

γ.- Το σύστημα του φωτισμού ασφαλείας πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 1½ τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού.

 

Άρθρο 5

 

Ακαυστότητα και πυραντίσταση υλικών

 

1.- Τα υλικά κατασκευής του εύκαμπτου περιβλήματος κάθε τέντας,  πρέπει να είναι άκαυστα. Η ιδιότητά τους αυτή θα αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π. Δ. 71/1988 ή με πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων  εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον δεν πρέπει κατά τη θέρμανσή τους να παράγουν τοξικά ή εν γένει επικίνδυνα αέρια, σύμφωνα με τα δεδομένα ασφαλείας των υλικών.

 

2.- Τα στοιχεία στήριξης και ανάρτησης πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 min, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π. Δ. 71/1988 ή με πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

3.- Τα υλικά κατασκευής και επικάλυψης του δαπέδου πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστα ή βραδύκαυστα υλικά, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π. Δ. 71/1988 ή με πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, ο φέρων οργανισμός τεντών που διαθέτουν περισσότερα του ενός επίπεδα πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 min, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 71/1988 ή με πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

4.- Τα πλαστικά καθίσματα που εγκαθίστανται σε τέντες που χρησιμοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά, που  αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 71/1988, ή με πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων  εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

5.- Τα υλικά κατασκευής του φέροντος οργανισμού των κερκίδων πρέπει να πληρούν το κριτήριο της ευστάθειας για τουλάχιστον 60 min και να μη μεταδίδουν τη φλόγα.

 

Άρθρο 6

 

Γενικά προληπτικά μέτρα

 

Α.- Δεν επιτρέπεται:

 

α.- Η χρήση ή αποθήκευση υλικών καθώς και η διακόσμηση των χώρων με υλικά που καίγονται ζωηρά με φλόγα ή είναι αναφλέξιμα με εξαίρεση τους χώρους μαγειρείων.

β.- Η ύπαρξη επικίνδυνων χώρων και χώρων υψηλού βαθμού κινδύνου πλην μαγειρείων.

γ.- Η θέρμανση των χώρων με συσκευές που έχουν εκτεθειμένες πυρακτωμένες επιφάνειες.

δ.- Η χρήση γυμνής φλόγας εντός των τεντών πλην μαγειρείων, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας τοπικής Πυροσβεστικής Αρχής.

 

 

ε.- Η αποθήκευση υγραερίου, σε φιάλες ή δεξαμενές εντός των τεντών.

στ.- Η εγκατάσταση προβολέων με μεγάλη θερμική ακτινοβολία.

ζ.- Η χρήση σταχτοδοχείων και καλάθων αχρήστων, από αναφλέξιμο υλικό ή μετά πλευρικών  οπών.

η.- Η τοποθέτηση σε διαδρόμους και οδεύσεις διαφυγής κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου.

θ.- Η τοποθέτηση καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων πλησίον των οδεύσεων διαφυγής που σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση.

 

Β.- Επιβάλλεται :

 

α.- Η αποθήκευση υγρών καυσίμων και υγραερίου εντός φιαλών ή δεξαμενών να γίνεται μόνο σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εκτός των τεντών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλουν  οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

β.- Στους χώρους κατανάλωσης υγρών και αερίων καυσίμων να λαμβάνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και αυτά που προβλέπονται από την παρούσα διάταξη.

γ.- Η ανάρτηση  πινακίδων σε εμφανή  σημεία  με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και  τους τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε  περίπτωση  έναρξης πυρκαγιάς.

δ.- Σε εμφανείς χώρους πρέπει να αναρτώνται πινακίδες με τα μέτρα πρόληψης κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς στην ελληνική γλώσσα και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους ξένους θαμώνες της συγκεκριμένης τέντας.

ε.- Η σήμανση της θέσης των πυροσβεστικών υλικών και μέσων.

στ.- Η σήμανση τυχόν επικίνδυνων υλικών και χώρων.

ζ.- Η τακτική αποψίλωση από ξερά χόρτα, ο καθαρισμός του ευρύτερου χώρου της εγκατάστασης σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μ. και η άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεχθούν.

η.- Ο συνεχής έλεγχος της ευστάθειας των τεντών και της τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας.

θ.- Η επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο όλων των χώρων  σε καθημερινή βάση, για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

ι.- Η επιμελής συντήρηση, η τακτική επιθεώρηση και ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ια.- Ο επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων.

ιβ.- Οι ηλεκτρικές συσκευές όπως κλιματιστικά μηχανήματα, λαμπτήρες, ψυγεία κλπ καθώς και τα καλώδια να απέχουν από το εύκαμπτο περίβλημα κάθε  τέντας απόσταση τουλάχιστον 0,5 μ. Οι συσκευές που για τη λειτουργία τους δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να απέχουν από το εύκαμπτο περίβλημα κάθε τέντας απόσταση τουλάχιστον 1 μ.

ιγ.- Η ύπαρξη επαρκούς απόστασης κάθε τέντας από εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια διανομής τάσης.

ιδ.- Κατά το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ιε.- Η δημιουργία κατάλληλων οδών για την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων και των άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

ιστ.- Η τήρηση διόδων μεταξύ των υπαρχόντων υλικών και αντικειμένων για την διευκόλυνση   επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σε αυτά.

ιζ.- Η κατάλληλη  διευθέτηση  του  χώρου  αποθήκευσης  υλών  που  μπορούν  να αυταναφλεχθούν.

ιη.- Η απομάκρυνση των εύφλεκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής  φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμειξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

ιθ.- Σε περίπτωση εκτέλεσης θερμών εργασιών ισχύουν επιπλέον τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. Πυρ/κή Διάταξη 7/1996 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών» (Β΄ 155).

κ.- Η εφαρμογή της Υ.Α. ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017/2002 “απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας” (ΦΕΚ Β’ 1001).

κα.- Η λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

΄Αρθρο  7

 

Ενεργητικά μέσα  

 

1.- Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού

 

Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε κάθε τέντα συνολικής στεγασμένης επιφάνειας άνω των 1000 τ.μ. καθώς και σε όλες τις τέντες, ανεξαρτήτως εμβαδού, που διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον όροφο πάνω από το ισόγειο.

 

2.- Φορητά   μέσα   πυρόσβεσης 

 

2.1.- Σε κάθε τέντα, επιβάλλεται η ύπαρξη φορητών πυροσβεστήρων αναλόγου βάρους και με κατάλληλη  γόμωση για τα υλικά που πρόκειται να προστατεύσουν, οι οποίοι να είναι σύμφωνοι με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ – 3.

  Ο απαιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων προκύπτει από την διαίρεση του μικτού εμβαδού της στεγασμένης  επιφάνειας δια των 100 τ.μ. 

  Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς το προκύπτον πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός, τούτο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

  Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, σε κάθε τέντα, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

 

2.2.- Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε προσιτά σημεία κοντά στις οδεύσεις διαφυγής και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο των προς προστασία στεγασμένων χώρων να απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 15 μ. από τον  πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

 

3.- Απλό υδροδοτικό δίκτυο

 

Σε κάθε τέντα πρέπει να εγκαθίστανται σημεία υδροληψίας τροφοδοτούμενα είτε από το κοινό υδραυλικό δίκτυο της κατασκευής είτε από δεξαμενή, που διαθέτουν μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς άκαμπτους ελαστικούς σωλήνες νερού διαμέτρου ¾” και μήκους 15 μ. με ακροφύσιο (αυλίσκο) ώστε να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους της τέντας. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

 

 

4.- Υδροστόμια

Σε τέντες με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο από 1.000 τετ. μέτρα επιβάλλεται η ύπαρξη επαρκούς αριθμού υδροστομίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την προστασία των χώρων της εγκατάστασης, με απόληξη σε δύο στόμια παροχής με διάμετρο 62mm και 45 mm.

 

Τα υδροστόμια πρέπει να ενεργοποιούνται με χειροκίνητη βάνα για την εύκολη χρήση τους και εγκαθίστανται στον ευρύτερο υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση και τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων.

 

Δίπλα σε κάθε υδροστόμιο επιβάλλεται η ύπαρξη πυροσβεστικού ερμαρίου στο οποίο θα περιέχονται δύο (2) εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου 45 mm, μήκους 15 μέτρα έκαστος και έναν (1) αυλό συμβατό με τους πυροσβεστικούς σωλήνες.

 

5.- Αυτόματο  σύστημα  κατάσβεσης

 

5.1.- Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης επιβάλλεται στις τέντες με στεγασμένη επιφάνεια άνω των 1.500 τ.μ. καθώς και σε όλες τις τέντες ανεξαρτήτως εμβαδού, που χρησιμοποιούνται για διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ή διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον όροφο πάνω από το ισόγειο.

 

5.2.- Το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης κατασκευάζεται σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ» της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης, και την Τεχνική Οδηγία Τ.Ε.Ε. 2451/1986.

 

6.- Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής

 

6.1.- Το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής κατάλληλου κατασβεστικού υλικού κατασκευάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τοποθετείται υποχρεωτικά:

α.- Πάνω από τις καυτές επιφάνειες των συσκευών παρασκευής φαγητών, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανάφλεξη, όπως ηλεκτρικές κουζίνες, κουζίνες υγραερίου, συσκευές με επιφάνειες καυτού λαδιού ή μαγειρικού λίπους, όπως επίσης και σε επιφάνειες όπου υπάρχει παρουσία φλογός και

β.- Στις εγκαταστάσεις απαγωγής καπνών και ατμών, προϊόντων των παρασκευαζομένων φαγητών.

 

7.- Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης μιγμάτων εκρηκτικών αερίων

Στους χώρους κατανάλωσης φυσικού αερίου ή υγραερίου επιβάλλεται η εγκατάσταση κατάλληλου αυτόματου ανιχνευτικού συστήματος με ταυτόχρονη δυνατότητα διακοπής της παροχής.

 

8.- Σταθμός εργαλείων και μέσων

Σε τέντες συνολικής στεγασμένης επιφάνειας άνω των 2000 τ.μ. και ανά 2000 τ.μ. επιβάλλεται η εγκατάσταση ειδικά διαμορφωμένων στεγασμένων χώρων με την ένδειξη «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ», σε καθένα από τους οποίους θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστο δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο, δύο προστατευτικά κράνη (2), δύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός, δύο (2) μαχαίρια κατάλληλα για τη διάρρηξη της τέντας σε περίπτωση ανάγκης, ένα (1) πτύο, μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και μία (1) σκαπάνη.

 

 

 

Άρθρο  8

 

Οργάνωση  και  εκπαίδευση  προσωπικού

 

Οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των τεντών της παρούσας διάταξης υποχρεούνται να οργανώνουν και  εκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε θέματα πυροπροστασίας, κατάσβεσης πυρκαγιών κλπ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παράρτημα «Ε» της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Άρθρο  9

 

Μελέτη πυροπροστασίας - Χορήγηση πιστοποιητικού

 

1.- Για τις τέντες που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους ή  Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες μπορεί να  ελέγχουν αν ο υπογράφων την μελέτη Μηχανικός έχει αυτό  το  δικαίωμα.

 

2.- Στις περιπτώσεις που γίνεται κατανάλωση υγρών ή αερίων καυσίμων, συντάσσεται συμπληρωματική μελέτη για τους χώρους κατανάλωσης και αποθήκευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

 

3.- Η μελέτη πυροπροστασίας, υποβάλλεται εις τριπλούν για έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή, συνοδευόμενη από σχέδια κάτοψης εις τριπλούν  όλων των στεγασμένων χώρων κλίμακας 1:50 ή 1:100, τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000 και υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια.

H Πυροσβεστική Αρχή αφού διαπιστώσει, ύστερα από αυτοψία, ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας με διάρκεια ισχύος ίση με την αιτηθείσα από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή της επιχείρησης και όχι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών.

 

4.- Οι ιδιοκτήτες- εκμεταλλευτές υφιστάμενων τεντών για τις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας υποχρεούνται δύο (2) μήνες πριν τη λήξη ισχύος αυτού, να υποβάλουν μελέτη πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και να συμμορφωθούν πλήρως με αυτήν.

 

΄Αρθρο  10

 

Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας       

 

1.- Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε τέντες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα   και  οι  ιδιοκτήτες  ή  εκμεταλλευτές  των εν λόγω εγκαταστάσεων υποχρεούνται να τους παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο τους αυτό.

 

2.- Την  ευθύνη  συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης.

΄Αρθρο  11

Κυρώσεις

 

1.- Οι  παραβάτες  της  παρούσας  διώκονται  και  τιμωρούνται  σύμφωνα  προς τις  διατάξεις  του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

2.- Η Πυροσβεστική Αρχή, σε οποιαδήποτε περίπτωση που διαπιστώσει ύστερα από αυτοψία ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Διάταξη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας και κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην αρμόδια Αρχή για την χορήγηση  της  άδειας  λειτουργίας.

 

΄Αρθρο  12

Τελικές- Μεταβατικές Διατάξεις

 

1.- Για ότι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 71/1988.

 

2.- Σε τέντες που πρόκειται να λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό προβλέπεται η ύπαρξη περιπολικού πυροσβεστικού οχήματος ή λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων Υπηρεσία του Σώματος, επιτρέπονται αποκλίσεις μόνο για το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης εφόσον υποβληθεί επί ποινή απαραδέκτου, αίτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Οργανισμού «ΑΘΗΝΑ-2004» το αργότερο μέχρι 31-3-2004 στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι αποκλίσεις αποφασίζονται ομόφωνα από τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, πρόεδρος της οποίας θα είναι ο Διοικητής που ορίζεται για τις εγκαταστάσεις όπου πρόκειται να λειτουργήσουν οι τέντες.

 

3.- Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης.

 

4.- Στην αυτοψία που διενεργείται από την παραπάνω Επιτροπή δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή ο μελετητής.

 

΄Αρθρο  13

Ισχύς εφαρμογής

Η  ισχύς της παρούσας Διάταξης αρχίζει  από  την  δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η παρούσα Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα   2   Iουνίου  2003

                                                                   Ο  Αρχηγός  Πυροσβεστικού  Σώματος

                                                                                    Παναγιώτης Φούρλας

                                                                                       Αντιστράτηγος ΠΣ

                  Εγκρίνεται

          Αθήνα   11   Ιουνίου  2003

   Ο  Υφυπουργός  Δημόσιας  Τάξης

          Παντελής Τσερτικίδης