ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5 
 
(ΦΕΚ 387 τ.Β΄/11-6-1991) 

“Καθορισμός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων Πυρασφαλείας” 
  

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 

Αθήνα σήμερα στις 15 του μηνός Μαϊου του έτους 1991, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Κωνσταντίνος Αρκουδέας, έχοντας ως σκοπό την συμπλήρωση των 1/1978, 

2/1979 και 3/1981 Πυροσβεστικών Διατάξεων όπως αυτές τροποποιημένες ισχύουν σήμερα και αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 “περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων” (Α΄ 166) καθορίζουμε : 

Άρθρο 1 

1. Η Πυροσβεστική Αρχή για την πιστοποίηση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων, που επιβάλλονται με τις 1/1978, 2/1979 και 3/1981 Πυροσβεστικές Διατάξεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα, εκδίδει, ύστερα από αυτοψία, βεβαίωση πυρασφαλείας, η οποία έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών. 

2. Οι βεβαιώσεις πυρασφαλείας, που έχουν εκθοδεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση 5ετίας από την έκδοσή τους, όσες όμως βεβαιώσεις πυρασφαλείας έχουν λήξει, επιβάλλεται να ανανεωθούν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. 

3. Δύο μήνες πριν την λήξη της ισχύος της βεβαίωσης πυρασφαλείας, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποχρεούται να ζητήσει από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία την ανανέωσή της. Επίσης ανανέωση βεβαίωσης πυρασφαλείας υποχρεούται να ζητήσει η επιχείρηση εφόσον κατά την διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης επήλθαν μεταβολές στην επιφάνεια της επιχείρησης ή τροποποιήθηκαν οι αρχικοί όροι πυρασφαλείας και απαιτούνται πρόσθετα μέσα πυροπροστασίας. 

4. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται, να ενεργεί δια των οργάνων της οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, εκτάκτους ελέγχους των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και εφόσον διαπιστώνει ότι δεν τηρούνται αυτά σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη έχει το δικαιώμα, πέραν των προβλεπομένων κυρώσεων να ανακαλεί τη βεβαιώση πυρασφαλείας, γνωστοποιώντας αμέσως την ενέργειά της αυτή στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδόσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 

Άρθρο 2 

1. Οι παραβάτες της Διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον με άλλη διάταξη δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή. 

2. Η εκτέλεση της Διάταξης αυτής ανατίθεται στα αρμόδια Πυροσβεστικά όργανα, η δε ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 

Αθήνα 15 Μαϊου 1991 

Ο Αρχηγός 

Κωνσταντίνος Αρκουδέας 

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό 

Δημ. Τάξης στις 17 Μαϊου 1991