ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας πρέπει να γίνονται μετά την αποπεράτωση της κατασκευής και κατά την παραλαβή του συστήματος, παρουσία των ενδιαφερομένων μερών που συνήθως είναι ο εγκαταστάτης, ο ιδιοκτήτης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΥ).
• Παραλαβή στεγνών συστημάτων
Διοχετεύεται νερό από τα στόμια σύνδεσης της ΠΥ με ανοιχτή την υψηλότερη βάνα, ώστε να καθαριστούν εσωτερικά οι σωληνώσεις από οποιαδήποτε ξένα σώματα. Στη συνέχεια το σύστημα υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιμή με πίεση 10 bar ή με πίεση 4 bar πάνω από την ονομαστική πίεση (εκλέγεται η μεγαλύτερη κατά περίπτωση πίεση δοκιμής) που μετριέται στην είσοδο επί 15 min. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού δεν πρέπει να σημειωθεί καμιά διαρροή σε σύνδεση ή βάνα. Αν θεωρείται απαραίτητη η δοκιμή ροής, διοχετεύεται στο δίκτυο νερό υπό πίεση και καταγράφονται οι ενδείξεις του ροόμετρου.
Στην περίπτωση που υπάρχει δυσανάλογη απώλεια πίεσης στο δίκτυο ή δεν είναι δυνατή η διατήρηση ικανοποιητικής εκτόξευσης νερού από το πιο απομα- . κρυσμένο σημείο λήψης, πρέπει οπωσδήποτε να εξετασθούν τα αίτια. Ο έλεγχος της παροχής και της πίεσης λειτουργίας μπορεί να γίνει και υπολογιστικά, αφού βέβαια ληφθούν υπόψη η θέση και ο αριθμός των βανών, ο αριθμός των καμπυλών, η διαδρομή των σωλήνων κ.λπ. Τέλος, όταν διακοπεί η παροχή νερού υπό πίεση στο δίκτυο, αποσυνδέεται ο σωλήνας παροχής από το σημείο λήψης για την ΠΥ και ακολουθεί ο έλεγχος της καλής λειτουργίας της βαλβίδας αντεπιστροφής. Στη συνέχεια το δίκτυο αδειάζει και παραμένει έτοιμο για χρήση.

• Παραλαβή υγρών συστημάτων
Κατά τις δοκιμές πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις (μανόμετρα, σωλήνες αποστράγγισης, κ.λπ.) που ενσωματώνονται στο σύστημα, με σκοπό την αποφυγή διαρροών, ζημιών και άλλων προβλημάτων που μπορούν να εμφανισθούν. Οι δοκιμές και οι έλεγχοι είναι ίδιοι με αυτούς που γίνονται στα στεγνά συστήματα. Ειδικότερα σε κάθε στήλη ελέγχονται η ελάχιστη στατική πίεση με μηδενική παροχή, η λειτουργία των διαφόρων εξαρτημάτων του συστήματος (αυτοματισμοί, κύρια και εφεδρική αντλία κ.λπ.) και η παροχή και η πίεση σε κατάσταση λειτουργίας. Μετά τον έλεγχο και τη δοκιμή λειτουργίας, ακολουθούν η συμπλήρωση του δικτύου - εφόσον βέβαια απαιτείται- με νερό, η σύνδεση των αντλιών και των αυτοματισμών με τις πηγές ενέργειας και τέλος το άνοιγμα των βανών, οπότε το σύστημα παραμένει έτοιμο για χρήση.


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Όλες οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις που γίνονται κατά την παραλαβή ενός συστήματος, καταχωρούνται στο πρωτόκολλο δοκιμών που πρέπει να φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη. Στο πρωτόκολλο δοκιμών πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:
• Χρονολογία διεξαγωγής ελέγχων και δοκιμών.
• Όνομα εκείνου που πραγματοποίησε τους ελέγχους και τις δοκιμές.
• Αποτελέσματα μετρήσεων.
• Εξωτερικούς παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα.
• Βελτιώσεις που έγιναν.
• Αποτελέσματα μετρήσεων μετά τις βελτιώσεις.
Κατά την παραλαβή του συστήματος ο εγκαταστάτης πρέπει να παραδώσει στον ιδιοκτήτη τεχνικό τεύχος, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:
• Κατόψεις και σχέδια του συστήματος που δείχνουν τη διάταξη των σωληνώσεων και την υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση όλων των οργάνων,
• Τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών, αντλιών κ.λπ. με οδηγίες για την συντήρηση τους.


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο του συστήματος. Τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση των βανών, των ταχυσυνδέσμων, των παρεμβυσμάτων, των αποστραγγιστικών και των άλλων οργάνων. Επίσης συνιστάται η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, μία φορά τον χρόνο, για τη διαπίστωση τυχόν διαρροών. Τέλος κάθε πενταετία, το σύστημα πρέπει να υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιμή με πίεση 3,5 bar πάνω από την πίεση λειτουργίας.
Ειδικότερα για τα υγρά συστήματα, πρέπει επιπλέον να ελέγχονται η κατάσταση των πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών, η λειτουργία των αντλιών και η καθαριότητα των δεξαμενών νερού.

 

  Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823