ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

 

Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης

Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία

Συμπληρώνεται ο αριθμός άδειας ίδρυσης

Συμπληρώνεται ο αριθμός άδειας λειτουργίας

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

·        Αναγράφεται η νομοθεσία σύμφωνα με την οποία συντάχθηκε η μελέτη.

·        Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συντάξαντα την  μελέτη.

 

Α.        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.        Αναγράφεται η δραστηριότητα της επιχείρησης.

2.        Αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης όπως έχει γίνει η κατάταξή της από την Διεύθυνση Βιομηχανίας. Επίσης αναγράφονται τυχόν δευτερεύουσες κατηγορίες που υπάρχουν στην επιχείρηση.

3.        Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης.

4.        Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση των, εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

5.        Αναγράφεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

6.        Αναγράφεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

7.        Αναγράφεται ο υπεύθυνος διευθυντής της επιχείρησης.

8.        Αναγράφεται ο υπεύθυνος διευθυντής του εργοστασίου.

9.        Αναγράφεται το απασχολούμενο προσωπικό σε άνδρες και γυναίκες.

10.     Αναγράφεται το ωράριο εργασίας.

11.     Αναγράφεται ο υπεύθυνος αρχηγός πυροπροστασίας.

12.     Αναγράφεται ο υπεύθυνος υπαρχηγός πυροπροστασίας.

13.     Αναγράφεται το προσωπικό πυροπροστασίας (αριθμός ατόμων).

 

Β.        ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

1.        Αναγράφεται η οικοπεδική έκταση της επιχείρησης.

2.        Αναγράφεται ο αριθμός ορόφων ολοκλήρου του κτίσματος.

3.        Αναγράφονται οι όροφοι που καταλαμβάνει η επιχείρηση (π.χ. υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφος).

4.        Αναγράφεται η συνολική στεγασμένη επιφάνεια της επιχείρησης σε τετραγωνικά μέτρα.

5.        Αναγράφεται αν υπάρχει ακάλυπτη επιφάνεια και ποια είναι η χρήση της.

6.        Συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγήσεις.

7.        Αναγράφεται ο αριθμός των εξόδων κινδύνου και σε ποιο σημείο ευρίσκονται.

8.        Συμπληρώνεται αν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας και γίνεται περιγραφή του.

9.        Αναγράφονται οι χώροι με τους οποίους γειτνιάζει η επιχείρηση.

10.     Αναγράφονται οι οδοί με τις οποίες μπορεί να γίνει η προσπέλαση των πυρ/κών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

11.     Αναγράφονται τα υδροστόμια που βρίσκονται κοντά στην επιχείρηση.

 

Γ.         ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αναγράφονται αναλυτικά τα μηχανήματα που υπάρχουν στην επιχείρηση καθώς και η συνολική ιπποδύναμή τους.

1.       Αναγράφεται αν υπάρχει υποσταθμός, τα VOLT του υποσταθμού, αν υπάρχει παροχή βιομηχανικού ρεύματος και περιγράφεται σε ποιο σημείο βρίσκεται ο ηλεκτρικός πίνακας.

 

Δ.        ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

·       Αναγράφονται οι πρώτες ύλες που Χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

·       Αναγράφονται οι δευτερεύουσες ύλες.

·       Αναγράφονται τα παραγόμενα προϊόντα.

·       Αναγράφονται τα υποπροϊόντα.

 

Ε.        ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ

       Περιγράφεται η επικίνδυνη ύλη, ο χώρος που αποθηκεύεται, η ποσότητά της καθώς και η μονάδα μέτρησης .

1.       Αναγράφεται αν χρησιμοποιείται υγραέριο και πόση ποσότητα.

2.       Αναγράφεται αν χρησιμοποιείται φωταέριο.

 


ΣΤ.       ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

       Αναγράφεται η συμπεριφορά των υλικών στην φωτιά καθώς επίσης και η συμπεριφορά τους απέναντι στα κατασβεστικά υλικά (νερό, αφρός, διοξείδιο του άνθρακα, HALLON κ.λ.π.)

 

Ζ.         ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

       Αναγράφονται οι τυχόν υπάρχοντες κίνδυνοι πυρκαγιάς (βραχυκύκλωμα, χημικές αντιδράσεις μεταξύ των υλικών, δόλος κ.λ.π.)

 

Η.        ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ – ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ - ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

       Συμπληρώνεται αν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι.

 

Θ.        ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

1.        Ανάλογα με την νομοθεσία που συντάσσεται η μελέτη αναγράφονται και τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται.

 

2.    Ειδικά προληπτικά μέτρα.

·        Συμπληρώνεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης καθώς και η περιοχή που καλύπτει.

·        Συμπληρώνεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων.

·        Συμπληρώνεται αν υπάρχει απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μειγμάτων.

·        Συμπληρώνεται αν υπάρχει ψύξη δεξαμενών (υγραερίου, καυσίμων κ.λ.π.)

·        Συμπληρώνεται αν υπάρχει χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς.

·        Αναγράφεται κάθε επί πλέον μέτρο που δεν αναφέρεται στο υπόδειγμα της μελέτης.

 

3.    Κατασταλτικά μέτρα.

·        Συμπληρώνεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα καταιονισμού, ο τύπος του, καθώς και η περιοχή που καλύπτει.

·        Συμπληρώνεται αν υπάρχει μόνιμο, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, ο τύπος του, η παροχή  του καθώς και ο αριθμός των πυροσβεστικών φωλιών.

·        Συμπληρώνεται αν υπάρχει απλό υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο καθώς και ο αριθμός των πυρ/κών ερμαρίων.

·        Συμπληρώνεται αν υπάρχει σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής.

·        Συμπληρώνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων και των λοιπών μέσων.

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

       Αναγράφονται τεχνικές περιγραφές τυχόν υπαρχόντων μονίμων συστημάτων

 

ΙΑ.        ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

       Στη μελέτη πυροπροστασίας θα επισυνάπτονται:

1.        Σχέδιο κάτοψης των κτιριακών συγκροτημάτων στο οποίο θα σημειώνονται οι θέσεις των πυροσβεστικών φωλιών (Π.Φ.), πυροσβεστήρων, πυροσβεστικών σημείων, επικινδύνων ανάφλεξης ή έκρηξης υλικών, πινάκων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, εξόδων κινδύνου, μαζί με υπόμνημα και χαρακτηριστικά σημεία.

2.        Επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από ένα κτιριακά συγκροτήματα, να  επισυνάπτουν ισάριθμα σχέδια κάτοψης για να καθίσταται δυνατή η σημείωση σ' αυτά των  υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων και λοιπών στοιχείων.

3.        Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, όπου εκτός των άλλων σημειώνονται οι οδοί προσπέλασης των οχημάτων, υδροστόμια (υπέργεια – υπόγεια), υδατοδεξαμενές (υπόγειες – υπέργειες) με ένδειξη της χωρητικότητάς τους, κ.λ.π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν υδροστόμια και υδατοδεξαμενές στην  περιοχή που καλύπτει το τοπογραφικό διάγραμμα, τότε επ' αυτού θα υπάρχει σχετική  ένδειξη περί της θέσης και της απόστασης που βρίσκονται αυτά.

4.       Σοβαρές επιχειρήσεις κυρίως των κατηγοριών (Aγ), (Bγ) και (Cγ ) όπου είναι δυνατό να συνδέονται μέσω του Ο.Τ.Ε. με εξωκείμενη γραμμή απευθείας με την Π.Υ. της περιοχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιχειρήσεις με απασχολούμενο προσωπικό μέχρι και 3 άτομα στις μελέτες πυροπροστασίας δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’ και Δ’ του υποδείγματος.

 

 


 

 

AΡΙΘΜΟΣ

ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ.

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 5905 / Φ.15 / 839 / 1995 (Φ.Ε.Κ. 611 / Β / 12-7-1995) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών” από τον

 

 

Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.

Είδος επιχείρησης

 

2.

Κατηγορία επιχείρησης

 

 

 

Δευτερεύουσα κατηγορία

 

 

3.

Έδρα  επιχείρησης

Νομός

 

 

Δήμος

 

Περιοχή

 

 

Οδός - Αριθμός

 

ΤΚ

 

 

Τηλ.

 

Τηλ. Ανάγκης

 

4.

Τόπος  επιχείρησης

Νομός

 

 

Δήμος

 

Περιοχή

 

 

Οδός - Αριθμός

 

ΤΚ

 

 

Τηλ.

 

Τηλ. Ανάγκης

 

 

Αριθ. Φύλλου Χάρτη

 

Oικοδομικό τετράγωνο

 

5.

Ιδιοκτησία επιχείρησης

 

6.

Ιδιοκτησία ακινήτου

 

7.

Υπεύθυνος Διευθυντής επιχείρησης

 

8.

Υπεύθυνος Διευθυντής εργοστασίου

 

9.

Απασχολούμενο προσωπικό

 

Άνδρες

 

Γυναίκες

 

10.

Ωράριο εργασίας

από

 

έως

 

11.

Υπεύθυνος αρχηγός πυροπροστασίας

 

12.

Υπεύθυνος υπαρχηγός πυροπροστασίας

 

13.

Προσωπικό πυροπροστασίας (άτομα)

 

 

 

 

 

 

Β.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

1.

Οικοπεδική έκταση (τετρ. μέτρα)

 

 

2.

Αριθμός ορόφων κτίσματος

 

 

3.

Όροφοι που καταλαμβάνει η επιχείρηση

 

 

 

Όροφος

τ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Χρήση ακάλυπτης επιφάνειας

 

 

 

 

5.

Είδος φέροντος οργανισμού

 

 

Κωδικός

Υλικό

 

Φέρουσα Κατασκευή

 

 

 

Τοιχοποιία

 

 

 

Φέρουσα κατασκευή στέγης

 

 

 

Επικάλυψη στέγης

 

 

Eπεξηγήσεις στο ΕΙΔΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

Κωδικός

Οπλισμ. Σκυρόδεμα

Οπλισμ. Σκυρόδεμα

Οπλισμ. Σκυρόδεμα

 

Ο

Άοπλο Σκυρόδεμα

Άοπλο Σκυρόδεμα

Άοπλο Σκυρόδεμα

 

Α

Λιθοδομή (Τεχν.Λιθ.)

Τεχνητοί Λίθοι

 

 

Τ

Λιθοδομή (Φυσ.Λιθ.)

Φυσικοί Λίθοι

 

 

Φ

Μεταλλική

Μεταλλική

Μεταλλική

 

Μ

Ξύλινη

Ξυλόπηκτη

Ξύλινη

 

Ξ

 

 

 

Φύλλα

L

 

 

 

Φύλλα Πλαστικά

Π

 

 

 

Λαμαρίνα Τσίγκος

Ζ

 

 

 

Αμιαντοτσιμέντο

E

 

 

 

Κεραμίδια

Κ

 

 

 

Λίθινες Πλάκες

Θ

 

 

 

Τεχνητές Πλάκες

Δ

 

 

 

Μικτή

Ι

Άλλου Τύπου

Άλλου Τύπου

Άλλου Τύπου

Άλλου Τύπου

Λ

Περιγραφή άλλου τύπου

 

 

 


 

7.

Αριθμός εξόδων κινδύνου

 

 

 

Ονομασία Οδού & Αριθμός

Έξοδος 1η

 

Έξοδος 2η

 

Έξοδος 3η

 

Έξοδος 4η

 

8.

Φωτισμός ασφαλείας

(Ναι / Όχι)

 

 

 

Αριθμός φωτιστικών ασφαλείας

 

 

9.

Γειτνίαση

Γειτονικός Χώρος της επιχείρησης

Ανατολικά

 

Δυτικά

 

Bόρεια

 

Νότια

 

Υπερκείμενος Όροφος

 

Yποκείμενος Όροφος

 

10.

Οδός προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της  επιχείρησης

 

 

 

 

11.

Υδροστόμια

Oδός

Aριθμός

α.

 

 

β.

 

 

γ.

 

 

δ.

 

 

 

 

 

 

Γ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

·

Συνολική ισχύς (HP)

 

 

1.

Ηλεκτρισμός

·

Υπάρχει Υποσταθμός

(Ναι/Όχι)

 

Τάση Υποσταθμού (Volts)

 

·

Παροχή Βιομηχανικού ρεύματος

(Ναι/Όχι)

 

 

·

Θέση ηλεκτρικού πίνακα

 

 

 

 

 

 

 

Δ.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1.

Πρώτες ύλες

 

 

 

 

 

2.

Δευτερεύουσες ύλες

 

 

 

 

 

3.

Παραγόμενα προϊόντα

 

 

 

 

 

4.

Υποπροϊόντα

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ε.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ

Περιγραφή

Χώρος αποθήκευσης

Ποσότητα

Μον. Μετρ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·

Χρήση Υγραερίου

(Ναι/Όχι)

 

Ποσότητα (lt)

 

·

Χρήση Φωταερίου

(Ναι/Όχι)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1.

Εκ βραχυκυκλώματος.

2.

Εξ απορρίψεως υπολείμματος καπνίσματος.

3.

Εκ δευτερογενών ή ετερογενών απροβλέπτων αιτιών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

KINΔΥΝΟΙ ΕΚΡΗΞΕΩΣ - ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ - ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 


 

Θ.

ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.

Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

·        Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

·        Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.

·        Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.

·        Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρας κ.λ.π.) σε επικίνδυνους χώρους.

·        Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.λ.π. όλων των άχρηστων υλικών, που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτηση σε ασφαλή μέρη για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς σ' αυτά.

·        Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευόμενων υλικών για την διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

·        Απομάκρυνση των εύφλεκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

·        Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κ.λ.π. της επιχείρησης και άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

·        Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

·        Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

·        Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

·        Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

·        Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κ.λ.π. μετά τη διακοπή της εργασίας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης  πυρκαγιάς.

·        Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

 

 


 

2.

Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

·

Αυτόματο σύστημα Πυρανίχνευσης

(Ναι/Όχι)

 

 

Περιοχή που καλύπτει

 

 

·

Αυτόματο σύστημα Ανίχνευσης Εκρηκτικών Μειγμάτων

(Ναι/Όχι)

 

·

Απλός Ανιχνευτής Εκρηκτικών Μειγμάτων

(Ναι/Όχι)

 

·

Αυτόματη - Χειροκίνητη Ψύξη

(Ναι/Όχι)

 

·

Σύστημα Χειροκίνητης Αναγγελίας πυρκαγιάς

(Ναι/Όχι)

 

3.

Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας

·

Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού

(Ναι/Όχι)

 

 

Τύπος καταιονισμού 

{

ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

·

Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού με παροχή από το δίκτυο πόλης

(Ναι/Όχι)

 

 

Περιοχή που καλύπτει

 

 

·

Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο

(Ναι/Όχι)

 

 

Κατηγορία

Ι / ΙΙ / ΙΙΙ

 

 

Παροχή Ύδατος 

{

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ

 

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

 

 

Αριθμός πυρ/κών φωλεών

 

·

Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο

(Ναι/Όχι)

 

 

Αριθμός πυρ/κών ερμαρίων

 

·

Αυτόματο - Χειροκίνητο Σύστημα Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής

(Ναι/Όχι)

 

 

 

 

 

 

Ι.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ

 

Α/Α

Είδος Πυροσβεστήρα ή μέσου

Διεθνές Σύμβολο

Ποσότητα

Τρόπος Λειτουργίας

Χρόνος Επιθεώρησης

Παρατηρήσεις

1

Ξηρής σκόνης

φορητός 6 χλγ. 

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά

12/μηνο

 

2

Ξηρής σκόνης

φορητός 12 χλγ.

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά

12/μηνο

 

3

Ξηρής σκόνης

τροχήλατος 25 χλγ.

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά

12/μηνο

 

4

Ξηρής σκόνης

τροχήλατος 50 χλγ.

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά

12/μηνο

 

5

Ξηρής σκόνης

οροφής 6 χλγ.

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά

12/μηνο

 

6

Ξηρής σκόνης

οροφής 12 χλγ. 

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά

12/μηνο

 

7

Διοξειδίου άνθρακα

φορητός 6 χλγ.

C

 

Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος

ανά

6/μηνο

 

8

Διοξειδίου άνθρακα

φορητός 12 χλγ.

C

 

Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος

ανά

6/μηνο

 

9

Διοξειδίου άνθρακα

οροφής 6 χλγ.

C

 

Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος

ανά

6/μηνο

 

10

Διοξειδίου άνθρακα

οροφής 12 χλγ.

C

 

Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος

ανά

6/μηνο

 

11

Αφρού μηχανικού

φορητός 10 λίτρων

WF

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά

6/μηνο

 

12

Όχημα σκόνης

χωρητικότητας .... χλγ.

 

 

 

 

 

13

Όχημα Πυροσβεστικό

 

 

 

 

 

14

Αναπνευστικές συσκευές

κλειστού κυκλώματος οξυγόνου

 

 

 

 

 

15

Αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα

 

 

 

 

 

16

Ατομικές προσωπίδες με φίλτρο

 

 

 

 

 

17

Στολές αμιάντου προσέγγισης

 

 

 

 

 

18

Στολές αμιάντου διέλευσης

 

 

 

 

 

19

Στολές αμμωνίας

 

 

 

 

 

20

Φτυάρια

 

 

 

 

 

21

Σκαπάνες

 

 

 

 

 

22

Τσεκούρια

 

 

 

 

 

23

Σκεπάρνια

 

 

 

 

 

24

Λοστοί διάρρηξης

 

 

 

 

 

25

Προστατευτικά κράνη

 

 

 

 

 

26

Κουβέρτες διάσωσης δύσφλεκτες

 

 

 

 

 

27

Ηλεκτρικοί φανοί χειρός

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώνεται και από τυχόν επιπλέον υλικά που δεν αναφέρονται στον πίνακα

 


 

ΙΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

·        Είναι αναγκαία η προμήθεια των απαραίτητων μέσων προστασίας του    προσωπικού πυροπροστασίας από τους κινδύνους της πυρκαγιάς, δηλητηρίασης, διαφυγής αμμωνίας κλπ. ήτοι ειδικών στολών προσέγγισης, στολών αμμωνίας, προσωπίδων, αναπνευστικών συσκευών, κρανών, ηλεκτρικών φανών κλπ. ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες.

 

·        Σε περίπτωση επέκτασης ή αλλαγής στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης πρέπει να ειδοποιείται η Π.Υ. για υπόδειξη τυχόν συμπληρωματικών μέσων πυροπροστασίας.

 

·        Οι προσλαμβανόμενοι νυχτοφύλακες πρέπει υποχρεωτικά να εκπαιδεύονται στην χρήση των μέσων πυροπροστασίας σε περίπτωση δε πυρκαγιάς υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως την Π.Υ.

 

·        Στο φυλάκιο πρέπει να υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση καθώς και πίνακες των τηλεφώνων της Π.Υ., των υπευθύνων της επιχείρησης και Αρχηγού και Υπαρχηγού πυροπροστασίας, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να καθίσταται δυνατή η άμεση ειδοποίησή τους.

 

·        Τα πυροσβεστικά μέσα που είναι τοποθετημένα σε υπαίθριο χώρο να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες με στέγαστρα κόκκινου χρώματος.

 

 

 

 

 

..........………………............. 200

 

Ο   Συντάκτης

 

 

 

Υπογραφή

 

 

 

Ονοματεπώνυμο

 

Ιδιότητα

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

..........……………….............. 200

 

Ο Διοικητής Π.Υ. _________________

 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

 

 

 

Ονοματεπώνυμο

 

Βαθμός

 

 

 


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

Συνημμένο στη μελέτη πυροπροστασίας

 

 

Τίτλος Επιχείρησης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Αρχηγός Πυροπροστασίας

 

Υπαρχηγός Πυροπροστασίας

 

Προσωπικό Ομάδας Πυροπροστασίας

1η ΥΠΟΟΜΑΔΑ

Τμήμα(τα):

 

 

Α’ 8ωρο

Β’ 8ωρο

Γ’ 8ωρο

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

2η ΥΠΟΟΜΑΔΑ

Τμήμα(τα):

 

 

Α’ 8ωρο

Β’ 8ωρο

Γ’ 8ωρο

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

3η ΥΠΟΟΜΑΔΑ

Τμήμα(τα):

 

 

Α’ 8ωρο

Β’ 8ωρο

Γ’ 8ωρο

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Καθήκοντα και υποχρεώσεις μελών ομάδας πυροπροστασίας.

 

α)    Αρχηγού ομάδας πυροπροστασίας.

       Είναι υπεύθυνος για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος πυροπροστασίας και γενικά της οργάνωσης του προσωπικού, των μέσων πυροπροστασίας κλπ. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B” – Οδηγίες συγκρότησης ομάδας πυροπροστασίας).

 

β)    Υπαρχηγού ομάδας πυροπροστασίας.

       Είναι άμεσος συνεργάτης του Αρχηγού πυροπροστασίας (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B”).

 

γ)    Προσωπικού ομάδας πυροπροστασίας.

       Είναι υπεύθυνο για την ακριβή εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B” και στις αναρτημένες στο χώρο εργασίας γενικές και ατομικές οδηγίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”).

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”

Συνημμένο στη μελέτη πυροπροστασίας

 

 

Τίτλος Επιχείρησης

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

         Α.    Ομάδα πυροπροστασίας

 

1.    Ανάλογα με την έκταση της επιχείρησης και τις ειδικές συνθήκες αυτής καθορίζεται το προσωπικό πυροπροστασίας.

2.    Στην ομάδα πυροπροστασίας καλείται να συμμετέχει οποιοσδήποτε εργαζόμενος στην επιχείρηση.

3.    Η σύνθεση της ομάδας πυροπροστασίας αποτελείται από υποομάδες κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει 3 – 10 άνδρες και εξαρτάται κυρίως από σταθερούς συντελεστές όπως:

·     Το μέγεθος της επιχείρησης.

·     Τους κινδύνους πυρκαγιάς λόγω της φύσης των κατεργασιών – εργασιών της επιχείρησης.

·     Τον κίνδυνο πυρκαγιάς από έξω.

·     Την αναμενόμενη από έξω βοήθεια π.χ. άλλο συγκρότημα της επιχείρησης ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4.    Η ομάδα πυροπροστασίας πρέπει να περιλαμβάνει:

·     Άνδρες αρτιμελείς άριστης σωματικής και πνευματικής κατάστασης.

·     Διαθέσιμους για την πυροπροστασία σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας και κυρίως την απασχόλησή τους.

·     Πειθαρχικούς και δυνάμενους να ενστερνισθούν το απαραίτητο ομαδικό πνεύμα.

5.    Στην επιχείρηση όπου εργάζονται περισσότερες της μιας βάρδιες η ομάδα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτει όλες τις βάρδιες.

6.    Αρχηγός της ομάδας πυροπροστασίας ορίζεται ο πλέον κατάλληλος από το προσωπικό (προϋπηρετήσας αξιωματικός στο Πυροσβεστικό Σώμα, Μηχανικός ή Υπομηχανικός ή Χημικός).  Όλα τα μέλη πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων και επί πλέον των υφισταμένων κινδύνων σ’ αυτές.

7.    Η επιλογή των μελών της ομάδας πυροπροστασίας ενεργείται από τον Αρχηγό πυροπροστασίας με την έγκριση του Διευθυντή της επιχείρησης.

 

         Β.    Εκπαίδευση ομάδας πυροπροστασίας

 

1.    Στελέχη και λοιπά μέλη της ομάδας πυροπροστασίας εκπαιδεύονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών και συναφών καταστάσεων, αρχικά από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2.    Η εκπαίδευση αφορά:

·     Στη χρήση των διατιθέμενων πυροσβεστικών μέσων.

·     Στην πρόληψη της πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων.

·     Στην έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

·     Στην τεχνική αντιμετώπισης των πυρκαγιών ή την πρόληψη αυτών.

 

3.    Πέρα από την αρχική εκπαίδευση ενεργούνται συμπληρωματικές αυτοδύναμες εκπαιδεύσεις και ασκήσεις στη χρήση των διατιθέμενων πυροσβεστικών μέσων, τουλάχιστο ανά τρίμηνο.  Σε αυτές συνιστάται να συμμετέχουν εκ περιτροπής και εργαζόμενοι που δεν είναι μέλη της ομάδας πυροπροστασίας.

4.    Όλοι οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στη χρήση των πυροσβεστήρων, υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου ή αφρού, συστημάτων κατάσβεσης με σκόνη ή διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και γενικά των μέσων πυροπροστασίας και να διδάσκονται πως πρέπει να ενεργήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης συναφούς κατάστασης ανάγκης.  Με επιλογή κατάλληλων προσώπων μεταξύ των ασχολουμένων σε κάθε τμήμα ανατίθεται σ’ αυτούς η πραγματοποίηση εργασιών ή χειρισμών που απαιτούνται για την μείωση των κινδύνων και των ζημιών σε περίπτωση ανάγκης, όπως π.χ. η απομάκρυνση πολύτιμων ή επικίνδυνων στοιχείων, η διακοπή κατεργασιών, κίνησης μηχανημάτων, ρεύματος, πινάκων και άλλων.

5.    Τόσο η εκπαίδευση, όσο και οι ασκήσεις ενεργούνται βάσει προγράμματος.  Η πιστή εφαρμογή του προγράμματος είναι στοιχείο βασικό.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”).

6.    Συνιστώνται έκτακτοι συναγερμοί για την διατήρηση – δοκιμασία της ετοιμότητας, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του 3μήνου.  Ειδικώς σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, οι οποίες απασχολούν περισσότερες της μιας φυλακές, οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται σε όλες τις συνθήκες (νυκτερινές, παγετοί κ.λ.π.).

7.    Η ομάδα πυροπροστασίας μιας επιχείρησης για να αποδώσει αποτελεσματικά πρέπει κατ’ αρχήν να έχει την υποστήριξη της Διεύθυνσης της Επιχείρησης η οποία πρέπει να αναγνωρίζει και έμπρακτα την ζωτική θέση της στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.  Για την λειτουργία της ομάδας απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός, επίσης για την εκπαίδευση και την πραγματοποίηση άσκησης χρειάζεται χρόνος, ο οποίος προφανώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον προγραμματισμένο, για παραγωγή -  συντήρηση ή άλλη κύρια  απασχόληση των μελών της ομάδας χρόνο.

     Όλα τα παραπάνω υπόκεινται σε έγκριση η οποία πρέπει και να παραχωρείται με προθυμία.  Σχετικά υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση είναι η πρώτη υπεύθυνη για την πυροπροστασία της επιχείρησης.  Συνεπώς η ανάπτυξη  της παραπάνω ομάδας είναι ένα καλό βήμα για την επίτευξη της επιθυμητής πυροπροστασίας.  Η Διεύθυνση επίσης συνήθως έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει αποτελεσματικά τα μέλη της ομάδας πυροπροστασίας προς την κατεύθυνση της δραστηριοποίησης της για την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων.

 

         Γ.    Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Αρχηγού πυροπροστασίας

 

1.    Είναι συνυπεύθυνος μαζί με το Διευθυντή της επιχείρησης για κάθε παράλειψη, αμέλεια ή αδιαφορία για τη λήψη και εφαρμογή όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που αναφέρονται στη μελέτη καθώς και των λοιπών υποχρεώσεών τους.

2.    Τηρεί πλήρη φάκελο πυροπροστασίας.

3.    Ορίζει τα όρια δράσης της κάθε υποομάδας πυροπροστασίας καθώς και τα τυχόν ειδικά καθήκοντα μελών της ομάδας ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς συμβάντος ν’ αποφευχθεί η σύγχυση και αταξία μεταξύ των μελών.

4.    Καταρτίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης και ασκήσεων και σημαίνει τους έκτακτους συναγερμούς ύστερα από προηγούμενη συνεργασία με τον Διευθυντή της επιχείρησης.

5.    Μεριμνά για την καλή συντήρηση των μέσων πυροπροστασίας, επιθεωρώντας αυτά ώστε να είναι πάντοτε κατάλληλα για χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές.

6.    Προέρχεται τακτικά στην επιθεώρηση των χώρων για την ευταξία και καθαριότητα  αυτών και δίνει τις απαραίτητες οδηγίες

7.    Σε περίπτωση ανάγκης συμβουλεύεται την οικεία Π.Υ. σε θέματα πυροπροστασίας, εκπαίδευσης κ.λ.π.

8.    Σε περίπτωση άσκησης προσκαλεί να παρίσταται και αξιωματικός της οικείας Π.Υ.

9.    Προέρχεται στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού πυροπροστασίας και των λοιπών εργαζομένων στην επιχείρηση.

10. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αναπληρώνεται από τον Υπαρχηγό.

11. Εισηγείται έγκαιρα στη Διεύθυνση της επιχείρησης την αντικατάσταση των ακατάλληλων πυροσβεστικών μέσων ή τη συμπλήρωσή τους.

12. Παίρνει κάθε άλλο προληπτικό μέτρο κατά της πυρκαγιάς, ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά, για εξάλειψη ή μείωση των προϋποθέσεων δημιουργίας πυρκαγιάς ή συναφούς κατάστασης.

13. Αναρτά διάγραμμα σύνθεσης της ομάδας πυροπροστασίας.

14. Τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο επιθεωρήσεων στο οποίο καταχωρούνται οι διαπιστούμενες απ’ αυτόν ελλείψεις, παραλήψεις ή άλλες συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις και ενημερώνει τον Διευθυντή της επιχείρησης, ο οποίος λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα.

15. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, υποχρεούται στην κλήση της οικείας Π.Υ.

 

     Δ. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Υπαρχηγού πυροπροστασίας.

 

1.    Είναι άμεσος συνεργάτης του Αρχηγού πυροπροστασίας και βοηθά αυτόν σύμφωνα με τις εντολές του.

2.    Αναπληρώνει τον Αρχηγό πυροπροστασίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού και περιβάλλεται με τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις.

 

     Ε. Καθήκοντα μελών ομάδας πυροπροστασίας

 

     α) Γενικά

 

1.    Στελέχη και προσωπικό κάθε επιχείρησης παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά τους, πρέπει να μεριμνούν και για τις ανάγκες πυροπροστασίας της επιχείρησης, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες συντήρησης των συστημάτων πυροπροστασίας και να εξασφαλίζουν τις βασικές ανάγκες από πλευράς καταπολέμησης πυρκαγιάς.

2.    Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις η πυρκαγιά δεν είναι τυχαίο γεγονός που μπορεί να συγχωρεθεί.  Ο νόμος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για περιπτώσεις πυρκαγιών, παραλείψεων κ.λ.π.  Οι περισσότερες περιπτώσεις πυρκαγιών προκαλούνται γιατί παραμελούμε ή παραγνωρίζουμε γνωστά αίτια αναφλέξεων και τις ζημιές που πρόκειται να δημιουργηθούν από αυτές.

3.      Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν ενέργειες που επιβάλλεται να γίνονται είτε για την πρόληψη είτε για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και συναφών κινδύνων όπως π.χ.

·        Ο σωστός χειρισμός των φορητών και μονίμων μέσων πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, συστήματα κατάσβεσης, συστήματα πυρανίχνευσης κ.λ.π.)

·        Η τακτική περιοδική συντήρηση θερμικών ή ηλεκτρικών δικτύων, συσκευών ή μηχανημάτων.

·        Η κατασκευή πυροφραγμών κατά μήκος οδεύσεων καλωδίων και σωληνώσεων και γενικά μεταξύ χώρων.

·        Η διατήρηση ελεύθερων διαδρόμων διαφυγής προς εξόδους κινδύνου καθώς και προσπέλασης για παραλαβή των μέσων πυρόσβεσης.

·        Η κατάσταση σχεδίου και δοκιμής εκκένωσης των χώρων.

·        Η κυκλοφορία μέσα στην επιχείρηση και γύρω από αυτή σε κατά την διάρκεια καταστάσεων ανάγκης.

·        Η εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ανάγκης.

4.      Άσχετα με την θέση εργασίας και τον βαθμό κάθε εργαζόμενος πρέπει να μεριμνά για την πρόληψη – αντιμετώπιση πυρκαγιών στην περιοχή αρμοδιότητάς του, δηλαδή στην θέση εργασίας του και γύρω από αυτή.  Ο ποινικός κώδικας προβλέπει ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι μέριμνα όλων ανεξάρτητα από την θέση, τον βαθμό κ.λ.π.

5.      Την ατομική προσπάθεια πυρόσβεσης των εργαζομένων στο τμήμα που κινδυνεύει σπεύδει και ενισχύει η υποομάδα πυροπροστασίας του οικείου τμήματος, η οποία θα ενισχύεται εφόσον υπάρχει ανάγκη και από υποομάδες άλλων τμημάτων.  Οι υποομάδες πυροπροστασίας κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιών υποχρεούνται κατ’ αρχάς στην παράλληλη ενέργεια της διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν και μεριμνούν για την πρόληψη ή την μείωση των ζημιών από την πυρκαγιά.  Κατά τον τρόπο αυτό διατηρείται η παραγωγικότητα, αλλά και η ζωή της επιχείρησης, η οποία όπως συνέχεια διαπιστώνεται κινδυνεύει σοβαρά από την πυρκαγιά, τους καπνούς και τα νερά, που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τείνουν να καταστρέψουν τεράστιες επενδύσεις, να αφήσουν χωρίς εργασία το προσωπικό, αλλά και να προκαλέσουν σημαντικές επιβαρύνσεις στο κοινωνικό σύνολο.

 

β)    Ειδικά

 

1.      Παρακολουθούν την εκπαίδευση που προβλέπεται από το πρόγραμμα και συμμετέχουν στις ασκήσεις.

2.      Σε περίπτωση πυρκαγιάς επεμβαίνουν αμέσως για καταστολή της σύμφωνα με τα καθορισμένα ειδικά καθήκοντα καθενός.

3.      Οφείλουν να γνωρίζουν τις θέσεις των πυροσβεστικών μέσων, τη χρήση τους, τη θέση των πινάκων ηλεκτρικού ρεύματος, τη θέση του κομβίου συναγερμού και τους αριθμούς τηλεφώνων της οικείας Π.Υ.

4.      Εκτελούν με προθυμία τις εντολές του Αρχηγού και Υπαρχηγού πυροπροστασίας.

5.      Υποχρεούνται να γνωρίζουν τους χώρους από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και τα πιθανά αίτια έκρηξης ή συναφών καταστάσεων.

6.      Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος υποχρεούται στην άμεση σήμανση συναγερμού και ειδοποίηση της Π.Υ.

7.      Αναφέρουν στον Αρχηγό ή Υπαρχηγό Πυροπροστασίας οποιαδήποτε βλάβη ή ανωμαλία στην λειτουργία των μέσων πυρόσβεσης ή δημιουργία συνθηκών πρόκλησης πυρκαγιών.

8.      Γνωρίζουν καλά όλους τους χώρους του τομέα τους και τις εξόδους κινδύνου και προβαίνουν στην διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν, σε συντρέχουσες περιπτώσεις.


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”

Συνημμένο στη μελέτη πυροπροστασίας

 

 

Τίτλος Επιχείρησης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

1.                Πως εκδηλώνεται και συντηρείται η πυρκαγιά.

2.                Αίτια πυρκαγιών .

3.                Αυτανάφλεξη.

4.                Μετάδοση της πυρκαγιάς.

5.                Κατηγορίες πυρκαγιών.

6.                Τρόπος και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών.

7.                Περί πυροσβεστήρων γενικά, χρήση αυτών, όπως οι Εθνικές προδιαγραφές.

8.                Εγκαταστάσεις προσβολής της πυρκαγιάς με νερό ή αφρό - χρήση αυτών,  κατάλληλα υδροστόμια κ.λ.π.

9.                Εκρήξεις.

10.             Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας επιχείρησης.

11.             Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας επιχείρησης - χρήση αυτών.

12.             Άσκηση κατάσβεσης εικονικής πυρκαγιάς.

13.             Άσκηση κατάσβεσης πραγματικής πυρκαγιάς

 

Σημείωση:

1.      Όλα τα παραπάνω μαθήματα θα διδαχθούν αρχικά από αξιωματικό της Π.Υ.

2.      Τα ίδια μαθήματα θα διδάσκονται επί ένα χρόνο μια φορά το μήνα από τον αρχηγό πυροπροστασίας βάσει καταρτιζομένου απ’ αυτόν προγράμματος, ανάλογα των στην επιχείρηση κρατουσών συνθηκών.

3.      Από τον δεύτερο χρόνο ανά τρίμηνο.

4.      Οι ασκήσεις θα πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο τουλάχιστο.


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”

Συνημμένο στη μελέτη πυροπροστασίας

 

 

Τίτλος Επιχείρησης

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

            Α.         Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

 

1.                ΕΛΕΓΞΑΤΕ ώστε ο χώρος του εργοστασίου να είναι συνεχώς καθαρός.

2.                ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ τις εύφλεκτες ύλες και εύφλεκτα υγρά από φλόγες, σπινθήρες και γενικά εστίες θέρμανσης.

3.                ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ ή ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΑΤΕ κατάλληλα τις ύλες τις υποκείμενες σε ανάφλεξη.

4.                ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ από τις αποθήκες, διαδρόμους κ.λ.π. χώρους όλα τα  άχρηστα εύφλεκτα υλικά.

5.                ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ελεύθερους τους διαδρόμους διαφυγής προς εξόδους κινδύνου και προσπέλασης για παραλαβή των μέσων πυρόσβεσης.

6.                ΔΙΑΚΟΨΑΤΕ το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τις μη εργάσιμες ώρες.

7.                ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑΤΕ μετά την παύση της εργασίας όλους τούς χώρους ευθύνης σας για ανακάλυψη και εξουδετέρωση τυχόν προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

 

Β. Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενεργήσατε ως ακολούθως:

 

1.                ΣΗΜΑΝΑΤΕ αμέσως συναγερμό.

2.                ΔΙΑΚΟΨΑΤΕ το ηλεκτρικό ρεύμα από τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ή τον Υποσταθμό εφόσον υπάρχει ανάγκη.

3.                ΣΠΕΥΣΑΤΕ στην πλησιέστερη πυροσβεστική φωλιά, παραλάβατε το κατάλληλο πυροσβεστικό μέσο και ενεργήσατε κατάσβεση της φωτιάς.

4.                ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑΤΕ την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό Τηλ. 199.

5.                ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ από τον χώρο πυρκαγιάς τα εύφλεκτα υλικά.

 

Σημείωση:

Οι παραπάνω οδηγίες αναγράφονται στους πίνακες, με στοιχεία ευανάγνωστα από απόσταση 4-5 μέτρων και αναρτώνται σε εμφανή σημεία των χώρων εργασίας.