ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης

 

  Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

  Συμπληρώνεται ο αριθμός άδειας λειτουργίας.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

         Αναγράφεται η νομοθεσία σύμφωνα με την οποία συντάχθηκε η μελέτη

         Αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συντάξαντα τη μελέτη

 

 

            Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

1.      Αναγράφεται η δραστηριότητα της επιχείρησης.

2.      Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

3.      Αναγράφεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

4.      Αναγράφεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

5.      Αναγράφεται ο υπεύθυνος διευθυντής της επιχείρησης.

6.      Αναγράφεται το απασχολούμενο προσωπικό σε άνδρες και γυναίκες.

7.      Αναγράφεται το ωράριο εργασίας.

8       Αναγράφεται ο υπεύθυνος αρχηγός πυροπροστασίας.

9.      Αναγράφεται ο υπεύθυνος υπαρχηγός πυροπροστασίας.

10     Αναγράφεται  το προσωπικό πυροπροστασίας (αριθμός ατόμων).

 

 

            Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 

1.      Αναγράφεται ο αριθμός ορόφων ολοκλήρου του κτίσματος.

2.      Αναγράφονται οι όροφοι που καταλαμβάνει η επιχείρηση (π.χ. υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφος).

3.      Αναγράφεται η συνολική στεγασμένη επιφάνεια της επιχείρησης σε τετραγωνικά μέτρα.

4.      Αναγράφονται οι χώροι πού αφαιρούνται από τον υπολογισμό πληθυσμού.

5.      Αναγράφεται η ωφέλιμη επιφάνεια η οποία βγαίνει από την στεγασμένη επιφάνεια μείον τους αφαιρούμενους χώρους.

6.      Αναγράφονται τα άτομα της αίθουσας τα οποία βγαίνουν με την διαίρεση της ωφέλιμης επιφάνειας με τον συντελεστή υπολογισμού τού χώρου.

7.      Συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγήσεις.

8.      Περιγράφεται τυχόν ύπαρξη ευφλέκτων επικαλύψεων.

9.      Αναγράφεται ο αριθμός των εξόδων κινδύνου και σε ποιο σημείο ευρίσκονται. Γίνεται περιγραφή τους (κατασκευή - πλάτος - φορά ανοίγματος κ.λ.π.)

10.    Συμπληρώνεται αν υπάρχει φωτισμός ασφαλείας και γίνεται περιγραφή του.

11.    Αναγράφονται οι χώροι με τους οποίους γειτνιάζει η επιχείρηση.

12.    Αναγράφονται οι οδοί με τις οποίες μπορεί να γίνει η προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

13.    Αναγράφονται τα υδροστόμια που βρίσκονται κοντά στην επιχείρηση.

14.    Περιγράφεται σε ποιο σημείο βρίσκεται ο ηλεκτρικός πίνακας.

15.    Αναγράφεται αν χρησιμοποιείται υγραέριο και πόση ποσότητα.

16.    Αναγράφεται αν χρησιμοποιείται φωταέριο.

 

 


            Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

1.      Ανάλογα με την νομοθεσία που συντάσσεται η μελέτη αναγράφονται και τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται.

2.      Ειδικά προληπτικά μέτρα.

         Συμπληρώνεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης καθώς και η περιοχή που καλύπτει.

         Συμπληρώνεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων.

         Συμπληρώνεται αν υπάρχει απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μειγμάτων.

         Συμπληρώνεται εν υπάρχει ψύξη δεξαμενών (υγραερίου, καυσίμων κ.λ.π.)

         Συμπληρώνεται αν υπάρχει χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς.

         Αναγράφεται κάθε επί πλέον μέτρο που δεν αναφέρεται στο υπόδειγμα της μελέτης.

3.  Κατασταλτικά μέτρα.

         Συμπληρώνεται αν υπάρχει αυτόματο σύστημα καταιονισμού, ο τύπος του καθώς                και η περιοχή που καλύπτει.

          Συμπληρώνεται αν υπάρχει μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, ο τύπος του, η παροχή του καθώς και ο αριθμός των πυροσβεστικών φωλιών.

          Συμπληρώνεται αν υπάρχει απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο καθώς και ο αριθμός των πυροσβεστικών ερμαρίων.

          Συμπληρώνεται αν υπάρχει σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής.

          Συμπληρώνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων και των λοιπών μέσων.

 

 

            Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

         Αναγράφονται  τεχνικές περιγραφές τυχόν υπαρχόντων μονίμων συστημάτων.

 

Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γίνεται συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας και αναγράφεται το αντίστοιχο παράρτημα των πυροσβεστικών διατάξεων.

 

         ΣΤ. ΠΥΡΟΦΡΑΓΦΜΟΙ

Συμπληρώνεται όταν υπάρχει απαίτηση για πυροφραγμούς και γίνεται περιγραφή τους.

 

Ζ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Αναγράφονται αναλυτικά τυχόν ζητούμενες αποκλίσεις.

 


 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η   Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

 

 

     Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 20/Β΄/19-1-1981) «Λήψη μέτρων Πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού», όπως τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε με τις 3α/1981 (ΦΕΚ 538/Β’/11-9-81), 3β/1983 (ΦΕΚ 457/Β’/8-8-1983), 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β’/18-8-1995) και 3δ/1995 (ΦΕΚ 959/Β’/22-11-1995) Πυροσβεστικές Διατάξεις και ισχύει, από τον

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

     Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

 

 1. Είδος επιχείρησης:_______________________________________________________

 

    ________________________________________________________________________

 

 2. Τόπος επιχείρησης:

 

        Οδός: _______________________________________________ Αριθ: ____________

 

         Πόλη: ______________________________________________ ΤΚ ______________

 

         Aριθμός φύλλου χάρτη: [__________] Oικοδομικό τετράγωνο: [__________]

 

         Τηλ1:_________________  Τηλ2:______________  Τηλ. Ανάγκης:______________

 

 3. Ιδιοκτησία επιχείρησης: __________________________________________________

 

 4. Ιδιοκτησία ακινήτου: _____________________________________________________

 

 5. Υπεύθυνος Διευθυντής επιχείρησης: _______________________________________

 

 6. Απασχολούμενο προσωπικό:  Άνδρες [______] Γυναίκες [______] Σύνολο [_______]

 

 7. Ωράριο εργασίας:  Από [___________] Έως [____________]

 

 8. Υπεύθυνος Αρχηγός πυροπροστασίας: _____________________________________

 

 9. Υπεύθυνος Υπαρχηγός πυροπροστασίας: ___________________________________

 

10. Προσωπικό Πυροπροστασίας: [____________] άτομα.

 


     Β.  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

 

 1. Aριθμός ορόφων κτίσματος:  __________________________________   [________]

 

 2. Όροφοι που καταλαμβάνει η επιχείρηση: ________________________  [________] m2

 

     ___________________________________________________________     [________] m2

 

     ___________________________________________________________     [________] m2

 

 3. Συνολική στεγασμένη επιφάνεια της επιχείρησης: ________________  [________] m2

 

 4. Αφαιρούμενοι Χώροι: ________________________________________    [________] m2

 

     ___________________________________________________________     [________] m2

 

     ___________________________________________________________     [________] m2

 

     ___________________________________________________________     [________] m2

 

     ___________________________________________________________     [________] m2

 

     ___________________________________________________________     [________] m2

 

  5. Ωφέλιμη επιφάνεια:     [________] m2        Συντελεστής υπολογισμού: [________]

 

  6. Κατηγορία αίθουσας:  [________]                                                 Άτομα: [________]

 

  7. Είδος φέροντος οργανισμού*:

 

     Φέρουσα Κατασκευή              [_____]  _____________________________________

 

     Τοιχοποιία                               [_____]  _____________________________________

 

     Φέρουσα κατασκευή στέγης   [_____]  _____________________________________

 

     Επικάλυψη στέγης                   [_____]  _____________________________________

* Eπεξηγήσεις στο ΕΙΔΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

Κωδικός

Οπλ. Σκυρόδεμα

Οπλ. Σκυρόδεμα

Οπλ. Σκυρόδεμα

 

- Ο -

Άοπλο Σκυρόδεμα

Άοπλ. Σκυρόδεμα

 

 

- Α -

Λιθοδομή (Τ. Λίθοι)

Τεχνητοί Λίθοι

 

 

- Τ -

Λιθοδομή (Φ. Λίθοι)

Φυσικοί Λίθοι

 

 

- Φ -

Μεταλλική

Μεταλλική

Μεταλλική

 

- Μ -

Ξύλινη

Ξυλόπηκτη

Ξύλινη

 

- Ξ -

 

 

 

Φύλλα

- L -

 

 

 

Φύλλα Πλαστικού

- Π -

 

 

 

Λαμαρίνα-Τσίγκος

- Ζ -

 

 

 

Αμιαντοτσιμέντο

- E -

 

 

 

Kεραμίδια

- Κ -

 

 

 

Λίθινες Πλάκες

- Θ -

 

 

 

Τεχνητές

- Δ -

Mικτή

Mικτή

Mικτή

Mικτή

- Ι -

Άλλου τύπου

Άλλου τύπου

Άλλου τύπου

Άλλου τύπου

- Λ -

 

Περιγραφή άλλου τύπου: ___________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 


 8. Επικαλύψεις δαπέδων – τοίχων – οροφής κλπ.

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 9. Αριθμός εξόδων Κινδύνου: _______________ [_______]

Ονομασία Οδού & Αριθμός

 

Έξοδος 1η:________________________________________________________________

 

Έξοδος 2η:________________________________________________________________

 

Έξοδος 3η:________________________________________________________________

 

Έξοδος 4η:________________________________________________________________

   Περιγραφή εξόδων κινδύνου:

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 10. Φωτισμός ασφαλείας - Σήμανση οδεύσεων διαφυγής – εξόδων: (Ναι/Όχι) [_______]

 

 11. Γειτνίαση :

Γειτονικός Χώρος της επιχείρησης

 

Ανατολικά: ________________________________________________________________

 

Δυτικά: ___________________________________________________________________

 

Bόρεια: ___________________________________________________________________

 

Νότια: ____________________________________________________________________

 

Υπερκείμενος Όροφος: ______________________________________________________

 

Yποκείμενος Όροφος: _______________________________________________________

 12. Οδός προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της

 

επιχείρησης : ______________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

13. Υδροστόμια :

     α. Oδός:____________________________________________________    Aριθ.:_______

 

     β. Oδός:____________________________________________________    Aριθ.:_______

 

14. Θέση Ηλεκτρικού Πίνακα: _________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

15. Χρήση Υγραερίου:  (Ναι/Όχι) [______]                    Ποσότητα: [______]  λίτρα

 

16. Χρήση Φωταερίου: (Ναι/Όχι) [______]
Γ.  ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

1. Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

2. Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας 

 

 

α. Αυτόματο σύστημα Πυρανίχνευσης: (Ναι/Όχι) [______]

 

    Περιοχή που καλύπτει :____________________________________________________

 

     ________________________________________________________________________

 

β. Αυτόματο σύστημα Ανίχνευσης Εκρηκτικών Μειγμάτων: (Ναι/Όχι)  [______]

 

γ. Απλός Ανιχνευτής Εκρηκτικών Μειγμάτων: (Ναι/Όχι)  [______]

 

δ. Αυτόματη – Χειροκίνητη Ψύξη: (Ναι/Όχι)  [______]

 

ε. Σύστημα Χειροκίνητης Αναγγελίας Πυρκαγιάς: (Ναι/Όχι)  [_____]

 

 __________________________________________________________________________

 

3.Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας

 

 

α. Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού: (Ναι/Όχι) [_______]

 

                                                      ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ [_______]

             Τύπος καταιονισμού {

                                                     ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ [_______]

 

β. Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού με παροχή από το δίκτυο πόλης:(Ναι/Όχι)[______]

 

     Περιοχή που καλύπτει :___________________________________________________

 

γ. Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναι/Όχι) [______]      Κατηγορία Ι / ΙΙ / ΙΙΙ  [_____]

 

                                                                                 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ                     [________]

                                           Παροχή Ύδατος    {

                                                                                ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  [________]

 

                                                                   Αριθμός πυροσβεστικών φωλεών : [________]

 

δ. Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο:(Ναι/Όχι) [____] Αριθμός πυρ/κών ερμαρίων:[____]

 

ε. Αυτόματο – Χειροκίνητο Σύστημα κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής:(Ναι/Όχι) [_____]

 


4. Πυροσβεστήρες και λοιπά μέσα

Α/Α

Είδος Πυροσβεστήρα ή μέσου

Διεθ.

Σύμ.

Ποσότ.

Τρόπος

Λειτουργίας

Χρόνος

Επιθ.

Παρατη-

ρήσεις

1

Ξηρής σκόνης φορητός 6 χλγ. 

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά 12/μηνο

 

2

Ξηρής σκόνης φορητός 12 χλγ. 

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά 12/μηνο

 

3

Ξηρής σκόνης τροχήλατος 25 χλγ. 

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά 12/μηνο

 

4

Ξηρής σκόνης τροχήλατος 50 χλγ. 

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά 12/μηνο

 

5

Ξηρής σκόνης οροφής 6 χλγ. 

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά 12/μηνο

 

6

Ξηρής σκόνης οροφής 12 χλγ.

P

 

Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου

ανά 12/μηνο

 

7

Διοξειδίου άνθρακα

φορητός 6 χλγ. 

C

 

Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος

ανά 6/μηνο

 

8

Διοξειδίου άνθρακα

φορητός 12 χλγ. 

C

 

Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος

ανά 6/μηνο

 

9

Διοξειδίου άνθρακα

οροφής 6 χλγ. 

C

 

Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος

ανά 6/μηνο

 

10

Διοξειδίου άνθρακα

οροφής 12 χλγ. 

C

 

Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος

ανά 6/μηνο

 

11

Αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος οξυγόνου

 

 

 

 

 

12

Αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρος

 

 

 

 

 

13

Ατομικές προσωπίδες με φίλτρο

 

 

 

 

 

14

Στολές αμιάντου προσέγγισης

 

 

 

 

 

15

Στολές αμιάντου διέλευσης

 

 

 

 

 

16

Στολές αμμωνίας

 

 

 

 

 

17

Φτυάρια

 

 

 

 

 

18

Σκαπάνες

 

 

 

 

 

19

Τσεκούρια

 

 

 

 

 

20

Σκεπάρνια

 

 

 

 

 

21

Λοστοί διάρρηξης

 

 

 

 

 

22

Προστατευτικά κράνη

 

 

 

 

 

23

Κουβέρτες δύσφλεκτες διάσωσης

 

 

 

 

 

24

Ηλεκτρικοί φανοί χειρός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συμπληρώνεται και από τυχόν επιπλέον υλικά που δεν αναφέρονται στον πίνακα)


     Δ.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

     Ε.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

     ΣΤ.  ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

     Ζ.  ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι

___________________ ___ / ___/ 200_

Ο Διοικητής της Π.Υ.

 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή)

Ονοματεπώνυμο

Βαθμός

________________  ___ / ___ / 200_

Ο   Συντάξας

 

 

 

 

(Υπογραφή)

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα