2.1. Μετρικά Στοιχεία


2.1.1. Η παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται με βάση την ειδική χρήση του κτιρίου και υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό
του. Ο όροφος με το μεγαλύτερο αριθμό ενοίκων (πληθυσμό) καθορίζει την παροχή της κατακόρυφης όδευσης διαφυγής (κλιμακοστασίου).
Σε περίπτωση κτιρίων με περισσότερους από έξι (6) ορόφους (συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου), η παροχή της κατακόρυφης όδευσης
διαφυγής - κλιμακοστασίου ισούται με το άθροισμα των παροχών δύο διαδοχικών ορόφων.
Το πλάτος των τελικών εξόδων στον όροφο ή το επίπεδο εκκένωσης πρέπει να επαρκεί για το άθροισμα των παροχών α + β + γ, όπου:

α: παροχή κλιμακοστασίων και ράμπων από υπερκείμενους ορόφους ή επίπεδα.
β: παροχή κλιμακοστασίων και ράμπων από υποκείμενους ορόφους ή επίπεδα.
γ: παροχή από τον ίδιο όροφο ή επίπεδο εκκένωσης. (81813/5428/93)2.1.2. Πλάτος και ύψος. Ως πλάτος της όδευσης διαφυγής ορίζεται το ελεύθερο πλάτος στο στενότερο σημείο και μέχρι ύψους 2,00 μ. Η μονάδα πλάτους της όδευσης διαφυγής ορίζεται σε 0,60 του μέτρου.
Το ελάχιστο πλάτος οποιασδήποτε όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,70 του μέτρου.
Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να μειώνεται σε καμμία περίπτωση στην πορεία προς την τελική έξοδο.
Το απαιτούμενο πλάτος της όδευσης διαφυγής για όλα τα στάδια προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των ενοίκων, ανάλογα με την ειδική χρήση του  κτιρίου (Ειδικές Διατάξεις) και εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες πλάτους (0,60 μ.). Οταν απαιτείται από τον υπολογισμό, προστίθεται μισή μονάδα πλάτους
(0,30 μ.), και όχι κλάσματα. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τον καθορισμό
του ελάχιστου επιτρεπόμενου πλάτους.
Το ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου περνά όδευση διαφυγής, πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,20 μέτρα, ενώ για τις σκάλες, τις δοκούς και τα ανώφλια θυρών
μπορεί να είναι 2,00 μέτρα.
2.1.3. Υψομετρικές Διαφορές Δαπέδων. Περιοχές που παρουσιάζουν υψομετρικές διαφορές στο δάπεδο μέχρι 0,40 του μέτρου εξυπηρετούνται με σκαλοπάτια ή
ράμπες και μπορεί να συμπεριληφθούν στις οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής.