Νομοθεσία Πυροπροστασίας
Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ.
1. Ν. 616/1977 (ΦΕΚ. 166/ Α/15-6-1977)
Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων.
2. Πυρ/κή Δ/ξη 1/1978 (ΦΕΚ. 1148/ Β/30-12-1978) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας στα μεγάλα Εμπορικά καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών.
3. Πυρ/κή Δ/ξη1α/1981 (ΦΕΚ. 538 /Β/11-9-1981) “Περί τροποποιήσεως της υπ' αριθ.1/30-12-1978 Πυροσβεστικής Δ/ξης’’.
4. Πυρ/κή Δ/ξη 1β/1983 
(ΦΕΚ. 450 /Β/4-8-1983)
Τροποποίηση της 1/30-12-1978 Πυρ/κής Δ/ξης.
5. Πυρ/κή Δ/ξη 2/1979 
(ΦΕΚ 100/ Β/3-2-1979)
“Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα ξενοδοχειακά καταλύματα”.
6. Πυρ/κή Δ/ξη 2α/1981 
(ΦΕΚ 538 /Β/11-9-1981)
Περί τροποποιήσεως της 2/1979 Πυρ/κής Δ/ξεως.
7. Πυρ/κή Δ/ξη 2β/1982 
(ΦΕΚ 623/Β/25-8-1982)
Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυροσβεστικής Διάταξης.
8. Πυρ/κή Δ/ξη 2γ/1983 
(ΦΕΚ 457/Β/8-8-1983)
Τροποποίηση της 2/3-2-1979 Πυροσβεστικής Διάταξης.
9. Πυρ/κή Δ/ξη 3/1981 (ΦΕΚ 20/Β/19-1-1981) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού.
10.Πυρ/κή Δ/ξη 3α/1981 
(ΦΕΚ 538/Β/19-1-1981)
Περί τροποποίησης της 3/19-1-1981 πυροσβεστικής διάταξης.
11.Πυρ/κή Δ/ξη 3β/1983 
(ΦΕΚ 457/Β/8-8-1983)
Τροποποίηση της 3/19-1-1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.
12.Πυρ/κή Δ/ξη 3γ/1995 
(ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995)
Τροποποίηση της 3/19-1-1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.
13.Πυρ/κή Δ/ξη 3δ/1995 
(ΦΕΚ 959/Β/22-11-1995)
Τροποποίηση της 3/19-1-1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.
14.Πυρ/κή Δ/ξη 4/1987 
(ΦΕΚ 724/Β/ 22-12-1987)
Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
15.Πυρ/κή Δ/ξη 5/1991 
(ΦΕΚ 387/Β/11-6-1991)
Καθορισμός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων Πυρασφαλείας.
16. Πυρ/κή Δ/ξη 6/1996 
(ΦΕΚ 150/Β/13-3-1996)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες.
17.Πυρ/κή Δ/ξη 7/1996 
(ΦΕΚ 155/Β/13-3-1996)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών.
18.Υ.Α ΑΙΒ/8577/1983 
Υγειονομική Δ/ξη 
(ΦΕΚ 526/Α/8-9-1983)
Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών.
 
19.Β.Δ 15/17 Μαϊου 1956 
(ΦΕΚ 123/Α )
Περί κανονισμού θεάτρων-Κινηματογράφων κ.λ.π.
20.Α.Ν.445/20/25-1-1937 
(ΦΕΚ 22/Α)
Περί τροποποιήσεως ,συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περι κινηματογράφων διατάξεων.
21.Α.Ν.446/20/25-1- 1937 
( ΦΕΚ 23/Α )
Περί θεάτρων.
22.Νόμος 2154/1952 
(ΦΕΚ 161/Α/7/12-6-1952)
Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν. 446/1937 
‘’Περί θεάτρων και λοιπών Δημοσίων θεαμάτων’’.
23.Π.Δ 372/1983 
(ΦΕΚ 131/Α/23-9-1983)
Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών χορού.
24.Π.Δ 457/1983 
(ΦΕΚ 174/Α/28-1101983)
Ιδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού.
25. Υ.Α Κ1-1452/1994 
(ΦΕΚ 428/Β/7-6-1994)
Προϋποθέσεις λειτουργίας Εκθέσεων.
 
Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΝΟΜΟΙ-ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
1. Π.Δ 71/1988 
(ΦΕΚ 32/Α/17-2-1988)
Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων.
2.Π.Δ 374/1988 
(ΦΕΚ 168/Α/12-8-1988)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 71/1988 ’’Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων’’ 
(ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28-3-1988).
3. Υ.Α. 58185/2474/1991 
(ΦΕΚ 360/Δ/28-5-1991) 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης Π.Δ/τος 71/1988’’ Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων 
(Α/32 διόρθωση Α/59).
 
4. Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
(ΦΕΚ 513/Δ/29-7-1991)
Διόρθωση σφάλματος στην 58185/2474/ΦΕΚ 360/Δ 28-5-1991 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
5. Υ.Α 81813/5428/1993 
(ΦΕΚ 647/Β/30-8-1993)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 71/1988 “Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων” (Α/32διόρθωση Α/59).
6. Νόμος 1577/1985 
(ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985)
Γενικός οικοδομικός κανονισμός.
7. Νόμος 1772/1988 
(ΦΕΚ 91/Α/17-5-1988)
Τροποποίηση του Ν. 1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός”.
8. Υ.Α 3046/304/1989 
(ΦΕΚ 96/β/3-2-1989)
Κτιριοδομικός Κανονισμός.
9. Π.Δ 922/1977 
(ΦΕΚ 315/Α/ 12-10-1977)
Περί απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ σε κτιριακές εγκαταστάσεις καύσεως.
10.Π.Δ. 336/94 
(ΦΕΚ 178/25-10-1994)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Περιστερίου (Ν.Αττικής).
11.Π.Δ. 337/94 
(ΦΕΚ 178/23-10-1994)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κερκυραίων (Ν.Κέρκυρας).
12.Π.Δ. 338/94 
(ΦΕΚ 178/25-10-1994)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κω (Ν. Δωδεκανήσου).
 
Γ. ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 
1. Κ.Υ.Α 5905/Φ.15/839/1995 
(ΦΕΚ 611/Β/12-7-1995)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.
2. Υ.Α. 34628/1985 
(ΦΕΚ. 799/Β/31-12-1985)
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.
3. Κ.Υ.Α. Π-7086/Φ5.2/1988 
(ΦΕΚ. 550/Β/3-5-1988)
Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ. 799/Β/ 31-12-85 ) ¨Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών¨.
4. Π.Δ. 44/1987 
(ΦΕΚ. 15/Α/17-2-1987)
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
5. Κ.Υ.Α. ΦΕΚ. 578/1991 
(ΦΕΚ. 578/Β 29-7-1991)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.
6. Κ.Υ.Α. 34458/1990 
(ΦΕΚ. 846/Β/31-12-1990)
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διϋλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου.
7. Κ.Υ.Α. 7376/1991 
(ΦΕΚ. 386/Β 10-6-1991)
Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών.
8. Κ.Υ.Α. Δ3/26080/1996 
(ΦΕΚ 43/Β/19-1-1996)
Κανονισμός εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια.
9. Κ.Υ.Α. 3329/1989 
(ΦΕΚ. 132/Β/15-2-1989)
Κανονισμός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών.
10.Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/1990 
(ΦΕΚ. 188/Β/21-3-1990)
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων.
11.Π.Δ. 84/1984 
(ΦΕΚ. 33/Α/21-3-1984)
Περί ίδρυσης, επέκτασης, εκσυχρονισμού συνχώνευσης και μετεγκατάστασης Βιομηχανιών,Βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και των νήσων Σαλαμίνας και Αίγινας.
12. ΥΑ Α.Π.Β. 10451/929/1988 
(ΦΕΚ. 370/Β/9-6-1988)
Οροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων , μονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους.
13. Π.Δ 78/1988 
(ΦΕΚ 34/Α/25-2-1988)
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτ/των, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
 
14. Π.Δ. 416/1991 
(ΦΕΚ. 152/Α/11-10-1991)
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 78/1988 ¨Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών’’ (Α΄34).
15. Κ.Υ.Α. 18187/272/1988 
(ΦΕΚ. 126/Β/3-3-1988)
Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες Βιομηχανικές δραστηριότητες.
16. Α.Ν. 207/1967 
(ΦΕΚ. 216/Α/4-12-1967)
Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περι άλλων τινών συναφών διατάξεων.
 
Δ. ΝΟΜΟΙ-ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ.
 
1. Κ.Υ.Α Δ3/14858/1993 
(ΦΕΚ. 477/Β/1-7-1993)
“Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης,εμφιάλωσης διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για την χρήση αυτού σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες”.
2. Π.Δ. 595/1984 
(ΦΕΚ. 218/Α/31-12-1984)
“Οροι και προυποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)”.
3. Π.Δ. 269/1981 
(ΦΕΚ. 76/Α/30-3-1981)
Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανομής υγραερίων (GPL) πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίμων.
 
Ε. ΝΟΜΟΙ- ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
 
1. Π.Δ 455/1976 
(ΦΕΚ 169/Α/5-7-1976)
Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτ/τών και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών.
2. Π.Δ. 379/1980 
(ΦΕΚ 105/Α/5-5-1980)
Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ’αριθ.455/1976 Π.Διατάγματος (ΦΕΚ 169/Α/ 5-7-1976).
3. Π.Δ 316/1986 
(ΦΕΚ 139/Α/18-9-1986)
Περί τροποποιήσεως διατάξεων του Π.Δ/τος 455/1976.
4. Π.Δ 326/1991 
(ΦΕΚ 117/Α/19-7-1991)
Περί τροποποιήσεως του Π.Δ/τος 455/1976.
5. Π.Δ 440/1983 
(ΦΕΚ 164/Α/16-11-1983)
Περί τροποποιήσεως του Π.Δ/τος 455/1976.
6. ΝΟΜΟΣ 960/1979 
(ΦΕΚ 194/Α/25-8-1979)
Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
7. ΝΟΜΟΣ 1221/1991 
(ΦΕΚ 292/Α/5-10-91)
Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν. 960/1979.
8. ΝΟΜΟ 1892/1990 
(ΦΕΚ 101/Α/31-7-1990 )
Αρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να λάβει γνώση διοικητικών εγγράφων.
9. 2052/1992 
(ΦΕΚ 94/Α/ 5-6-92)
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.
10.Π.Δ 165/1980 
(ΦΕΚ 46/Α/26-2-80)
Περί όρων και προϋποθέσεων δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις περιοχάς εντός μείζονος περιοχής πρωτευούσης.
11.Π.Δ. 230/1993 
(ΦΕΚ 94/Α/15-6-1993)
Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών.
12.Υ.Α. 98728/7722/1993 
(ΦΕΚ 167/Δ/2-3-1993)
Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια.
13. Π.Δ 92/1982 
(ΦΕΚ 12/Α/2-2-82)
Περί ρυθμίσεως των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων σε πόλεις ή οικισμούς της χώρας, πληθυσμού άνω των 15.000 κατοίκων, ως και τις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχάς.
14. Π.Δ. από 3-8-87 
(ΦΕΚ 749/Δ/10-8-87)
Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων σταθμευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 697/79 και 1339/81 Π.Δ/των.
 
15. Β.Δ 465/1970 
(ΦΕΚ 150/Α/9-7-1970 )
Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων ρο πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.
16. Π.Δ 1224/1981 
(ΦΕΚ 303/Α/15-10-1981)
Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκημένων περιοχών.
17. Π.Δ 143/1989 
(ΦΕΚ 69/Α/7-3-1989)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ 465/1970 και του Π.Δ 1224/1981.
18. Π.Δ 125/1992 
(ΦΕΚ 56/Α/8-4-1992)
Τροποποιήσεις των Β.Δ 465/ 1970 και Π.Δ. 1224/1981 όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 143/1989.
 
ΣΤ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ. 
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
 
1. Εγκύκλιος Διαταγή Α.Π.Σ 
7600/700 Φ.51.1/6-7-1960
Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
 
Ζ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.
 
1. Κ.Υ.Α 3021/19/6/1986 
(ΦΕΚ. 847/Β/4-12-1986)
Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξειςγια την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
 
Η. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
 
1. ΝΟΜΟΣ. 1963/1991 
(ΦΕΚ. 138/Α/20-9-1991)
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
2. Ν.Δ. 181/1974 
(ΦΕΚ. 347/Α/10-11-1974)
Περί προστασίας εξ ιονιζουσών ακτινοβολιών.
3. Υ.Α 19846/1979 
(ΦΕΚ. 610/13-7-1979)
Περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων τρικύκλων μοτοσυκλετών με πυροσβεστήρες.
4. Υ.Α 32787/2597/1995 
(ΦΕΚ. 1028/Β/13-12-95)
Τροποποίηση της 19846/6-6-1979 (ΦΕΚ 610/Β/13-7-79) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών ,περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων και τρικύκλων μοτοσυκλετών με πυροσβεστήρες.
5. Π.Δ 422/1979 
(ΦΕΚ. 128/Α/15-6-1979)
Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας στους χώρους εργασίας.
6. Κ.Υ.Α 18951 Φ.109.1 
(ΦΕΚ. 614/Β/12-10-1992)
Αρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να λάβει γνώση διοικητικών εγγράφων.
7.Y.A Z/3378/1993 
(ΦΕΚ 356/Β/17-5-1993)
Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης(Ι.Ε.Κ.) απο Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιώτες.
8. Κ.Υ.Α 2923/161/1986 
(ΦΕΚ 176/Β/14-4-1986)
Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου του Συμβουλίου των Ε.Κ.(ΕΕ Ν24/45/30.1.76 και ΕΕ Ν 43/20/20.2.79).
9. Π.Δ.334/94 
(ΦΕΚ 176/Α/25-10-1994)
Προϊόντα δομικών κατασκευών.