ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 611

12 Ιουλίου 1995

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Aριθ. 5905/Φ15/839

 

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

         Έχοντας υπόψη:

 

                   1. Τις διατάξεις:

         α) Του Π.Δ. 238/73 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας» (ΦΕΚ 66/Α/79).

         β) Του Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/86) και του Π.Δ. 396/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 172/Α/89).

         γ) Του άρθρου 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και Όργανα Αναπτυξιακής Πολιτικής Προγραμματικής Συμφωνίας και Αναπτυξιακής Σύμβασης, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του Ν. 1262/82 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/Α/87).

         δ) Την κοινής απόφασης 7755/160/88 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «περί λήψεως μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών» (ΦΕΚ 241 /Β/88), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 263/91 (ΦΕΚ 22/Β/91 ) Κ.Υ.Α.

         ε) Του Ν. 2218/1994 «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/13.6.1994).

         στ) Του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α/16.9.1994).

 

2. Την ανάγκη επανεξέτασης των ρυθμίσεων που αφορούν την πυρασφάλεια των πάσης φύσεως Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την αριθ. ΥΠ 122/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Ενεργ. και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

1. Οι κάτοχοι των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και των πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, που υπάγονται στον έλεγχο του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, υποχρεούνται να παίρνουν κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων έκρηξης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες τους.

 

2. Στα ανωτέρω μέτρα συμπεριλαμβάνονται:

         α. Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας για το σύνολο της εγκατάστασης.

         β. Τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς.

         γ. Η συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό της επιχείρησης και η μέριμνα για την εκπαίδευση αυτής.

 

3. Για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στον έλεγχο του Υ.Β.Ε.Τ. εφαρμόζονται οι κανονισμοί που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

 

 

Άρθρο 2

 

1. Οι κάτοχοι των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρ. 1 της παρούσας οφείλουν να συντάσσουν μελέτη πυροπροστασίας η οποία θα είναι σύμφωνη με το παράρτημα ΙΙΙ που θα εγκρίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.).

         Στην παραπάνω μελέτη διαλαμβάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας που αφορούν την υπόψη εγκατάσταση καθώς και το είδος της εκπαίδευσης και τα ειδικά καθήκοντα της ομάδας πυροπροστασίας σε θέματα πρόληψης, περιστολής και καταστολής πυρκαγιών καθώς και ο τρόπος δράσης της ομάδας.

         Η μελέτη αυτή θα υπογράφεται από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα εφόσον από την παρούσα προβλέπονται μόνιμα μέτρα πυροπροστασίας.

 

2. Τα μέτρα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

 

3. Στις περιπτώσεις που στο χώρο των αναφερομένων στο άρθρο 1, παραγρ.1 εγκαταστάσεων υπάρχουν αποθήκες υγρών καυσίμων ή υγραερίων θα συντάσσεται ενιαία μελέτη και θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την παρούσα για την εγκατάσταση και τις Κ.Υ.Α. από 28.6.1991 (ΦΕΚ 578/Β/29.7.1991) και Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/1.7.93) για τις αποθήκες υγρών καυσίμων ή υγραερίων αντίστοιχα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 

4. Οι μονάδες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας βάσει του άρθρου 4 παράγρ.1 της παρούσας, χρησιμοποιούν όμως για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγρά καύσιμα ή υγραέρια, υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις των παραπάνω Κ.Υ.Α. σε ό,τι αφορά την αποθήκευση των υγρών καυσίμων και να συντάσσουν μελέτη πυροπροστασίας μόνο για τους χώρους αυτών.

 

 

 

 

Άρθρο 3

 

1. Για την χορήγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Β.Ε.Τ. της άδειας λειτουργίας που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, απαιτείται η υποβολή, πέραν των άλλων δικαιολογητικών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας και πιστοποιητικού από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ότι έχουν ληφθεί τα αναγραφόμενα στην ισχύουσα για την υπόψη εγκατάσταση μελέτη μέτρα πυροπροστασίας και ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

         Το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει για 5 χρόνια.  Ειδικά προκειμένου για εγκαταστάσεις, στις οποίες χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας ή προθεσμία προς μεταφορά, το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για τρία (3) χρόνια.

         Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να ζητήσει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανανέωση του πιστοποιητικού και τυχόν αναθεώρηση της ισχύουσας μελέτης πυροπροστασίας δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη της ισχύος του.

 

2. Σε περίπτωση επέκτασης των ανωτέρω εγκαταστάσεων και αποθηκών δεν απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης, εφόσον:

         α) Δεν επέρχεται αύξηση της καλυπτόμενης επιφάνειας που επιβάλλει τη λήψη μόνιμων μέτρων πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

         β) Δεν αλλάζει η κατηγορία κινδύνου της εγκατάστασης.

         Αν η επέκταση υπερβαίνει τα 200 τ.μ. θα πρέπει να υποβληθεί στην Π.Υ. συμπληρωματική μελέτη.

         Ομοίως δεν απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης της επιχείρησης.

 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο ότι έχουν μεν ληφθεί τα προβλεπόμενα, από την εγκεκριμένη μελέτη, μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία όμως δεν είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Απόφαση, η Π.Υ. υποχρεούται να χορηγεί προσωρινή βεβαίωση πυροπροστασίας.  Στη βεβαίωση αυτή θα καθορίζονται τα πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται και ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να ληφθούν και που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

         Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υφίσταται θέμα ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας θα προβαίνει στην ανανέωση της σχετικής άδειας λειτουργίας με βάση την προσωρινή αυτή βεβαίωση.

         Ο κάτοχος της εγκατάστασης οφείλει να προσκομίσει οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας μέσα στον χρόνο που αναφέρεται στη βεβαίωση.  Σχετικός όρος αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας (ανανέωση) της εγκατάστασης.

 

4. Πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί σε εγκαταστάσεις σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 7755/160/1988 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τον χρόνο λήξης τους.  Η ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και δεν υποβάλλεται νέα μελέτη εφόσον τα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την παρούσα είναι τα ίδια με αυτά που προβλέπονται από την 7755/160/1988 Κ.Υ.Α.

 

 

 

Άρθρο 4

 

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη πυροπροστασίας οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και οι πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι αποθήκες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Ο του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους.  Ομοίως απαλλάσσονται οι εγκαταστάσεις που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας.

         Οι ανωτέρω μονάδες υποχρεούνται να παίρνουν τα γενικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ Κεφ. Α' της παρούσας.

 

2. Ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με απόφαση του οικείου Νομάρχη, εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 μπορούν να εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή.

 

3. Οι κάτοχοι των ανωτέρω εγκαταστάσεων υποχρεούνται μέσα στον χρόνο που ορίζεται στην απόφαση εξαίρεσης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3) και μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες, να συντάξουν μελέτη πυροπροστασίας και να συμμορφωθούν προς τα οριζόμενα σ' αυτή.  Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

 

4. Οι μονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία μικρού κινδύνου (Αα) και υποχρεούνται στην εγκατάσταση μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου δύνανται, εφόσον λόγω της φύσεώς τους αντενδείκνυται η χρήση νερού ως κατασβεστικού μέσου, να προτείνουν εναλλακτική μέθοδο πυροπροστασίας για τους χώρους παραγωγής και την αποθήκη τους.  Η πρότασή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη μελέτη αρμοδίου τεχνικού επιστήμονα με τα εναλλακτικά μέσα και μέτρα πυροπροστασίας και θα εγκρίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

 

Άρθρο 5

 

1. Κατά των κατόχων των εγκαταστάσεων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, πρόστιμο μέχρι 1.000.000 δρχ., η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας μέρους ή του συνόλου της εγκατάστασης ή και οι δύο ποινές μαζί.

 

2. Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων χωρεί ένσταση ενώπιον του οικείου Νομάρχη.

 

3. Όμοια ένσταση χωρεί:

         α. Κατά των αποφάσεων ή εντολών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που σχετίζονται με την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας ή την μη χορήγηση προσωρινού ή οριστικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

         β. Σε περίπτωση διαφωνίας του κατόχου της εγκατάστασης με την απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας με την οποία εξαιρείται από την απαλλαγή σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας ή ζητείται η υποβολή νέας μελέτης ή νέου πιστοποιητικού της Π.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 και της παράγρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

 

4. Σε όλες τις περιπτώσεις η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης ή του εγγράφου κατά των οποίων ενίσταται ο ενδιαφερόμενος, άλλως η ένσταση είναι απαράδεκτη.

         Η απόφαση του Νομάρχη επί της ενστάσεως πρέπει να εκδοθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από της υποβολής της, άλλως η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.

 

Άρθρο 6

 

1. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη συνιστάται σε κάθε Νομαρχία Επιτροπή αποτελούμενη από:

         α. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Βιομηχανίας της Νομαρχίας.

         β. Τον Διοικητή της κατά τόπο αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και

         γ. Ένα διπλωματούχο Μηχανικό ή Χημικό Δημόσιο Υπάλληλο, οριζόμενο από τον Νομάρχη.

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω, στην Επιτροπή μετέχουν οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους ή άλλα κατάλληλα άτομα οριζόμενα από τον οικείο Νομάρχη.

 

2. Αντικείμενο της παραπάνω επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης, εφόσον της ζητηθεί, στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεως ενώπιον του Νομάρχη κατά:

         α. Των μέτρων που απαιτεί η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας ή την χορήγηση από την Π.Υ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

         β. Των αποφάσεων εξαίρεσης από την απαλλαγή σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4. παράγρ. 2 της παρούσας.

         γ. Των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας απόφασης.

 

3. Επίσης η παραπάνω επιτροπή θα εξετάζει τις περιπτώσεις της παραγρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας και θα διατυπώνει τις προτάσεις της με πρακτικό προς τον οικείο Νομάρχη.

 

4. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη ρυθμίζονται τα της λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής.

 

Άρθρο 7

1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μπορεί να ενεργεί, οποτεδήποτε επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Π.Υ. παραβάσεις ή παραλείψεις των μέτρων πυροπροστασίας η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει επί των διαπιστώσεών της την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υ.Β.Ε.Τ.

 

Άρθρο 8

 

1. Προκειμένου για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που οι σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τους χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υ.Β.Ε.Τ. όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται αρμόδιος ο Νομάρχης νοείται ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και όπου η Περιφερειακή Υπηρεσία του Υ.Β.Ε.Τ. η αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Β.Ε.Τ.

 

2. Για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 της παρούσας ένσταση υποβάλλεται στο Υ.Β.Ε.Τ.

 

3. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγρ. 2 και 3 των παραπάνω εγκαταστάσεων γνωμοδοτεί τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με Απόφαση του Υ.Β.Ε.Τ. και αποτελείται από:

         α. Εκπρόσωπο του Υ.Β.Ε.Τ.

         β. Εκπρόσωπο του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώματος και

         γ. Διπλωματούχο Μηχανικό ή Χημικό Δημόσιο Υπάλληλο.

 

Άρθρο 9

 

         Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα κατωτέρω παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

         Το παράρτημα ΙΙΙ δύναται να τροποποιείται με Απόφαση του Αρχηγού Πυρ/κού Σώματος.

 

Άρθρο 10

 

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις:

         α. Της Κ.Υ.Α. 7755/160/1988 (ΦΕΚ 241/Β/88) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 263/91 (ΦΕΚ 22/Β/91).

         β. Της παραγρ. 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ 32/Α/17.2.1988) κατά το μέρος που αφορά ρυθμίσεις που διέπονται από την παρούσα.

         Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1995

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕPΙKΩN

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΣΗΦΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΡ. ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

Κατάταξη βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών αυτών καθώς και αποθηκών ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς.

 

Ι.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο

 

Α. Κατασκευή ειδών από πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά, κατασκευή και κατεργασία         

     αντικειμένων από γυαλί.

     Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστύλων.

     Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος.

     Κατασκευή ειδών από τσιμέντο.

     Κοπή και κατεργασία μαρμάρων.

     Κοπή και κατεργασία σιδήρου για οικοδομές.

     Προϊόντα τριβής μαρμάρου.

     Κατασκευή μαρμαρινών.

     Κατασκευή ειδών από αμίαντο.

     Κατασκευή ειδών από γύψο.

     Κατεργασία σμύριδος και κατασκευή λειαντικών μέσων.

     Κατασκευή συρμάτων, αλυσίδων, συρματοπλεγμάτων, κοχλιών, καρφοβελόνων                

     και καρφιτσών.

     Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες παράθυρα, έπιπλα κ.λπ.

     Κατασκευή φακών, οπτικών υάλων, σκελετών και οματοϋαλίων.

     Επισκευή οματοϋαλίων.

     Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων.

     Κατασκευή και λάξευση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα και λίθους.

     Κατασκευή ψευδοκοσμημάτων.

     Επισκευή ωρολογιών.

 

Β. Γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις και άλλες μηχανολογικές εγκ/σεις που δεν                                       αποτελούν μεταποιητικές μονάδες και υπόκεινται στον έλεγχο του ΥΒΕΤ.

 

Γ. Επαγγελματικά εργαστήρια όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγρ. 6 του Π.Δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/21.3.1984) που υπάγονται σε δραστηριότητες της Αα κατηγορίας.

 

 

ΙΙ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

 

Στην κατηγορία Α υπάγονται οι εξής βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις:

 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αα).

 

Κ.Α. 20        ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

        

         Σφαγή ζώων και εκδορά αυτών, εκτός από πουλερικά.

         Ακροκαθαριστήρια, κατεργασία εντέρων.

         Αλλαντοποιία.

         Επεξεργασία και διατήρηση κρέατος εκτός από πουλερικά.

         Σφαγή, καθαρισμός και διατήρηση πουλερικών.

         Παρασκευή διατηρούμενου γάλακτος, βούτυρου, γιαούρτης.

         Τυροκομία.

         Παρασκευή παγωτών.

         Παρασκευή χυμού από φρούτα.

         Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά.

         Παρασκευή διατηρουμένων λαχανικών και φρούτων.

         Παρασκευή βρώσιμων ελαιών.

         Καθαρισμός, αποστείρωση και αφυδάτωση φρούτων και εσπεριδοειδών με

         μηχανικά μέσα.

         Καθαρισμός και αποστείρωση ξηρών σύκων.

         Καθαρισμός σταφίδας.

         Παρασκευή διατηρουμένων ιχθύων και ιχθυηρών.

         Άλεση δημητριακών.

         Επεξεργασία οσπρίων.

         Επεξεργασία ορύζης.

         Αρτοποιία.

         Βιομηχανία μπισκότων.

         Ζαχαροπλαστική.

         Παραγωγή ζάχαρης.

         Σοκολατοποιία.

         Παρασκευή λουκουμιών.

         Παρασκευή χαλβάδων.

         Παρασκευή αποφλοιωμένων, καβουρδισμένων και αλμυρών ξηρών καρπών και

         σπόρων.

         Παραγωγή αμύλου και αμυλοσακχάρου.

         Παραγωγή σακχάρου.

         Επεξεργασία μέλιτος.

         Παραγωγή ζυμών.

         Παραγωγή ζυμαρικών.

         Παρασκευή φύλλων κρούστας και καταϊφιών.

         Καβούρδισμα και άλεση καφέ.

         Παρασκευή τροφών για ζώα και πτηνά.

         Παραγωγή πάγου από νερό.

         Λοιπές βιομηχανίες ειδών διατροφής κ.α.α. (αλατιού, μπαχαρικών,

         καρυκευμάτων, μαγιονέζας, ξυδιού, μουστάρδας κ.λπ.).

         Ξηραντήρια αραβοσίτου και λοιπών γεωργικών προϊόντων.

         Διαλογητήρια φρούτων και λαχανικών.

         Ψύξη και διατήρηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

         Πλυντήρια, σιδερωτήρια ρούχων.

         STUDIO Κινηματογράφου, τηλεόρασης, εγγραφής και διαμόρφωσης ήχου      

         εμφάνισης φωτογραφικού φιλμ κ.λπ.

         Συνεργεία επισκευής οχημάτων και λοιπών μηχανημάτωv πλην βαφείων.

         Αφαλάτωση θαλασσίου ύδατος.

 

Κ.Α. 21        ΠΟΤΩΝ

         Οινοποιία και ζυθοποιία.

         Παρασκευή ποτών από χυμούς και μεταλλικά νερά.

 

Κ.Α. 23        ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

         Βαφεία, λευκαντήρια, φινιριστήρια.

         Νεροτριβή.

 

Κ.Α. 28        ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

         Κατασκευή κλισσέ.

 

Κ.Α. 29        ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

         Παραγωγή σολοδερμάτων και επανωδερμάτων.

         Παραγωγή λοιπών δερμάτων.

         Παραγωγή συνθετικού δέρματος.

         Επεξεργασία γουναρικών.

         Κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από είδη ενδυμασίας.

         Κατασκευή θηκών από δέρμα ή υποκαταστάτων δέρματος.

         Κατασκευή ειδών ιπποσκευής.

         Κατασκευή λοιπών δερματίνων ειδών.

 

Κ.Α. 31        ΧΗΜΙΚΕΣ

         Παραγωγή πεπιεσμένου αέρα, οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα και                            

         λοιπών μη   ευφλέκτων αερίων πλην των στην κατηγορία C περιλαμβανομένων

          ξηρού πάγου και FRΕON.

         Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α. (Παραγωγή οξειδίων     

         μετάλλων).

         Παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων εκτός από γεωργικά φάρμακα και

         εντομοκτόνα.

         Παρασκευή οξέων, βάσεων και αλάτων.

         Παρασκευή υδροχρωμάτων.

 

Κ.Α. 33        ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ            ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ

         Παρασκευή τούβλων και κεραμιδιών από ψημένη γη.

         Κατασκευή λοιπών υλικών από ψημένη γη για οικοδομές.

         Κατασκευή καθρεπτών από γυαλί.

         Αγγειοπλαστική, κατασκευή ειδών από πηλό, εκτός από αυτά που προορίζονται

         για  οικοδομές.

         Κατασκευή ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανά.

         Παραγωγή τσιμέντων.

         Ασβεστοποιία.

         Παραγωγή γύψου και στόκου.

         Παραγωγή λοιπών προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά.

 

Κ.Α. 34        ΒΑΣΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

         Παραγωγή χυτοσιδήρου σε υψικαμίνους.

         Ανάτηξη και εξέλαση σιδήρου.

         Κατασκευή αντικειμένων από χυτοχάλυβα.

         Μεταλλουργία μολύβδου.

         Μεταλλουργία σιδηρονικελίου.

         Μεταλλουργία χαλκού και των κραμάτων αυτού.

         Μεταλλουργία αλουμινίου και των κραμάτων αυτού.

         Μεταλλουργία άλλων κοινών μετάλλων.

 

Κ.Α. 35        ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ                                   ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

         Κατασκευή σιδηροσωλήνων, εκτός από ηλεκτρομονωτικούς.

         Κατασκευή ηλεκτροδίων.

         Κατασκευή αστολομάλλου.

         Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές  

         από  σίδηρο.

         Κατασκευή κουφωμάτων από λοιπά μέταλλα εκτός από σίδηρο

         (περιλαμβάνονται  και τα κουφώματα αλουμινίου).

         Λοιπές μεταλλικές κατασκευές.

         Κατασκευή γεωργικών εργαλείων.

         Κατασκευή λοιπών εργαλείων εκτός από επιστημονικά.

         Κατασκευή συσκευών μαγειρικής, φωτισμού και θέρμανσης, εκτός από

         ηλεκτρικές.

         Κατασκευή ειδών υδραυλικής και φανοποιίας.

         Κατασκευή αντικειμένων από χυτοσίδηρο.

         Κατασκευή ειδών χαλκουργίας και ορειχαλκουργίας.

         Κατασκευή ειδών από μόλυβδο και των κραμάτων του.

         Κατασκευή σκευών από αλουμίνιο.

         Κατασκευή ειδών εμαγιέ.

         Κατασκευή χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων.

         Κατασκευή ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο.

         Κατασκευή ειδών συσκευασίας από σιδηρόφυλλα.

         Κατασκευή σωληναρίων και ειδικών θηκών από μέταλλα.

         Κατασκευή επιτραπεζίων ειδών από κοινά μέταλλα και ειδών από ανοξείδωτο

         χάλυβα.

         Κατασκευή ξυριστικών λεπίδων.

         Επιμετάλλωση και οξείδωση μετάλλων.

         Βληματοποιία, καλυκοποιία και κατασκευή πυροβόλων όπλων.

         Κατασκευή λοιπών αντικειμένων από μέταλλα κ.α.α.

 

Κ.Α. 36        ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ            ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

         Κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσης.

         Επισκευή μηχανών εσωτερικής καύσης.

         Κατασκευή μηχανημάτων κλιματισμού.

         Κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων.

         Κατασκευή γεωργικών ελκυστήρων.

         Κατασκευή μηχανημάτων ζωοκομίας.

         Κατασκευή μηχανημάτων λατομείων και επεξεργασίας λατομικών προϊόντων.

         Κατασκευή μηχανημάτων οδοποιίας.

         Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή ειδών διατροφής.

         Κατασκευή μηχανημάτων υφαντουργίας.

         Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου.

         Κατασκευή πυροσβεστήρων.

         Κατασκευή αντλιών.

         Κατασκευή Ψεκαστήρων.

         Κατασκευή και επισκευή μηχανών γραφείου.

         Κατασκευή πλαστίγγων και ζυγαριών.

         Λεβητοποιία.

         Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής κάθε είδους μηχανημάτων και

         εξαρτημάτων των μ.α.α.

 

Κ.Α. 37        ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

         Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρογεννητριών.

         Κατασκευή μετασχηματιστών και ανορθωτών.

         Κατασκευή συσσωρευτών.

         Κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων.

         Κατασκευή συρμάτων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρισμού.

         Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων φωτισμού.

         Κατασκευή φωτεινών επιγραφών.

         Κατασκευή μονωτικών σωλήνων κάθε είδους.

         Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών.

         Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού.

         Κατασκευή ηλεκτροακουστικών συσκευών.

         Κατασκευή ηλεκτρικών και επιστημονικών τεχνικών συσκευών και οργάνων.

         Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης.

         Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών κλιματισμού.

         Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών φωτισμού.

         Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών.

 

Κ.Α. 38        ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

         Ναυπηγεία μεταλλικών σκαφών.

         Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού.

         Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων.

         Κατασκευή αμαξωμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων.

         Κατασκευή αμαξωμάτων φορτηγών αυτοκινήτων.

         Κατασκευή ρυμουλκούμενων τροχοφόρων οχημάτων.

         Κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

         Κατασκευή αυτοκινήτων.

         Κατασκευή και συναρμολόγηση μοτοσυκλεττών και ποδηλάτων.

         Κατασκευή ανταλλακτικών μοτοσυκλεττών και ποδηλάτων.

         Κατασκευή ζωαμαξών και χειραμαξών.

         Κατασκευή παιδικών χειραμαξών.

 

Κ.Α. 39        ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

         Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και ορθοπεδικών οργάνων.

         Κατασκευή οργάνων ακριβείας, συσκευών μέτρησης και ελέγχου.

         Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων.

         Κατασκευή ωρολογίων και ανταλλακτικών τους.

         Κατασκευή μουσικών οργάνων.

         Κατασκευή τεχνιτών οδόντων.

         Ανάμειξη και συσκευασία μη ευφλέκτων υλικών και αντικειμένων, που δεν

         περιλαμβάνονται σε άλλη κατηγορία.

 

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αβ)

 

Κ.Α. 22        ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

         Επεξεργασία φύλλων καπνού.

         Παραγωγή σιγαρέττων και πούρων.

 

Κ.Α. 23        ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

         Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό έριο ήτοι:

         Λιναριστήρια

         Νηματουργεία.

         Στριπτήρια.

         Υφαντήρια.

         Τυποβαφεία.

         Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι ήτοι:

         Εκκοκιστήρια.

         Νηματουργεία.

         Στριπτήρια.

         Υφαντήρια.

        

         Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό μετάξι καθώς και

         από  συνθετικές ίνες ήτοι:

         Αναπηνιστήρια.

         Στριπτήρια.

         Νηματουργεία.

         Υφαντήρια.

         Κατεργασία, ιούτης, λινού και καννάσεως.

         Νηματουργεία.

         Δαντελλοποιία.

         Ταινιοπλεκτική.

         Καλτσοποιία.

         Πλεκτική εσωρούχων.

         Πλεκτική υφασμάτων, εξωτερικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας.

         Κατασκευή σχοινίων και σπάγγων.

         Κατασκευή διχτύων.

         Ταπητουργεία.

         Βιομηχανία νηματοποίησης και ύφανσης σκληρών ινών.

         Βιομηχανία εμποτισμού υφασμάτων με διάφορες ύλες.

         Κατασκευή πιλημάτων.

         Βιομηχανία υπολειμμάτων κλωστοϋφαντουργίας.

 

Κ.Α. 24        ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ

         Υποδηματοποιία από κάθε ύλη, εκτός από ελαστικό και πλαστική ύλη.

         Επισκευή υποδημάτων.

         Ραπτική γυναικείων από παιδικών εξωτερικών ενδυμάτων.

         Ραπτική ενδυμάτων από αδιάβροχα υφάσματα, πλαστικά και από δέρμα.

         Ραπτική ενδυμάτων και διαφόρων ειδών ενδυμασίας από γουναρικά.

         Ραπτική ειδικών εξωτερικών ενδυμάτων.

         Ραπτική εσωρούχων.

         Κατασκευή ορθοπεδικών ζωνών και επιδέσμων.

         Πιλοποιία.

         Κατασκευή εξαρτημάτων ενδυμασίας.

         Στρωματοποιία και εφαπλωματοποιία.

         Ραπτική πανικών οικιακής χρήσης.

         Κατασκευή κεντημάτων.

         Κατασκευή άλλων ειδών από ύφασμα.

 

Κ.Α. 25        ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

         Πρώτη κατεργασία του ξύλου.

         Κατασκευή καπλαμάδων από κόντρα πλακέ.

         Κατασκευή τεχνητής ξυλείας.

         Κατασκευή ξυλείας για την βαρελοποιία, καροποιία, σαγματοποιία, λεμβοποιία

         κ.λ.π.

         Κατασκευή σανίδων πατωμάτων.

         Κατασκευή κουφωμάτων, ρολών παραθύρων και κλιμάκων.

         Κατασκευή λυόμενων ξυλίνων οικημάτων.

         Κατασκευή ξύλινων κιβωτίων και κυτίων.

         Βαρελοποιία από ξύλο.

         Κατασκευή ειδών από καλάμι, λύγο, άχυρο, σπάρτο, κ.λπ. εκτός των ειδών

         επιπλοποιίας.

         Κατεργασία φελλού και κατασκευή ειδών από φελλό.

         Κατεργασία ξύλινων εξαρτημάτων κλωστοϋφαντουργίας.

         Κατασκευή ειδών τορνευτικής και μικρών αντικειμένων αποκλειστικώς ή

         κυρίως  από ξύλο.

         Σαγματοποιία κυρίως από ξύλο.

         Κατασκευή ειδών από ξύλο μ.α.α.

 

Κ.Α. 26        ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

         Κατασκευή ξύλινων επίπλων.

         Κατασκευή πλεκτών επίπλων.

         Ταπετσαρίες επίπλων.

         Κατασκευή μεταλλικών επίπλων εκτός από φερ φορζέ.

         Κατασκευή επίπλων φερ φορζέ.

 

Κ.Α. 27        ΧΑΡΤΟΥ

         Παραγωγή χαρτομάζας.

         Παραγωγή χάρτου και χαρτονίου.

         Κατασκευή χαρτοσάκκων και χαρτοσακκουλών.

         Κατασκευή κυτίων, κιβωτίων και λοιπών ειδών συσκευασίας από χαρτί και

         χαρτόνι  μ.α.α.

 

Κ.Α. 28        ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

         Έκδοση και εκτύπωση εφημερίδων και περιοδικών.

         Εκτύπωση βιβλίων και φυλλαδίων.

         Λιθογραφία και φωτομηχανικές εκτυπώσεις.

         Ειδικές εκτυπωτικές εργασίες.

         Λοιπές εκτυπωτικές εργασίες.

         Βιβλιοδεσία και χρυσοτυπία.

 

Κ.Α. 30        ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ

         Κατασκευή και ολοκληρωτική γόμωση επισώτρων και αεροθαλάμων.

         Μερική αναγόμωση επισώτρων και αεροθαλάμων.

         Κατασκευή υποδημάτων από ελαστικό.

         Κατασκευή λοιπών προϊόντων από ελαστικό.

         Παραγωγή ειδών οικιακής χρήσης από πλαστική ύλη.

         Παραγωγή πλαστικών δερμάτων και φύλλων.

         Παραγωγή πλαστικών σωλήνων εκτός από μονωτικούς.

         Παραγωγή οικοδομικών υλικών από πλαστική ύλη.

         Παραγωγή υποδημάτων από πλαστική ύλη.

         Παραγωγή πλαστικών παιγνιδιών.

         Παραγωγή λοιπών προϊόντων από πλαστική ύλη.

 

Κ.Α. 31        ΧΗΜΙΚΕΣ

         Επεξεργασία θειαφιού.

         Παραγωγή χημικών λιπασμάτων.

 

Κ.Α. 38        ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

         Ναυπηγεία σκαφών από ξύλο.

         Ναυπηγεία σκαφών από πλαστική ύλη.

         Επισκευή και διάλυση σκαφών.

 

Κ.Α. 39        ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

         Κατασκευή φωτογραφικών δίσκων (δίσκοι P.V.C. - οπτικοί δίσκοι) και

         μαγνητοταινιών.

         Κατασκευή παιγνιδιών.

         Κατασκευή κουκλών για βιτρίνες και ράπτες.

         Κατασκευή αθλητικών ειδών και οργάνων.

         Κατασκευή μολυβιών.

         Κατασκευή λοιπών ειδών για γραφείο.

         Κατασκευή βουρτσών και πινέλλων.

         Κατασκευή κουμπιών από κάθε ύλη.

         Κατασκευή τεχνητών λουλουδιών, φυτών και φτερών.

         Κατασκευή σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων και διακριτικών γενικά.

         Κατεργασία φυσικών σπόγγων.

         Κατασκευή ομβρελλών και ράβδων.

         Παραγωγή διαφόρων μικροαντικειμένων μ.α.α. εκτός από καρβουνάκια

         θυμιάματος.

         Αποτεφρωτήρες απορριμμάτων.

         Μονάδες ανακύκλωσης και διαλογής απορριμμάτων.

 

 

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αγ)

 

Κ.Α. 31        ΧΗΜΙΚΕΣ

         Παραγωγή ειδών από αφρώδες πλαστικό, μονομερές πλαστικό και

         νιτροκυταρίνη.

         Παραγωγή νιτρικών, χλωρικών και υπερχλωρικών αλάτων.

         Καρβουνάκια θυμιάματος.

         Παραγωγή ανθρακασβεστίου.

         Γόμωση φυσιγγίων και καλύκων κυνηγίου σε εργαστήρια ολικού εμβαδού μέχρι

         300τ.μ. στεγασμένης επιφάνειας και για συνολική αποθηκευμένη ποσότητα

         μέχρι 100 κιλά άκαπνη πυρίτιδα, 60.000 τεμάχια φυσιγγίων και 200.000

         καψύλια. (Σε περίπτωση υπέρβασης οποιασδήποτε προϋπόθεσης

         κατατάσσονται στην κατηγορία Cγ). Στον αριθμό των καψυλίων προσμετρώνται

         και οι  καψυλιωμένοι κάλυκες.

 

 

ΙΙΙ.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Βα)

 

Κ.Α. 20        ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΤΩΝ

         Χημικός καθαρισμός και υδρογόνωση ελαίων και λιπών.

         Παραγωγή μαγειρικών λιπών.

         Πυρηνελαιουργεία.

         Σπορελαιουργεία.

         Έκθλιψη ελαιών.

 

Κ.Α. 21        ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

         Στεγνοκαθαριστήρια.

         Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επίστρωσης οδών ασφαλτοχάρτου,

         πισσοχάρτου  κ.λπ.

         Παραγωγή ναφθαλίνης, παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και

         άνθρακα.

         Παραγωγή λιπαρών οξέων στεανίνης και παραφίνης λιπών.

         Παρασκευή καλλυντικών και ειδών ατομικής τουαλέττας εκτός από κολώνιες

         και βαφές νυχιών.

         Παρασκευή σαπώνων.

         Παρασκευή απορρυπαντικών και λευκαντικών.

         Κόλλες (εκτός από βενζινόκολλες).

         Κατασκευή κηρίων.

         Βαφεία οχημάτων - μηχανημάτων.

 

Κ.Α. 32        ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ

         Εμφιάλωση και συσκευασία λιπαντικών ελαίων και λιπών.

 

 

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ββ)

 

Κ.Α. 21        ΠΟΤΩΝ

         Οινοπνευματοποιία.

         Ποτοποιία οινοπνευματωδών ποτών.

 

Κ.Α. 31        ΧΗΜΙΚΕΣ

         Παραγωγή πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών.

         Παραγωγή ινών από συνθετικές ύλες.

         Παραγωγή τεχνητών ινών μετάξης, ερίου, βάμβακος.

         Παραγωγή πετροχημικών.

         Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών.

         Κατεργασία ρητίνης.

         Παρασκευή βερνικοχρωμάτων και ελαιοχρωμάτων.

         Παρασκευή βερνικιών και στιλβωμάτων υποδημάτων.

         Παρασκευή στιλβωμάτων δαπέδων και μετάλλων.

         Παρασκευή βαφής νυχιών, κολώνιες.

         Παρασκευή αιθέριων ελαίων και αρωμάτων.

         Παρασκευή μελανών.

         Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων.

         Βενζινόκολλες.

         Αποθήκες διαφόρων αλκοολών, κετονών και λοιπών ευφλέκτων υγρών, ήτοι

         υγρών εχόντων σημ. ανάφλεξης μικρότερο από 55° C.

 

 

 

IV.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C

 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ca).

 

         Δεν έχουν υπαχθεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Cβ).

 

Κ.Α. 32        ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ

         Παραγωγή, εμφιάλωση και αποθήκευση καυσίμων αερίων, εκτός FRΕON.

         Φιάλες ή συστοιχίες φιαλών αερίων καυσίμων εγκατεστημένες προς χρήση σε

         βιομηχανίες ή βιοτεχνίες συνολικής χωρητικότητας σε αέριο περισσότερο από

         150 χιλ/μα.

 

 

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Cγ).

 

Κ.Α. 31        ΧΗΜΙΚΕΣ

         Κατασκευή πυρείων.

         Παραγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών.

         Γομωτήρια (περιλαμβάνονται οι γομώσεις κάθε είδους).

         Γομωτήρια φυσιγγίων και καλύκων εκτός εκείνων που υπάγονται  στην

         κατηγορία   Αγ.

         Αποθήκευση εκρηκτικών υλών, εκτός εργοστασιακών χώρων.

         Κατασκευή και αποθήκευση πυροτεχνημάτων.

 

 

 

V.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται βιομηχανίες και βιοτεχνίες που κατεργάζονται τα μέταλλα νάτριο, κάλλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο και ζιργκόνιο.

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Λήψη βασικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Σε όλες τις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς τις αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών, πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα πυροπροστασίας:

 

1. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

2. Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.

3.   Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.

4.   Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κ.λπ.)

σε επικίνδυνους χώρους.

5. Κατάλληλη διευθέτηση το χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αυταναφλεγούν.  Επιλογή των χώρων αποθήκευσης μακριά από θέση παραγωγής και εργασίας.

6.Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.λπ. όλων των άχρηστων υλικών που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησή τους σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς.

7.Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για την διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σ' αυτά.

8.Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

9. Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων, διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κ.λπ. της επιχείρησης και άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

10. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

11. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

12. Θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

13. Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

14. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κ.λπ. μετά τη διακοπή της εργασίας καθώς και τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

15. Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι μονάδες που απαλλάσσονται της υποχρέωσης σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας, οφείλουν πέραν των ανωτέρω γενικών μέτρων που θα εφαρμόζουν κατά περίπτωση και των άλλων τυχόν μέτρων που θα υποδεικνύει η Π.Υ., να έχουν σε επίκαιρα σημεία δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες ανάλογου βάρους με κατάλληλη κατά περίπτωση γόμωση για την προστασία των χώρων.

 

 

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

 

         1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΩΝ Α

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς τρεις ομάδες, δηλ. μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου (γ) κινδύνου.

 

α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αα)

 

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:

 

(1)     Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Φορητοί πυροσβεστήρες ανάλογου βάρους και με κατάλληλη γόμωση για τους χώρους που πρόκειται να προστατεύσουν, οι οποίοι να είναι σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο απαιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων προκύπτει από την διαίρεση του μικτού εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 250 τ.μ. και το πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε καμμία δε περίπτωση ο αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά σημεία, κατά προτίμηση κοντά στις σκάλες και τις εξόδους και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο των προς προστασία χώρων να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 25 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

 

(2)     Εγκατάσταση μονίμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 2.500 τ.μ. και πάνω.

Αυτό να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων που μπορούν να αναφλεγούν.

 

(3)     Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο), που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους.  Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

 

β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αβ)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:

 

(1)     Εφοδιασμός των ομάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Φορητοί πυροσβεστήρες αναλόγου βάρους και με κατάλληλη γόμωση για τους χώρους που πρόκειται να προστατεύσουν, οι οποίοι να είναι σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οι απαιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων προκύπτει από την διαίρεση του μικτού εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 200 τ.μ. και το πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε καμμία δε περίπτωση ο αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά σημεία, κατά προτίμηση κοντά στις σκάλες και τις εξόδους και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο των προς προστασία χώρων να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 20 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

 

(2)     Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης.

Δύο (2) τροχήλατοι πυροσβεστήρες αναλόγου βάρους και με κατάλληλη γόμωση για τους χώρους που πρόκειται να προστατεύσουν οι οποίοι να είναι σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα, υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν υπαίθριες αποθήκες επιφάνειας από 1.000 τ.μ. και πάνω, εφόσον αποθηκεύουν πρώτες ύλες ή βιομηχανικά προϊόντα πού μπορούν να αναφλεγούν.

Επίσης πρέπει να προβλέπεται ένας ακόμα πυροσβεστήρας όμοιος των παραπάνω για κάθε επί πλέον των 1.000 τ.μ. επιφάνειας ή για κλάσμα πάνω από το μισό (1/2).

 

(3)     Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια από 1.500 τ.μ. και πάνω.  Τούτο να καλύπτει και τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων.

Ειδικά οι εγκαταστάσεις κατασκευής μεταφορικών μέσων - αποτεφρωτήρων απορριμμάτων, ανακύκλωσης και διαλογής απορριμμάτων που εντάσσονται στην περίπτωση Κ.Α. 38 και Κ.Α. 39 αντίστοιχα της κατηγορίας Αβ του παραρτήματος Ι που έχουν συνολική στεγασμένη και υπαίθρια επιφάνεια από 1.500 τ.μ. και πάνω, στην οποία εκτελούνται εργασίες ή αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή προϊόντα κατασκευής, υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου που να καλύπτει όλη την επιφάνεια (στεγασμένη - υπαίθρια) της επιχείρησης.

Επίσης οι εγκαταστάσεις συσκευασίας νιτρικών και συνθέτων λιπασμάτων ανεξάρτητα από το μέγεθος της στεγασμένης επιφάνειας αποθηκευτικού χώρου ή χώρου συσκευασίας  υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

 

(4)     Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο), που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους.  Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

 

(5)     Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται, ανεξάρτητα από τη στεγασμένη επιφάνειά τους να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής αναλόγου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας όλους τους χώρους, στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν ν' αναφλεγούν.

Στην περίπτωση αυτή κάθε πυροσβεστήρας των 6 χιλ/μων θα υπολογίζεται ότι καλύπτει 10 τ.μ. προστατευόμενης επιφάνειας και κάθε πυροσβεστήρας των 12 χιλ/μων θα υπολογίζεται ότι καλύπτει 15 τ.μ.

Η Π.Υ. δύναται να κάνει δεκτή, αντί αυτοδιεγειρόμενων πυροσβεστήρων οροφής, την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος κατάσβεσης με κατάλληλο για την προστασία του χώρου κατασβεστικό υλικό.

Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού με νερό επιτρέπεται να συνδεθεί αυτό απευθείας με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του κτιρίου, εφόσον εξυπηρετεί μέχρι (6) κεφαλές και έχει την δυνατότητα να παρέχει έξι (6) λίτρα νερού ανά πρώτο λεπτό και ανά τετραγωνικό μέτρο σε ολόκληρη την επιφάνεια του προστατευόμενου χώρου και την απαιτούμενη πίεση για την σωστή λειτουργία των καταιονητήρων.  Μεταξύ του ειδικού υδραυλικού δικτύου αυτών των καταιονητήρων και του εσωτερικού υδραυλικού δικτύου νερού του κτιρίου, πρέπει να παρεμβάλλεται βάννα με ασφαλιστικό μηχανισμό που να την κλειδώνει σε ανοικτή θέση.  Η καλυπτόμενη με αυτό τον τρόπο επιφάνεια από κάθε κεφαλή δεν θα υπερβαίνει τα 12 τ.μ.

 

γ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αγ)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:

 

(1 )    Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης, όπως στην περίπτωση της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

 

(2)     Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης, όπως στην περίπτωση της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

 

(3)     Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.000 τ.μ. και πάνω.

Αυτό να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων που μπορούν ν' αναφλεγούν.

 

(4)     Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχεία, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγρ. 5 της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

 

(5)     Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγρ. 4 της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

 

(6)     Εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού υποχρεωτικά για επιχειρήσεις με στεγασμένη επιφάνεια από 1.000 τ.μ. και πάνω, το οποίο σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος να τροφοδοτείται αυτόματα από εφεδρική πηγή ενέργειας.

 

(7)     Εφοδιασμός των μονάδων με κατάλληλο ανιχνευτικό σύστημα κατά περίπτωση για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής επιφανείας, από 500 τ.μ. και πάνω.

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΩΝ Β

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς τρεις (3) ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου      (β) και μεγάλου κινδύνου (γ).

 

α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Βα)

 

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:

 

(1)     Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Φορητοί πυροσβεστήρες αναλόγου βάρους και με κατάλληλη γόμωση για τους χώρους που πρόκειται να προστατεύουν, οι οποίοι να είναι σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο απαιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων προκύπτει από την διαίρεση του μικτού εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 150 τ.μ. και το πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε καμμία δε περίπτωση ο αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά σημεία, κατά προτίμηση κοντά στις σκάλες και τις εξόδους και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο των προς προστασία χώρων να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 15 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

 

(2)     Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης.

Δύο (2) τροχήλατοι πυροσβεστήρες αναλόγου βάρους και κατάλληλης γόμωσης για τους χώρους που πρόκειται να προστατεύουν, οι οποίοι να είναι σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα, υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.500 τ.μ. μέχρι 3.000 τ.μ.

Για στεγασμένους χώρους επιφανείας, μεγαλύτερης από 3.000 τ.μ. ένας (1) ακόμα τροχήλατος πυροσβεστήρας για κάθε επί πλέον 1.500 τ.μ. στεγασμένης επιφάνειας ή κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό (1 /2).

 

(3)     Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.500 τ.μ. και πάνω.

Αυτό να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων.

 

(4)     Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και έχουν μέχρι τέσσερεις (4) πυροσβεστικές φωλιές να διαθέτουν δύο (2) δοχεία αφροποιητικού διαλύματος των 20 χιλ/μων το καθένα με ένα αυλό αφρού και ένα (1 ) αναμικτήρα για την παραγωγή αφρού.

Για δίκτυα που έχουν περισσότερες από τέσσερες (4) πυροσβεστικές φωλιές θα διατίθενται τέσσερα (4) δοχεία αφροποιητικού διαλύματος, δύο (2) αυλοί αφρoύ και δύο (2) αναμικτήρες για την παραγωγή αφρού.

 

(5)     Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παραγρ. 4 της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

 

(6) Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παραγρ. 5 της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ)

 

β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ββ)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:

 

(1)     Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης όπως στην περίπτωση της ομάδας μικρού κινδύνου (Βα).

 

(2)     Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα όπως στην περίπτωση της ομάδας μικρού κινδύνου (Βα).

 

(3)     Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.000 τ.μ. και πάνω.

Αυτό να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων.

Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και έχουν μέχρι τέσσερες (4) πυροσβεστικές φωλιές να διαθέτουν δύο (2) δοχεία αφροποιητικού διαλύματος των 20 χιλ/μων το καθένα, ένα (1) αυλό αφρού και ένα (1) αναμικτήρα για την παραγωγή αφρού.

Για δίκτυα που έχουν περισσότερες από τέσσερες (4) πυροσβεστικές φωλιές θα διατίθενται τέσσερα (4) δοχεία αφροποιητικού διαλύματος, δύο (2) αυλοί αφρού και δύο (2) αναμικτήρες για την παραγωγή αφρού.

 

(4)     Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγρ. 5 της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

 

(5)     Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγρ. 4 της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

 

(6)     Εφοδιασμός των μονάδων με ανιχνευτικά συστήματα.

Πρέπει να τοποθετείται ανιχνευτικό σύστημα εκρηκτικών αερίων σε χώρους που υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή εύφλεκτα αέρια.

 

(7)     Για δεξαμενές αποθήκευσης διαφόρων αλκοολών, κετονών και λοιπών ευφλέκτων υγρών, ήτοι υγρών που έχουν σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 55° C απαιτείται μόνιμο ή ημιμόνιμο αφροποιητικό σύστημα καθώς και το μόνιμο σύστημα ψύξης, εφόσον η κάθε μία έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη των 30 κ.μ. ή η συνολική χωρητικότητα της εγκατάστασης είναι μεγαλύτερη των 200 κ.μ.

Εφόσον η χωρητικότητα της δεξαμενής ή των δεξαμενών δεν υπερβαίνει τις παραπάνω ποσότητες, να προβλέπεται ικανός αριθμός τροχήλατων και φορητών μέσων κατάλληλης γόμωσης, για την προστασία τους.

 

 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ C

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εγκαταστάσεις, όπου ο κίνδυνος έκρηξης είναι πολύ μεγάλος και περιλαμβάνει από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς τρείς (3) ομάδες, δηλαδή μικρού (α),  μεσαίου (β)  και μεγάλου (γ) κινδύνου.

 

α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ca)

 

Δεν υπαχθεί.

 

β. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Cβ)

 

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:

 

(1)     Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Φορητοί πυροσβεστήρες αναλόγου βάρους και με κατάλληλη γόμωση για τους χώρους που πρόκειται να προστατεύσουν, οι οποίοι να είναι σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο απαιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων προκύπτει από την διαίρεση του μικτού εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 100 τ.μ. και το πηλίκο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε καμμία δε περίπτωση ο αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε προσιτά σημεία, κατά προτίμηση κοντά στις σκάλες και τις εξόδους, και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο των προς προστασία χώρων να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 15 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

Ειδικότερα για την προστασία των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αερίων απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρων των παραπάνω τύπων για κάθε δεξαμενή.  Για υπαίθριες αποθήκες φιαλών καυσίμων αερίων και για ποσότητα μέχρι 15.000 χιλ/μα (1.500 φιάλες των δέκα (10) χιλ/μων ή αναλόγου αριθμού φιαλών άλλης χωρητικότητας) απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) πυρ/ρων όπως παραπάνω.

Για μεγαλύτερη ποσότητα, ένας (1) επί πλέον πυροσβεστήρας ανά 3.000 χιλ/μα (300 φιάλες των δέκα (10) χιλ/μων ή ανάλογου αριθμού φιαλών άλλης χωρητικότητας.

 

(2)     Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 750 τ.μ. και πάνω.  Αυτό να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση.

 

(3)     Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παραγρ. 4 της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

 

(4)     Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με κατάλληλο κατασβεστικό υλικό υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής με επιφάνεια από 500 τ.μ. και πάνω ή αποθηκευμένης ποσότητας πάνω από 2.000 χιλ/μα.

 

(5)     Εφοδιασμός των μονάδων με συστήματα ανίχνευσης.

Κατάλληλο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής με επιφάνεια από 500 τ.μ. και πάνω ή αποθηκευμένης ποσότητας πάνω από 2.ΟΟΟ χιλ/μα.

 

γ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Cγ).

 

Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα από τις ισχύουσες διατάξεις περί εκρηκτικών:

 

(1)     Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης όπως στην περίπτωση της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Cβ).

 

(2)     Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 500 τ.μ. και πάνω.

Αυτό να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση.

 

(3)     Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγρ. 4 της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).

 

(4)     Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με κατάλληλο κατασβεστικό υλικό υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής με επιφάνεια από 300 τ.μ. και πάνω.

 

(5)     Εφοδιασμός των μονάδων με συστήματα ανίχνευσης.

Κατάλληλο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης υποχρεωτικά για εγκαταστάσεις παραγωγής ανεξάρτητα από την στεγασμένη επιφάνειά τους και για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής με επιφάνεια από 300 τ.μ. και πάνω.

 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ D

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις όπου οι πυρκαγιές προκαλούνται από μέταλλα (νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο κλπ.). Στην κατηγορία αυτή σαν κατασταλτικά μέσα χρησιμοποιούνται ειδικοί μόνο φορητοί ή τροχήλατοι πυροσβεστήρες αναλόγου βάρους και γόμωσης κατάλληλης για την προστασία των υλικών αυτών (κατάσβεση μετάλλων).

 

 

Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

(1) Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου επιβάλλεται να εφοδιάζονται με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, τα οποία θα βρίσκονται σε ειδικό ερμάριο.  Το ερμάριο αυτό ονομάζεται ΣΤΑΘΜΟΣ και θα παίρνει αύξοντα αριθμό με μεγάλα γράμματα όπως π.χ. ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ.

         ΔΕΥΤΕΡΟΣ ...............................................................

         Ανά έξι (6) πυροσβεστικές φωλιές στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει ένας ΣΤΑΘΜΟΣ, δηλαδή ένα ειδικό ερμάριο μέσα στο οποίο θα βρίσκονται:

         α. Ένας (1 ) λοστός διάρρηξης.

         β. Ένας (1 ) πέλεκυς μεγάλος.

         γ. Ένα (1 ) φτυάρι.

         δ. Μία (1 ) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και

         ε. Δύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός.

 

Ανά δώδεκα (12) πυροσβεστικές φωλιές στον παραπάνω ΣΤΑΘΜΟ θα προστίθενται:

         α. Μία (1) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου αέρα.

         β. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και

         γ. Δύο (2) κράνη προστατευτικά.

 

(2)     Όπου από την παρούσα απόφαση επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας (υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης, ανιχνευτικό σύστημα κ.λπ.). Αυτά θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

 

(3)     Επιχειρήσεις που διαθέτουν δεξαμενές υγρών καυσίμων ή υγραερίων που εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες θα παίρνουν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την αντίστοιχη κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι επιχειρήσεις αυτές.

Για τους χώρους όμως που βρίσκονται οι αναφερόμενες δεξαμενές ή φιάλες θα λαμβάνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την νομοθεσία που διέπει τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ή υγραερίων αντίστοιχα.

 

(4)     Επιχειρήσεις που για τις λειτουργικές τους ανάγκες χρησιμοποιούν επικίνδυνα αέρια (αμμωνία, χλώριο, υδρογόνο κλπ.) υποχρεούνται στην εγκατάσταση κατάλληλου αυτόματου ανιχνευτικού συστήματος, το οποίο θα έχει την δυνατότητα αυτόματης διακοπής του αερίου σε περίπτωση διαφυγής του.  Επίσης να διαθέτουν μία (1) τουλάχιστον ειδική  προστατευτική στολή, όπου απαιτείται.

 

(5)     Επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο υποχρεούνται να χωρίζονται μεταξύ τους με υλικά που έχουν δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά της ώρας και οι πόρτες των διαδρόμων να έχουν επίσης δείκτη πυραντίστασης 30 λεπτά της ώρας, τα δε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα λαμβάνονται μεμονωμένα σύμφωνα με την κατηγορία που εντάσσεται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς κάθε επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις που ο διαχωρισμός είναι αδύνατος, ολόκληρος ο χώρος θα αντιμετωπίζεται σαν μία επιχείρηση και θα συντάσσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας, θα χορηγούνται όμως ξεχωριστά πιστοποιητικά πυροπροστασίας για κάθε επιχείρηση.

 

(6)     Η μέτρηση της στεγασμένης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων θα γίνεται με βάση τις εξωτερικές διαστάσεις και περιλαμβάνει και τα υπόστεγα.

 

(7)     Στην στεγασμένη επιφάνεια δεν προσμετράται η επιφάνεια των χώρων διοίκησης (γραφεία, λογιστήρια κ.λπ.), εφόσον οι χώροι αυτοί στεγάζονται σε ανεξάρτητο κτίριο καθώς και τα υπόστεγα που δεν στεγάζουν μηχανολογικό εξοπλισμό, ή δεν αποθηκεύονται σ' αυτά πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα.

Στους ανωτέρω χώρους θα εγκαθίστανται τα φορητά μέσα πυρόσβεσης που προβλέπονται για την ομάδα μικρού κινδύνου (Αα).

 

(8)     Όπου, εντός του ευρύτερου βιομηχανικού χώρου συνυπάρχουν, λόγω της φύσεως των κατεργαζομένων πρώτων υλών ή παραγομένων από την επιχείρηση προϊόντων, τμήματα που ανήκουν σε διάφορες ομάδες από πλευράς μεγέθους κινδύνου πυρκαγιάς, η κατάταξη σε κατηγορίες ή ομάδες γίνεται:

         α. Ανεξάρτητα και ανάλογα με το μέγεθος του κινδύνου που υπάρχει, εφόσον τα αντίστοιχα τμήματα έχουν εγκατασταθεί σε ιδιαίτερες θέσεις ή στεγανά κατά την άποψη της απευθείας μετάδοσης του κινδύνου πυρκαγιάς διαμερίσματα ή διαμερίσματα τελείως χωρισμένα με άκαυστο υλικό μέσα στο ίδιο κτίριο.

         β. Σύμφωνα με το μέγεθος κινδύνου πυρκαγιάς του δυσμενέστερου τμήματος, εφόσον ο διαχωρισμός τους σε στεγανά διαμερίσματα ή διαμερίσματα τελείως χωρισμένα με άκαυστο υλικό μέσα στο ίδιο κτίριο δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί.

 

(9)     Θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων, την κατασκευή των επιμέρους στοιχείων τους κ.λπ. θα ελέγχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στα πλαίσια της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, τα δε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (μόνιμα, ημιμόνιμα, φορητά) ελέγχονται από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

 

 


 

                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

 

 

 

Υπόδειγμα Μελέτης Πυροπροστασίας για Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ                             :

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ                :

_______________________           ΑΡΙΘΜΟΣ    ΑΔΕΙΑΣ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ          

_______________________

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

         Που συντάχθηκε σύμφωνα με ............................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

από τον ........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

1. Είδος επιχείρησης:                                                                                                               

 

 

2. Κατηγορία επιχείρησης:                                                                                             .

 

 

    Δευτερεύουσα κατηγορία:                                                                              .

 

3. Έδρα επιχείρησης:  Πόλη:                                          Οδός:                                       Αρ.       Τ.Κ.                  .          

                                    Τηλ1:                                        Τηλ2:                            Τηλ. ανάγκης.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 

 

ΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

α. Είναι αναγκαία η προμήθεια των απαραίτητων μέσων προστασίας του προσωπικού πυροπροστασίας από τους κινδύνους της πυρκαγιάς, δηλητηρίασης, διαφυγής αμμωνίας κ.λ.π., ήτοι ειδικών στολών προσέγγισης, στολών αμμωνίας, προσωπίδων, αναπνευστικών συσκευών, κρανών, ηλεκτρικών φανών κ.λ.π. ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες.

 

β. Σε περίπτωση επέκτασης ή αλλαγής στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης πρέπει να ειδοποιείται η Π.Υ. για υπόδειξη τυχόν συμπληρωματικών μέσων πυροπροστασίας.

 

γ. Οι προσλαμβανόμενοι νυκτοφύλακες πρέπει υποχρεωτικά να εκπαιδεύονται στην χρήση των μέσων πυροπροστασίας, σε περίπτωση δε πυρκαγιάς υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως την Π.Υ.

 

δ. Στο φυλάκιο πρέπει να υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση καθώς και πίνακες των τηλεφώνων της Π.Υ., των υπευθύνων της επιχείρησης και Αρχηγού και Υπαρχηγού πυροπροστασίας, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να καθίσταται δυνατή η άμεση ειδοποίησή τους.

 

ε. Τα πυροσβεστικά μέσα που είναι τοποθετημένα σε υπαίθριο χώρο να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες με στέγαστρα κόκκινου χρώματος.

 

 

 

 

 

 

....................................... 19.....

 

Ο Συντάξας

 

 

 

 

 

(Υπογραφή)

 

Ονοματεπώνυμο

 

Ιδιότητα

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ............................................

 

................................... 19......

 

Ο Διοικητής της Π.Υ. ...........................

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή)

 

Ονοματεπώνυμο  Βαθμός

 

 


 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Συνημμένο στη μελέτη πυροπροστασίας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύνθεσης Ομάδος Πυροπροστασίας

 

Αρχηγός Πυροπροστασίας: .........................................................................................

Υπαρχηγός Πυροπροστασίας: .....................................................................................

Προσωπικό ομάδος Πυροπροστασίας:

1η ΥΠΟΟΜΑΔΑ Τμήμα ........................ (ή Τμήματα κατά περίπτωση)

Α’ 8ωρο

Β’ 8ωρο

Γ’ 8ωρο

1. .............................................

1. .............................................

1. .............................................

2. ...........................................

2. ...........................................

2. ...........................................

3. ............................................

3. ............................................

3. ............................................

4. ............................................

4. ............................................

4. ............................................

 

2η ΥΠΟΟΜΑΔΑ Τμήμα ........................ (ή Τμήματα κατά περίπτωση)

Α’ 8ωρο

Β’ 8ωρο

Γ’ 8ωρο

1. .............................................

1. .............................................

1. .............................................

2. ...........................................

2. ...........................................

2. ...........................................

3. ............................................

3. ............................................

3. ............................................

4. ...........................................

4. ............................................

4. ............................................

 

3η ΥΠΟΟΜΑΔΑ Τμήμα ........................ (ή Τμήματα κατά περίπτωση)

Α’ 8ωρο

Β’ 8ωρο

Γ’ 8ωρο

1. .............................................

1. .............................................

1. .............................................

2. ...........................................

2. ...........................................

2. ...........................................

3. ............................................

3. ............................................

3. ............................................

4. ............................................

4. ............................................

4. ............................................

 

         Καθήκοντα και υποχρεώσεις μελών ομάδας πυροπροστασίας.

 

α)      Αρχηγού ομάδας πυροπροστασίας.

Αυτός είναι υπεύθυνος για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος πυροπροστασίας και γενικά της οργάνωσης του προσωπικού των μέσων πυροπροστασίας κ.λ.π. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - οδηγίες συγκρότησης ομάδας πυροπροστασίας).

 

β)      Υπαρχηγού ομάδας πυροπροστασίας.

Αυτός είναι άμεσος συνεργάτης του Αρχηγού πυροπροστασίας (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).

 

γ)       Προσωπικού ομάδας πυροπροστασίας

Αυτό είναι υπεύθυνο για την ακριβή εκτέλεση των υποχρεώσεών τους που αναγράφονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ και στις αναρτημένες στο χώρο εργασίας γενικές και ατομικές οδηγίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’).

 

 


 


Τίτλος επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

Συνημμένο στη μελέτη πυροπροστασίας

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Α. Ομάδα πυροπροστασίας

 

α) Ανάλογα με την έκταση της επιχείρησης και τις ειδικές συνθήκες αυτής καθορίζεται το προσωπικό πυροπροστασίας.

β) Στην ομάδα πυροπροστασίας καλείται και συμμετέχει οποιοσδήποτε εργαζόμενος στην επιχείρηση.

γ) Η σύνθεση της ομάδας πυροπροστασίας αποτελείται από υποομάδες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει 3-10 άνδρες και εξαρτάται κυρίως από σταθερούς συντελεστές όπως:

1. Το μέγεθος της επιχείρησης.

2. Τους κινδύνους πυρκαγιάς λόγω της φύσης των κατεργασιών - εργασιών της επιχείρησης.

3. Τον κίνδυνο πυρκαγιάς από έξω.

4. Την αναμενόμενη από έξω βοήθεια π.χ. άλλο συγκρότημα της επιχείρησης ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

δ) Η ομάδα πυροπροστασίας πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Άνδρες αρτιμελείς, άριστης σωματικής και πνευματικής κατάστασης.

2. Διαθέσιμους για την πυροπροστασία σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας και κυρίως σύμφωνα με την απασχόλησή τους.

3. Πειθαρχικούς και δυναμένους να ενστερνισθούν το απαραίτητο ομαδικό πνεύμα.

 

ε) Στην επιχείρηση, όπου εργάζονται περισσότερες της μιας βάρδιας, η ομάδα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτει όλες τις βάρδιες.

 

στ) Αρχηγός ομάδας πυροπροστασίας ορίζεται ο πλέον κατάλληλος από το προσωπικό (π.χ. προϋπηρετήσας αξιωματικός στο Πυροσβεστικό Σώμα, Μηχανικός ή Υπομηχανικός ή Χημικός).  Όλα τα μέλη πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων και επί πλέον των υφισταμένων κινδύνων σ' αυτές.

 

ζ) Η επιλογή των μελών της ομάδας πυροπροστασίας ενεργείται από τον Αρχηγό πυροπροστασίας με την έγκριση του Διευθυντή της επιχείρησης.

 

 

Β. Εκπαίδευση ομάδας πυροπροστασίας

 

α) Στελέχη και λοιπά μέλη της ομάδας πυροπροστασίας εκπαιδεύονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών και συναφών καταστάσεων, αρχικά από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

β) Η εκπαίδευση αφορά:

 

1. Στη χρήση των διατιθεμένων πυροσβεστικών μέσων.

2. Στη πρόληψη της πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων.

3. Στην έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

4. Στη τεχνική αντιμετώπισης των πυρκαγιών ή την πρόληψη αυτών.

 

γ) Πέρα από την αρχική εκπαίδευση ενεργούνται συμπληρωματικές αυτοδύναμες εκπαιδεύσεις και ασκήσεις στη χρήση των διατιθεμένων πυροσβεστικών μέσων, τουλάχιστο ανά τρίμηνο.  Σ' αυτές συνιστάται να συμμετέχουν εκ περιτροπής και εργαζόμενοι που δεν είναι μέλη της ομάδας πυροπροστασίας.

 

δ) Όλοι οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύονται στη χρήση των πυροσβεστήρων, υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου ή δικτύου αφρού, συστημάτων κατάσβεσης με σκόνη ή διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και γενικά των μέσων πυροπροστασίας και να διδάσκονται πως πρέπει να ενεργήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης συναφούς κατάστασης ανάγκης.  Με επιλογή κατάλληλων προσώπων μεταξύ των ασχολουμένων σε κάθε τμήμα ανατίθεται σ' αυτούς η  πραγματοποίηση εργασιών ή χειρισμών που απαιτούνται για την μείωση των κινδύνων και των ζημιών σε περίπτωση ανάγκης, όπως π.χ. η απομάκρυνση πολύτιμων ή επικίνδυνων στοιχείων, η διακοπή κατεργασιών, κίνησης μηχανημάτων, ρεύματος, πινάκων και άλλων.

 

ε)       Τόσο η εκπαίδευση όσο και οι ασκήσεις ενεργούνται βάσει προγράμματος.  Η πιστή εφαρμογή του προγράμματος είναι στοιχείο βασικό.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ').

 

στ) Συνιστώνται έκτακτοι συναγερμοί για την διατήρηση - δοκιμασία της ετοιμότητας, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του 3μηνου.  Ειδικώς σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, οι οποίες απασχολούν περισσότερες της μιας φυλακές οι ασκήσεις και συναγερμοί πρέπει να γίνονται σε όλες τις συνθήκες (νυκτερινές, παγετοί κ.λπ.).

 

ζ)       Η ομάδα πυροπροστασίας μιας επιχείρησης για να αποδώσει αποτελεσματικά πρέπει κατ' αρχήν να έχει την υποστήριξη της Διεύθυνσης της επιχείρησης, η οποία πρέπει να αναγνωρίζει και έμπρακτα την ζωτική θέση της στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.  Για την λειτουργία της ομάδας απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός, επίσης για την εκπαίδευση και την πραγματοποίηση άσκησης χρειάζεται χρόνος, ο οποίος προφανώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον προγραμματισμένο, για παραγωγή - συντήρηση ή άλλη κύρια απασχόληση των μελών της ομάδας, χρόνο.

 

Σημ. Όλα τα παραπάνω υπόκεινται σε έγκριση η οποία πρέπει και να παραχωρείται με προθυμία.  Σχετικά υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση είναι η πρώτη υπεύθυνη για την πυροπροστασία της επιχείρησης.  Συνεπώς η ανάπτυξη της παραπάνω ομάδας είναι ένα καλό βήμα για την επίτευξη της επιθυμητής πυροπροστασίας.  Η Διεύθυνση επίσης συνήθως έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει αποτελεσματικά τα μέλη της ομάδας πυροπροστασίας προς την κατεύθυνση της δραστηριοποίησής της για την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων.

 

 

Γ. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Αρχηγού πυροπροστασίας

 

α) Είναι συνυπεύθυνος μαζί με το Διευθυντή της επιχείρησης για κάθε παράλειψη, αμέλεια ή αδιαφορία για τη λήψη και εφαρμογή όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που αναφέρονται στη μελέτη καθώς και των λοιπών υποχρεώσεών τους.

 

β) Τηρεί πλήρη φάκελλο πυροπροστασίας.

 

γ) Ορίζει τα όρια δράσης της κάθε υποομάδας πυροπροστασίας καθώς και τα τυχόν ειδικά καθήκοντα μελών της ομάδας ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς συμβάντος ν' αποφευχθεί η σύγχυση και η αταξία μεταξύ των μελών.

 

δ) Καταρτίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης και ασκήσεων και σημαίνει τους έκτακτους συναγερμούς ύστερα από προηγούμενη συνεργασία με τον Διευθυντή της επιχείρησης.

 

ε) Μεριμνά για την καλή συντήρηση των μέσων πυροπροστασίας, επιθεωρώντας αυτά ώστε να είναι πάντοτε κατάλληλα για χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές.

 

στ) Προέρχεται τακτικά στην επιθεώρηση των χώρων για την ευταξία και καθαριότητα αυτών και δίνει τις απαραίτητες οδηγίες.

 

ζ) Σε περίπτωση ανάγκης συμβουλεύεται την οικεία Π.Υ. σε θέματα πυροπροστασίας, εκπαίδευσης κ.λπ.

 

η) Σε περίπτωση άσκησης προσκαλεί να παρίσταται και αξιωματικός της οικείας Π.Υ.

 

θ) Προέρχεται στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού πυροπροστασίας και των λοιπών εργαζομένων στην επιχείρηση.

 

ι) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματός του αναπληρώνεται από τον Υπαρχηγό.

 

ια) Εισηγείται έγκαιρα στη Διεύθυνση της επιχείρησης την αντικατάσταση των ακατάλληλων πυροσβεστικών μέσων ή τη συμπλήρωσή τους.

 

ιβ) Παίρνει κάθε άλλο προληπτικό μέτρο κατά της πυρκαγιάς, ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά, για εξάλειψη ή μείωση των προϋποθέσεων δημιουργίας πυρκαγιάς ή συναφούς κατάστασης.

 

ιγ) Αναρτά διάγραμμα σύνθεσης της ομάδας πυροπροστασίας.

 

ιδ) Τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο επιθεωρήσεων στο οποίο καταχωρούνται οι διαπιστούμενες απ' αυτόν ελλείψεις, παραλείψεις ή άλλες συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις και ενημερώνει τον Διευθυντή της επιχείρησης, ο οποίος λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα.

 

ιε) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, υποχρεούται στην κλήση της οικείας Π.Υ.

 

 

Δ. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Υπαρχηγού πυροπροστασίας

 

α) Είναι άμεσος συνεργάτης του Αρχηγού πυροπροστασίας και βοηθά αυτόν σύμφωνα με τις εντολές του.

 

β) Αναπληρώνει τον Αρχηγό πυροπροστασίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος αυτού και περιβάλλεται με τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις.

 

 

Ε. Καθήκοντα μελών ομάδας πυροπροστασίας

 

α) Γενικά

 

1. Στελέχη και προσωπικό κάθε επιχείρησης παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά τους, πρέπει να μεριμνούν και για τις ανάγκες πυροπροστασίας της επιχείρησης, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες συντήρησης των συστημάτων πυροπροστασίας και να εξασφαλίζουν τις βασικές ανάγκες από πλευράς καταπολέμησης  πυρκαγιάς.

 

2. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις η πυρκαγιά δεν είναι τυχαίο γεγονός που μπορεί να συγχωρηθεί.  Ο νόμος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για περιπτώσεις πυρκαγιών, παραλείψεων κ.λπ.  Οι περισσότερες περιπτώσεις πυρκαγιών προκαλλούνται γιατί παραμελούνται ή παραγνωρίζονται γνωστά αίτια αναφλέξεων και τις ζημιές που πρόκειται να δημιουργηθούν απ' αυτές.

 

3. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν ενέργειες που επιβάλλεται να γίνονται είτε για την πρόληψη είτε για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και συναφών κινδύνων όπως π.χ.

·      Ο σωστός χειρισμός των φορητών ή μονίμων μέσων πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες συστήματα κατάσβεσης, συστήματα πυρανίχνευσης κ.λπ.).

·      Η τακτική περιοδική συντήρηση θερμικών ή ηλεκτρικών δικτύων, συσκευών ή μηχανημάτων.

·      Η κατασκευή πυροφραγμών κατά μήκος οδεύσεων καλωδίων και σωληνώσεων και γενικά μεταξύ χώρων.

·      Η διατήρηση ελεύθερων διαδρόμων διαφυγής προς εξόδους κινδύνου καθώς και προσπέλασης για παραλαβή των μέσων πυρόσβεσης.

·      Η κατάστρωση σχεδίου και δοκιμής εκκένωσης των χώρων.

·      Η κυκλοφορία μέσα στην επιχείρηση και γύρω από αυτή κατά τη διάρκεια καταστάσεων ανάγκης.

·      Η εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ανάγκης.

 

4. Άσχετα με τη θέση εργασίας και βαθμό κάθε εργαζόμενος πρέπει να μεριμνά για την πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών στην περιοχή αρμοδιότητάς του, δηλαδή στη θέση εργασίας του και γύρω απ' αυτή.  Ο ποινικός κώδικας προβλέπει ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι μέριμνα όλων ανεξάρτητα από τη θέση, τον βαθμό κ.λπ.

 

5. Την ατομική προσπάθεια πυρόσβεσης των εργαζομένων στο τμήμα που κινδυνεύει, σπεύδει και ενισχύει η υποομάδα πυροπροστασίας του οικείου τμήματος, η οποία θα ενισχύεται εφόσον υπάρχει ανάγκη και από υποομάδες άλλων τμημάτων.  Οι υποομάδες πυροπροστασίας κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιών υποχρεούνται κατ' αρχάς στην παράλληλη ενέργεια της διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν και μεριμνούν για την πρόληψη ή την σημαντική μείωση των ζημιών από την πυρκαγιά.   Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η παραγωγικότητα αλλά και η ζωή της επιχείρησης, η οποία όπως συνέχεια διαπιστώνεται κινδυνεύει σοβαρά από την πυρκαγιά, τους καπνούς και τα νερά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τείνουν να καταστρέψουν τεράστιες επενδύσεις, να αφήσουν χωρίς εργασία το προσωπικό, αλλά και να προκαλέσουν σημαντικές επιβαρύνσεις στο κοινωνικό σύνολο.

 

 

 

 

 

β) Ειδικά:

 

1. Παρακολουθούν την εκπαίδευση που προβλέπεται από το πρόγραμμα και συμμετέχουν στις ασκήσεις.

 

2. Σε περίπτωση πυρκαγιάς επεμβαίνουν αμέσως για καταστολή της σύμφωνα με τα καθορισμένα ειδικά καθήκοντα καθενός.

 

3. Οφείλουν να γνωρίζουν τις θέσεις των πυροσβεστικών μέσων, τη χρήση τους, τη θέση των πινάκων ηλεκτρικού ρεύματος, τη θέση του κομβίου συναγερμού και τους αριθμούς τηλεφώνων της οικείας Π.Υ.

 

4. Εκτελούν με προθυμία τις εντολές του Αρχηγού και Υπαρχηγού πυροπροστασίας.

 

5. Υποχρεούνται να γνωρίζουν τους χώρους από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και τα πιθανά αίτια έκρηξης ή συναφών καταστάσεων.

 

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος υποχρεούνται στην άμεση σήμανση συναγερμού και στην ειδοποίηση της Π.Υ.

 

7. Αναφέρουν στον Αρχηγό ή Υπαρχηγό Πυροπροστασίας οποιαδήποτε βλάβη ή ανωμαλία στην λειτουργία των μέσων πυρόσβεσης ή δημιουργία συνθηκών πρόκλησης πυρκαγιών.

 

8. Γνωρίζουν καλά όλους τους χώρους του τομέα τους και τις εξόδους κινδύνου και προβαίνουν στη διάσωση των ατόμων, που κινδυνεύουν, σε συντρέχουσες περιπτώσεις.

 

 


 


Τίτλος επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

Συνημμένο στη μελέτη πυροπροστασίας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μαθημάτων εκπαίδευσης Ομάδας Πυροπροστασίας

 

1. Πως εκδηλώνεται και συντηρείται η πυρκαγιά.

2. Αίτια πυρκαγιών.

3. Αυτανάφλεξη.

4. Μετάδοση της πυρκαγιάς.

5. Κατηγορίες πυρκαγιών.

6. Τρόπος και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών.

7.   Περί πυροσβεστήρων γενικά, χρήση αυτών, όπως οι Εθνικές προδιαγραφές

8.Εγκαταστάσεις προσβολής της πυρκαγιάς με νερό ή αφρό - χρήση αυτών,

    κατάλληλα υδροστόμια κ.λπ.

9. Εκρήξεις.

10. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας επιχείρησης.

11. Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας επιχείρησης - χρήση αυτών.

12. Άσκηση κατάσβεσης εικονικής πυρκαγιάς.

13. Άσκηση κατάσβεσης πραγματικής πυρκαγιάς.

 

Σημείωση:

1. Όλα τα παραπάνω μαθήματα θα διδαχθούν αρχικά από αξιωματικό της Π.Υ.

2.   Τα ίδια μαθήματα θα διδάσκονται επί ένα χρόνο μία φορά το μήνα από τον αρχηγό πυροπροστασίας βάσει καταρτισθέντος απ' αυτόν προγράμματος, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην επιχείρηση.  Από τον δεύτερο χρόνο ανά τρίμηνο.

 

3. Οι ασκήσεις θα πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο τουλάχιστον.

 


 


Τίτλος επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

Συνημμένο στη μελέτη πυροπροστασίας

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Α. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας.

 

1. ΕΛΕΓΞΑΤΕ ώστε ο χώρος του εργοστασίου να είναι συνεχώς καθαρός.

 

2.   ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ τις εύφλεκτες ύλες και εύφλεκτα υγρά από φλόγες, σπινθήρες και γενικά εστίες θέρμανσης.

 

3.   ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ ή ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΑΤΕ κατάλληλα τις ύλες τις υποκείμενες σε

    ανάφλεξη.

 

4.   ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ από τις αποθήκες, διαδρόμους κ.λπ. χώρους όλα τα άχρηστα

    εύφλεκτα υλικά.

 

5.   ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ελεύθερους τους διαδρόμους διαφυγής προς εξόδους κινδύνου

     και  προσπέλασης για παραλαβή των μέσων πυρόσβεσης.

 

6. ΔΙΑΚΟΨΑΤΕ το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τις μη εργάσιμες ώρες.

 

7.   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑΤΕ μετά την παύση εργασίας όλους τους χώρους ευθύνης σας για

     ανακάλυψη και εξουδετέρωση τυχόν προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

 

 

Β. Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας.

 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενεργήσατε ως ακολούθως:

 

1. ΣΗΜΑΝΑΤΕ αμέσως συναγερμό.

 

2.   ΔΙΑΚΟΨΑΤΕ το ηλεκτρικό ρεύμα από τον ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ή τον Υποσταθμό

     εφόσον υπάρχει ανάγκη.

 

3.   ΣΠΕΥΣΑΤΕ στην πλησιέστερη πυροσβεστική φωλιά, παραλάβατε το κατάλληλο

    πυροσβεστικό μέσο και ενεργήσατε κατάσβεση της φωτιάς.

 

4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑΤΕ τηv Πυροσβεστική Υπηρεσία, στον αριθμό Τηλ. 199.

 

5. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ από τον χώρο πυρκαγιάς τα εύφλεκτα υλικά.

 

Σημείωση:

Οι παραπάνω οδηγίες αναγράφονται στους πίνακες, με στοιχεία ευανάγνωστα από απόσταση 4-5 μέτρων και αναρτώνται σε εμφανή σημεία των χώρων εργασίας.