Υ.Α. 19826 Φ.109/1/27-6-2000

''Καθορισμός της διαδικασίας και των αρμοδίων οργάνων επιβολής στους εμπρηστές δασών διοικητικού προστίμου και αναπροσαρμογή αυτού''

Φ.Ε.Κ. 855/11-7-2000/Τ.Β.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν. 2800/2000 "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ41/Α').

β. Του άρθρου 11 του Ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 247/Α').

γ. Του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 356/1974 "Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων" (ΦΕΚ 90/Α').

δ. Του άρθρου 17 παρ. 14 του Ν. 2753/1999 "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (Α' 249).

ε. Του Π.Δ. 16/1989 "Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" (ΦΕΚ 6/Α' όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

στ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α' 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 20-81/1998 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/1997 (Α' 38) .

ζ. Της υπ' αριθ. 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (Β' 571).

η. Της υπ' αριθ. 353.001/13.4.2000 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη" (Β' 566).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων αποτροπής των δασικών πυρκαγιών,

αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

Διαδικασία - Αρμόδια όργανα επιβολής προστίμου - Αναπροσαρμογή

1. Σε όποιον από πρόθεση ή αμέλεια προξενεί πυρκαγιά σε δάσος, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 και 3 του Ν. 998/1979, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 265 και 266 παρ. 2. του ποινικού κώδικα, επιβάλλεται και το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν. 2800/2000 διοικητικό πρόστιμο, το κατώτατο όριο του οποίου αναπροσαρμόζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές.

2. Ο Διοικητής της αρμόδιας κατά τόπον Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αμέσως μόλις περιέλθει σε γνώση του, το γεγονός ότι κάποιος απέκτησε, κατά το άρθρο 72 Κ.Π.Δ., την ιδιότητα του κατηγορούμενου για πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, κινεί τη διαδικασία έκδοσης απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου, υποβάλλοντας, ιεραρχικά, προς τον αρμόδιο για θέματα διοικητικής υποστήριξης Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, το φάκελο με όλα τα σχετικά στοιχεία tnc υπόθεσης, στον οποίο περιλαμβάνεται και έγγραφη πρόταση για το ύψος του προστίμου. Ολοι οι ιεραρχικά Προϊστάμενοι μέχρι τον Υπαρχηγό διατυπώνουν εγγράφως τη γνώμη τους για το ύψος του προστίμου. Ο Υπαρχηγός εκδίδει, εντός δέκα (10) ημερών, αφ' ότου παραλάβει το σχετικό φάκελο, αιτιολογημένη απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, η οποία επιδίδεται στον κατηγορούμενο κατά τον Κ.Π.Δ.

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής, εντός είκοσι (20) ημερών, ενώπιον του Aρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Υπηρεσία ή αποστέλλεται απ' ευθείας στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος αποδέχεται, εν όλω ή εν μέρει, ή απορρίπτει την προσφυγή και διαβιβάζει τον οικείο φάκελο της υπόθεσης στον Υπαρχηγό για τροποποίηση της απόφασης, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Ο Υπαρχηγός, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ή, σε περίπτωση απόρριψης αυτής, συντάσσει τίτλο είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/1989 (Α' 6), που αποστέλλεται για βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του οφειλέτη.

3. Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο υπό Κ.Α.Ε. 3739 και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

4. Πρόστιμο μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών καταβάλλεται εφάπαξ. Μεγαλύτερο πρόστιμο καταβάλλεται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, το ποσό κάθε μιας εκ των οποίων δε μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Η προθεσμία άσκησης και η άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης βεβαίωσης του προστίμου.

5. Σε περίπτωση που οφειλέτης του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου αθωωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το καταβληθέν πρόστιμο επιστρέφεται άτοκα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 98 του Π.Δ. 16/1989.

 

Αρθρο 2

Κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του προστίμου.

Για τον προσδιορισμό του ύψους του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται ιδίως:

α) το είδος και ο βαθμός υπαιτιότητας του κατηγορούμενου,

β) τα κίνητρα,

γ) η υποτροπή για τις πράξεις εμπρησμού δάσους,

δ) το είδος, η σπουδαιότητα και το μέγεθος της καμένης έκτασης,

ε) το ύψος και το είδος των ζημιών, όπως εκτιμώνται από τον αρμόδιο Δασάρχη,

στ) ο χρόνος, το προσωπικό και τα μέσα που διατέθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς,

ζ) η συμμετοχή του κατηγορούμενου σε οργανωμένη εγκληματική δράση εμπρησμού δάσους,

η) ο αριθμός και το είδος των απειλούμενων από την πυρκαγιά εννόμων αγαθών και

θ) οι θετικές πληροφορίες του κατηγορούμενου προς τις αρμόδιες Αρχές για την ανακάλυψη και σύλληψη άλλων συμμέτοχων στις ίδιες πράξεις.

Στους υπαίτιους δασικών πυρκαγιών που προκαλούνται από χώρους απορριμμάτων, το ύψος του προστίμου που κατ' ελάχιστον επιβάλλεται είναι 2.000.000 δραχμές. Οι διατάξεις των άρθρων 45-47 Π.Κ. για τον καθορισμό του ύψους της ποινής σε συμμέτοχους σε αξιόποινη πράξη εφαρμόζονται αναλόγως και για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται στους συμμέτοχους στον εμπρησμό δάσους.

 

Αρθρο 3

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.