Υ.Α. 12030 Φ. 109.1/10-5-1999

''Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών".

Φ.Ε.Κ. 713/19-5-1999/Τ.Β.

Υ.Α. 12030 Φ. 109.1/10-5-1999

''Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών".

Φ.Ε.Κ. 713/19-5-1999/Τ.Β.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2612/1998 "Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις” (Α'112)
β. Του άρθρου 15 παρ.7 του Ν.2362/1995 (Α'247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, Έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”.
γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).
δ. Του Ν. 2344/1995 "Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις” (Α' 212) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. 288/23-12-96 (Α' 285) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
ε. Του Π.Δ. 379/1997 "Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" (Α'248).
στ. Την αριθ. 2025/30-12-97 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έγκρισης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με τη συνθηματική προσωνυμία “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" (Β' 12).
ζ. Της με αριθ. 8211/8-3-1999 Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ε.Δ.Δ.&Α. “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ε..Δ.Δ.&Α. Α. Τζανή και Γ. Φλωρίδή” (Φ.Ε.Κ. 198/ Β/8-3-99).
η. Της 5803/13-11-1998 Κ.Υ.Α. “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Νικόλαο Φαρμάκη και Θεόδωρο Κατσώνη" (Β' 1178).
θ. Της 3396/3-11-1998 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Παρασκευά Φούντα".

ι. Της 1107147/1239/0006 Α' από 4-10-1996 (Φ.Ε.Κ. 922Β77-10-1996) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

2. γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας της Χώρας, αποφασίζουμε:

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΑ

1. Την ευθύνη για την οργάνωση του κατασταλτικού μηχανισμού δασοπυρόσβεσης (αναγγελία - άμεση επέμβαση - κατάσβεση - φύλαξη) την έχει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δια του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεπικουρούμενο στο έργο του από τους λοιπούς Κρατικούς Φορείς.

2. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος είναι το όργανο, το οποίο εφαρμόζει την πολιτική του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών δασών και υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις.

3. 0 συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, των Αρχών ή Φορέων, που παρέχουν τη συνδρομή τους σε μέσα και προσωπικό σε μια πυρκαγιά, ανήκει στον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων.

4. 0 σχεδιασμός και η υλοποίηση των μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαϊών, αποτελεί ευθύνη των Δασικών Υπηρεσιών, ενώ ο αντίστοιχος σχεδιασμός και υλοποίηση των κατασταλτικών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη επισήμανση, αναγγελία και επέμβαση, αποτελεί ευθύνη των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

5. Για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών εκπονούνται σχέδια πρόληψης και επέμβασης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, τα οποία είναι τυποποιημένα και εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό, από άποψη χώρου και αντικειμένου, με την επιφύλαξη των άρθρων 1 και 4 του Π.Δ.379/1997, αναφορικά με την παρούσα και τις δύο προηγούμενες παραγράφους.

6. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία αρχίζει από 1η Μαΐου μέχρι31 Οκτωβρίου, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.) στελεχώνεται και από προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Γεωργίας (Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος) και της ΕΛ.ΑΣ έτσι ώστε να λειτουργεί ως Συντονιστικό Όργανο όλων των δυνάμεων, που εμπλέκονται άμεσα στη δασοπυρόσβεση. Το προσωπικό αυτό υποστηρίζει το έργο του Συντονιστή Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργώντας ως σύνδεσμος με τις Υπηρεσίες και τις Μονάδες του Τομέα τους για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας.

7. Κατά την αντιπυρική περίοδο οργανώνονται κλιμάκια αεροπυρόσβεσης σε αεροδρόμια διασποράς, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή επιχειρησιακή εκμετάλλευση των εναέριων μέσων, που διατίθενται για τη δασοπυρόσβεση. Στα αεροδρόμια διασποράς εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποδομή για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των μέσων.

8. Αρμόδιος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, όσον αφορά την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς και την παροχή πληροφοριών από τον τόπο του συμβάντος, είναι ο υπεύθυνος συντονιστής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ή, σε περίπτωση κωλύματος του, άλλος βαθμοφόρος ορισμένος από αυτόν. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρμοδιότητα του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, σύμφωνα με την 2625/1998 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

9. Η μεν εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών ανήκει στην αρμοδιότητα των Δασικών Υπηρεσιών, η δε εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και προστασίας των δασών από την πυρκαγιά ανήκει στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και γίνεται από τις Υπηρεσίες του στα πλαίσια της ενημέρωσης για θέματα πυροπροστασίας και πρόληψης ατυχημάτων αρμοδιότητας του.

10. Οι πιστώσεις για την κάλυψη των ειδικών δαπανών, που προκαλούνται από τη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες δυνάμεις και του λοιπούς Φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2612/1998 μεταφέρονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 15 παρ.7 του Ν.2362/95) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στον οποίον εγγράφονται (άρθρο 9 ν.2612/98) στους προϋπολογισμούς των συνεργαζομένων φορέων για την αντιμετώπιση των ανωτέρω δαπανών.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

1. Κάθε χρόνο, εντός του μηνός Φεβρουαρίου, οργανώνεται σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δασοπυρόσβεση Φορείς, Υπηρεσίες και Οργανισμοί, με ενημερωμένο εκπρόσωπο τους και στην οποία συζητούνται θέματα οργάνωσης για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο. Της σύσκεψης προεδρεύει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης ή ο Γενικός Γραμματέας του ιδίου Υπουργείου και μπορεί να επαναληφθεί, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

2. Για τη σύσκεψη και με μέριμνα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης συντάσσεται πρακτικό, το οποίο αποστέλλεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου στους συμμετέχοντες και του οποίου οι τελικές συμφωνηθείσες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για αυτούς. Ειδικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις η δέσμευση των αποφάσεων ισχύει από την επικύρωση τους από τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία.

3. Το πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου η σύσκεψη της παραγράφου 1 επαναλαμβάνεται προκειμένου να εξεταστεί αν τα αποφασισθέντα στη σύσκεψη του Φεβρουαρίου εφαρμόστηκαν και αν χρειάζεται να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα,

4. Μετά τη λήξη της Αντιπυρικής Περιόδου στο τέλος του μηνός Οκτωβρίου πραγματοποιείται νέα σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στη δασοπυρόσβεση Φορέων για να γίνει απολογισμός της περιόδου, να διαπιστωθούν τυχόν σφάλματα ή αδυναμίες και να γίνουν προτάσεις για βελτίωση του αντιπυρικού αγώνα της επόμενης περιόδου.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1. Εκδίδει πυροσβεστικούς κανονισμούς και διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δάση, δασικές και αγροτικές εκτάσεις καθώς και εγκυκλίους για την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.998/1979.

2. Κατά την αντιπυρική περίοδο, θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα, ενισχύει και αναμορφώνει, κατά τόπους, το μηχανισμό πυροπροστασίας, έτσι ώστε να καθίσταται ικανός για άμεση επέμβαση στις περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και εξασφαλίζει σε 24ωρη βάση επικοινωνία με τις άλλες δυνάμεις, που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση.

3. Οργανώνει σύστημα αναγγελίας υπαιθρίων πυρκαγιών με τη στελέχωση των αναγκαίων παρατηρητηρίων -πυροφυλακίων και κατάλληλη διασπορά των οχημάτων και των εναέριων μέσων της Υπηρεσίας και λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 23 έως 37 πλην του 35 του Ν.998/1979, μέτρα. Ο αριθμός των πυροφυλακίων που θα στελεχωθούν και οι θέσεις διασποράς των οχημάτων γίνεται σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες.

4. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος καταρτίζει τον τελικό σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας και κατανέμει το απαραίτητο εποχιακό προσωπικό στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες για την ενίσχυση τους και τη στελέχωση επιπλέον περιπολικών οχημάτων και παρατηρητηρίων - πυροφυλακίων σύμφωνα με το σχεδιασμό,

5. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος συνεργάζεται με το Υ.Ε.Θ.Α, και τα αρμόδια Επιτελεία, για τον καθορισμό των απαιτήσεων σε εναέρια και επίγεια μέσα και τη ρύθμιση των θεμάτων, που αφορούν τη δασοπυρόσβεση. Υποχρέωση του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να διαθέτει στις Μονάδες Εναέριων Μέσων το απαραίτητο προσωπικό υποστήριξης και τα απαραίτητα υλικά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του νερού.

6. Το Πυροσβεστικό Σώμα εξασφαλίζει την ημερήσια έκδοση δελτίου πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς επόμενης ημέρας για όλους τους νομούς της χώρας ή και υποδιαιρέσεις αυτών. Ο βαθμός ετοιμότητας των πυροσβεστικών δυνάμεων προσαρμόζεται μετά δεδομένα του δελτίου αυτού και σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.

7. Οι κατά τόπους Διοικήσεις Νομών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών υποβάλλουν στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με κοινοποίηση στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας τους μέχρι τέλους Μαρτίου κάθε έτους το συνολικό σχεδιασμό για την άμεση αναγγελία και καταστολή των πυρκαγιών δασών και γενικότερα της υπαίθρου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την περιγραφή των μέσων και των δυνάμεων όλων των εμπλεκομένων Φορέων καθώς και τον τρόπο εμπλοκής τους κατά την αντιπυρική περίοδο. Το σχέδιο επέμβασης θα συνοδεύεται και από τους απαραίτητους χάρτες, στους οποίους αποτυπώνονται όλες οι δυνάμεις και τα μέσα.

8. 'Οταν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία περιέλθει η πληροφορία για την έναρξη πυρκαγιάς, αυτή υποχρεούται σε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού και των μέσων, που διαθέτει για την γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση και παράλληλα δια των αρμοδίων οργάνων της προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:

α. Ενημερώνει την αμέσως προϊσταμένη Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. και τον οικείο Νομάρχη

β. Εκτιμά τη σοβαρότητα της πυρκαγιάς και ζητά αναλόγως τη συνδρομή των λοιπών εμπλεκομένων φορέων όταν αυτή απαιτείται.

γ. Εφόσον υπάρχουν στην περιοχή ιπτάμενα μέσα πυρόσβεσης τοπικής εμβέλειας δίνει εντολή για την άμεση απογείωση αυτών ενημερώνοντας το Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.

δ. Διευθύνει με βαθμοφόρο της το πυροσβεστικό έργο, ενώ ενημερώνει το Νομάρχη και το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για το συμβάν.

ε. Σε περιπτώσεις που παρευρίσκεται στο συμβάν ο Νομάρχης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κινητοποιούν τις ανάλογες δυνάμεις, που δύνανται να συμβάλουν στη δασοπυρόσβεση και τις οποίες θέτουν υπό το Συντονιστή του Πυροσβεστικού Έργου (Ν.2344/95).

στ. Εφ' όσον απαιτείται, προβαίνει στις κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.998/79 περί "επίταξης μέσων και προσωπικού" ενέργειες, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ζ. Εφ' όσον απαιτείται, ζητά από το Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./ Σ.Κ.Ε.Δ. την αποστολή αριθμού και τύπου εναέριων μέσων πυρόσβεσης ή αερομεταφερόμενης δύναμης ή και τα δύο καθώς επίσης ενημερώνει τις κατά τόπους Λιμενικές Υπηρεσίες για το χώρο και το χρόνο επιχειρήσεων υδροληψίας των εναέριων μέσων, εφόσον υπάρχει σχετική ενημέρωση, προς παροχή τυχόν βοήθειας προς αυτά και πρόληψη ατυχημάτων.

9. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία που στη περιοχή ευθύνης της έλαβε χώρα πυρκαγιά, μετά την οριστική κατάσβεση της είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη της καμένης έκτασης από κινδύνους αναζωπύρωσης και μέχρι την οριστική αποτροπή του κινδύνου αυτού.

10. Ειδοποιεί εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, την οικεία κατά τόπο Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ως και τις αρμόδιες κατά τόπο Δασικές Υπηρεσίες για όλες τις πυρκαγιές καθώς και για την καείσα έκταση σε κάθε πυρκαγιά, προκειμένου να ενεργήσουν σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.998/1979.

11. Συμμετέχει με πυροσβεστικό προσωπικό στη συγκρότηση μικτών εποχούμενων περιπόλων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 της 17961 Φ. 109.1/4 Ιουνίου 1998 Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

1. Σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε εξέλιξη συμμετέχει με την εφαρμογή μέτρων τροχαίας για τη διευκόλυνση της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων και των οχημάτων άλλων φορέων, που εμπλέκονται στην καταστολή. Επίσης εκτρέπει τη ροή κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων μέσω άλλων οδών, προς αποφυγή εγκλωβισμού αυτών στην πυρκαγιά.
2. Προληπτικά λαμβάνει μέτρα για την απαγόρευση της κίνησης ή τον περιορισμό της σε συμπλέγματα δασών, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή με αίτημα του Συντονιστικού Κέντρου, κυρίως κατά τις επικίνδυνες ημέρες και ώρες.
3. Συνεργάζεται με τους λοιπούς Φορείς δασοπυρόσβεσης και βοηθά στην εκκένωση περιοχών, όταν αποφασισθεί το μέτρο αυτό.
4. Ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στον τόπο της πυρκαγιάς φροντίζει, να έρχεται σε επαφή με το Συντονιστή του έργου της καταστολής και συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο, για παροχή κάθε άλλης συνδρομής.
5. Διαβιβάζει στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία κάθε πληροφορία, που έχει στη διάθεση της και αφορά την εξιχνίαση εμπρησμού δάσους.
6. Συμμετέχει με αστυνομικό προσωπικό στη συγκρότηση μικτών εποχούμενων περιπόλων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 της 17961 Φ. 109.1/4 Ιουνίου 1998 Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
 

ΑΡΘΡΟ 5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Α') ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Είναι αρμόδια για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων διαπαιδαγώγησης και ενημέρωσης του κοινού επί των αντικειμένων πρόληψης.
2. Συνεργάζεται με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού' Σώματος για την κατάρτιση των πυροσβεστικών κανονισμών και διατάξεων, που εκδίδονται με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Σώμα για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων πυρκαγιών και την αποστολή τους στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Συμμετέχει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με στελέχη της, εκ του Δασολογικού προσωπικού, στη στελέχωση Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ. σε 24ωρη βάση.
Β') ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εποπτεύουν και καθοδηγούν τις νομαρχιακού επιπέδου δασικές υπηρεσίες για τη σωστή εφαρμογή των κατευθύνσεων και οδηγιών του Υπουργείου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

2. Μεριμνούν για την έγκαιρη συλλογή και υποβολή προς την κεντρική υπηρεσία των στατιστικών δεδομένων των πυρκαγιών ανά πυρκαγιά και συγκεντρωτικά ανά 15νθήμερο και ετήσια, στο τέλος του έτους.

3. Είναι υπεύθυνες για την έγκαιρη έκδοση από το αρμόδιο όργανο των αναδασωτικών πράξεων.

4. Επιμελούνται για την έγκαιρη κατάρτιση και μεριμνούν για την έγκριση των αναγκαίων μελετών για την αποκατάσταση των βλαβών του δάσους από την πυρκαγιά.

Γ) ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Καταρτίζουν και υποβάλλουν προς έγκριση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο προκειμένου να αποφασίσει για έργα αντιπυρικής προστασίας, λαμβάνει υπόψη και τη γνώμη του Διοικητή της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία παρέχεται μετά από συνεργασία των δύο υπηρεσιών.

2. Αμέσως μετά την υποβολή των στοιχείων της κάθε πυρκαγιάς από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία για τη συμπλήρωση του στατιστικού δελτίου, το οποίο και αποστέλλουν στη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας εντός προθεσμίας 20 ημερών από την έκρηξη της πυρκαγιάς.

3. Συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη έκδοση της αναδασωτικής πράξης και των απαγορευτικών διατάξεων βοσκής και μεριμνούν για την προστασία, αποκατάσταση και ανάπτυξη των καμένων δασών.

4. Διαθέτουν υπαλλήλους εκ του Δασολογικού και Δασοπονικού κλάδου για τη συμμετοχή τους στο Σ.Τ.Ο., όταν αυτό συγκαλείται και λειτουργεί.

5. Παραδίδουν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες χάρτες, που εμφανίζουν τα δάση κατά δασοπονικό είδος, τους δρόμους, τα σημεία υδροληψίας και γενικά την υπάρχουσα υποδομή, που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατά το δίμηνο Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου κάθε έτους οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ζητούν από τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες την ενημέρωση των χαρτών με τα νέα έργα που τυχόν προστέθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) έχει την ευθύνη εφαρμογής του Ν. 2344/95,και των εκτελεστικών αυτού Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

2. Εκδίδει προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Ο.Τ.Α, εγκύκλιες οδηγίες για τη λήψη μέτρων και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας αυτών που αφορούν την πρόληψη υπαίθριων πυρκαγιών.

3. Στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (Σ.Ν.Ο.) εξετάζονται και τα εξής επιμέρους θέματα:

α. Γίνεται απολογισμός των αποτελεσμάτων της προηγούμενης αντιπυρικής περιόδου και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

β. Εντοπίζονται τυχόν προβλήματα στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων Φορέων και Υπηρεσιών.

γ. Παίρνονται αποφάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού καταστολής και την καλύτερη οργάνωση της πρόληψης των πυρκαγιών δασών.

4. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κάθε χρόνο και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου:

α. Καταγράφουν όλα τα μηχανήματα, που έχουν στη διάθεση τους.

β. Εντέλλονται τους Ο.Τ.Α., να καταγράφουν τους σκουπιδότοπους της περιοχής τους και να λάβουν μέτρα ασφαλούς λειτουργίας τους καθώς και να καθαρίζουν τα περιαστικά δάση και τις ευαίσθητες περιοχές δικαιοδοσίας τους.

γ. Εντέλλονται τους Ο.Τ.Α., σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως συγκροτούν και οργανώνουν ομάδες πολιτών για την παροχή συνδρομής στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών της περιοχής τους.

δ. Πραγματοποιούν ασκήσεις αντιπυρικής προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

ε. Ελέγχουν τη συνεχή λειτουργία των γραφείων-τμη-μάτων της Πολιτικής Προστασίας στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

στ. Μεριμνούν όπως, δια των οικείων φορέων ύδρευσης, πυκνωθεί το δίκτυο κρουνών υδροληψίας των πυροσβεστικών οχημάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται συσκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό την έκδοση διαταγών για την υλοποίηση των εξής:

1. Διάθεση, διασπορά και ετοιμότητα των εναέριων και επίγειων μέσω. ανάλογα με τη διαθεσιμότητα καθώς και λοιπές λεπτομέρειες του έργου, που έχει συμφωνηθεί να εκτελεστεί, κατά τις συσκέψεις του άρθρου 2 από τις Ένοπλες Δυνάμεις, για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης.

2. Διάθεση ελικοπτέρων, μετά από έγκριση του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου, για το συντονισμό του έργου της κατάσβεσης σε σοβαρές δασικές πυρκαγιές και την οργάνωση της εναέριας επιτήρησης καθώς επίσης και συμμετοχή με μέσα και προσωπικό του Γ.Ε.ΕΘ.Α. στην οργάνωση και λειτουργία των μικτών εποχούμενων περιπόλων καθώς και τη διάθεση κατάλληλου πλοίου για μεταφορά πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού σε νησιά, προς ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς.

3. Τη μείωση κατά το δυνατό των εκτελούμενων βολών κατά τη θερινή περίοδο και σε συνεργασία με το Σ. Ε. Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ. την αναβολή τους κατά τις επικίνδυνες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται η αρμόδια τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

4. Καθαρισμό της βλάστησης εντός και πέριξ στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

5. Διάθεση Αξιωματικών για τη στελέχωση του Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ. κατά την αντιπυρική περίοδο.

6. Έκδοση πάγιας διαταγής για τη συμμετοχή του επικεφαλής Αξιωματικού στο Σ.Τ.Ο, στην περίπτωση που διατίθενται μέσα και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

7. Η Ε.Μ.Υ. παρέχει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου καθημερινές μετεωρολογικές προγνώσεις στο

Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ. και εκδίδει ειδικά δελτία καιρού, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Επίσης παρέχει ετήσια μετεωρολογικά και λοιπά σχετικά στοιχεία όταν της ζητηθούν.

8. Δια των αρμοδίων επιτελείων του οργανώνει ασκήσεις διαβίωσης Στρατιωτικών Τμημάτων σε ευπαθείς δασικές περιοχές με σκοπό και τη φύλαξη τους.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεών του, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Επιστημών, Δημόσιας Τάξης, Γεωργίας και Μακεδονίας Θράκης για τη λήψη ειδικών μέτρων πυροπροστασίας του Αγίου Όρους. Διατυπώνει αιτήματα για διακρατική βοήθεια σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανισμού πυρόσβεσης στα σύνορα της χώρας (άδεια προσέγγισης των πυροσβεστικών αεροσκαφών, υδροληψία, κ.λ.π).

2. Το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος μεριμνά για τη μετάδοση κατάλληλων μηνυμάτων, σχετικά με την πυρασφάλεια -πυροπροστασία και ειδικότερα συνδράμει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του στην ενημέρωση του πληθυσμού για το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών.

3. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας διαθέτει ασθενοφόρα οχήματα σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από το Σ.Τ.Ο. Επίσης, ως Αρχή που χορηγεί άδειες λειτουργίας κατασκηνώσεων, είναι υπεύθυνο για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας, τη χορήγηση των απαραιτήτων βεβαιώσεων και την ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε κατασκηνώσεις εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων.

4. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών πραγματοποιεί έγκαιρα δια των αρμοδίων οργάνων του, τους απαραίτητους καθαρισμούς εντός και πλησίον αρχαιολογικών χώρων και είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας εντός αρχαιολογικών χώρων, όπου αυτό είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί.

5. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καταρτίζει σχέδια εκκενώσεως των κατασκηνώσεων εποπτείας του, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, εκδίδει βιβλία ή φυλλάδια περιβαλλοντικού περιεχομένου και οργανώνει προγράμματα ενημέρωσης σχετικά με το πρόβλημα των πυρκαγιών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

6. Το Υπουργείο Αιγαίου, σε συνεργασία με το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μεριμνά για την παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, στα κλιμάκια των εναέριων μέσων που σταθμεύουν στα νησιά του Αιγαίου και για την ενημέρωση και συμμετοχή του πληθυσμού στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή ευθύνης του. Επίσης ενεργοποιεί τους Ο.Τ.Α, για ουσιαστική συμμετοχή τους στην πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών.

7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εκτελεί τα απαραίτητα έργα πρόληψης πυρκαγιών στα πρανή του οδικού δικτύου που εποπτεύει και κοινοποιεί στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος κάθε χρόνο πίνακα των μηχανικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών και όταν χρειαστεί τα διαθέτει για το σκοπό αυτό. Επίσης μεριμνά όπως η Ε.Υ.Δ.Α.Π. πυκνώσει το δίκτυο κρουνών υδροληψίας των πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή ευθύνης της.

8.Το Υπουργείο Ανάπτυξης μεριμνά για τους Οργανισμούς που είναι υπό την εποπτεία του ως εξής:

α. Η Δ.Ε.Η. σχεδιάζει και υλοποιεί τα απαραίτητα έργα και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα στο δίκτυο διανομής, έτσι ώστε να περιορισθούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας αυτού. Για την υλοποίηση τέτοιων μέτρων συνεργάζεται με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας. Επίσης γνωστοποιεί στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος πίνακες με το διαθέσιμο μηχανολογικό εξοπλισμό της, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καταστολή των πυρκαγιών και διαθέτει αυτόν, όταν κριθεί απαραίτητο.

β. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού με τα περιφερειακά γραφεία αυτού καταβαλει κάθε προσπάθεια στον τομέα της ενημέρωσης του πληθυσμού και κυρίως των ξένων επισκεπτών στις κρίσιμες περιοχές (νησιά, παράκτιες περιοχές κλπ).

9. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μεριμνά για τους Οργανισμούς και τις Υπηρεσίες που είναι υπό την εποπτεία του ως εξής:

α. Ο Ο.Τ.Ε. φροντίζει για την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων προς τα περιφερειακά γραφεία αυτού, ώστε να γίνεται άμεση αποκατάσταση των επικοινωνιών μετά από πυρκαγιές και συνεργάζεται με το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για τη βελτίωση των ασυρμάτων και ενσύρματων επικοινωνιών.

β. Ο Ο.Σ.Ε. εφαρμόζει πρόγραμμα καθαρισμού της βλάστησης και φύτευσης σχετικά δύσφλεκτων δασοπονι-κών ειδών στις εκτάσεις κατά μήκος και σε εύλογη απόσταση εκατέρωθεν του άξονα σιδηροτροχιών σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Δασικής Υπηρεσίας. Επίσης ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ώστε να αποφεύγεται το πέταγμα αναμμένων τσιγάρων.

γ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκδίδει σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή των πολιτικών αεροπορικών εταιριών στην έγκαιρη αναγγελία των πυρκαγιών μέσω των πύργων ελέγχου των Αεροδρομίων, καθώς επίσης και για την παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων στα εναέρια μέσα, που εμπλέκονται στον αντιπυρικό αγώνα, από πολιτικά αεροδρόμια (διευκολύνσεις από/προσγείωσης, ανεφοδιασμό κλπ).

10. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διαθέτει, μετά από συνεννόηση με το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, μέσα για εναέρια επιτήρηση, σύμφωνα με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Τα μέσα αυτά θα εντάσσονται στο πρόγραμμα Εναέριας Επιτήρησης Δασικών Εκτάσεων Λεκανοπεδίου Αττικής, που θα εκπονείται από το Γ. Ε.Α. Επίσης διευκολύνει με τις Υπηρεσίες που εποπτεύει το έργο της υδροληψίας των αεροσκαφών και ελικοπτέρων, τη μετάβαση πυροσβεστικών οχημάτων και βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμου αεροσκαφών σε περιοχές που η μεταφορά αυτών πρέπει να πραγματοποιηθεί με πλοία και συνδράμει, μετά από συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στις ενέργειες διάσωσης αναγκαστικά προσθαλασσομένου (λόγω βλάβης) πυροσβεστικού αεροσκάφους.

11. Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμοί και Επιχειρήσεις, που διαθέτουν οχήματα με περιστρεφόμενους προβολείς οροφής καθώς και υδροφόρα οχήματα, συμμετέχουν δι' αυτών σε οργανούμενες από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις περιπολίες οχημάτων πέριξ και εντός ευαίσθητων περιαστικών δασών σε επικίνδυνες για έναρξη πυρκαγιάς ημέρες του θέρους.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 1999

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                   ΕΘΝΙΚΗΣ   ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΠ. -                     Αθ. ΤΣΟΧΑΤ20Π ΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             ΥΦΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ν1Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ                             ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                  ΥΦΥΠ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣΜΙΧ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ