ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Για τον τεχνικά και οικονομικά άρτιο σχεδιασμό συστημάτων με καταιονητήρες είναι απαραίτητη η πλήρης γνώση, σε έκταση και βάθος του αντικειμένου. Στο κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να ταξινομηθούν οι υποδείξεις και παραδοχές, οι σχετικές προς τα συστήματα με καταιονητήρες, κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η επιλογή του κατάλληλου συστήματος για κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου, να αναπτύσσεται ορθολογικά το σύστημα και να υπολογίζονται με σαφήνεια τα διάφορα στοιχεία του.
Βέβαια, για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των συστημάτων, πρέπει να αναζητούνται συμπληρωματικές πληροφορίες και στα άλλα κεφάλαια της παρούσας Τεχνικής Οδηγίας.
Στην επόμενη σελίδα δίνεται ο Πίνακας 3/1, στον οποίο παραπέμπουν συχνά τα διάφορα άρθρα, κυρίως αυτού του κεφαλαίου.
Στον Πίνακα αυτόν δίνονται συγκεντρωμένα στοιχεία που αφορούν στην πυκνότητα καταιόνησης, στην επιφάνεια καταιόνησης και στα αντίστοιχα μέγιστα ύψη στοιβάγματος-με προστασία μόνο από την οροφή-για τις τρεις κατηγορίες κινδύνου. Η κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου χαρακτηρίζεται :
α) από τις συντελούμενες παραγωγικές διαδικασίες,
β) από ελεύθερο στοίβαγμα (χύμα) υλικών και προϊόντων και
γ) από στοίβαγμα σε ράφια ή παλέτες.
Σημειώσεις σχετικές με τον επόμενο Πίνακα 3/1
(1) Σε μικρά υπόστεγα γίνεται προστασία κατά ζώνες με σύστημα κατακλυσμού. Η πυκνότητα καταιόνησης των 7.5 mrn/min είναι η ελάχιστη απαιτούμενη.
Η προστασία μεγάλων υπόστεγων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερο, κατά περίπτωση, τρόπο.
(2) Στους χώρους αυτού του κινδύνου, όπου αποθηκεύονται ή διακινούνται διαλυτικά ή άλλα εύφλεκτα υγρά, θα γίνεται συμπληρωματική προστασία με ακροφύσια ψεκασμού μεγάλης ή μέσης ταχύτητας (ότι αρμόζει στην περίπτωση).
(3) Σε κάθε κτίριο απαιτείται προστασία με σύστημα ολικού κατακλυσμού.

 

3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ταξινόμηση των κτιρίων ή/και τμημάτων τους σε κατηγορίες κινδύνου και στις υποδιαιρέσεις τους επιτρέπει, με αντικειμενικά κριτήρια, την μονοσήμαντη επιλογή του κατάλληλου συστήματος με καταιονητήρες.
Ηδη στο άρθρο 1.4 έχει γίνει μία πρώτη αναφορά στις κατηγορίες κινδύνου.
Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις κατηγορίες κινδύνου και τις υποδιαιρέσεις τους.
Κατηγορία ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου.
Τα συστήματα με καταιονητήρες, αυτής της κατηγορίας, σχεδιάζονται για να παρέχουν πυκνότητα καταιόνησης 2.25 mm/min από τους καταιονητήρες που βρίσκονται στις δυσμενέστερες θέσεις, με ταυτόχρονη λειτουργία δεδομένου αριθμού καταιονητήρων.
Οι σωληνώσεις και οι απαιτήσεις παροχής/πίεσης, στα συστήματα ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου, δεν εξασφαλίζουν επαρκή πυκνότητα καταιόνησης, όταν λειτουργήσουν ταυτόχρονα περισσότεροι από 4 καταιονητήρες.  Γι'αυτό συνιστάται, όταν το εμβαδόν ενός χώρου υπερβαίνει τα 120 m!, η προστασία να αντιστοιχεί σε ΣΥΝΗΘΗ κίνδυνο Ομάδας Ι.
- Κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου.
Τα κτίρια που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία χωρίζονται σε τέσσερες ομάδες - ομάδα Ι, ομάδα II, ομάδα III, ομάδα IV ειδική -ανάλογα με το πλήθος των καταιονητήρων που αναμένεται να ελέγξουν και κατασβέσουν πυρκαγιά αυτής της κατηγορίας κινδύνου (δες άρθρο 3.Α).
Οι χώροι, της κατηγορίας ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου, στους οποίους στοιβάζονται υλικά (ο όρος "στοιβάζονται" σημαίνει αποθηκεύονται ή παροδικά αποτίθενται υλικά, κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας), διαιρούνται σε τέσσερα είδη - Είδος Ι, Είδος II, Είδος III, Είδος IV - αντίστοιχα προς το είδος του υλικού και της συσκευασίας. Η ίδια διαίρεση γίνεται και στους αποθηκευτικούς χώρους της κατηγορίας ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου.
Σε αυτή την κατηγορία τα επιτρεπόμενα ανώτατα ύψη στοιβάγματος ανά είδος είναι τα εξής :  Είδος Ι    Είδος II    Είδος III   Είδος IV
                                                                                                                                     4.0 m      3.0 m       2.1m        1.2m
Εάν το ύψος του στοιβάγματος είναι μεγαλύτερο, ο χώρος μετατάσσεται στην επόμενη κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου.
- Κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται :
α) βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, τα οποία στεγάζουν διακίνηση, επεξεργασία και αποθήκευση ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ υλικών ή συνήθων καυστών υλικών, από τα οποία είναι πιθανόν να ξεκινήσει μία γρήγορα εξελισσόμενη και έντονη στα αρχικά της στάδια πυρκαγιά και
β) αποθηκευτικοί χώροι, στους οποίους τα ύψη στοιβάγματος ξεπερνούν τα όρια του αμέσως προηγούμενου πίνακα για την κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου.

Και αυτή η κατηγορία διαιρείται σε τέσσερα είδη - Είδος Ι, Είδος II, Είδος III, Είδος IV - αντίστοιχα προς το είδος του υλικού και της συσκευασίας.
Διακρίνονται τα ακόλουθα είδη στοιβάγματος :

Ελεύθερο (χύμα) στοίβαγμα
Καταυτόν τον τρόπο στοιβάγματος (π.χ. σάκων, υλικών, χύμα κιβωτίων) δεν σχηματίζονται διαμπερείς ενδιάμεσοι κενοί χώροι, εκτός από τα διάκενα, στην περίπτωση παλετών.
Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση καταιονητήρων σε ενδιάμεσα επίπεδα.
Η προστασία επιτυγχάνεται μόνο από καταιονητήρες  noυ τοποθετούνται στην οροφή.
Η πυκνότητα καταιόνησης, η πιθανή επιφάνεια καταιόνησης και το ύψος στοιβάγματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 3/1

Στοίβαγμα σε ράφια/ικριώματα
Πρόκειται. για σταθερά και κινητά ικριώματα, που χρησιμοποιούνται για την υποδοχή των αποθηκευμένων υλικών.
Σε αυτά είναι δυνατή συνήθως η τοποθέτηση καταιονητήρων σε ενδιάμεσα επίπεδα.
Θα πρέπει να τοποθετούνται καταιονητήρες σε ενδιάμεσα επίπεδα κάτω από ράφια πλήρη ή με διάκενα, συμφωνά με το άρθρο 3.2
Οπου δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση καταιονητήρων σε ενδιάμεσα επίπεδα, οι καταιονητήρες στην οροφή πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τον Πίνακα 3/1.
Μπορεί να απαιτηθεί η τοποθέτηση, μεταξύ των ραφιών, άκαυστων διαφραγμάτων, που εκτείνονται τουλάχιστο τόσο όσο και τα στοιβαγμένα υλικά. Η οριζόντια επιφάνεια κάθε τμήματος αποθήεκυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της πιθανής επιφάνειας καταιόνησης και πρέπει να περιβάλλεται από διάδρομο πλάτους τουλάχιστο 2.5 m.

Στοίβαγμα σε κινητούς υποδοχείς
Τα στοιβαγμένα υλικά βρίσκονται πάνω ή μέσα σε υποδοχείς (π.χ. παλέτες, κιβώτια), οι οποίοι, λόγω της κατασκευής τους, μπορούν να στοιβάζονται χωρίς να είναι απαραίτητα ικριώματα ή ράφια. Η τοποθέτηση καταιονητήρων σε ενδιάμεσα επίπεδα δεν είναι δυνατή.
α) Κατά την αποθήκευση με ύψος στοιβάγματος μιας παλέτας και εφόσον δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των καταιονητήρων και των αττοθηκευομένων υλικών, μπορεί να προβλέπεται προστασία σύμφωνα με τον Πίνακα 3/1, για ελεύθερο (χύμα) στοίβαγμα.
β) Κατά την αποθήκευση με ύψος στοιβάγματος πάνω από μία παλέτα, οι καταιονητήρες στην οροφή πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τον Πίνακα 3/1, για στοίβαγμα σε ράφια/ικριώματα κ.λπ. Η οριζόντια επιφάνεια κάθε τμήματος αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της πιθανής επιφάνειας καταιόνησης και πρέπει να περιβάλετε από διάδρομο πλάτους τουλάχιστο 2.5m.

3 . 2 ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ι Οι χώροι, στους οποίους στοιβάζονται υλικά σε Ύψη μικρότερα από  4.0 m, 3.0 m, 2.1 m και 1.2 m, για τα Είδη Ι, II, III και IV  αντίστοιχα, κατατάσσονται στην κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κίνδυνου.
Οι χώροι, στους οποίους τα Ύψη στοιβάγματος είναι μεγαλύτερα από τα προηγούμενα, κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κίνδυνου,
Όταν η προστασία με καταιονητήρες γίνεται μόνον από την οροφή, τα μέγιστα επιτρεπόμενα Ύψη ελευθέρου (χύμα) στοιβάγματος είναι · 7.6 m, 7.5 m, 7.7 m, και 4.4 m ανά Είδος. Για στοίβαγμα σε  ράφια/ικριώματα και κινητούς υποδοχείς τα μέγιστα Ύψη ανά Είδος είναι 7.6 m, 5.9 m, και 3.0 m. Τα ύψη αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 3/1.
Εάν τα Ύψη στοιβάγματος είναι μεγαλύτερα από τα προηγούμενα όρια πρέπει να τοποθετούνται καταιονητήρες και σε ενδιάμεσα επίπεδα. Εκτός από την αυξημένη αποτελεσματικότητα της προστασίας μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να γίνουν σημαντικές οικονομίες σε πίεση, παροχή και χωρητικότητα αποθήκης νερού.

3.2.1 Θέση καταιονητήρων στα ενδιάμεσα επίπεδα προστασίας
Για τον καθορισμό των χρησιμοποιούμενων όρων δες το Σχήμα 3.2.1/δ Ι
Είδος στοιβαζόμενων υλικών Ι ή II. Θα τοποθετηθούν  καταιονητήρες τουλάχιστον :
α) σε κάθε δεύτερο ράφι
β) σε κάθε δεύτερη συμβολή επιμηκών και εγκαρσίων διάκενων, μεταξύ παλετών και
γ) θα είναι έτσι τοποθετημένοι, ώστε η απόσταση μεταξύ w δίσκων εκτροπής και των υλικών, που είναι στοιβαγμένα ακριβώς κάτω από τους καταιονητήρες, να είναι 150 mm τουλάχιστον.
Οι καταιονητήρες πρέπει να τοποθετούνται εναλλάξ στα διαδοχικά ράφια.
Η οριζόντια απόσταση των καταιονητήρων, στο ίδιο ράφι, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.8 m (δες το Σχήμα 3.2.1/α).
Είδος στοιβαζόμενων υλικών III (ή Είδη Ι και II ανακατεμένα μ£ III). Θα τοποθετηθούν καταιονητήρες τουλάχιστον : α) ' σε κάθε δεύτερο ράφι) σε κάθε δεύτερη συμβολή επιμηκών και εγκαρσίων διάκενων, μεταξύ παλετών και
V) θα είναι έτσι τοποθετημένοι, ώστε η απόσταση μεταξύ των δίσκων εκτροπής και των υλικών, που eCvai στοιβαγμένα ακριβώς κάτω από τους καταιονητήρες, να είναι 150 mm τουλάχιστον.
Η οριζόντια απόσταση των καταιονητήρων, στο ίδιο ράφι, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1.4 m (δες το Σχήμα 3.2.1/β).
Είδος στοιβαζόμενων υλικών IV (ή Είδη Ι, II και III ανακατεμένα με IV). Θα τοποθετηθούν καταιονητήρες τουλάχιστον :
α) σε κάθε ράφι
β) σε κάθε δεύτερη συμβολή επιμηκών και εγκαρσίων διάκενων, μεταξύ παλετών και
γ) θα είναι έτσι τοποθετημένοι, ώστε η απόσταση μεταξύ των δίσκων εκτροπής και των υλικών, που είναι στοιβαγμένα ακριβώς κάτω από τους καταιονητήρες, να είναι 150 mm τουλάχιστον.
Οι καταιονητήρες πρέπει να τοποθετούνται εναλλάξ στα διαδοχικά ράφια.
Η οριζόντια απόσταση των καταιονητήρων, στο ίδιο ράφι, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.6 m (δες το Σχήμα 3.2.1/γ).
Οι καταιονητήρες μπορούν να τοποθετούνται όπως αναλύεται προηγουμένως, εάν το πλάτος των ραφιών δεν είναι μεγαλύτερο από 3.2 m (δηλαδή ράφι που επιτρέπει προσπέλαση 1.6 m από κάθε πλευρά) και προβλέπεται μια σειρά καταιονητήρων, τοποθετημένων αξονικά κατά μήκος των ραφιών. Οταν το πλάτος των ραφιών είναι μεγαλύτερο αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.4 m, απαιτούνται δύο σειρές καταιονητήρων. Ράφια με πλάτος μεγαλύτερο από 6.4 m απαιτούν ειδική αντιμετώπιση.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση κάποιο ράφι ή στοιχείο του ικριώματος εμποδίζει σημαντικά την διανομή νερού από τους καταιονητήρες, θα προβλέπονται πρόσθετοι καταιονητήρες, οι οποίοι θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό παροχής.
Η κατακόρυφη απόσταση των επιπέδων, στα οποία τοποθετούνται οι καταιονητήρες των ραφιών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.5 m στην περίπτωση του Είδους Ι, II και III και τα 2.3 m στην περίπτωση του Είδους IV. Η κατακόρυφη απόσταση μπορεί να αυξηθεί σε 5.Ο m όταν στοιβάζονται σε παλέττες άκαυστα υλικά, χωρίς καυστή συσκευασία. Το ύψος στοιβάγματος επάνω από το ψηλότερο ενδιάμεσο επίπεδο προστασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.5 m στην περίπτωση του Είδος Ι, II, και III και τα 2.3 m στην περίπτωση του Είδους IV.
Εάν οι καταιονητήρες της οροφής απέχουν όχι περισσότερο από 3.0 m από την κορυφή των στοιβαγμένων υλικών, θα μπορούσαν να καταργηθούν οι καταιονητήρες του ψηλότερου ενδιάμεσου επίπεδου, εφόσον αυτό θα βρισκόταν επάνω από την κορυφή των στοιβαγμένων υλικών, όπως π.χ. στο Σχήμα 3.2.1
Οι καταιονητήρες της οροφής μπορεί να είναι υψηλής θερμοκρασίας, εάν χρησιμοποιούνται καταιονητήρες ονομαστικής θερμοκρασίας 68/74°C στα ενδιάμεσα επίπεδα προστασίας.
Κάθε καταιονητήρας ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας θα φέρει, μεταλλικό προστατευτικό δίσκο ελάχιστης διαμέτρου 75 m, τοποθετημένο ακριβώς επάνω από τον καταιονητήρα. Στην περίπτωση καταιονητήρα όρθιας θέσης .ο προστατευτικός δίσκος δεν θα συνδέεται με τον δίσκο εκτροπής του καταιονητήρα. Τυχόν βραχίονας στήριξης του προστατευτικού δίσκου θα πρέπει να αποτελεί ελάχιστο εμπόδιο στην διανομή του νερού.
Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την προστασία σωληνώσεων και 1 καταιονητήρων από μηχανική ζημιά.
Συνιστάται έντονα να μην εγκαθίστανται εναλλασσόμενα ή στεγνά ; συστήματα για προστασία με ενδιάμεσα επίπεδα ή οροφής. !
Όταν δεν θερμαίνεται το κτίριο θα δίνει οδηγίες η αρμόδια αρχή.

3.2.2 Απαιτήσεις σε νερά
Οι απαιτήσεις πίεσης και παροχής νερού των καταιονητήρων των ενδιάμεσων επιπέδων θα υπολογισθούν, θεωρώντας ότι ο υδραυλικά mo απομακρυσμένος καταιονητήρας λειτουργεί με πίεση όχι μικρότερη από 2 bar, όταν λειτουργούν 3 καταιονητήρες σε κάθε προστατευόμενο ράφι., για τα Είδη στοιβαζόμενων υλικών Ι, II και III. Στην περίπτωση του Είδους IV, πρέπει να θεωρείται ότι λειτορυγουν 2 καταιονητήρες σε κάθε ράφι. Οταν οι διάδρομοι, ανάμεσα στα ράφια, έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 2.4 m πρέπει να θεωρείται ότι λειτουργούν οι καταιονητήρες μιας στήλης ραφιών. Οταν το πλάτος των διαδρόμων είναι 1.2 m έως 2.4 m πρέπει να θεωρείται ότι λειτουργούν οι καταιονητήρες δύο στηλών ραφιών και όταν το πλάτος είναι μικρότερο από 1,2 m πρέπει να θεωρούνται τρεις στήλες ραφιών.
Σε κάθε επίπεδο προστασίας ουδέποτε θα θεωρηθεί ότι λειτουργούν περισσότερες από τρεις σειρές καταιονητήρων.
Η πυκνότητα καταιόνησης των καταιονητήρων οροφής θα είναι τουλάχιστον 7.5 mm/min, σε θεωρούμενη επιφάνεια καταιόνησης 260m2.
Οι καταιονητήρες των ενδιαμέσων επιπέδων θα τροφοδοτούνται από χωριστό σταθμό ελέγχου. Οταν είναι εγκατεστημένοι όχι περισσότεροι από 50 καταιονητήρες ενδιαμέσων επιπέδων, θα μπορούσαν να συνδεθούν προς το δίκτυο των καταιονητήρων οροφής, αφού όμως προηγθηθεί έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Τσ χαρακτηριστικά της υδροδότησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να επιτρέπουν την ταυτόχρονη παροχή στους καταιονητήρες οροφής και ενδιάμεσων επιπέδων τόσο στην πιο απομακρυσμένη όσο και στην πλησιέστερη περιοχή λειτουργίας. Η ποσότητα του διαθέσιμου νερού πρέπει να είναι αρκετή ώστε να τροφοδοτούνται ταυτόχρονα οι καταιονητήρες της οροφής και των ενδιάμεσων επιπέδων, όπως ττροκύπτει από την τομή' της καμπύλης της αντλίας με την καμπύλη ζήτησης, για την υδραυλικά πλησιέστερη περιοχή, επί 90 πρώτα λεπτά. Συνεπώς θα απαιτηθεί πλήρης υδραυλικός υπολογισμός για το σύστημα οροφής και ενδιαμέσων επιπέδων, τόσο για την πιο απομακρυσμένη υδραυλικά, όσο και για την πλησιέστερη περιοχή Λειτουργίας.
Οταν είναι αδύνατη η προστασία με ενδιάμεσα επίπεδα θα γίνεται ιδιαίτερη συνεννόηση με την Αρμόδια Αρχή.

3.3 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΗΣ

Η πυκνότητα καταιόνησης συστήματος με καταιονητήρες μετριέται σε mm/min και καθορίζεται σε αντιστοιχία με την κατηγορία κινδύνου και άλλες ειδικές συνθήκες (είδος στοιβάγματος,ύψος στοιβάγματος).
Κατηγορία ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου.
Η πυκνότητα καταιόνησης των συστημάτων, που καλύπτουν χώρους αυτής της κατηγορίας, είναι 2.25 mra/min και προέρχεται από δεδομένο αριθμό καταιονητήρων, που βρίσκονται σε δυσμενέστερες θέσεις (σύμφωνα με το άρθρο 3.4 όχι περισσότεροι από 4 καταιονητήρες).
Κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου.
Η πυκνότητα καταιόνησης των αντίστοιχων συστημάτων είναι 5 mm/min.
Το πλήθος των καταιονητήρων που λειτουργούν ταυτόχρονα καθορίζεται στο επόμενο άρθρο 3.4 και χαρακτηρίζει την ομάδα αυτής της κατηγορίας, στην οποία ανήκει ο χώρος.
Κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου
α) Κίνδυνοι από διαδικασίες.
Η πυκνότητα καταιόνησης κυμαίνεται από 7.5 mm/min μέχρι 15 mm/min. Στον Πίνακα 3/1 καθορίζονται οι πυκνότητες καταιόνησης για διάφορες περιπτώσεις.
β) Κίνδυνοι από στοίβαγμα μεγάλου ύψους.
Η πυκνότητα καταιόνησης κυμαίνεται από 7.5 mm/min μέχρι 30 mm/min και παρουσιάζεται επίσης στον Πίνακα 3/1.

3·4 ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Στην περίπτωση ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου, που αναμένεται να υπάρχουν σχετικά μικρές ποσότητες καυστών υλικών και αργή εξέλιξη πιθανής πυρκαγιάς. Θεωρείται ότι στην χειρότερη περίπτωση δεν θα λειτουργήσουν περισσότεροι από 4καταιονητήρες και το σύστημα σχεδιάζεται για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.
Η κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου, όπως προκύπτει από στατιστικές αναλύσεις και την κτηθείσα εμπειρία, μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τρεις κυρίες Ομάδες, με βάση το πλήθος των καταιονητήρων που αναμένεται να ελέγξουν και να κατασβέσουν μια πυρκαγιά της κατηγορίας, ως εξής :

Ομάδα Ι  6 κσταιονητήρες. Ομάδα II  12 καταιονητήρες. Ομάδα III  18 καταιονητήρες.

Σε όλες τις προηγούμενες Ομάδες ο σχεδιασμός του συστήματος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε, με το θεωρούμενο πλήθος καταιονητήρων σε λειτουργία, η μέση πυκνότητα καταιόνησης από όλους αυτούς του κατοαονητήρες να μη πέφτει κάτω από την τιμή σχεδιασμού 5 mm/min. Ακόμη για να δοθεί η δυνατότητα λειτoυpγtας περισσότερων καταιονητήρων, τα συστήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε η μέση πυκνότητα να μη πέφτει κάτω από 3.5 mm/min όταν λειτουργούν 12 καταιονητήρες για την Ομάδα Ι, 22 καταιονητήρες για την Ομάδα II και 30 καταιονητήρες για την Ομάδα III.
Υπάρχουν μερικές βιομηχανίες ή τμήματα βιομηχανιών, που υπάγονται στην κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου, στα οποία είναι πιθανόν να λειτουργήσουν περισσότεροι από 18 καταιονητήρες είτε εξ αιτίας διαδικασιών που είναι γνωστό ότι μπορούν να προκαλέσουν όχι έντονες άλλα άμεσης εξέλιξης πυρκαγιές είτε λόγω ασυνήθιστης διάταξης του εργοστασίου. Αυτές οι περιπτώσεςι υπάγονται σε μια συμπληρωματική Ομάδα, επέκταση της Ομάδας III, που ονομάζεται Ομάδα III (ειδική), και στην οποία αναμένεται να λειτουργήσουν 30 καταιονητήρες το πολύ, με πυκνότητα σχεδιασμού 5 mm/min.
Κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου
Το μέγιστο πλήθος καταιονητήρων που είναι πιθανόν να λειτουργήσουν εξαρτάται από την προβλεπόμενη σοβαρότητα της πυρκαγιάς και την πυκνότητα διάταξης του. Για να καθορισθούν λοιπόν η αναγκαία πίεση και παροχή που θα προκαλέσουν την πυκνότητα καταιόνησης σχεδιασμού σε μία περίπτωση ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου θεωρείται ότι είναι σωστότερο να γίνει αναφορά στην πιθανή "επιφάνεια ανάπτυξης της πυρκαγιάς" παρά στο πιθανό πλήθος καταιονητήρων που θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα.
Οι πιθανές "επιφάνειες ανάπτυξης πυρκαγιάς" θεωρείται ότι κυμαίνονται μεταξύ 260 και 300 m2 , στις οποίες αντιστοιχούν, στην χειρότερη περίπτωση 48 καταιονητήρες.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823