ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


3.5 ΜΕΓΕΘΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ

3.5.1 Μέγεθος καταιονητήρων, παροχή και καταλληλότητα κατά κατηγορία κινδύνου

Τα ονομαστικά μεγέθη των στομίων των καταιονητήρων και η καταλληλότητα για αντίστοιχες κατηγορίες κινδyνου φαίνονται στον επόμενο πίνακα.
Ονομαστικό μέγεθος                        10 mm                              15 mm                                   20 mm
Κατηγορία κινδύνου                    μόνο ΜΙΚΡΟΣ              ΣΥΝΗΘΗΣ και ΜΕΓΑΛΟΣ                 μόνο ΜΕΓΑΛΟΣ

Η παροχή των καταιονητήρων δίνεται από την σχέση Q = Κ.Ρ 1/2 όπου Q : παροχή σε 1/min
Ρ : πίεση σε bars (μανόμετρο)
Κ : συντελεστής που δίνεται στον επόμενο πίνακα

Ονομαστικό μέγεθος                      10 mm                                15 mm                                  20 mm

Συντελεστής Κ                               57+-5%                             80 + -5%                               115 +-5%
Για να αποφεύγεται σφάλμα εναλλαγής στην τοποθέτηση των καταιονητήρων, υπάρχει αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μετάξι) ονομαστικού μεγέθους (στομίου) και σπειρώματος σύνδεσης με τον σωλήνα.

Οι τύποι των καταιονητήρων, με τα αντίστοιχα μεγέθη στομίων, που είναι κατάλληλοι για διάφορες κατηγορίες κινδύνου παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 3.5.1/1.

Πίνακας   3.5.1/1
Κατηγορία   κινδύνου Τύπος   καταιονητήρα Ονομαστικό  μέγεθος
ΜΙΚΡΟΣ Ομπρέλας 10  mm
Πλευρικός 10  mm
ΣΥΝΗΘΗΣ Συμβατικός  
Ομπρέλας 15  mm
Πλευρικός  
ΜΕΓΑΛΟΣ Συμβατικός   (1) 15   mm  ή   20  mm
Ομπρέλας 15  mm ή  20  mm
ΜΕΓΑΛΟΣ    
Ψηλό στοίβαγμα    
ενδιάμεσοι   καταιονητήρες Συμβατικός 15  mm

Σημειώσεις : (1) Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καταιονητήρες ομπρέλας όπου υπάρχει μεταλλική φέρουσα κατασκευή ή καυστά υλικά σε οροφή επάνω από στοιβαγμένα υλικά μεγάλου ύψους, που προστατεύονται μόνο από καταιονητήρες οροφής.
(2) Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η χρησιμοποίηση καταιονητήρων με διαφοτερικό μέγεθος στομίου για την εξισορρόπηση του συστήματος καταιονητήρων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον μετά από σαφή επισήμανση και αποδοχή από την αρμόδια αρχή.

3.5.2 Διάταξη καταιονητήρων

Με τον όρο διάταξη καταιονητήρων εννοείται η μέγιστη επιφάνεια που καλύπτεται από κάθε καταιονητήρα και η μέγιστη απόσταση μεταξύ των καταιονητήρων. Η διάταξη των καταιονητήρων διαφοροποιείται στις διάφορες περιπτώσεις όπως αναλύεται στην συνέχεια.

Κατηγορία ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου.
Μέγιστη επιφάνεια που καλύπτεται από ένα καταιονητήρα
(1) Πλευρικός καταιονητήρας 16 m2
(2) Αλλοι καταιονητήρες 20 m2
Μέγιστη απόσταση μεταξύ καταιονητήρων του ίδιου κλάδου και μεταξύ κλάδων.
(1) Πλευρικοί καταιονητήρες
(2) Αλλοι καταιονητήρες 4,6 m
Σημείωση : Σε μερικά τμήματα κτιρίων ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου όττως σοφίτες, υπόγεια, λεβητοστάσια, κουζίνες, πλυντήρια, αποθήκες και εργαστήρια η μέγιστη κάλυψη περιορίζεται σε 9 m2 ανά καταιονητήρα και η μέγιστη απόσταση μεταξύ καταιονητήρων σε 3.7 m.

Κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου.
Μέγιστη επιφάνεια που καλύπτεται από ένα καταιονητήρα
(1) Πλευρικοί καταιονητήρες 9 m2
(2) Άλλοι καταιονητήρες 12 m2
Μέγιστη απόσταση μεταξύ καταιονητήρων του ίδιου κλάδου και μεταξύ κλάδων.
(1) Πλευρικοί καταιονητήρες
(2) Αλλοι καταιονητήρες
Οταν χρησιμοποιείται τυπική διάταξη 4 m
4.6 m μεταξύ καταιονητήρων
Οταν χρησιμοποιείται εναλλασόμενη στον ίδιο κλάδο διάταξη (δες Σχήμα 3.5.2/α) 4.0 m μεταξύ κλάδων
Σημείωση : Στην περίπτωση μύλων δημητριακών, ζωοτροφών, ρυζιού (εκτός από εκείνους που χρησιμοποιούν πνευματικό σύστημα διακίνησης) και studios ταινιών και παραγωγών τηλεόρασης, ΐ) μέγιστη επιφάνεια κάλυψης ανά καταιονητήρα είναι 9 m2 και ί| μέγιστη απόσταση μεταξύ καταιονητήρων περιορίζεται σε 3.0 m.

Κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου
Μέγιστη επιφάνεια που καλύπτεται από καταιονητήρα
Γενικά 9 m2
Σε ράφια στοιβάγματος (δες άρθρο 3.2).
Μέγιστη απόσταση μεταξύ καταιονητήρων του ίδιου κλάδου και μεταξύ κλάδων
Γενικά 3.7 m
Σε ράφια στοιβάγματος  2.5m
Σημείωση : (1) Οταν υπάρχουν περισσότερα επίπεδα προστασίας με καταιονητήρες στα ράφια, οι καταιονητήρες σε κάθε επίπεδο θα πρέπει να τοποθετούνται σε εναλλασσόμενη διάταξη, σε σχέση με τους καταιονητήρες του επάνω και του κάτω επιπέδου.
(2) Οταν δεν υπάρχουν δομικές προεξοχές κάτω από τους καταιονητήρες, που είναι πιθανόν να εμποδίσουν την εκτόξευση και όταν υπάρχει ελεύθερος χώρος 1.8 m κάτω από τους καταιονητήρες, κάτω αϊτό την οροφή, μπορεί να δοθεί ειδική άδεια για κάλυψη ανά καταιονητήρα 12m2, εφόσον υποβληθούν πλήρεις επεξηγήσεις. Επίσης θα μπορούσε να επιτραπεί κάλυψη 12 m2 από ένα καταιονητήρα όταν αλλαγή χρήσης επιβάλλει την μετάταξη από την κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ στην κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου. Οι κατάλληλες πιέσεις στο "σημείο 48 καταιονητήρων" για καλύψεις μεταξύ 9 m2 και 12 m2 δίνονται στου Πίνακες 4.3.3/1 και 4.3.3./2.

Σημείωση : Ειδικές απαιτήσεις για την διάταξη και τοποθέτηση των πλευρικών καταιονητήρων.
Οι πλευρικοί καταιονητήρες όπως ορίζονται στο άρθρο 5.1.1 προορίζονται γενικά για χρήση σε χώρους με ομαλές επίπεδες οροφές. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο στην οροφή και μέσα στην επιφάνεια του ορθογώνιου παραλληλογράμου με πλευρές 915 mm εκατέρωθεν του καταιονητήρα και 1.8 m κάθετα προς τον τοίχο. Δοκοί στην περίμετρο αυτού του παραλληλογράμμου δεν πρέπει να έχουν κρέμαση μεγαλύτερη από 102 mm. Δοκοί με κρέμαση μεγαλύτερη από 102 mm πρέπει να έχουν απόσταση από τους καταιονητήρες τουλάχιστον αυτή που δίνεται στον επόμενο πίνακα.
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει κάθε φάτνωμα να προστατεύεται ξεχωριστά.

Κρέμαση  δοκού Ελάχιστη  απόσταση δοκού  από
όχι μεγαλύτερη καται,ονητήρα  
από ram Κάθετα προς Παράλληλα  προς   τον
  τον  τοίχο   (m) τοίχο   (m)
100 1,8 1
125 2,1 1,2
150 2,4 1,4
175 2,7 1,6
200 3 1,8

Οι δίσκοι εκτροπής των πλευρικών καταιονητήρων θα πρέπει να απέχουν από την οροφή 102 μέχρι 152 mm. Οι άξονες των καταιονητήρων πρέπει να απέχουν από τον τοίχο 50 μέχρι 150 mm Μέγιστες αποστάσεις μεταξύ πλευρικών καταιονητήρων

 α) κατά μήκος των τοίχων
Συστήματα ΜΙΚΡΟΥ κίνδυνου 4.6 m
Συστήματα ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου 3.4m (μη πυράντοχες οροφές) 3.7 m (πυράντοχες οροφές)

 β) από πλευρικούς τοίχους
Συστήματα ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου 2.3 m Συστήματα ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου 1.8m
Αποστάσεις μεταξύ κλάδων με πλευρικούς καταιονητήρες. Σε χώρους με πλάτος μέχρι 3.7 m απαιτείται μόνο μια σειρά καταιονητήρων κατά μήκος του χώρου. Σε χώρους με πλάτος πάνω από 3.7 m και μέχρι 7.3 m θα πρέπει να προβλέπεται μια σειρά καταιονητήρων σε κάθε πλευρά, κατά μήκος του χώρου. Στην περίπτωση αυτή, σε χώρους μήκους πάνω από 9.1 m (ΜΙΚΡΟΣ κίνδυνος) ή 7.3 m (ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος) οι καταιονητήρες τοποθετούνται έτσι ώστε οι καταιονητήρες της μιας πλευράς να βρίσκονται απέναντι από το μέσον της απόστασης μεταξύ των καταιονητήρων της άλλης πλευράς. Σε χώρους πλάτους πάνω από 7.3 m απαιτούνται πρόσθετοι καταιονητήρες (συμβατικού τύπου, τύπου ομπρέλας, τύπου οροφής) στην οροφή.

3.5.3 Θέσεις καταιονητήρων

Γενικά
Η τοποθέτηση καταιονητήρων σε ύψη μέχρι 12 m από το δάπεδο θεωρείται ικανοποιητική. Για τοποθέτηση σε μεγαλύτερα ύψη πρέπει να δίνεται έγκριση της Αρμόδιας Αρχής.
Οι καταιονητήρες μπορούν να τοποθετούνται κάτω από δοκάρια ή σε φατνώματα ή σε συνδυασμό των δύο με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι θέσεις τηρούν τους όρους, που αναφέρονται γενικά στην επόμενη παράγραφο.
Εκτός από την ικανοποίηση των περιορισμών για την κάλυψη επιφάνειας από κάθε καταιονητήρα και την απόσταση μεταξύ καταιονητήρων (άρθρο 3.5.2) πρέπει αυτοί να τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις ώστε να γίνεται η ελάχιστη παρενόχληση της εκτόξευσης από δομικά στοιχεία όπως δοκάρια, κολόνες, άλλες κατασκευές στήριξης οροφής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προεξέχει.
Επίσης οι καταιονητήρες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες αποστάσεις κάτω από οροφές και δοκάρια.

Τοίχοι και χωρίσματα
Εκτός από την ειδική περίπτωση της εναλλασσόμενης διάταξης (Σχήμα 3.5.2/α (2)) η απόσταση των καταιονητήρων από τοίχους ή χωρίσματα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μικρότερο μήκος, μεταξύ των 2.0 m και της μισής απόστασης σχεδιασμού (8,0).
Στην περίπτωση οροφών με κρεμαστά δοκάρια ή στεγών με εμφανή διαδοκίδωση, οι αποστάσεις από τοίχους ή χωρίσματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να μη ξεπερνάνε, με οποιονδήποτε τρόπο, το 1.5 m.

Η απόσταση των καταιονητήρων από εξωτερικούς τοίχους, κατασκευασμένους από καυστά υλικά, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.5m
Κτίρια με ανοιχτές προσόψεις πρέπει να έχουν καταιονητήρες σε απόσταση 1.5 m το πολύ από την ανοιχτή πρόσοψη.

Οροφές και στέγες
Οι καταιονητήρες πρέπει να τοποθετούνται, κατά πρατίμηση, σε απόσταση μεταξύ 76 mm και 152 mm κάτω από οροφές και στέγες.
Εάν αυτό δεν είναι' δυνατόν οι καταιονητήρες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε ο δίσκος εκτροπής να μην απέχει περισσότερο από 305 mm κάτω από μη πυράντοχες οροφές ή στέγες (δες τη* Σημείωση (1)), ή περισσότερο από 457 mm κάτω από πυράντοχες οροφές ή στέγες (δες την Σημείωση (2)).
Σημείωση : (1) Οροφή με κρεμαστά δοκάρια. Σε αυτή την μορφή κατασκευής ο δίσκος εκτροπής δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 152 mm από την κάτω πλευρά των δοκαριών.
Στέγη με εμφανή διαδοκίδωση. Η μέτρηση πρέπει να γίνεται από την κάτω πλευρά των δοκίδων.
(2) Αψιδωτή οροφή. Οι μετρήσεις θα γίνονται από το κλειδί της αψίδας.
Οι δίσκοι εκτροπής των καταιονητήρων πρέπει να είναι παράλληλοι προς την κλίση των οροφών, στεγών και κλιμάκων.
Στην περίπτωση κεκλιμένων οροφών ή στεγών η μέτρηση των αποστάσεων γίνεται στο οριζόντιο επίπεδο.
Οταν η κλίση είναι μεγαλύτερη από 30° πρέπει να τοποθετείται μια γραμμή καταιονητήρων σε ακτίνα το πολύ 762 mm από την κορυφή.

Δοκάρια
Οταν οι δίσκοι εκτροπής των καταιονητήρων βρίσκονται πάνω από το επίπεδο της κάτω πλευράς των δοκαριών (εξ αιτίας των περιορισμών της παραγράφου "Οροφές και στέγες") πρέπει οι καταιονητήρες να βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από τα δοκάρια ώστε να μη παρενοχλείται η εκτόξευση. Το Σχήμα 3.5.3/α και ο Πίνακας 3.5.3/1 δείχνουν τις ελάχιστες οριζόντιες αποστάσεις (α) των καταιονητήρων από τις πλευρές των δοκαριών σε σχέση με την κατακόρυφη απόσταση (β) του δίσκου εκτροπής από την κάτω πλευρά των δοκαριών.

Όταν η κρέμαση του δοκαριού (γ) στο παραπάνω διάγραμμα υπερβαίνει τα 305 mm (μη πυράντοχες οροφές) ή τα 457 mm (πυράντοχες οροφές) και είναι αδύνατο να τοποθετηθούν καταιονητήρες στην απαιτούμενη απόσταση από την πλευρά του δοκαριού, θα θεωρείται ότι, όσον αφορά τους καταιονητήρες του διπλανού φατνώματος, το δοκάρι είναι τοίχος.
Όπου η κρέμαση των δοκαριών είναι τέτοια ώστε οι αποστάσεις του Πίνακα 3.5.3/1 να μην μπορούν να εφαρμοσθούν και οι άξονες των
δοκαριών απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 1.8 m, θα γίνεται ελαστική εφαρμογή των περιορισμών της παραγράφου "Οροφές και
στέγες" και θα δίνονται λεπτομερή στοιχεία στην Αρμόδια Αρχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι καταιονητήρες θα πρέπει να τοποθετούνται σε
 εναλλασσόμενη διάταξη.
Εάν δοκάρια, με τέτοιες κρεμάσεις, απέχουν μεταξύ τους λιγότερο απο 1,22 m συνιστάται να καλυφθούν με ψευδοροφή από άκαυστο υλικό.

                                Πίνακας 3.5.3/1
Μέγιστη κατακόρυφη απόσταση του δίσκου εκτροπής από την κάτω  πλευρά των  δοκαριών(β)
Ελάχιστη οριζόντια                   
απόστασταση (α) Τυπικοί καταιονητήρες                          Τύπου ομπρέλας όρθιοι
καταιονητήρα μέχρι τοποθετημένοι σε και ανεστραμένοι και
την πλευρά δοκαριού όρθια θέση τυπικοί καταιονητήρες
  τοποθετημένοι σε
    ανεστραμμένη θέση
(mm) (mm) (mm)
100 - 17
200 17 40
400 34 100
600 51 200
800 68 300
1000 90 415
1200 135 460
1400 200 460
1600 265 460
1800 340 460

Κολόνες
Γενικά οι καταιονητήρες θα τοποθετούνται σε αρκετή απόσταση από κολόνες.
Όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί η τοποθέτηση καταιονητήρα σε απόσταση μικρότερη από 0.6 m από κολόνα, θα τοποθετείται συμπληρωματικός καταιονητήρας σε απόσταση 2.0 m από την πίσω πλευρά της κολόνας, γαι την ελαχιστοποίηση της ανωμαλίας στην διανομή του νερού.

Δοκοί υποστήριξης δοκίδων ή ζευκτών
Οι καταιονητήρες θα βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση 1.22 m από τις δοκούς εκτός εάν το πλάτος των δοκών είναι μικρότερο από 203 mm, οπότε οι καταιονητήρες μπορούν να τοποθετηθούν ακριβώς επάνω από την δοκό, με την προϋπόθεση ο δίσκος εκτροπής να απέχει. τουλάχιστον 152 mm από την επάνω πλευρά της δοκού.

Ελεύθερος χώρος κάτω από καταιονητήρες
Κάτω από τους καταιονητήρες, σε όλη την επιφάνεια της προστατευόμενης αίθουσας, πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ύψους 457 mm, το οποίο θα μετριέται από τους δίσκους εκτροπής.
Όταν στοιβάζονται, σε μεγάλο ύψος , καυστά υλικά πρέπει να διατίθεται ελεύθερος χώρος ύψους τουλάχιστον 914 mm. Οι δοκοί και δοκίδες πρέπει να καταβρέχονται συνεχώς από το νερό των κατάιονητηρών .
Όταν υπάρχουν κεκλιμένες οροφές ή στέγες το στοίβαγμα  πρέπει να ακολουθεί την κλίση, έτσι ώστε να υπάρχει συμφωνία προς τις αμέσως προηγούμενες απαιτήσεις.

3.5.4 Θέσεις ή συνθήκες με ειδική αντιμετώπιση

Xώpoι  ηλεκτρονικών  υπολογιστών
Οι εγκαταστάσεις καταιονητήρων , που προορίζονται για την προστασία χώρων υπολογιστών, και μπορεί να είναι υγρού τύπου ή τύπου    προενέργειας , θα πρέπει να ικανοποιούν τους ακόλουθους  Όρους :
- Οι καταιονητήρες  που προστατεύουν χώρους υπολογιστών πρέπει  να αποτελούν, όπου είναι δυνατόν, ξεχωριστή εγκατάσταση, η οποία 8α συνδέεται με τον κύριο αγωγό διανομής, μέσω βαλβίδων σταθμού ελέγχου.
- Όταν η υδροδότηση των καταιονητήρων του χώρου υπολογιστών γίνεται από την εγκατάσταση, που προστατεύει και το υπόλοιπο κτίριο, τοποθετείται έξω από τον χώρο συμπληρωματική βαλβίδα διακοπής, για τον έλεγχο των καταιονητήρων, Η βαλβίδα μπορεί να είναι :
(α) ελεγχόμενη ηλεκτρικά σε συνεχώς ανοιχτή θέση, με ηχητική και οπτική σήμανση για έστω και μερικό κλείσιμο ή (β) κλειδωμένη στην ανοιχτή θέση.
Εάν είναι επιθυμητό μπορεί να δίνεται τοπική ένδειξη της λειτουργίας των καταιονητήρων του χώρου του υπολογιστή, με την βοήθεια συμπληρωματικού σταθμού ελέγχου με υδραυλικό συναγερμό ή εγκεκριμένου αισθητηρίου ροής νερού.
- Πριν από την παραλαβή πρέπει να γίνεται ειδικός οπτικός έλεγχος των κεφαλών καταιόνησης και της σωλήνωσης.
Το δίκτυο θα δοκιμασθεί με πίεση αέρα 2.5 bar επί 24 ώρες. Οι απώλειες που θα διαπιστωθούν με αυτή την δοκιμή θα αποκαθίστανται nριv από την φόρτιση με νερό.
Θα προβλέπεται δυνατότητα αποχέτευσης του προστατευόμενου χώρου.
- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω, οι κλειστοί χώροι, μπορούν να μην προστατεύονται, όταν το ύψος τους είναι μικρότερο από 0.80 m. Όμως τέτοιοι χώροι κάτω από ψευδοδάπεδο ή επάνω από ψευδοροφή, όταν από αυτούς περνάνε καλώδια, θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να προστατεύονται από καταιονητήρες εκτός εάν υπάρχει προστασία με αυτόματο σύστημα κατακλυσμού με διοξείδιο άνθρακος (CU2), τύπου  Halon 1211 ή  τύπουHalon 1301 αποδεκτό από την Αρμόδια Αρχή.

Κλειστοί χώροι

Ψευδοροφές - Ψευδοδαπεδα
Εκτεταμένοι χώροι μέσα σε ψευδοροφές και ψευδοδάπεδα  εφ' όσον έχουν ύψος μεγαλύτερο από 800 mm και δεν περιορίζονται από άκαυστα uλικά, θα πρέπει να προστατεύονται με καταιονητήρες.
Εάν το αντίστοιχο κτίριο ανήκει στην Κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ ή ΜΕΓΑΛΟΥ, κινδύνου και μέσα από τους χώρους αυτούς περνάνε μόνο σωλήνες νερού, στεγανές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή αεραγωγοί από άκαυστο υλικό με εσωτερική προστασία έναντι φωτιάς θα προβλέπεται σύστημα κααιονητήρων ΜΙΚΡΟΥ κίνδυνου. Στην αντίθετη περίπτωση το σύστημα καταιονητήρων θα είναι ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου. Χώροι κάτω από ισόγεια (υπόγειοι χώροι)
Κάτω από καυστά ισόγεια θα έπρεπε να τοποθετούνται καταιονητήρες σε όλους τους χώρους εκτός εάν :
(α) ο χώρος δεν προσφέρεται για αποθήκευση, δεν επιτρέπεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και υπάρχει προστασία από συσσώρευση απορριμμάτων,
(β) ο χώρος δεν περιλαμβάνει σωλήνες ατμού, ηλεκτρικά δίκτυα (επιτρέπονται καλώδια μέσα σε χαλυβδοσωλήνες ή θωρακισμένα με χάλκινη επένδυση και με μόνωση ορυκτού υλικού, κατάλληλα γειωμένα), φρέατα ή συστήματα διακίνησης, (γ) η οροφή του χώρου είναι ερμητική, (δ) δεν αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά στον χώρο.
Κοιλώματα στις βάσεις μηχανημάτων όπου μπορούν να συγκεντρώνονται απόβλητα και χώροι κάτω από γραμμές παραγωγής
Τέτοιοι χώροι πρέπει να προστατεύονται.
Φρέατα ανελκυστήρων και αγωγοί απόρριψης, που διατρέχουν πολλούς ορόφους
Όλα τα φρέατα ανελκυστήρων και οι αγωγοί απόρριψης μέσα ή σε επικοινωνία με το κτίριο προστατευόμενο από καταιονητήρες θα έπρεπε να προστατεύονται επίσης από καταιονητήρες.
Καταιονητήρες στην κορυφή φρεάτων ανελκυστήρων θα πρέπει να προστατεύονται από ειδικούς προφυλακτήρες (άρθρο 5:1.5).

Ανυψωτήρες, διαδρομές συρματόσχοινων και ταινιών, κιβώτια και υποδοχές σκόνης.
θα έπρεπε να τοποθετείται ένας καταιονητήρας στην κορυφή της διαδρομής κάθε ανυψωτήρα (εκτός από ανυψωτήρες πνευματικού τύπου ή εκείνους που περιλαμβάνουν βραδυκίνητη ατέρμονα αλυσίδα με κατάλληλες θέσεις φορτίου, που λειτουργούν μόνον όταν ο ανυψωτήρας είναι πλήρης). Ο καταιονητήρας πρέπει, σε κάθε περίπτωση να είναι έτσι τοποθετημένος ώστε να καλύπτει την κορυφή και τις δύο διαδρομές του ανυψωτήρα.
Θα έπρεπε να τοποθετούνται καταιονητήρες εσωτερικά σε όλες τις διαδρομές συρματόσχοινων και ταινιών, σε κιβώτια ταχυτήτων και σε  όλους τους ιτροσατευόμενους (κλειστούς) ιμάντες.
θα έπρεπε να τοποθετούνται καταιονητήρες σε κυκλώνες σκόνης, θαλάμους συλλογής και κιβώτια όταν :
(α) είναι τοποθετημένα μέσα στο προστατευόμενο κτίριο, (β) είναι τοποθετημένα έξω και ακριβώς επάνω από το προστατευόμενο κτίριο, εκτός εάν η οροφή είναι άκαυστης κατασκευής, (ν) είναι εξωτερικά αλλά συνδεδεμένα και σε στενή επαφή με το προστατευόμενο κτίριο.
Σημείωση : Όταν κυκλώνες σκόνης, θάλαμοι συλλογής και κιβώτια έχουν ανεγερθεί επάνω από άκαυστες οροφές ή όταν είναι τοποθετημένα μακριά από το προστατευόμενο κτίριο θα έπρεπε να τοποθετείται ένας τουλάχιστον καταιονητήρας στον αγωγό, στο σημείο που εγκαταλείπει το προστατευόμενο κτίριο.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823