ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

3.6 Σωληνώσεις

3.6.1 Γενικά

Οι ακόλουθες διατάξεις σωληνώσεων έχουν επινοηθεί για να εξασφαλίζουν, με τις προδιαγραφόμενες ελάχιστες δυναμικές πιέσεις, ότι θα προσάγονται οι απαιτούμενες ποσότητες νερού (πυκνότητα καταιόνησης σε ram/min), στα πιο απομακρυσμένα τμήματα ενός προστατευμένου κτιρίου, από τους καταιονητήρες που αναμένεται να λειτουργήσουν.
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί έγιναν σύμφωνα με τις αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα απώλειες τριβών, οι οποίες βασίζονται στον τύπο Hazen-Wi11iams
      ρ = 6.05 χ (Q1.85/c1.85 χ d4.87) χ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Η εσωτερική διάμετρος στους σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 25-150 mm εξάγεται από την μέση εξωτερική διάμετρο και το μέσο βάρος ανά μονάδα μήκους, όπως ορίζονται στον ISO/R65. Στους σωλήνες 200 mm και 250 mm το μέσο πάχος τοιχωμάτων θεωρήθηκε 5.38 mm και 7.14 αντίστοιχα.
Οι προδιαγραφές των σωληνώσεων αποτελούν το αντικείμενο ιδιαίτερης απόφασης. Πάντως η μέση εσωτερική διάμετρος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται στον Πίνακα 3.6.1/1.
Οι σωλήνες που τοποθετούνται μέσα στο έδαφος θα πρέπει να προστατεύονται, όπου είναι απαραίτητο, από διάβρωση. Δεν πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις όπου θα μπορούσαν να πάθουν ζημιά από κυκλοφορία οχημάτων. Όταν χρησιμοποιούνται πλαστικοί σωλήνες πρέπει να δίνεται προσοχή στο ξαναγέμισμα των τάφρων, για να μη παραμορφώνονται οι σωλήνες.
Οι σωληνώσεις καταιονητήρων δεν πρέπει να εγκιβωτίζονται στο μπετόν των δαπέδων ενός κτιρίου, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση όπου θα ήταν πολύ δύσκολο ή πολύ δαπανηρό να γίνουν αλλαγές ή προσθήκες, που στην συνέχεια μπορεί να ήσαν απαραίτητες. Ο εγκιβωτισμός σωληνώσεων είναι ιδιαίτερα απαράδεκτος όταν στο κτίριο υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες οπότε τυχόν ανέγερση χωρισμάτων από ιδιοκτήτες μπορεί να εμποδίζει την αποτελεσματική διανομή νερού από τους καταιονητήρες και να εξαναγκάζει σε αλλαγές των θέσεων των καταιονητήρων.
Οι σωληνώσεις συστήματος με καταιονητήρες δεν πρέπει να διέρχονται από μη προστατευόμενα κτίρια. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτο οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο έδαφος και να εγκιβωτίζονται σε κανάλι από τούβλα με πλάκα μπετόν από επάνω.
Σε λευκαντήρια, βαφεία και τυποβαφεία, μύλους χαρτιού, βυρσοδεψεία και άλλους χώρους, στους οποίους επικρατούν διαβρωτικές συνθήκες, πρέπει οι σωληνώσεις να καθαρίζονται πολύ καλά και να προστατεύονται με κατάλληλα μέσα, π.χ. με δύο στρώσεις καλής ασφαλτικής βαφής, μια πριν και μία μετά την εγκατάσταση.
Αν και αυτή η επεξεργασία επιμηκύνει σημαντικά την ζωή των σωλήνων, θα ήταν ίσως αναγκαίο να βάφονται περιοδικά οι σωληνώσεις ανά ένα ως πέντε χρόνια, ανάλογα με την διαβρωτικότητα των συνθηκών. Εναλλακτικά προς την παραπάνω επεξεργασία μπορεί :
(α) να χρησιμοποιηθούν καλής ποιότητας γαλβανισμένοι σωλήνες με την προϋπόθεση ότι τα σπειρώματα των άκρων των σωλήνων θα προστατεύονται με κατάλληλη επάλειψη,
(β) να τυλίγονται οι σωλήνες με κατάλληλη προστατευτική ταινία.
Όταν οι πηγές υδροδότησης είναι τέτοιες ώστε να είναι απαραίτητο το πλύσιμο των σωληνώσεων (π.χ. αντλητικό συγκρότημα που αντλεί από πηγή μη πόσιμου νερού όπως κανάλι, ποτάμι, λίμνη, θάλασσα κ.λπ. ή όπου το νερό του δικτύου πόλης έχει τέτοια ποιότητα ώστε το πλύσιμο να είναι αναγκαίο) πρέπει να υπάρχουν διευκολύνσεις για το πλύσιμο του κύριου συστήματος σωληνώσεων.
Το πλύσιμο των σωληνώσεων θα γίνεται περιοδικά ανά χρονικό διάστημα που θα καθορίζει η αρμόδια αρχή.

3.6.2 Ορισμοί και διάταξη σωληνώσεων

ΚΛΑΔΟΣ
Σωλήνας που τροφοδοτείται από σωλήνα διανομής και τροφοδοτεί δύο ή περισσότερους καταιονητήρες είτε ένα ή περισσότερους βραχίονες.
ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Σωλήνας που τροφοδοτεί ένα ή περισσότερους κλάδους, με ή χωρίς βραχίονα ή βραχίονες.
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Κατακόρυφος σωλήνας (ανεβαίνει ή κατεβαίνει), που συνδέεται με τους Σταθμούς Ελέγχου της εγκατάστασης. Επίσης σωλήνας που διασυνδέει σωλήνες διανομής ή σωλήνα διανομής με κλάδο σε διαφορετικό επίπεδο.
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
Σωλήνας κατακόρυφος (προς επάνω ή κάτω) ή οριζόντιος που τροφοδοτεί ένα μόνον καταιονητήρα και συνδέεται προς σωλήνα διανομής, μέσα στην επιφάνεια σχεδιασμού ή προς κλάδο.

3.6.3 Υπολογισμός σωληνώσεων

Τα μεγέθη των σωληνώσεων προσδιορίζονται υδραυλικά, κατά ένα μέρος από πίνακες προϋπολογισμένων μεγεθών σωλήνων και κατά το υπόλοιπο μέρος με ιδιαίτερους υδραυλικούς υπολογισμούς.
Στα συστήματα ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου ο πίνακας σωλήνων εφαρμόζεται μόνον για τμήματα κλάδων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.6.31.
Οι υπόλοιπες σωληνώσεις σε αυτά τα συστήματα-περιλαμβάνονται οι σωλήνες διανομής και οι στήλες-πρέπει να υπολογίζονται.
Στα συστήματα ΣΥΝΗΘΟΥΣ και ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου οι πίνακες σωλήνων αποτελούνται από δύο μέρη, το ένα εφαρμόσιμο σε όλους τους κλάδους και το άλλο σε περιορισμένα τμήματα του δικτύου διανομής, στις διάφορες άκρες του συστήματος σε κάθε όροφο. Το υπόλοιπο δίκτυο-σωλήνες διανομής και στήλες-υπολογίζεται.
Τα σημεία σχεδιασμού βρίσκονται στην συμβολή των σωληνώσεων, των οποίων το μέγεθος καθορίζεται από πίνακες και εκείνων που υπολογίζονται με ιδιαίτερους υδραυλικούς υπολογισμούς.
Τα Σχήματα 3.6.31/α (ΜΙΚΡΟΣ κίνδυνος), 3.6.32/α (ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος) και 3.6.33/α,β και γ (ΜΕΓΑΛΟΣ κίνδυνος) απεικονίζουν διατάξεις σωληνώσεων, με σημειωμένα τα σημεία σχεδιασμού.
Όπου οι κλάδοι συνδέονται προς σωλήνες διανομής μέσω στηλών διανομής θα λαμβάνεται ως σημείο σχεδιασμού το σημείο ένωσης της αντίστοιχης στήλης προς τον σωλήνα διανομής.
Όταν το πλήθος καταιονητήρων μιας επιμέρους διάταξης είναι μικρότερο από εκείνο, πέρα από το οποίο οι σωλήνες υπολογίζονται υδραυλικά (σημείο F στο Σχήμα 3.6.32/α), θα λαμβάνεται ως σημείο σχεδιασμού το σημείο σύνδεσης του κλάδου της διάταξης, που είναι πλησιέστερος προς τον σταθμό ελέγχου της εγκατάστασης. Όταν μία τέτοια διάταξη τροφοδοτείται από κεντρική τροφοδότηση (π.χ. σημείο Η στο Σχήμα 3.6.32/α) θα λαμβάνεται ως σημείο σχεδιασμού το σημείο σύνδεσης του σωλήνα διανομής της διάταξης με τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό.
Κατά τον προσδιορισμό της κατάλληλης διαμέτρου των σωλήνων των τμημάτων που υπολογίζονται υδραυλικά εκτός από την ικανοποίηση της απαίτησης για την μέγιστη συνολική απώλεια πίεσης, πρέπει επίσης να ελαττώνεται η διάμετρος των σωλήνων μόνον κατά την φορά ροής του νερού προς κάθε καταιονητήρα.

Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα μπορεί να επιτραπεί σε συστήματα, που υπολογίζονται υδραυλικά, σύμφωνα με το άρθρο 3.6.33.4, σε τμήματα σωλήνων που σχεδιάζονται1 συμφωνά με τον Πίνακα 3.6.3/1 και σε βραχίονες σύμφωνα με τον Πίνακα 3.6.3/2.
Στα προϋπολογισμένα (πίνακες) τμήματα εγκαταστάσεων με μέγεθος σωλήνων σύμφωνα προς την παράγραφο 3.6.31 ή τους Πίνακες 3.6.32/1, 3.6.33/1, 3.6.33/12 ή 3.6.33/2 όπου τα τμήματα σωλήνων διανομής που συνδέουν γειτονικούς ανεξάρτητους κλάδους ή τα τμήματα κλάδων μεταξύ ανεξαρτήτων γειτονικών καταιονητήρων ξεπερνάνε σε ισοδύναμο μήκος (πραγματικό μήκος σωλήνων με προσαύξηση 3 m για κάθε γωνία, ταυ ή σταυρό όπου η κατεύθυνση ροής του νερού αλλάζει κατά 90ο ή 0.7 m για κάθε γωνία 45°) τα 6.9 m, 5.2 m και 4.5 m για συστήματα ΜΙΚΡΟΥ, ΣΥΝΗΘΟΥΣ και ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου αντίστοιχα, θα επιλέγεται η διάμετρος των σωλήνων αυτών των τμημάτων από τον ακόλουθο Πίνακα 3.6.3/1.

Όταν συνδέονται, βραχίονες προς σωλήνες διανομής σε μία περιοχή σχεδιασμού, ή προς κλάδους, το μέγιστο μήκος του βραχίονα (περιλαμβάνεται πρόσθετο μήκος για γωνίες 90° και 45° άλλες από αυτές του κλάδου) δίνεται στον ακόλουθο Πίνακα 3.6.3/2.

Όπου θεωρείται απαραίτητο να τοποθετούνται δακτύλιοι στραγγαλισμού (π.χ. στα συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου, όταν υπάρχουν καταιονητήρες σε διάφορα επίπεδα) για την υδραυλική εξισορρόπηση του συστήματος ή για την προσαρμογή προς τις χαρακτηριστικές καμπύλες της αντλίας, η διάμετρος της οπής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 50% της διαμέτρου του σωλήνα, στον οποίο προσαρμόζονται. Επιτρέπεται η τοποθέτηση δακτυλίων στραγγαλισμού, σε σωλήνες με διάμετρο 50 mm ή μεγαλύτερη. Θα είναι κατασκευασμένοι από ορείχαλκο, με λεία κεντρική τρύπα και πάχος δίσκου όπως δίνεται στον Πίνακα 3.6.3/3. Το σημείο τοποθέτησης τους δεν πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε γωνία ή καμπύλη, κατά την φορά της ροής, λιγότερο από δύο διαμέτρους του σωλήνα. Οι δακτύλιοι στραγγαλισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αναγνωριστική πλάκα όπου θα αναγράφονται ευανάγνωστα η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα και ο συντελεστής "Κ" του δακτυλίου.

 

   Πίνάκας 3.6.3/2    
Ονομαστική               ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
διάμετρος ΜΙΚΡΟΣ     ΣΥΝΗΘΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
βραχίονα Διάμετρος καταιονητήρα (mm)
(ram)     15 20
Μέγιστο ισοδύναμο μήκος (m)
20 3.8 - -  
25 11.7        6 .0 6.5 3.3
32 45.0       23 .0 25.0 12.5
40 48 .0 .52.0 26.0
50 - - 160.0 80.0
         Πίνακας 3.6.3/3
Ονομαστική διάμετρος σωλήνα    50 65 80  (mm) 100  125  150       200
Πάχος δακτυλίου στραγγαλισμού      3.15   (mm) 6.30           10.00

εγκατάστασης όπου υπάρχουν 4 ή περισσότεροι καταιονητήρες στον κλάδο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0.7 bar (δες το Σχήμα 3.6.31/α για το σημείο 2 και 3 καταιονητήρων). Για αυτόν τον υπολογισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται οι απώλειες της στήλης 3 του Πίνακα 3.6.31/1 .
Στην περίπτωση πολυορόφων κτιρίων ή κτιρίων με υπόγειους χώρους, η πτώση πίεσης, που αναφέρθηκε προηγουμένως και οφείλεται στις τριβές στους σωλήνες διανομής προς κάθε όροφο μπορεί να αυξηθεί κατά ποσότητα ίση προς την διαφορά στατικής πίεσης μεταξύ του επιπέδου των καταιονητήρων του θεωρουμένου ορόφου και του επιπέδου των καταιονητήρων του ψηλότερου ορόφου.

         Πίνακας 3.6.31/1
Μέγεθος σωλήνα Απώλεια πίεσης  
(ονομαστική διάμετρος)            σε millibars ανά μέτρο μήκους σωλήνα
στήλη  1 στήλη 2 στήλη  3
25 mm 44 200
32 mm 12 51
40 mm 5.5 25
50 mm 1.7 7. 8
65 mm 0.49 2.2

Σημείωση : Όπου χρησιμοποιούνται σωλήνες σειράς μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ 269, αντί να χρησιμοποιηθούν οι τιμές απωλειών που δίνονται στις στήλες 2 και 3, να υπολογισθούν οι απώλειες από τα δεδομένα του Πίνακα 3.6.1/1 με παροχή 100 dm3/min για την στήλη 2 και 225 dm3/min για την στήλη 3.
Σε περιπτώσεις πολύπλοκων και εκτεταμένων συστημάτων ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου μπορεί να απαιτηθεί ιδιαίτερος υδραυλικός υπολογισμός.

Πίνακας 3.6.32/1  
  (1) Κλάδοι  
Κλάδοι Μέγεθος σωλήνα Μέγιστο πλήθος
(ονομαστική διάμετρος) επιτρεπόμενων
  καταιονητήρων
    σε κλάδους
(α) Κλάδοι στα απομακρυ-  
σμένα τέρματα όλων    
των σωλήνων διανομής  
(ϊ)  Διατάξεις .2    
μονόπλευρα.    
Δυο τελευταίοι 25 mm 1
κλάδοι 32 mm 2
(ii) Διατάξεις 3    
μονόπλευρα.    
Τρεις τελευταίοι 25 mm

                2

κλάδοι 32 mm 3
(iii) Όλες οι άλλες 25 mm 2
διατάξεις. 32 mm 3
Τελευταίος 40 ram 4
κλάδος 50 mm 9
(β) 25 mm 3
32 mm 4
Ολοι οι άλλοι κλάδοι 40 mm 6
  50 mm 9
             (ii) Σωλήνες διανομής
Διάταξη   Μέγεθος σωλήνα (ονομαστική διάμετρος) Μέγιστο πλήθος επιτρεπόμενων κατά ιονητηρών που θα τροφοδοτούνται από σωλήνα διανομής
(α) Σωλήνες στα άκρα του συστήματος    2 μονόπλευρα μόνο    32mm

40 mm

 50 mm

 65 mm  

2

4

8

16*

Όλες οι άλλες   διατάξεις             32 mm  

40 mm

50 mm

65 mm

3

6

9

18*

(β) Σωλήνες μεταξύ των παραπάνω άκρων και των βαλβίδων της εγκατάστασης Θα γίνονται ιδιαίτεροι υδραυλικοί υπολογισμοί συμφωνά  με την Παράγραφο 3.6. 32. 2

* Αυτή η απαίτηση δεν αποκλείει την χρήση σωλήνων διαμέτρου 65 mm μεταξύ του σημείου 16/18 καταιονητήρων και των βαλβίδων της εγκατάστασης, εάν οι υπολογισμοί δείξουν ότι αυτό είναι δυνατό.
2· Υδραυλικός υπολογισμός
Το μέγεθος ή τα μεγέθη των σωληνώσεων (συμπεριλαμβάνονται οι κύριοι σωλήνες διανομής και όλες οι στήλες) μεταξύ των διαφόρων σημείων σχεδιασμού 16/18 καταιονητήρων, στα άκρα των συστημάτων, στους ψηλότερους ορόφους, και των βαλβίδων της εγκατάστασης πρέπει να υπολογίζονται υδραυλικά στην βάση ότι με παροχή 1,000 dm3/min η συνολική πτώση πίεσης, που οφείλεται σε τριβές, πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από 0.5 bar. Οι απώλειες που δίνονται στο Πίνακα 3.6.32/2 θα χρησιμοποιούνται για αυτούς τους υπολογισμούς.

Πίνακας 3.6.32/2-
Μέγεθος σωλήνα                     65 mm   80 mm   100 mm   150 mm   200 mm
(ονομαστική διάμετρος)_____________________________________________
Απώλεια πίεσης σε millibars
ανά μέτρο μήκους σωλήνα με      35.0     16.0         4.4         0.65        0.16
παροχή 1,000 dm3/min_____________________________________________


Σημείωση : Όπου χρησιμοποιούνται σωλήνες σειράς μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ 269, αντί να χρησιμοποιηθούν οι τιμές απωλειών, που δίνονται παραπάνω, να υπολογισθούν οι απώλειες από τα δεδομένα του Πίνακα 3.6.1/1 με παροχή 1,000 dm3/min.
Στην περίπτωση εγκαταστάσεων ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου, που ένας σωλήνας διανομής ξεκινάει από ένα σημείο (Σημείο Χ) του σωλήνα διανομής, μεταξύ των βαλβίδων και του τερματικού σημείου σχεδιασμού, ' για να τροφοδοτήσει μία πρόσθετη διάταξη, δηλαδή ενός μικρού δωματίου ή μία διάταξη που δεν τροφοδοτείται από το συμμετρικό κύριο δίκτυο διανομής και περιλαμβάνει λιγότερους από 16/18 καταιονητήρες, ο σωλήνας διανομής από την πρόσθετη διάταξη μέχρι το Σημείο Χ θα υπολογίζεται υδραυλικά στην βάση ότι με την κατάλληλη παροχή των καταιονητήρων της πρόσθετης διάταξης, η συνολική πτώση πίεσης, που οφείλεται σε τριβές, πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από 0.5 bar, μείον τις απώλειες στον σωλήνα από τις βαλβίδες μέχρι το Σημείο Χ. Οι απώλειες του Πίνακα 3.6.32/3 πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτούς τους υπολογισμούς.

Πίνακας 3.6.32/3-
Απώλεια πίεσης σε mbar ανά m μήκους σωλήνα, με τις αντίστοιχες παροχές

 

Πλήθος  καταιονητήρων  Αντίστοιχη   παροχή (dm3/min)  Μέγεθος σωλήνων  (ονομαστική διάμετρος) mm        
    32   40      50 65 80 100 150
1 60

4.5  2.1   0.67

0. 19 0.087 0.024 0.004
2 120 16    7.7    2.4 0.69 0.31 0.086 0.012
3 180 34     16    5.2 1.5 0.66 0. 18 0.027
4 240 58     28    8.8 2.5 1.3 0.31 0.046
5 295 -    40    13 3.6 1.7 0.46 0.068
6 350 55    18 5 2.3 0.63 0.093
7 400  23 6.4 2.9 0.8 0.12
8 450 -    -     28 7.9 3.6 0.99 0.15
9 500 -    -     34 9.6 4.4 1.2 0. 18
10 555  41 12 5.3 1.5 0.22
11 610  49 14 6.4 1.8 0.26
12 665 _ 16 7.5 2. 1 0.31
13 720 -    -    - 19 8.6 2.4 0.35
14 775 _ 22 9.9 2.7 0.41
15 835 -    -    - 25 11 3. 1 0.47
*16 890 - 28 13 3.5 0.52
*17 945 _    _    _ 31 14 3.9 0.58

* Δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις 2 μονόπλευρα τοποθετημένων καταιονητήρων.
Στην περίπτωση προστασίας με καταιονητήρες επιπέδων σε διάφορα ύψη, όπως σε πολυόροφα κτίρια, κτίρια με υπόγεια ή κτίρια με άλλα επίπεδα, εκτός από το κύριο (π.χ. μεσόροφος), ή χωριστά κοντινά κτίρια με διαφορετικό ύψος , οι παραπάνω επιτρεπόμενες πτώσεις πίεσης μέχρι το σημείο σχεδιασμού, σε κάθε όροφο, μπορούν να αυξηθούν όπως διευκρινίζεται στην ακόλουθη Σημείωση, αντίστοιχα προς την διαφορά στατικής πίεσης μεταξύ του επιπέδου των καταιονητήρων της περιοχής. Αυτή η αύξηση μπορεί να γίνει όταν το κτίριο ή τα κτίρια προστατεύονται από μία εγκατάσταση μόνον ή από περισσότερες εγκαταστάσεις.

Σημείωση : Η επιτρεπόμενη απώλεια πίεσης που σημειώνεται στην παράγραφο 3.6.32.2 μπορεί να αυξηθεί κατά ποσόν ίσο προς (α) το μισό του κέρδους της στατικής πίεσης για τις Ομάδες Ι, II και III
(β) ένα τέταρτο του κέρδους της στατικής πίεσης για την Ομάδα
III (ειδική). Το σχέδιο πυροπροστασίας θα αναφέρει επίσης την αναγκαία πίεση στο μανόμετρο της εγκατάστασης όταν γίνονται δοκιμές, που βασίζονται στον "ψηλότερο καταιονητήρα". Το ύψος του ψηλότερου καταιονητήρα, που χρησιμοποιείται σε αυτούς τους υπολογισμούς, αντιστοιχεί στον ψηλότερα εγκατεστημένο.
Οι απαιτήσεις πίεσης/παροχής του άρθρου 4.3.2 βασίζονται στην συνολική πτώση πίεσης, που οφείλεται σε τριβές στις σωληνώσεις του συστήματος, μεταξύ των διαφόρων σημείων σχεδιασμού 16/18 καταιονητήρων και των βαλβίδων της εγκατάστασης και η οποία δεν θα υπερβαίνει την τιμή που αναφέρεται παραπάνω.
Η επιλογή αυτού του περιορισμού έγινε με στόχο να κρατηθούν οι απαιτήσεις πίεσης/παροχής σε μία ελάχιστη εύλογη τιμή, έχοντας βασικά υπόψη ότι οι εγκαταστάσεις τροφοδοτούνται από υδατόπυργο ή υπερυψωμένη ιδιωτική δεξαμενή.
Στην περίπτωση εγκαταστάσεων της Ομάδας III, στις οποίες το θέμα των απωλειών πίεσης από τριβές είναι σχετικά μικρής σημασίας, όπως και στην περίπτωση υδροδότησης από αυτόματη αντλία που μπορεί να δώσει μανομετρικό, με την προδιαγραφόμενη παροχή (μετά την διέλευση από δακτύλιο στραγγαλισμού στην κατάθλιψη της αντλίας), αρκετά ψηλότερο από το καθοριζόμενο στο άρθρο 4.3.2, η τιμή της μέγιστης απώλειας πίεσης του 0.5 bar μπορεί να αυξηθεί και έτσι να επιτρέψει κάποια οικονομία στο μέγεθος των σωλήνων διανομής. Πάντως το σημείο λειτουργίας της αντλίας θα ορίζεται από την σχέση:
Q = 1,950 χ Ρ1/2
όπου Q : παροχή της αντλίας σε dm3/min Ρ : μανομετρικό αντλίας σε bars
Η ποσότητα του διαθέσιμου νερού για μία ώρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 60 Q.

3.6.33 Συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου

Ο καθορισμός του μεγέθους των σωλήνων στα συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κίνδυνου εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες : (ϊ) απαιτούμενη πυκνότητα καταιόνησης, (ii) διάταξη καταιονητήρων, (iii) μέγεθος καταιονητήρων, δηλαδή τυπικός των 15 mm ή μεγάλου στομίου των 20 mm.
Για να ικανοποιηθεί το μεγάλο εύρος συνθηκών και να επιτευχθεί λογική οικονομία στις σωληνώσεις, στα συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου, έχει γίνει διαβάθμιση τριών διαδικασιών, από τις οποίες μπορεί να γίνει επιλογή που ανταποκρίνεται στις περιστάσεις.

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823