ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

3. Υδραυλικός υπολογισμός των σωλήνων διανομής


3.6.3 Συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου
Οι σωλήνες διανομής και οι στήλες που ξεκινούν από τις βαλβίδες της εγκατάστασης και οδηγούν προς τα διάφορα ονομαστικά τερματικά σημεία του δικτύου, δηλαδή στο "σημείο 48 καταιονητήρων" ή το σημείο διακλάδωσης προς την διάταξη των καταιονητήρων , όταν οι τελευταίοι είναι λιγότεροι από 48 (δες άρθρο 4.3.3), πρέπει να υπολογίζονται υδραυλικά στην βάση ότι με τις συνθήκες παροχής που αναφέρονται στους Πίνακες 4.3.3/1 και 2, η πτώση πίεσης σε αυτές τις σωληνώσεις, που υπολογίζονται ιδιαίτερα, δεν θα είναι μεγαλύτερη από την υπόλοιπη διαθέσιμη πίεση της πηγής υδροδότησης, αφού αφαιρεθούν η πίεση ττου απαιτείται στο "σημείο 48 καταιονητήρων" και αναφέρεται στους Πίνακες 4.3.3./Ι και 2 και οι στατικές απώλειες λόγω του ύψους του ψηλότερου καταιονητήρα, στις σωληνώσεις ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου, επάνω από τις βαλβίδες της εγκατάστασης.
Όταν ο ψηλότερος καταιονητήρας ενός τμήματος ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου, του κτιρίου, δεν βρίσκεται μέσα από το σημείο "48 καταιονητήρων", τότε το τμήμα αυτό, που απαιτεί υψηλότερη στατική πίεση, θα πρέπει να τροφοδοτείται από ιδιαίτερο σωλήνα διανομής.
Η απώλεια πίεσης στον σωλήνα διανομής προς κάθε τμήμα κατηγορίας ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου, θα προσαρμόζεται προς την 'απαιτούμενη είτε από τον υπολογισμό των κατάλληλων διαμέτρων των σωλήνων διανομής είτε με την τοποθέτηση δακτυλίου στραγγαλισμού στον κύριο τροφοδοτικό αγωγό ή .με συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων.
Οι απώλειες που δίνονται στον επόμενο Πίνακα 3.6.33.1/1 θα χρησιμοποιούνται για αυτούς τους υπολογισμούς.

 

Πίνακας 3.6.33. 1/1  
Παροχή (dm3 /min) Απώλεια πίεσης σε mi 1 libars ανά : μέτρο σωλήνα
100 mm 150  mm 200 mm      250 mm
1,000 4.4   0.65   0. 16   0.054
1,000 9.3   1 .4   0.35   0. 12
2,000 16.0   2.4   0.59   0.20
2,300 21 .0   3.0   0.76   0.25
3,050 34.0   5. 1   1. 3   0.43
3,800 52.0   7.7   1.9   0.64
4,550 72.0   11.0   2.7   0.90
4,850 81.0   12.0   3.0   1.0
6,400 136.0   20.0   5. 1   1.7
7,200 169.0   25.0   6.3   2.1
8,000 205.0   31 .0   7.7   2.6
8,800 244.0   36.0   9.1   3.0
9.650 290.0   43.0   11.0   3.6

Σημείωση : Όπου χρησιμοποιηθούν σωλήνες σειράς μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ 269, αντί να χρησιμοποιηθούν οι τιμές απωλειών, που δίνονται παραπάνω, να υπολογισθούν οι απώλειες από τα δεδομένα του Πίνακα 3.6.1/1 και την κατάλληλη παροχή.

4. Συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου που υπολογίζονται στο σύνολο τους με ιδιαίτερο υδραυλικό υπολογισμό
Όταν είναι περίπλοκη η διάταξη των σωληνώσεων ή/και μπορούν να πραγματοποιηθούν οικονομίες κατά τον σχεδιασμό, οι σωληνώσεις υπολογίζονται με ιδιαίτερο υδραυλικό υπολογισμό, σύμφωνα με τον τύπο Hazen - Williams.
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υποβάλλονται για έγκριση, στην Αρμόδια Αρχή, διαγράμματα των εγκαταστάσεων, στα οποία θα φαίνονται το μήκος και η διάμετρος των εγκαταστάσεων, οι αλλαγές διεύθυνσης ροής, η παροχή σε κάθε σωλήνα και η πίεση στους κόμβους. Θα πρέπει επίσης να δίνεται η απαιτούμενη πίεση και παροχή της πηγής υδροδότησης καθώς και η επιφάνεια καταιόνησηςς, που πρέπει να θεωθηθεί για τον σχεδιασμό, στη μία περίπτωση με την ελάχιστη παροχή και τους πιο απομακρυσμένους από την πηγή υδροδότησης καταιονητήρες σε λειτουργία και στην άλλη περίπτωση με την μέγιστη παροχή και τους πλησιέστερους προς την πηγή υδροδότησης καταιονητήρες σε λειτουργία.
5. Σωληνώσεις συμπληρωματικής προστασίας στα ράφια για κινδύνους από στοίβαγμα κατηγορίας ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου (δες την παράγραφο 3.2)
Όταν τα ράφια είναι αυτοστήρικτα (δηλαδή δεν στηρίζονται σε στοιχεία του κτιρίου) και οι ενδιάμεσοι καταιονητήρες τροφοδοτούνται από κατερχόμενες στήλες, συνδεόμενες προς τους σωλήνες διανομής των καταιονητήρων οροφής, θα πρέπει οι κατερχόμενες στήλες να συνδέονται με εύκαμπτο μεταλλικό σωλήνα ή με αρθρωτούς συνδέσμους στο σημείο σύνδεσης με τον σωλήνα διανομής.
Όταν εγκαθίστανται πρόσθετοι καταιονητήρες σε ενδιάμεσα επίπεδα σε τέτοια ράφια, οι σωληνώσεις τους θα υπολογίζονται με υδραυλικό υπολογισμό και οι πιέσεις των τελικών καταιονητήρων θα ληφθούν από την παράγραφο 3.2.2. Θα θεωρηθεί ότι οι τελικοί καταιονητήρες κάθε γραμμής, σε κάθε επίπεδο, λειτουργούν και οι παροχές προς το υδραυλικά πιο δυσμενές ράφι θα υπολογισθούν και θα ληφθούν υπ'όψιν στο άρθρο 4.4. Όταν πρόσθετοι καταιονητήρες σε ράφια τροφοδοτούνται από σωλήνες διανομής, που τροφοδοτούν επίσης καταιονητήρες οροφής, η παροχή που απαιτούν οι ενδιάμεσοι καταιονητήρες θα έπρεπε να προστίθεται στην απαιτούμενη από τους καταιονητήρες οροφής.

3.6.4 Καταιονητήρες σε  χώρους μικρού ύψους (π.χ. πάνω από ψευδοροφές)

Κατηγορία ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου
Οι καταιονητήρες θα πρέπει να τροφοδοτούνται από ξεχωριστές σωληνώσεις από αυτές που τροφοδοτούν καταιονητήρες του υποκείμενου χώρου.
Κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου
Μπορεί να τροφοδοτούνται κάθε καταιονητήρας χωριστά από τις σωληνώσεις που τροφοδοτούν τους καταιονητήρες του υποκείμενου χώρου, εφόσον κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους των κλάδων και σωλήνων διανομής στα άκρα του συστήματος μέχρι το σημείο σχεδιασμού "16/18 καταιονητήρων" λαμβάνονται αθροιστικά οι υπερκείμενοι και υποκείμενοι καταιονητήρες.
Κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου
Το μέγεθος των σωλήνων που τροφοδοτούν τους καταιονητήρες μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 3.6.32/1 (i) (ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος). θα πρέπει οι σωλήνες αυτοί να είναι άλλοι από αυτούς που τροφοδοτούν τους υποκείμενους καταιονητήρες.
Όπου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3.5.4, επιτρέπεται προστασία με βάση τα συστήματα ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου, τότε η σωλήνωση του συστήματος ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου μπορεί να 'συνδέεται με τον σωλήνα διανομής που τροφοδοτεί τους υποκείμενους καταιονητήρες, εφόσον η σύνδεση γίνεται σε σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου τουλάχιστον 65 mm. Στα συστήματα ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου, όπου, όπως προαναφέρεται, κάθε καταιονητήρας τροφοδοτείται χωριστά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την χρήση αυτή καταιονητήρες μεγέθους 10 mm.


3.6.5 Κλίση των σωληνώσεων

Οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης εκκένωση του συστήματος. Κατά το μέτρο του εφικτού όλοι οι σωλήνες θα πρέπει να εκκενώνονται από την βαλβίδα αποστράγγισης της εγκατάσταση. Η βαλβίδα αποστράγγισης θα πρέπει να είναι διαμέτρου τουλάχιστον .50 mm στα συστήματα ΣΥΝΗΘΟΥΣ και ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου και 40 mm στα συστήματα ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου.

Οι κλάδοι πρέπει να έχουν κλίση προς τους σωλήνες διανομής και να συνδέονται στο επάνω μέρος ή στο πλάι των σωλήνων διανομής. Οι κλάδοι δεν πρέπει να συνδέονται στο κάτω μέρος των σωλήνων διανομής.
Σε στεγνά συστήματα και σε εναλασσόμενα υγρά και στεγνά συστήματα οι κλάδοι θα πρέπει να έχουν κλίση τουλάχιστον 0.4% και οι σωλήνες διανομής τουλάχιστο 0.2%. Στα υπόγεια και σε άλλους χώρους όπου οι σωλήνες του συστήματος βρίσκονται χαμηλότερα από την βαλβίδα αποστράγγισης της εγκατάστασης, καθώς και σε σημεία όπου εγκλωβίζεται νερό, θα πρέπει να προβλέπονται βοηθητικές βαλβίδες αποστράγγισης με τα ακόλουθα ελάχιστα μεγέθη :
- Βαλβίδες 20 mm για σωλήνες διαμέτρου μέχρι και 50 mm
- Βαλβίδες 25 mm για σωλήνες διαμέτρου μέχρι και 65 mm
- Βαλβίδες 32 mm γαι σωλήνες διαμέτρου πάνω από 65 mm
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν βαλβίδες 50 mm για την αποστράγγιση κεντρικών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου.


3.6.6 Ποιότητα σωλήνων

Οι σωληνώσεις κατασκευάζονται από χαλύβδινες σωλήνες με ή χωρίς ραφή. Στα στεγνά συστήματα καθώς και σε τμήματα συστημάτων που δεν βρίσκονται συνέχεια γεμάτα με νερό, οι σωληνώσεις κατασκευάζονται από γαλβανισμένους σωλήνες.
Οι σωλήνες πρέπει να συνδέονται με σπειρώματα, συγκόλληση, φλάντζες ή ειδικούς συνδέσμους και να είναι συμφωνά με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 268, ΕΛΟΤ 269, ΕΛΟΤ 280, ΕΛΟΤ 281, ISO R/65 ή άλλα αντίστοιχα.
Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά από την διάβρωση.
Υπόγειες σωληνώσεις κατασκευάζονται από σωλήνες που πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 28610 (χυτοσιδηροί), DIN 2460 (χαλύβδινοι), DIN 19800 (αμιαντοτσιμεντένιοί) ή άλλα αντίστοιχα.
Οι σωληνώσεις καταιονητήρων κατασκευάζονται για ονομαστική πίεση λειτουργίας 1 MPa (10 bar).
Μετά την κατασκευή και τον εσωτερικό καθαρισμό των σωληνώσεων, αυτές υποβάλλονται σε υδραυλική πίεση δοκιμής 1.4 MPa (14 bar) επί 24 ώρες.

3.6.7 Στήριξη των σωληνώσεων

Υλικά :
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οποιουδήποτε μέρους του στηρίγματος πρέπει να ειναι  άκαυστα και η αντοχή τους να μειώνεται το πολύ κατά 25% όταν αυτά θερμαίνονται από τους 20*C στους 200 °C.
Αποστάσεις και θέση των στηριγμάτων :
Η θέση των στηριγμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα:
(i) Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα στήριγμα μεταξύ δύο καταιονητήρων σε ένα κλάδο ή μεταξύ δύο κλάδων σε ένα σωλήνα διανομής, εκτός αν ακολούθως καθορίζεται διαφορετικά.
(ii) Μέγιστη απόσταση μεταξύ στηριγμάτων
  Μέγεθος σωλήνα                  Μέγιστη απόσταση

         65 mm                                  4.0m
        ≥80 mm                                  6.0m
(iii) Μέγιστη απόσταση μεταξύ στηρίγματος και του τελευταίου καταιονητήρα
  Μέγεθος σωλήνα                  Μέγιστη απόσταση

        25 mm                                   1.2m
        32 mm                                   1.4m
(iv) Βραχίονες μικρότεροι από 600 mm δεν χρειάζονται στήριγμα.
(ν) Στήλες διανομής μήκους μικρότερου από 1.0 m δεν χρειάζονται στήριγμα.
(vi) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ ενός καταιονητήρα και ενός στηρίγματος πρέπει να είναι 0.15 m.
Αντοχή στηριγμάτων:
Η αντοχή όλων των μερών ενός στηρίγματος και της στερέωσης του στα δομικά στοιχεία πρέπει να υπολογίζεται βάσει των φορτίων" του Πίνακα 3.6.7/1

Πίνακας 3.6.7/1
  Μέγεθος σωλήνα______________Φορτίο_____
           ≤50 mm                             2,000 Ν
      > 50 100 mm                      3,500 Ν
      > 100 150 mm                    5,000 Ν
      > 150 1 200 mm                   8,500 Ν

Σημείωση : Κάθε μέρος του στηρίγματος, όταν υφίσταται το παραπάνω φορτίο, δεν πρέπει να καταπονείται πάνω από το όριο αντοχής του.
Η διατομή όλων των μερών ενός στηρίγματος πρέπει να συμφωνεί με τον ΓΗ νάκα 3.6.7/2


Πίνακας 3.6.7/2
  Μέγεθος σωλήνα___________Ελάχιστη διατομή
          ≤50 mm                           30 mm2 (M 8)
     > 50 - 100 mm                   50 mm2 (M 10)
     > 100 - 150 mm                 70 mm2 (Μ 12)
     > 150 - 200 mm                125 mm2 (M 16)

(Οι χαρακτηρισμοί στις παρενθέσεις δίνουν το ελάχιστο μέγεθος σπειρώματος κοχλιωτών στηριγμάτων).


Σε στηρίγματα όπου, λόγω της κατασκευής τους, το φορτίο διανέμεται σε περισσότερες διατομές, πρέπει το άθροισμα όλων αυτών των διατομών να είναι το 150% της εκάστοτε ελάχιστης διατομής.
Κάθε επιμέρους διατομή πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 mm2.
Κάθε μέρος ενός στηρίγματος πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένο από την διάβρωση. Σε κάθε περίπτωση το πάχος του υλικού πρέπει να είνια τουλάχιστο 1.5 mm.
Κατά την επιλογή του τύπου στηρίξεως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και πιθανότητα μικρομετακινήσεων τμημάτων των σωληνώσεων λόγω σεισμών.

Γενικές απαιτήσεις :
(i) Ανοιχτά στηρίγματα (π.χ. γάντζοι) δεν επιτρέπονται.
(ϋ) Στηρίγματα στα οποία η στερέωση πραγματοποιείται μόνο λόγω της ελαστικότητας περιλαιμίου, δεν επιτρέπονται,
(iii) Στηρίγματα δεν πρέπει να συγκολλώνται με σωλήνες.
(ίν) Σε οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα και παρόμοια υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά στερέωσης με εκπυρσοκρότηση (π.χ. καρφιά που καρφώνονται με πιστόλι).
(ν) Τα υλικά στερέωσης σε ξύλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα δεν πρέπει να καταπονούνται σε κάμψη.
(νί) Τα στηρίγματα δεν πρέπει να βιδώνονται σε ταυ ή σταυρούς που αποτελούν μέρος της σωλήνωσης της εγκατάστασης.
(vii) Τα στηρίγματα πρέπει να τοποθετούνται όσο γίνεται πλησιέστερα σε εξαρτήματα των σωλήνων και συνδέσμους.
(viii) Σωλήνες διανομής σε μονόπλευρες ή αμφίπλευρες διατάξεις σωληνώσεων πρέπει να στερεώνονται στο κτίριο. Οταν χρησιμοποιούνται άκαμπτα στηρίγματα πρέπει να παίρνονται υπόψη το βάρος και η δυναμική καταπόνηση λόγω της ροής του νερού.
(ix) Σωλήνες διανομής σε διατάξεις σωληνώσεων με βρόχο πρέπει να στηρίζονται στο κτίριο μόνο στο σημείο της στήλης. Ολα τα άλλα στηρίγματα πρέπει να σηκώνουν μόνο το βάρος και να επιτρέπουν οριζόντιες μικρομετακινήσεις.
(χ) Πρέπει να δίνεται ιδαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό και την θέση των στηριγμάτων σε στεγνά συστήματα κα(. συστήματα κατακλυσμού λόγω των μεγάλων δυναμικών καταπονήσεων που μπορεί να προκληθούν κατά την λειτουργία τους.
Το απαιτούμενο μήκος των ούπατ στερέωσης είναι ανάλογο με τον τύπο του και το είδος του υλικού που δέχεται το ούπατ. Τα ούπατ πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστο υλικό και να αντέχουν σε βάρος τουλάχιστο διπλάσιο από αυτό που αναφέρεται στον Πίνακα 3.6.7/1.
Το μήκος αγκύρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον :

 

Μέγεθος σωλήνα Μήκος αγκύρωσης
1  50 mm 30 mm
>  50 i 150 mm 40 mm
> 150 < 200 mm 50 mm
> 200 i 250 mm 60 mm

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823