ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

4. ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ


4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η πηγή υδροδότησης πρέπει να μπορεί να τροφοδοτεί αυτόματα και σε κάθε στιγμή το σύστημα με νερό,, στην απαιτούμενη πίεση και παροχή. Γι' αυτό η πηγή πρέπει να είναι απόλυτα αξιόπιστη και να προστατεύεται από πάγωμα, άδειασμα ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες θα μπορούσαν να μειώσουν την παροχή της ή να διακόψουν την λειτουργία της. Επίσης το νερό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ινώδη ή άλλα σημαντικά αιωρήματα που θα μπορούσαν να συσσωρευτούν στις σωληνώσεις. Πρέπει να τοποθετούνται φίλτρα σε όλες τις συνδέσεις με το δίκτυο πόλης.
Η πηγή υδροδότησης πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του ιδιοκτήτη του συστήματος. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να εξασφαλίζεται το δικαίωμα χρήσης της πηγής υδροδότησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Αρχής.
Στην περίπτωση εγκαταστάσεων με μία μόνο πηγή υδροδότησης, πρέπει να τοποθετείται πρεσοστατικός διακόπτης στην προσαγωγή, ο οποίος ενεργοποιεί σύστημα συναγερμού όταν η πίεση στην προσαγωγή πέσει κάτω από προκαθορισμένο όριο.
Ο διακόπτης πρέπει να τοποθετείται από την πλευρά εισαγωγής της βαλβίδας αντεπιστροφής.
Συνήθεις πηγές υδροδότησης είναι :
(α) Δίκτυο πόλης
(β) Δεξαμενές βαρύτητας
(γ) Αυτόματες αντλίες, που αναρροφούν από φυσικές αποθήκες νερού, ποταμούς κ.λπ. ή ενισχύουν το δίκτυο πόλης (προωθητικές)
(δ) Πιεστικά δοχεία.
Ως αποδεκτές πηγές υδροδότησης θεωρούνται :
(α) ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ, που τροφοδοτούνται από τα δυο άκρα τους
(β) Ιδιωτικές ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, όταν είναι κατάλληλα προστατευμένες από το πάγωμα
(γ) ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ. Κάθε συγκρότημα αποτελείται από :
(ϊ) Δύο αυτόματες αντλίες, η μία τουλάχιστο με μηχανή εσωτερικής καύσης, ή εναλλακτικά από δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες

κάθε μία από τις οποίες ικανοποιεί ανεξάρτητα τις παροχές και πιέσεις που απαιτούνται για την αντίστοιχη κατηγορία κινδύνου! ή
(ii) Τρεις αυτόματες αντλίες, δυο τουλάχιστο με μηχανές εσωτερικής καύσης, ή εναλλακτικά από μία με μηχανή εσωτερικής καύσης και δύο ηλεκτροκίνητες. Οποιοδήποτε ζεύγος αντλιών πρέπει να ικανοποιεί τις παροχές και πιέσεις που απαιτούνται για την αντίστοιχη κατηγορία κινδύνου.
Οι αντλίες θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν παράλληλα, δηλαδή θα πρέπει να έχουν όμοιες χαρακτηριστικές καμπύλες παροχής/πίεσης. Όταν οι αντλίες αναρροφούν κατευθείαν από αγωγό του δικτύου πόλης, όπου αυτό επιτρέπεται, ή από δεξαμενή, η οποία γεμίζει από αγωγό του δικτύου πόλης, για να επιτυγχάνεται η προβλεπόμενη χωρητικότητα, ο αγωγός αυτός θα πρέπει να υδροδοτείται από τα δύο άκρα του και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 4.6.
Όταν δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες αποτελούν μέρος του αντλητικού συγκροτήματος, η ηλεκτρική παροχή πρέπει να ικανοποιεί μια από τις ακόλουθες απαιτήσεις :
(i) Πρέπει να υπάρχουν δύο ανεξάρτητες πηγές ηλεκτρικής ενεργείας. Κάθε κινητήρας πρέπει να συνδέεται μόνο σε μία πηγή. Οι συνδέσεις αυτές πρέπει να γίνονται με ξεχωριστά καλώδια, τα οποία δεν τροφοδοτούν κανένα άλλο φορτίο.
(ii) Πρέπει να υπάρχουν δύο ανεξάρτητες πηγές ηλεκτρικής ενεργείας με διάταξη αυτόματης μεταγωγής σε περίπτωση διακοπής μιας από τις πηγές. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες πρέπει να συνδέονται στις πηγές με δυο ξεχωριστά καλώδια, συνδεδεμένα παράλληλα, με ξεχωριστές οδεύσεις. Κάθε ένα από τα καλώδια πρέπει να έχει αρκετή διατομή, ώστε να μπορεί να τροφοδοτεί και τους δύο κινητήρες. Τα καλώδια αυτά δεν πρέπει να τροφοδοτούν κανένα άλλο φορτίο.
(δ) ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ μόνο για τις κατηγορίες ΜΙΚΡΟΥ και ΣΥΝΗΘΟΥΣ, Ομάδα Ι, κινδύνου. Η διατήρηση της στάθμης του νερού και της πίεσης του αέρα, σε κανονικές συνθήκες (δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά), πρέπει να γίνεται αυτόματα.

 

4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η απαίτηση για μία ή περισσότερες αποδεκτές πηγές υδροδότησης καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.
Όταν απαιτείται δεύτερη πηγή υδροδότησης, αυτή πρέπει να έχει την ίδια πίεση, παροχή και χωρητικότητα με την πρώτη πηγή, εκτός από την περίπτωση των πιεστικών δοχείων, των οποίων η χωρητικότητα είναι μόνο 15 m3.


4.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

Οι ακόλουθες απαιτήσεις είναι ελάχιστες. Μπορεί να θεωρηθούν επιθυμητές ορισμένες αυξήσεις σε περιπτώσεις υδροδότησης από αγωγό δικτύου πόλης, όταν είναι πιθανή μία μείωση της παροχής στο προσεχές μέλλον, εξ αιτίας αυξημένης ζήτησης, όπως στην περίπτωση αναπτυσσομένων περιοχών. Επίσης μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη η επαύξηση, εάν οι πυροσβεστικοί σωλήνες της Π.Υ. υδροδοτούνται από τον ίδιο αγωγό του δικτύου πόλης.
4.3.1 Κατηγορία ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου
Η πηγή υδροδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζει στους σταθμούς ελέγχου της εγκατάστασης μια δυναμική πίεση τουλάχιστον 0.22 MPa (2.2 bar) συν την ισοδύναμη πίεση προς την διαφορά ύψους, μεταξύ των σταθμών και του ψηλότερου καταιονητήρα, όταν η παροχή του νερού στους σταθμούς είναι 225 1/min.
4.3.2 Κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου
Ομάδα Ι
Η πηγή υδροδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζει στους σταθμούς ελέγχου της εγκατάστασης μία δυναμική πίεση τουλάχιστον Ο.1 MPa (1 bar) συν την ισοδύναμη πίεση προς την διαφορά ύψους, μεταξύ των σταθμών και του ψηλότερου καταιονητήρα, όταν η παροχή του νερού στους σταθμούς είναι 375 1/min και τουλάχιστον 0.07 MPa (0.7 bar) συν την ισοδύναμη πίεση προς την διαφορά ύψους, μεταξύ των σταθμών και του ψηλότερου καταιονητήρα, όταν η παροχή αυξάνει σε 540 1/min.

Ομάδα II
Η πηγή υδροδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζει στους σταθμούς ελέγχου της εγκατάστασης μία δυναμική πίεση τουλάχιστον 0.14 MPa (1.4 bar) συν την ισοδύναμη πίεση προς την διαφορά ύψους, μεταξύ των σταθμών και του ψηλότερου καταιονητήρα, όταν η παροχή του νερού στους σταθμούς είναι 725 1/min και τουλάχιστον 0.1 MPa (1 bar) συν την ισοδύναμη πίεση προς την διαφορά ύψους μεταξύ των σταθμών και του ψηλότερου καταιονητήρα, όταν η παροχή αυξάνει σε 1,000 1/min.
Ομάδα III
Η πηγή υδροδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζει στους σταθμούς ελέγχου της εγκατάστασης μία δυναμική πίεση τουλάχιστον 0.17 MPa (1.7 bar) συν την ισοδύναμη πίεση προς την διαφορά ύψους, μεταξύ των σταθμών και του ψηλότερου καταιονητήρα, όταν η παροχή του νερού στους σταθμούς είναι 1,100 1/min και τουλάχιστον 0.14 MPa (1.4 bar) συν την ισοδύναμη πίεση προς την διαφορά ύψους μεταξύ των σταθμών και του ψηλότερου καταιονητήρα, όταν η παροχή αυξάνει σε 1,350 1/min.
Ομάδα III - Ειδική
Η πηγή υδροδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζει στους σταθμούς ελέγχου της εγκατάστασης μια δυναμική πίεση τουλάχιστον 0.2 MPa (2 bar) συν την ισοδύναμη πίεση προς την διαφορά ύψους, μεταξύ των σταθμών και του ψηλότερου καταιονητήρα, όταν η παροχή νερού στους σταθμούς είναι 1,800 1/min και τουλάχιστον 0.15 MPa (1.5 bar) συν την ισοδύναμη πίεση προς την διαφορά ύψους μεταξύ των σταθμών και του ψηλότερου καταιονητήρα, όταν η παροχή αυξάνει σε 2,100 1/min.
4.3.3 Κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου
Η πηγή υδροδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζει την παροχή και την αντίστοιχη δυναμική πίεση που δίνονται στους Πίνακες 4.3.3/1 και 4.3.3/2 στο "σημείο 48 καταιονητήρων" στο επίπεδο των ψηλότερων καταιονητήρων του τμήματος ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου του κτιρίου, ανάλογα προς την απαιτούμενη πυκνότητα καταιόνησης και την επιφάνεια καταιόνησης, που δίνονται στον Πίνακα 3/1 για την ειδική κατηγορία του κτιρίου.

Οταν το τμήμα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου περιλαμβάνει λιγότερους από 48 καταιονητήρες πρέπει να εξασφαλίζονται, στο επίπεδο των ψηλότερων καταιονητήρων και στο σημείο εισόδου της διάταξης τους, η απαιτούμενη παροχή και δυναμική πίεση που δίνονται στους Πίνακες 4.3.3/1 και 4.3.3/2.
Οταν η επιφάνεια καταιόνησης τροφοδοτείται από περισσότερους από ένα σωλήνες διανομής, η δυναμική πίεση στο επίπεδο των ψηλότερων καταιονητήρων, στα σημεία σχεδιασμού, πρέπει είτε να είναι εκείνη που δίνεται στους Πίνακες 4.3.3/1 και 4.3.3/2 για την απαιτούμενη πυκνότητα καταιόνησης είτε να προσδιορίζεται με υδραυλικό υπολογισμό. Η παροχή σε κάθε σωλήνα διανομής πρέπει να προσδιορίζεται αναλογικά, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
Όταν η επιφάνεια του τμήματος, που υπάγεται στην κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου είναι μικρότερη από την επιφάνεια καταιόνησης που δίνεται στον Πίνακα 3/1, η παροχή που δίνεται στους Πίνακες 4.3.3/1 και 4.3.3/2 μπορεί να μειωθεί αναλογικά, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Η δυναμική πίεση στο επίπεδο των ψηλότερων καταιονητήρων, στο σημείο σχεδιασμού, πρέπει είτε να είναι εκείνη που δίνεται στους πίνακες, σε σχέση με την απαιτούμενη πυκνότητα καταιόνησης, είτε να.προσδιορίζεται με υδραυλικό υπολογισμό.
Οι αυξημένες ή μειωμένες παροχές που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να προσδιορίζονται αναλογικά ως εξής : Q2 = Q1(α2/α1)
Όπου Q2 : απαιτούμενη παροχή (ή η παροχή σε κάθε σωλήνα διανομής, όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα)
Q1 : απαιτούμενη παροχή, όπως δίνεται στους πίνακες για την απαιτούμενη πυκνότητα καταιόνησης
α1 : επιφάνεια καταιόνησης, όπως δίνεται στους πίνακες
α2 : απαιτούμενη επιφάνεια καταιόνησης (ή η επιφάνεια που εξυπηρετείται από καθένα από τους σωλήνες διανομής, όπου υπάρχουν περισσότεροι από ένα).
Όταν η επιφάνεια καταιόνησης σχεδιασμού είναι μεγαλύτερη από την προστατευμένη επιφάνεια ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου και η τελευταία συνορεύει με προστατευμένη επιφάνεια ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου, η συνολική παροχή για το τμήμα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου, που είναι ανάλογη προς την προστατευμένη επιφάνεια, όπως προαναφέρεται, και την παροχή για το τμήμα ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου, που είναι πενταπλάσια από αυτήν που απαιτείται για επιφάνεια καταιόνησης.
Η πίεση στο επίπεδο των ψηλότερων καταιονητήρων του τμήματος ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου, στο σημείο σχεδιασμού, πρέπει είτε να είναι εκείνη που δίνεται από τους πίνακες για την απαιτούμενη πυκνότητα καταιόνησης είτε να προσδιορίζεται με υδραυλικό υπολογισμό.

 

 

4.3.4 Αγωγοί υδροδότησης σε σχήμα βρόχου

Εκεί όπου χρησιμοποιούνται βρόχοι υδροδότησης για μία. ή περισσότερες εγκαστάσεις της ίδιας ιδιοκτησίας, οι σωλήνες του βρόχου πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορούν να τροφοδοτούν ικανοποιητικά την εγκατάσταση, με την μεγαλύτερη απαιτούμενη παροχή (συμπεριλαμβάνονται και οι παροχές για τυχόν υδροστόμια), ακόμη και όταν θα είναι κλειστή για οποιοδήποτε λόγο μία βαλβίδα διακοπής, σε οποιοδήποτε τμήμα του βρόχου.


4.3.5 Υδροστόμια

Πρέπει να αποφεύγεται η σύνδεση υδροστομίων με σύστημα καταιόνησης. Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει τα υδροστόμια να τροφοδοτούνται από πιεστικό δοχείο που αποτελεί πηγή τροφοδότησης ενός συστήματος καταιόνησης.
Σημείωση : Οταν εγκαθίστανται υδροστόμια, πρέπει να υποβάλλονται πριν από την εγκατάσταση, πλήρη στοιχεία (συμπεριλαμβάνεται και πιθανό πλήθος πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών που θα λειτουργήσουν σε μία πυρκαγιά) στην Αρμόδια Αρχή. Η πρόσθετη παροχή ανά πυροσβεστικό σωλήνα και αυλό υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο :
Ρ = g2 (37L/D5 + 2.28/Ed2d4)

4.4 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι ελάχιστες χωρητικότητες, που δίνονται στους επόμενους πίνακες, αφορούν σε πηγές υδροδότησης με αποθηκευμένο νερό (βλπ. άρθρο 4.5.1), που προορίζονται αποκλειστικά για την υδροδότηση συστημάτων καταιονητήρων. Εξαιρούνται τα δίκτυα πόλης και τα πιεστικά δοχεία στα οποία αναφέρονται αντίστοιχα τα άρθρα 4.6 και 4.9.

Οι χωρητικότητες αυτές βασίζονται σε ελάχιστους χρόνους διάρκειας της καταιόνησης 30 min, 60 min και 90 min αντίστοιχα για συστήματα ΜΙΚΡΟΥ, ΣΥΝΗΘΟΥΣ και ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου.
Οταν προστατεύονται πολυόροφα κτίρια, το ύψος είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας, ο οποίος πρέπει να παίρνεται υπόψη για την ανάλογη αύξηση της παροχής στο χαμηλότερο επίπεδο.


Πίνακας 4.4./Ι
Συστήματα ΜΙΚΡΟΥ και ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου
Σημείωση : Ο πίνακας δίνει τις ελάχιστες χωρητικότητες για κτίρια ύψους 15 m, 30 m και 45 m.

Κατηγορία Μέγιστο Οψος Ελάχιστη Μέγιστη περί,οδος
κινδύνου κατάιoνητηρών χωρητικότητα εισροής σε δεξαμενές
πάνω από τον (m3) αναρρόφησης
σταθμό ελέγχου   (άρθρο 4.5.1)
  (m)   (min)
  15 9 (1)  
ΜΙΚΡΟΣ 30 10 (1) 30
  45 11 (1)  
ΣΥΝΗΘΗΣ 15 55  
Ομάδα Ι 30 70 60
  45 80  
ΣΥΝΗΘΗΣ 15 105  
Ομάδα II 30 125 60
  45 140  
ΣΥΝΗΘΗΣ 15 135  
Ομάδα III 30 160 60
  45 185  
ΣΥΝΗΘΗΣ      
Ομάδα III 15 160  
( ε δ ι κ ή_)_ 30 185 60

Πίνακας 4.4/2
Συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου
Σημείωση : Ο πίνακας δίνει τις ελάχιστες χωρητικότητες για μονόροφα κτίρια. Οι χωρητικότητες μπορεί να πρέπει να αυξηθούν στην περίπτωση πολυόροφων κτιρίων, εκτός αν οι παροχές περιορίζονται, στα χαμηλότερα επίπεδα, στις τιμές σχεδιασμού με δακτύλιο στραγγαλισμού ή με κατάλληλη διαστασιολόγηση των σωλήνων διανομής.

  (1)
Πυκνότητα καταιόνησης Ελάχιστες χωρητικότητες Μέγιστη περίοδος
σχεδιασμού   εισροής σε δεξα-
  μενές αναρρόφησης
(mm/min) (m3) (άρθρο 4.5.1)
7.5 225  
10.0 275  
12.5 350  
15.0 425  
17.5 450  
20.0 575 90
22.5 650  
25.0 725  
27.5 800  
30.0 875  

(1) : Οι χωρητικότητες αυτές θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, όταν οι επιφάνειες καταιόνησης σχεδιασμού αυξάνουν ή ελαττώνονται, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.3. Στην περίπτωση συστημάτων ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου, που υπολογίζονται υδραυλικά, η διαθέσιμη ποσότητα νερού πρέπει να είναι 90 φορές η μέγιστη παροχή που υπολογίζεται σε 1/min.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823