ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

4.5 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ


4.5.1 Δεξαμενές με εισροή νερού από πηγές περιορισμένης παροχής

Οι δεξαμενές νερού, από τις οποίες αναρροφούν οι αντλίες, θα έπρεπε, κατά προτίμηση, να έχουν ενεργή χωρητικότητα όχι μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται στο άρθρο 4.4.. Εάν πάντως υπάρχει αυτόματη εισροή, η οποία μπορεί να εξασφαλίζεται συνεχώς, επιτρέπεται μικρότερη χωρητικότητα με την προϋπόθεση ότι, συνυπολογίζοτνας την παροχή εισροής, είναι αρκετή ώστε να επιτρέπει στην αντλία να λειτουργεί στην πλήρη δυναμικότητα της για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από αυτό που καθορίζεται κατά περίπτωση στο άρθρο 4.4 και ότι δεν θα είναι μικρότερη από τις ακόλουθες τιμές :   ΜΙΚΡΟΣ κίνδυνος 3 m3 ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος 25 m3 ΜΕΓΑΛΟΣ κίνδυνος 70 m3

Για να εξασφαλίζεται ότι οι δεξαμενές νερού μπορούν αν ξαναγεμίζουν σε εύλογο χρονικό διάστημα, όταν αδειάζουν για οποιονδήποτε λόγω και εξ αιτίας της λειτουργίας των καταιονητήρων για αντιμετώπιση πυρκαγιάς, προβλέπεται σύνδεση με το δίκτυο πόλης, μέσω βαλβίδων αυτόματης λειτουργίας, με παροχή όχι μικρότερη από :
για μία δεξαμενή 1 Ι/min ανά m3 ενεργού χωρητικότητας για διπλές δεξαμενές 0.7 Ι/min ανά m3 ενεργού χωρητικότητας της μίας από τις δεξαμενές.
Εάν, με τα μέσα που διατίθενται, η δεξαμενή δεν μπορεί να ξαναγεμίζει με τις παραπάνω παροχές, πρέπει να αυξάνεται η ενεργή χωρητικότητα.
Σε καμιά περίπτωση οι παραπάνω παροχές ξαναγεμίσματος μπορούν να είναι μικρότερες από 75 1/min.
Στο σημείο προσαγωγής του νερού στην δεξαμενή πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη διάταξη ώστε να συμπαρασύρεται η ελάχιστη ποσότητα αέρα. Επίσης πρέπει να προβλέπεται μία κάτω κόφτρα, της οποίας το χείλος θα εξέχει 50 mm από την κατώτατη στάθμη του νερού, όπως φανεται στα Σχήματα 4.5.1/α (α), (β) και (γ).
Κατά τον υπολογισμό της ενεργού χωρητικότητας μιας δεξαμενής, είτε εξαρτάται από εισροή νερού είτε όχι, ως βάθος πρέπει να θεωρείται η απόσταση μεταξύ της κανονικής στάθμης του νερού στην δεξαμενή και της κατώτατης στάθμης "Χ" που φαίνεται στο Σχήμα 4.5.1/α και είναι η στάθμη σε απόσταση "Α" όπως καθορίζεται στον Πίνακα 4.5.1/1 πάνω από την στάθμη αναρρόφησης. Η κατώτατη στάθμη "Χ" υπολογίζεται έτσι ώστε να είναι η χαμηλότερη στάθμη, στην οποία δεν σχηματίζεται δίνη και δεν αναρροφά η αντλία αέρα.

Σημείωση : Όπου προβλέπεται εγκεκριμένη διάταξη για την αποφυγή της δίνης, η απόσταση "Α" μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με την σχετική έγκριση.
Όταν ο σωλήνας αναρρόφησης βγαίνει από την πλευρά της δεξαμενής, όπως στα παραδείγματα (α) και (β) του Σχήματος 4.5.1/α, θα πρέπει να υπάρχει μία απόσταση "Β", μεταξύ του κατώτατου σημείου του σωλήνα και του πυθμένα, η οποία καθορίζεται στον Πίνακα 4.5.1/1.
Σημείωση : Όπου προβλέπεται εγκεκριμένη υ διάταξη για την αποφυγή της δίνης, η απόσταση "Β" στο παράδειγμα (α) μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με την σχετική έγκριση . Στο παράδειγμα (β) η διαμόρφωση δεν προσφέρεται για την πρόβλεψη τέτοιας διάταξης.
Όταν η αναρρόφηση γίνεται από φρεάτιο, που διαμορφώνεται μέσα στην δεξαμενή, ισχύουν οι διαστάσεις "Α" και "Β" του Πίνακα 4.5.1/1 και τα ελάχιστα μήκη που καθορίζονται στο Σχήμα 4.5.1/α. Η θέση του φρεατίου σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή σε κάθε παράδειγμα του Σχήματος 4.5.1/α. Το πλάτος του φρεατίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.6 D, όπου D είναι η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα αναρρόφησης. Το στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να βρίσκεται στην μέση του πλάτους του φρεατίου.

Στην περίπτωση περισσοτέρων σωλήνων αναρρόφησης θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής διάκενα : 2D μεταξύ των σωλήνων, 1.3 D μεταξύ των σωλήνων και των πλευρικών τοιχωμάτων και 0.3 D μεταξύ των σωλήνων και του απέναντι τοιχώματος.
Σημείωση : Όπου προβλέπεται η εγκεκριμένη διάταξη για την αποφυγή της δίνης, η απόσταση "Α" μπορεί να μειωθεί, σύμφωνα με την σχετική έγκριση .

 

4.5.2 Δεξαμενές με εισροή νερού από πηγές απεριόριστης παροχής

Όταν οι αντλίες αναρροφούν από δεξαμενές ή φρεάτια που τροφοδοτούνται από πρακτικά ανεξάντλητες πηγές νερού, όπως ποτάμια, λίμνες κ.λπ., ισχύουν η διάταξη και οι διαστάσεις που δίνονται στο Σχήμα 4.5.2/α. Σωλήνες, αγωγοί και ανοιχτοί οχετοί πρέπει να έχουν συνεχή κλίση 1:125 τουλάχιστον προς την δεξαμενή ή το φρεάτιο αναρρόφησης.
Η διάμετρος των σωλήνων ή αγωγών εισροής πρέπει να προσδιορίζεται από τον ακόλουθο τύπο :
D = 21,68 Q0.357 όπου D : εσωτερική διάμετρος σωλήνα ή αγωγού
Q : μέγιστη παροχή αντλίας δηλαδή η ονομαστική παροχή για τα συστήματα ΜΙΚΡΟΥ ή ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου και η μέγιστη παροχή σχεδιασμού για τα συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου.
Τα στόμια των σωλήνων αναρρόφησης πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον κατά 1 διάμετρο κάτω από την κατώτατη γνωστή στάθμη νερού. Το βάθος d του νερού σε ανοιχτούς οχετούς ή υδατοφράκτες καθώς και η απόσταση του χείλους της κόφτρας από την κατώτατη γνωστή στάθμη νερού της πηγής πρέπει να είναι τουλάχιστο αυτή που δίνεται στον Πίνακα 4.5.2./Ι για τα αντίστοιχα πλάτος W και εισροή. Η εισροή αυτή είναι ίση με την μέγιστη παροχή της αντλίας, δηλαδή η ονομαστική παροχή για τα συστήματα ΜΙΚΡΟΥ και ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου και η μέγιστη παροχή σχεδιασμού για τα συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ  κινδύνου.
Το συνολικό ύψος των οχετών και υδατοφρακτών θα πρέπει να είναι αρκετό και για την ψηλότερη γνωστή στάθμη νερού της πηγής.
Οι διαστάσεις του θαλάμου αναρρόφησης και η θέση των σωλήνων αναρρόφησης ως προς τα τοιχώματα του θαλάμου, η βύθιση της κάτω από την κατώτατη στάθμη νερού και η ελεύθερη απόσταση τους από τον πυθμένα του θαλάμου πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του άρθρου 4.5.1, σχετικά με τα φρεάτια αναρρόφησης.
Ο θάλαμος καθίζησης πρέπει να έχει το ίδιο πλάτος και βάθος με τον θάλαμο αναρρόφησης και μήκος τουλάχιστο 4,4xhi/2, όπου h είναι το βάθος του θαλάμου καθίζησης σε m.

Πίνακας 4.5.2/1
Ελάχιστο βάθος νερού d και πλάτος W ανοιχτών οχετών και υδατοφρακτών για αντίστοιχες εισροές Διαστάσεις σε mm

    Βάθος d    
250 500 1000
W min     qmax 1/min W min qmax 1/min W min  qmax  1/min
88 280 82 522 78 993
125 497 112 891 106 1687
167 807 143 1383 134 2593
215 1197 176 1960 163 3631
307 2064 235 3159 210 5647
334 2342 250 3506 223 6255
410 3157 291 4482 254 7823
500 4185 334 5592 286 9577
564 4953 361 6340 306 10749
750 7261 429 8307 353 13670
1113 12054 527 11415 417 18066
1167 12792 539 11816 425 18635
1500 17379 600 13903 462 21411
2000 24395 667 16271 500 24395
4500 60302 819 21949 581 31142
  1000 29173 667 38916
        2000 203320

 

Το νερό πρέπει να περνά, πριν από την είσοδο του στον θάλαμο καθίζησης, μέσα από αφαιρετή σχάρα, κατασκευασμένη από συρμάτινο πλέγμα ή διάτρητη λαμαρίνα. Η ελεύθερη επιφάνεια διόδου κάτω από την στάθμη νερού πρέπει να είναι 150 mm2 για κάθε 1 1/min ονομαστικής παροχής της αντλίας, για τα συστήματα ΜΙΚΡΟΥ και ΣΥΝΗΘΟΥΣ κίνδυνου ή της μέγιστης παροχής σχεδιασμού, για τα συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου. Η σχάρα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή για να αντέχει την πίεση του νερού σε περίπτωση έμφραξης και να έχει μέγεθος ανοιγμάτων το πολύ 12.5 mm.
Συνιστάται να προβλέπονται δύο σχάρες, η μία εφεδρική, που θα τοποθετείται όταν καθαρίζεται η άλλη. Στην είσοδο των σωλήνων ή αγωγών που τροφοδοτούν τις δεξαμενές ή τα φρεάτια πρέπει να τοποθετείται φίλτρο με ελεύθερη επιφάνεια διόδου τουλάχιστον 5πλασια από την διανομή των σωλήνων ή αγωγών. Κάθε άνοιγμα του φίλτρου πρέπει να μην επιτρέπει την δίοδο σφαίρας διαμέτρου 25 mm.
Θα πρέπει να προβλέπεται η απομόνωση της δεξαμενής για τον περιοδικό καθαρισμό και συντήρηση. Επίσης πρέπει να προβλέπονται διπλές δεξαμενές με ξεχωριστούς θαλάμους αναρρόφησης και καθίζησης.
Οπου γίνεται αναρρόφηση από ένα περιτοιχισμένο τμήμα κοίτης ποταμού, λίμνης κ.λπ., το τοίχωμα θα πρέπει κατά προτίμηση να υψώνεται πάνω από την επιφάνεια του νερού και να έχει άνοιγμα με φίλτρο, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Εναλλακτικά, ο χώρος μεταξύ της κορυφής του τοίχου και της επιφάνειας του νερού θα πρέπει να κλείνεται με σχάρα με αρκετή ελεύθερη επιφάνεια διόδου, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Συνιστάται να αποφεύγεται η εκσκαφή του πυθμένα λίμνης, της κοίτης ποταμού κ.λπ. για την δημιουργία αρκετού βάθους για την τοποθέτηση του σωλήνα αναρρόφησης της αντλίας. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτο, η περιοχή θα πρέπει να περικλείεται με πλέγμα με το μέγιστο δυνατόν μέγεθος ανοιγμάτων, που σε κάθε περίπτωση θα έχει αρκετή επιφάνεια διόδου, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και εκεί όπου η άντληση γίνεται από την θάλασσα. Ο θάλαμος αναρρόφησης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά από τα φύκια και τα άλλα θαλάσσια φυτά που θα μπορούσαν να φράζουν τις σχάρες, τα πλέγματα και τα στόμια αναρρόφησης.
Πρέπει επίσης να καθαρίζεται τακτικά ο σωλήνας αναρρόφησης, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, από τα θαλάσσια φυτά και από επικαθίσεις θαλάσσιων οργανισμών ώστε να μη μειώνεται η εσωτερική διάμετρος του.
Οπου χρησιμοποιείται θαλάσσιο νερό, αυτό πρέπει να αντλείται μόνο κατά την λειτουργία του συστήματος. Οσες σωληνώσεις παραμένουν συνέχεια γεμάτε-ς με νερό, πρέπει να γεμίζουν μόνο με γλυκό νερό και η συμπλήρωση τυχόν διαρροών πρέπει να γίνεται με γλυκό νερό. Μετά την λειτουργία του συστήματος και πριν την αποκατάσταση του σε θέση ετοιμότητας, οι σωληνώσεις, όπου απαιτείται, πρέπει να πλένονται εσωτερικά με γλυκό νερό.

4.6 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ


Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το δίκτυο πόλης, σύμφωνα με ισχύοντες ξένους κανονισμούς (κρατικούς, ασφαλιστών κ.λπ.) είναι αυστηρές σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα.
Ακολουθεί ενδεικτική αναφορά των απαιτήσεων αυτών, με την ευχή να προσαρμοσθούν μελλοντικά τα δημόσια δίκτυα ύδρευσης της χώρας προς τις απαιτήσεις αυτές.

Απαιτήσεις εάν υπάρχει μοναδική προσαγωγή
(α) Ο αγωγός του δικτύου πόλης θα πρέπει να τροφοδοτείται κατά προτίμηση και στα δύο άκρα του από αγωγούς καθένας από τους οποίους θα έχει την απαιτούμενη παροχή και πίεση και οι οποίοι κατά προτίμηση δεν θα τροφοδοτούνται από κοινό κεντρικό σωλήνα.
Σημείωση : Εάν η στατική πίεση του αγωγού ξεπερνά το 1 MPa (10 bar), πρέπει να υποβάλλονται πλήρη στοιχεία στην Αρμόδια Αρχή. (βλ. επίσης άρθρο 5.2.6 βαλβίδες μείωσης πίεσης).
(β) Το δίκτυο πόλης θα πρέπει κατά προτίμηση να υδροδοτείται από περισσότερες από μία πηγές.
(γ) Η χωρητικότητα των δεξαμενών νερού του δικτύου πόλης σε κανονικές συνθήκες πρέπει να είναι τουλάχιστον 454 m3 για τα συστήματα όλων των κατηγοριών κινδύνου. Ειδικά για τα συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη αποθήκευση νερού σύμφωνα με τον Πίνακα 4.4./2.
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορούν να ζητηθούν μεγαλύτερες χωρητικότητες.
(δ) Εάν το νερό προσάγεται στην εγκατάσταση από δύο διακλαδώσεις του δικτύου που βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους, για κάθε διακλάδωση ισχύει συνήθως η απαίτηση (α).
(ε) Ο κλάδος υδροδότησης πρέπει να οδηγείται κατευθείαν από τον αγωγό του δικτύου πόλης στην κεντρική βάννα διακοπής της εγκατάστασης και να εξυπηρετεί μόνο το σύστημα καταιόνησης και κατ'εξαίρεση πυροσβεστικούς σωλήνες μικρής διαμέτρου ή/και μη βιομηχανικές χρήσεις αμελητέας κατανάλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η κατανάλωση αυτή θα πρέπει να προστίθεται στις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.3.
(στ) Οταν οι διακλαδώσεις από τον αγωγό του δικτύου πόλης έχουν μήκος μεγαλύτερο από 300 m, θα πρέπει να διπλασιάζεται το πλήθος των προσαγωγών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οι διακλαδώσεις περνούν από ξένες ιδιοκτησίες. Οι διπλοί κλάδοι θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους όσο το δυνατόν περισσότερο.
Πρόσθετες απαιτήσεις εάν υπάρχει διπλή προσαγωγή : (ϊ) Οι αγωγοί του δικτύου πόλης είτε να είναι ανεξάρτητοι είτε να αποτελούν τμήμα ενός διασυνδεδεμένου συστήματος με βαλβίδες διακοπής τοποθετημένες έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής, οπουδήποτε στο δίκτυο, να μπορεί να λειτουργεί ο ένας τουλάχιστον αγωγός.
(ii) To δίκτυο πόλης πρέπει να υδροδοτείται από περισσότερες από μία δεξαμενές.
(iii) Πρέπει να υπάρχει μία διακλάδωση σε κάθε αγωγό του δικτύου πόλης η οποία οδεύει ξεχωριστά μέχρι το κτίριο στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση. Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εγκαταστάσεων σε κτίρια της ίδιας ιδιοκτησίας μπορεί η δεύτερη και οι επόμενες εγκαταστάσεις να τροφοδοτούνται από ένα σωλήνα που θα συνδέεται σε σημείο διασύνδεσης των δύο προσαγωγών.


4.7 ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η προσαγωγή να μην επηρεάζεται από πιθανό παγετό.
Απαιτήσεις εάν υπάρχει μοναδική προσαγωγή :
Η δεξαμενή ή ο υδατόπυργος θα πρέπει να έχει σταθερή και επαρκή χωρητικότητα και να βρίσκεται σε τέτοιο ύψος ώστε να μπορεί να τροφοδοτεί με την απαιτούμενη πίεση και παροχή για όλη την διάρκεια που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία κινδύνου (βλπ άρθρο 4.4.). Οι ελάχιστες χωρητικότητες δίνονται στο άρθρο 4.4.

Πρέπει να εξασφαλίζονται τα μέσα ώστε να ξαναγεμίζεται η δεξαμενή στην αντίστοιχη χωρητικότητα που δίνεται στο άρθρο 4.4 μέσα σε 6 ώρες. Εάν η παροχή στην προσαγωγή είναι μικρότερη από αυτήν που απαιτείται για να συμπληρωθεί η κανονική χωρητικότητα σε 6 ώρες, τότε η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής πρέπει να είναι η κανονική χωρητικότητα αυξημένη Έτσι ώστε να καλύπτει την μικρότερη παροχή.
Απαιτήσεις εάν υπάρχει διπλή προσαγωγή
Όταν, στην περίπτωση ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου, μια δεξαμενή ή υδατόπυργος αποτελεί δεύτερη πηγή υδροδότησης, η χωρητικότητα της μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αναφέρεται στον Πίνακα 4.Α./Ι, εφόσον υπάρχουν αξιόπιστες αυτόματες διατάξεις που να εξασφαλίζουν την συμπλήρωση της ποσότητας σε 60 min και η χωρητικότητα της είναι τουλάχιστον 25 m3. Η πηγή προσαγωγής της συμπληρωματικής ποσότητας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την κύρια πηγή προσαγωγής.
Εάν δύο δεξαμενές ή υδατόπυργοι αποτελούν σύστημα διπλής προσαγωγής, η μία από αυτές πρέπει να έχει την απαιτούμενη χωρητικότητα που δίνεται στον Πίνακα 4.4./Ι.

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823