ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

4.8 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ


4.8.1 Αντλιοστάσιο

Οι αντλίες πρέπει. να εγκαθίστανται σε εύκολα προσιτές θέσεις μέσα σε κτίρια που προστατεύονται με καταιονητήρες ή, στην περίπτωση ηλεκτροκίνητων αντλιών σε χωριστά πυροδιαμερίσματα ή κτίρια άκαυστης κατασκευής, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την στέγαση των εγκαταστάσεων υδροδότησης των συστημάτων πυροπροστασίας.
Τα αντλητικά συγκροτήματα πρέπει να προστατεύονται ικανοποιητικά από πιθανή διακοπή λειτουργίας εξαιτίας βλάβης από πυρκαγιά ή νερό καθώς και από μηχανικές βλάβες. Η θερμοκρασία του αντλιοστασίου θα πρέπει να διατηρείται πάνω από 4°C (10°C όταν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης).
Όπου προβλέπεται τροφοδότηση υδροστομίων με αντλίες πρέπει να τοποθετούνται χωριστές αντλίες. Εάν το αντλιοστάσιο είναι απομακρυσμένο από τους χώρους που προστατεύονται με καταιονητήρες, έτσι ώστε να είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμη η τοποθέτηση καταιονητήρων (όπου απαιτείται), που να τροφοδοτούνται από ένα σταθμό ελέγχου του κεντρικού συστήματος, τότε οι καταιονητήρες του αντλιοστασίου μπορεί να υδροδοτηθούν από το πλησιέστερο σημείο της εγκατάστασης, μετά την βαλβίδα αντεπιστροφής (εφόσον υπάρχει), στον σωλήνα κατάθλιψης της αντλίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να τοποθετείται μία βαλβίδα διακοπής (ασφαλισμένη στην ανοιχτή θέση), προσαρμοσμένη στον αγωγό προσαγωγής προς τους καταιονητήρες του αντλιοστασίου μαζί με την εγκεκριμένη συσκευή (δείκτη ροής), που θα δίνει οπτικό και ακουστικό σήμα σε προκαθορισμένο σημείο, π.χ. στο φυλάκιο εισόδου ή κοντά στους σταθμούς ελέγχου της κεντρικής εγκατάστασης, όταν αρχίζουν να λειτουργούν οι καταιονητήρες. Μετά την συσκευή αυτή πρέπει να προσαρμόζεται μία βαλβίδα αποστράγγισης των 15 mm για την δοκιμή της διάταξης συναγερμού.


4.8.2 Συνθήκες αναρρόφησης των αντλιών

Θεωρείται ότι οι φυγοκεντρικές αντλίες, που αναρροφούν από δεξαμενή, βρίσκονται σε συνθήκες θετικού ύψους αναρρόφησης όταν το ύψος του άξονα της αντλίας από την κατώτατη στάθμη "Χ" (βλπ. άρθρο 4.5.1) είναι το μικρότερο μεταξύ των δύο ακόλουθων υψών :
α) ύψος το πολύ 2 m
β) ύψος ίσο προς το 1/3 της ενεργού χωρητικότητας.
θεωρείται ότι οι αντλίες βρίσκονται σε συνθήκες αρνητικού ύψους αναρρόφησης όταν τοποθετούνται ψηλότερα. Όταν οι αντλίες αναρροφούν από φυσικές ανεξάντλητες πηγές (ποτάμια, λίμνες κ.λπ.) θεωρείται ότι βρίσκονται σε συνθήκες θετικού ύψους αναρρόφησης όταν ο άξονας της αντλίας βρίσκεται τουλάχιστο 850 mm χαμηλότερα από την κατώτατη γνωστή στάθμη του νερού.
Όταν ο άξονας της αντλίας βρίσκεται ψηλότερα θεωρείται ότι οι αντλίες βρίσκονται σε συνθήκες αρνητικού ύψους αναρρόφησης.
Όπου είναι δυνατόν, οι αντλίες πρέπει να εγκαθίστανται σε θετικό ύψος αναρρόφησης.
Το ισοδύναμο μήκος της σωλήνωσης από την δεξαμενή μέχρι την αντλία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 m, όπου κάθε καμπύλη ή γωνία υπολογίζεται σαν 3 m σωλήνωσης.

Η σωλήνωση αναρρόφησης πρέπει να εγκαθίσταται απόλυτα οριζόντια ή με συνεχή ανοδική κλήση προς την αντλία, ώστε να αποφεύγεται εγκλωβισμός αέρα. Σε συνθήκες θετικού ύψους αναρρόφησης μπορεί να επιτραπεί αντίθετη κλίση (καθοδική) εφόσον εξασφαλίζεται ότι δεν παγιδεύεται αέρας στην σωλήνωση αναρρόφησης. Πρέπει να προβλέπονται μέσα για την εξαέρωση του παγιδευμένου αέρα από το επάνω τμήμα του κελύφους της αντλίας. Η εξαέρωση πρέπει να γίνεται αυτόματα όταν η αντλία βρίσκεται σε αρνητικό ύψος αναρρόφησης. Επίσης πρέπει να προβλέπονται μέσα που θα επιτρέπουν την συνεχή ροή νερού μέσα από την αντλία, με αρκετή παροχή, ώστε να προλαμβάνεται η υπερθέρμανση σε λειτουργία με κλειστή την κεντρική βαλβίδα.
Όπου χρειάζεται μπορεί να τοποθετείται μία βαλβίδα διακοπής στον σωλήνα αναρρόφησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποσύνδεση της αντλίας χωρίς να υπάρχει διαρροή από την δεξαμενή.

4.8.3 Αντλίες εγκατεστημένες σε συνθήκες θετικού ύψους αναρρόφησης

Όπου εγκαθίστανται αντλίες σε θετικό ύψος αναρρόφησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4.8.2, πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες συνθήκες:
(i) To μέγεθος των σωλήνων αναρρόφησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 4.8.3/1.
(ϋ) Κάθε αντλία πρέπει να έχει χωριστό σωλήνα αναρρόφησης.
(iii) Οπου τοποθετούνται περισσότερες από μία αντλίες, οι σωλήνες αναρρόφησης μπορούν μόνο να διασυνδεθούν, με την προϋπόθεση ότι στην είσοδο κάθε αντλίας και σε κάθε σωλήνα αναρρόφησης, στην σύνδεση του με την δεξαμενή ή τις δεξαμενές, τοποθετούνται βαλβίδες διακοπής. Η διασύνδεση των σωλήνων αναρρόφησης πρέπει να γίνεται πριν από τις βαλβίδες διακοπής στην είσοδο των αντλιών και πρέπει να έχει διάμετρο ίση προς ένα σωλήνα που θα αναρροφούσε την συνολικά απαιτούμενη ποσότητα νερού που έχει υπολογισθεί για την εγκατάσταση. Πρέπει να προβλέπονται αυτόματες διατάξεις ώστε να αποκλείεται να αναρροφά αέρα οποιαδήποτε αντλία βρίσκεται σε λειτουργία από οποιαδήποτε από τις
   συνεργαζόμενες αντλίες βρίσκεται σε στάση μέσω (1) των σωλήνων εξαερισμού των αντλιών, (2) της σύνδεσης της αντλίας με το δοχείο εκκίνησης, αν υπάρχει, ή/και (3) του σωλήνα ψύξης της αντλίας. (Αν οι αντλίες που βρίσκονται σε στάση δεν συμπεριλαμβάνονται στην κανονική λειτουργία του συστήματος, τότε πρέπει να είναι κλειστές οι βαλβίδες διακοπής στις εισόδους των αντλιών και να απομονώνονται τα εξαεριστικά των δοχείων εκκίνησης και οι σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης με την βοήθεια βαλβίδων που κανονικά ασφαλίζονται στην ανοιχτή θέση).
(ϊν) Η θέση των στομίων εισόδου των σωλήνων αναρρόφησης ή των ποδοβαλβίδων αναρρόφησης πρέπει να συμφωνεί με τις διαστάσεις που δίνονται στον Πίνακα 4.5.1/1.
(ν) Πρέπει να τοποθετείται πάντοτε ποδοβαλβίδα εκτός (α) όπου λιγότερο από το 1/6 της ενεργού χωρητικότητας σε νερό περιέχεται στο ύψος του άξονα της αντλίας από την κατώτατη στάθμη "Χ" (βλπ. άρθρο 4.5.1) ή (β) όπου η αντλία αναρροφά από μία ανεξάντλητη φυσική πηγή νερού και ο άξονας της αντλίας βρίσκεται χαμηλότερα από την κατώτατη γνωστή στάθμη του νερού τουλάχιστον κατά 850 mm.


Πίνακας 4.8.3/1
 
Κατηγορία κινδύνου                 Ελάχιστη ονομαστική διάμετρος  του σωλήνα αναρρόφησης
 
ΜΙΚΡΟΣ                                    65 mm
 
ΣΥΝΗΘΗΣ -Ομάδα Ι και II          150 mm
 
ΣΥΝΗΘΗΣ -Ομάδα III και
 
Ομάδα III ειδική                       200 mm
 
ΜΕΓΑΛΟΣ                                           *


* : Η διάμετρος του σωλήνα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η ταχύτητα του νερού να μην ξεπερνά το 1.8 m/sec όταν η αντλία λειτουργεί σε πλήρες φορτίο, δηλαδή στην παροχή σχεδιασμού όπως δίνεται στους Πίνακες 4.3.3/1 και 4.3.3/2, διορθωμένη, όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.3 και αυξημένη σε 135% ή 120% όταν οι σωληνώσεις έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με τους Πίνακες 3.6.33/11 και 3.6.33/12 αντίστοιχα.

4.8.4.1 Διάταξη αυτόματης αναρρόφησης

Όπου απαιτείται αυτόματη αναρρόφηση (άρθρο 4.8.4), πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο σωλήνας αναρρόφησης είναι συνεχώς γεμάτος με νερό. Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται με την βοήθεια υπερυψωμένης δεξαμενής (δοχείο αυτόματης αναρρόφησης), που γεμίζει αυτόματα από βοηθητική πηγή νερού, και σωλήνα πλήρωσης από την δεξαμενή στο χώρο κατάθλιψης του κελύφους της αντλίας. Στον σωλήνα πλήρωσης τοποθετείται βαλβίδα αντεπιστροφής όσο γίνεται πλησιέστερα προς την αντλία.
Για κάθε αντλία πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστό δοχείο αυτόματης αναρρόφησης.
Θα πρέπει, όπου τοποθετείται δοχείο αυτόματης αναρρόφησης και υπάρχει διαρροή από την ποδοβαλβίδα, να ξαναγεμίζει το δοχείο αυτόματα και από την αντλία, εφόσον η βοηθητική πηγή νερού δεν επαρκεί.
Οι διατάξεις θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να μην επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση ροή νερού από ένα πιεστικό δοχείο η δεξαμενή βαρύτητας προς τον σωλήνα αναρρόφησης της αντλίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό από μία δεξαμενή βαρύτητας για την διάταξη αυτόματης αναρρόφησης εφόσον η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπει η Τ.Ο. και η λήψη του νερού βρίσκεται πάνω από την στάθμη του νερού που προβλέπεται για το σύστημα καταιόνησης. Όταν το νερό προέρχεται από αγωγό του δικτύου πόλης, ο οποίος υδροδοτεί το σύστημα καταιόνησης, η λήψη θα πρέπει να γίνεται πριν από την βαλβίδα αντεπιστροφής ή σταθμό ελέγχου.
Τα μεγέθη της δεξαμενής και του σωλήνα πλήρωσης δίνονται στον Πίνακα 4.8.41/1

Κατηγορία κινδύνου Ελάχιστη χωρητικότητα δεξαμενής δικτύου πόλης Ελάχιστη ονομαστική διάμετρος σωλήνα mm

ΜΙΚΡΟΣ                                 114  1                                     25

ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ          454  1                                     50

 

4.8.5 Χαρακτηριστικές καμπύλες αντλιών

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας των αντλιών πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η πίεση να ελαττώνεται συνεχώς καθώς η κατανάλωση αυξάνει. Έτσι οι αντλίες, ενώ είναι ικανές να αποδίδουν την παροχή και πίεση που απαιτούνται στα ψηλότερα και περισσότερο απομακρυσμένα τμήματα των προστατευόμενων περιοχών, αποδίδουν ποσότητες νερού που ελέγχονται ώστε να μην υπάρχει πλεονάζουσα παροχή στα χαμηλότερα τμήματα κοντά στους σταθμούς ελέγχου.
Η πίεση με κλειστή τη βαλβίδα εξόδου δεν πρέπει να ξεπερνά το 1.0 MPa (10 bar) στις πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης μιας αντλίας. Κατά την επιλογή των χαρακτηριστικών καμπυλών των αντλιών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της πίεσης σε μηδενική παροχή εξαιτίας της αύξησης της ταχύτητας του άξονα του κινητήρα και η αύξηση ή μείωση της πίεσης εξ αιτίας θετικής ή αρνητικής πίεσης στο στόμιο αναρρόφησης της αντλίας.
Ο Πίνακας 4.8.5/1 καθορίζει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αντλιών σε συστήματα ΜΙΚΡΟΥ και ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου για να ικανοποιούνται οι παραπάνω απαιτήσεις με την προϋπόθεση ότι η αντλία υδροδοτεί αποκλειστικά το σύστημα καταιονητήρων. Για να αντιμετωπισθεί η μεταβολή της παροχής στον χαμηλότερο όροφο πολυορόφων κτιρίων, τα στοιχεία έχουν χωρισθεί σε τρεις κλάσεις αντίστοιχες σε ύψη κτιρίων 15,30 και 45 m. Θεωρείται ότι για κτίρια κατηγορίας ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου-Ομάδα II ειδική αρκούν τα ύψη 15 και 30 m.
Στην περίπτωση συστημάτων ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου δεν είναι απαραίτητες τέτοιες χαρακτηριστικές πίεσης/παροχής δεδομένου ότι οι παροχές στις χαμηλότερες στάθμες στα συστήματα αυτά πρέπει να περιορίζονται με δακτυλίους στραγγαλισμού ή με κατάλληλη διαστασιολόγηση των σωλήνων διανομής .

Πίνακας 4,8,5/1
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά Λειτουργίας αυτόματων αντλιών Συστήματα ΜΙΚΡΟΥ και ΣΥΝΗΘΟΥΣ κίνδυνος

Κατηγορία κινδύνου Υψος (1) καιαιονητήρων (μ) Ονομαστική (2) Χαρακτηριστικά όχι κάτω από
Πίεση (bar) παροχή (l/min) Πίεση (bar) Παροχή  πίεση (I/min) (bar) Παροχή(l/min)
ΠΙΚΡΟΣ 15 1.5 300 3,7 225 -
30 1,8 340 5,2 225 -
45 2,3 375 6,7 225 -
ΣΥΝΗΘΗΣ 15 1,2 900 2.2 540   2,5 375_
Ομάδα Ι 30 1.9 1150 3.7 540   4.0 375_
45 2.7 1360 5,2 540   5,5 375_
ΣΥΝΗΘΗΣ 15 1.4 1750 2,5 1000   2,9 725_
Ομάδα ΙΙ 30 2.0 2050 4.0 1000   4,4 725_
45 2.6 2350 5,5 1000   5,9 725_
ΣΥΝΗΘΗΣ 15 1,4 2250 2,9 1350   3,2 1100_
Ομάδα III 30 2.0 2700 4,4 1350   4.7 1100_
45 2,5 3100 5.9 1350   6,2 1100_
ΣΥΝΗΘΗΣ 15 1,9 2650 3 2100   3,5 1800_
Ομάδα III 30 2,4 3050 4,5 2100   5,0 1800
Ειδική            

(1) Το ύψος του ψηλότερου καταιονητήρα πάνω από την αντλία.
(2) Η αντλία (συμπεριλαμβάνονται και τυχόν στραγγαλιστικοί δακτύλιοι) πρέπει να συμφωνεί με την ονομαστική απόδοση με ανοχή παροχής ±5% για την αντίστοιχη πίεση. Εναλλακτικά, τα ονομαστικά χαρακτηριστικά απόδοσης πρέπει να προσδιορίζονται για κάθε περίπτωση από την τομή της χαρακτηριστικής καμπύλης της αντλίας με την καμπύλη κατανάλωσης των καταιονητήρων που λειτουργούν στο ισόγειο και βρίσκονται πλησιέστερα στον σταθμό ελέγχου. Αυτή η καμπύλη κατανάλωσης μπορεί να ορισθεί από τα τρία σημεία ονομαστικής απόδοσης για κάθε κατηγορία κινδύνου του Πίνακα 4.8.5/1, τα οποία βρίσκονται πάνω σ'αυτήν την καμπύλη κατανάλωσης. Η ονομαστική παροχή, όπως προσδιορίστηκε, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμός της ελάχιστης χωρητικότητας της δεξαμενής αναρρόφησης. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διαμέτρου και του μήκους του σωλήνα αναρρόφησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άθροισμα των απωλειών στο σωλήνα αναρρόφησης λόγω ειδικών τεμαχίων, τριβών και γεωμετρικού ύψους να μην υπερβαίνει τα 4.5 m.

Συστήματα ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου
Τα χαρακτηριστικά πίεσης/παροχής των αντλιών θα πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχε τιμές που δίνονται στο άρθρο 4.3.3, με την προϋπόθεση ότι η πίεση με κλειστή την βαλβίδα εξόδου δεν υπερβαίνει το 1 MPa (10 bar). Τα χαρακτηριστικά πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές που δίνονται στους Πίνακες 4.3.3/1 και Α.3.3./2 με ανοχή ±5%. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε πρέπει να εξετασθεί ειδικά ο σχεδιασμός της εγκατάστασης. Στα συστήματα με σωληνώσεις που έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με τους Πίνακες 3.6.33/11 και 3.6.33/12 οι αντλίες πρέπει να έχουν τις ακόλουθες παροχές χωρίς να υπερφορτίζονται :
Σωληνώσεις σύμφωνα με Πίνακα 3.6.33/11 135% της παροχής σχεδιασμού.
Σωληνώσεις σύμφωνα με Πίνακα 3.6.33/12 120% της παροχής σχεδιασμού.
Για τις αυξημένες παροχές ισχύει ανοχή ±5%.
Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από αυτές που καλύπτονται από το άρθρο 4.8.6 η αντλία θα πρέπει να είναι ικανή να λειτουργεί σε μέγιστη παροχή σε αρνητικό ύψος αναρρόφησης 4,5m.
Όταν ζητείται από την Αρμόδια Αρχή, θα πρέπει να δίνονται στοιχεία για τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αντλιών. Για δεδομένο αριθμό στροφών, διάμετρο φτερωτής και περιοχή παροχών θα πρέπει να δίνονται οι ακόλουθες καμπύλες :
(i) Η πίεση εξόδου.
(ii) Η απορροφώμενη ισχύς.
(iii) Ο συντελεστής απόδοσης
(iv) To απαιτούμενο καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης.

 

4.8.6 . Αναρρόφηση από το δίκτυο πόλης

Μία αντλία μπορεί να αναρροφά κατευθείαν από αγωγό του δικτύου πόλης μόνον όταν το επιτρέπει η Εταιρεία Υδρευσης και ο αγωγός μπορεί να τροφοδοτεί σε οποιαδήποτε στιγμή την αντλία με την μέγιστη παροχή της. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να τοποθετείται παράκαμψη με μία βαλβίδα αντεπιστροφής παράλληλα με την αντλία.
Η παράκαμψη θα πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον όση και ο σωλήνας αναρρόφησης.

4.8.7 Βοηθητικές διατάξεις

Κάθε αντλία πρέπει να φέρει πινακίδα που να αναφέρει την πίεση κατάθλιψης σε μηδενικό ύψος αναρρόφησης στην ονομαστική παροχή, όπως καθορίζεται στον Πίνακα 4.8.5/1. Εάν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας επιτυγχάνονται με δακτύλιο στραγγαλισμού, μη ενσωματωμένου στην αντλία, πρέπει ο δακτύλιος να φέρει ένδειξη ότι η απόδοση αναφέρεται στον συνδυασμό αντλίας και δακτυλίου και επίσης να αναγράφει την τιμή του συντελεστή "Κ".
Ο "Κ" υπολογίζεται από τον τύπο Κ = Q/P1/2 , όπου Q είναι η παροχή Ρ σε 1/min και Ρ η πτώση πίεσης στον δακτύλιο σε bar.
Σε κάθε περίπτωση η πινακίδα της αντλίας πρέπει να αναφέρει τον αριθμό στροφών για τις πιέσεις και παροχές που καθορίζονται στο άρθρο 4.8.5 και την μέγιστη απορροφώμενη ισχύ, στον ονομαστικό αριθμό στροφών, σε οποιαδήποτε ονομαστική παροχή μέχρι την μέγιστη παροχή που καθορίζεται στο άρθρο 4.8.5.
Ο δακτύλιος πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του άρθρου 3.6.3. Πρέπει να τοποθετούνται δύο μανόμετρα, ένα πριν και ένα μετά από την βαλβίδα αντεπιστροφής, στο σωλήνα προσαγωγής της αντλίας. Το δεύτερο μανόμετρο μπορεί να εξυπηρετεί μία ή περισσότερες αντλίες. Πρέπει να προβλέπονται μια βαλβίδα και σωλήνας δοκιμής συνδεδεμένος στον σωλήνα προσαγωγής της αντλίας. Στον σωλήνα συνδέεται εγκεκριμένο ροόμετρο με απευθείας ένδειξη για να διευκολύνονται οι έλεγχοι της δυναμικής πίεσης στην αντλία για παροχές μεταξύ της παροχής σχεδιασμού και της παροχής για πίεση κατά 30% μικρότερη από την ονομαστική πίεση, λόγω αυξημένης παροχής. Η βαλβίδα και ο σωλήνας δοκιμής' πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να περιορίζουν την παροχή μέχρι το 110% της μέγιστης παροχής. Όταν η αντλία αναρροφά από φρεάτιο, θα πρέπει να αποφεύγεται η αναρρόφηση αέρα κατά την διάρκεια της δοκιμής. Όπου παρουσιάζει δυσκολίες η διάθεση του νερού, που καταναλώνεται κατά την δοκιμή, πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή όλα τα στοιχεία των διατάξεων που έχουν προβλεφθεί.
Η αντλία θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μέσα σε 30 sec μετά την εκκίνηση.

4.8.8 Κίνηση αντλιών

Οι αντλίες πρέπει να έχουν απευθείας κίνηση και να εκκινούν αυτόματα.
Η διάταξη αυτόματης εκκίνησης πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και ρυθμισμένη να λειτουργεί όταν η πίεση στον κεντρικό σωλήνα προσαγωγής μειώνεται το πολύ στο 80% της πίεσης στον σωλήνα αυτόν όταν η αντλία λειτουργεί με κλειστή βαλβίδα διακοπής.
Όταν η αντλία αναρροφά από το δίκτυο πόλης και η εντολή εκκίνησης δίνεται από την δεύτερη πηγή υδροδότησης (δηλ. πιεστικό δοχείο ή υδατόπυργο), πρέπει να εκκινεί είτε πριν πέσει η πίεση που δίνεται στο άρθρο 4.9 είτε πριν καταναλωθεί το 20% του νερού της δεξαμενής. Μετά την εκκίνηση η αντλία πρέπει να λειτουργεί συνέχεια μέχρι να σταματήσει χειροκίνητα.
Πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστο ένας πιεζοστάτης για κάθε αντλία και τουλάχιστον δύο για μεμονωμένες αντλίες.
Μία πτώση πίεσης του νερού στο σύστημα καταιονητήρων, ικανή να προκαλέσει την αυτόματη εκκίνηση της ή των αντλιών, πρέπει συγχρόνως να προκαλεί ένα οπτικό και ακουστικό σήμα στον χώρο του υπεύθυνου προσωπικού. Η εκκίνηση της αντλίας δεν πρέπει να ακυρώνει το σήμα συναγερμού.
Η τροφοδοσία για την λειτουργία της διάταξης συναγερμού πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων των αντλιών ή τους συσσωρευτές των μηχανών εσωτερικής καύσης.
Όπου οι αντλίες εγκαθίστανται μακριά από τον προστατευμένο  χώρο, συνιστάται να προβλέπεται μία ένδειξη λειτουργίας της αντλίας σε κατάλληλο χώρο, π.χ. στο θυρωρείο ή κοντά στους σταθμούς ελέγχου.

Πρέπει να διατίθεται διαρκώς και όλο το έτος αρκετή ισχύς για να κινήσει την αντλία στην απαιτούμενη πίεση.
Πρέπει να γίνεται ένας εβδομαδιαίος έλεγχος της αυτόματης διάταξης εκκίνησης. Θα πρέπει να προβλέπεται διάταξη μείωσης της πίεσης του νερού στο δίκτυο (μέσω βαλβίδας εκκένωσης) ώστε να ξεκινάει αυτόματα η αντλία, όπως όταν ενεργοποιείται ένας καταιονητήρας.
Οι αντλίες θα πρέπει να κινούνται με ηλεκτροκινητήρα, μηχανή εσωτερικής καύσης ή άλλο εγκεκριμένο μέσο.

4.8.9 Ηλεκτροκίνητες αντλίες

Η ηλεκτρική τροφοδότηση των αντλιών πρέπει να γίνεται από μια αξιόπιστη πηγή, κατά προτίμηση από το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ. Όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη παροχή από την ΔΕΗ, πρέπει να υποβάλονται πλήρη στοιχεία της ηλεκτρογεννήτριας για έγκριση από την Αρμόδια Αρχή.
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να είναι έτσι ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμο ηλεκτρικό ρεύμα για τον ηλεκτροκινητήρα, ακόμη και όταν οι διακόπτες διανομής ρεύματος του κτιρίου είναι ανοιχτοί (δεν παρέχεται ισχύς). Οι διακόπτες στην τροφοδότηση του κινητήρα πρέπει να ασφαλίζονται από τυχαίο άνοιγμα και να υπάρχει πινακίδα με την επιγραφή "ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ".
Πρέπει να δίνεται αυτόματα οπτικό και ακουστικό σήμα διακοπής της τροφοδοσίας του κινητήρα (για εναλλασσόμενο ρεύμα ένα σήμα για κάθε φάση) σε κατάλληλο χώρο, όπως στο θυρωρείο ή κοντά στους σταθμούς ελέγχου της εγκατάστασης. Η ηλεκτρική τροφοδότηση για την διάταξη αυτή δεν πρέπει να γίνεται από την τροφοδότηση του κινητήρα. Οταν η τροφοδότηση γίνεται από συσσωρευτές, αυτοί πρέπει να φορτίζονται αυτόματα και να έχουν χωρητικότητα για μετάδοση του σήματος επί 72 ώρες.
Η ηλεκτρική τροφοδότηση του κινητήρα πρέπει να προστατεύεται από κατάλληλες ασφάλειες, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
Κάθε μηχανισμός που ενεργοποιείται, όταν δεν υπάρχει τάση, θα πρέπει να είναι αυτόματης επαναφοράς, ώστε μετά την αποκατάσταση της τάσης να μπορεί ο κινητήρας να ξεκινά αυτόματα.
Δεν επιτρέπονται μαγνητικά και θερμικά στοιχεία προστασίας των κινητήρων από υπερφόρτιση.

 

 

 

 

 

4.8.91 Καλωδιώσεις
Όλες οι καλωδιώσεις που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να είναι σύμφωνες με τους σχετικούς κανονισμούς.
Τα καλώδια θα πρέπει να είναι χωρίς ενώσεις μέχρι τον πίνακα του συστήματος. Όταν υπάρχει μόνο ένα καλώδιο τροφοδότησης αυτό πρέπει να είναι υπόγειο ή να περνά μέσα από προστατευμένους χώρους.
Όταν η τροφοδότηση γίνεται από δυο πηγές ενέργειας, τα καλώδια πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 3 m, όταν η όδευση γίνεται μέσα από προστατευμένους χώρους και να διαχωρίζονται τουλάχιστο από πυράντοχο χώρισμα, όταν η όδευση γίνεται μέσα από μη προστατευόμενες περιοχές.
Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις τροφοδοσίας των αντλιών θα πρέπει να είναι υπόγειες έξω από τους προστατευόμενους χώρους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα καλώδια πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα.

4.8.92 Ηλεκτρικός Πίνακας συστήματος καταιόνησης
Το ερμάριο πρέπει να είναι προστασίας ανάλογης με τις τοπικές συνθήκες, τουλάχιστον όμως IP 54 (IEC 144).
Το ερμάριο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις ένδειξης, διακοπής και εντολών που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του συστήματος, όπως π.χ.
- ένα αμπερόμετρο για κάθε αντλία, με ένδειξη του ρεύματος που καταναλώνεται σε συνθήκες λειτουργίας της αντλίας,
- ένα βολτόμετρο μέτρησης της τάσης μεταξύ δυο εξωτερικών αγωγών για τον έλεγχο της εγκατάστασης σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας,
- μία κίτρινη ενδεικτίκή λυχνία διακοπής του ρεύματος.
Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μανδάλωσης του υπόλοιπου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου, ώστε να σταματά ή να ξεκινά μόλις αρχίζουν να λειτουργούν οι ηλεκτροκίνητες αντλίες. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να προβλέπονται ηλεκτρονόμοι με τουλάχιστο μία ανοιχτή και μία κλειστή επαφή χωρίς τάση.
Όπου υπάρχουν αντλίες, που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης, ο πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει ένα διακόπτη τριών θέσεων
- αυτόματα, εκτός, χειροκίνητα - με κλειδί, που μπορεί να αφαιρείται μόνον όταν ο διακόπτης είναι στην θέση, "αυτόματα". Πρέπει να προβλέπεται επίσης ένας ηλεκτρονόμος για την ένδειξη κάθε βλάβης στο σύστημα εκκίνησης, π.χ. την θέση του διακόπτη "εκτός" η "χειροκίνητα" ή κάθε πιθανή βλάβη στο σύστημα συσσωρευτών.
Από τον πίνακα τροφοδοτείται μόνο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του συστήματος καταιόνησης.
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει : (α) την αντλία των καταιονητήρων, (β) την αντλία πλήρωσης της δεξαμενής, (γ) τις βοηθητικές αντλίες του συστήματος, (δ) τον αεροσυμπιεστή,
(ε) τις συσκευές θέρμανσης ή τα θερμαντικά στοιχεία μικρής ισχύος (3 kW) που χρησιμοποιούνται για να διατηρούν τον σταθμό ελέγχου ή μικρά τμήματα των σωληνώσεων σε θερμοκρασία που δεν θα επιτρέπει το πάγωμα ,
(ζ) τις ηλεκτροκίνητες αντλίες,
(η) την αντλία αποχέτευσης, που αποτελεί μέρος του συστήματος καταιόνησης.

4.8.10 Μηχανοκίνητες αντλίες

4.8.10.1 Δοκιμή μηχανής
Κάθε πλήρες αντλητικό συγκρότημα πρέπει να δοκιμάζεται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, παρουσία και αντιπροσώπου της Αρμόδιας Αρχής, εάν το ζητήσει η τελευταία. Πρέπει να παραδίδεται πιστοποιητικό δοκιμών στην Αρμόδια Αρχή που θα περιλαμβάνει την καταγραφή των ακολούθων δοκιμών :
1. Το συγκρότημα πρέπει να λειτουργεί στην μέγιστη απαιτούμενη παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.3, επί 1 1/2 ώρα.
2. Πρέπει να καταγράφονται τα ακόλουθα :
(α) η ταχύτητα του κινητήρα σε κανονική λειτουργία με κλειστή την βαλβίδα διακοπής,
(β) η ταχύτητα του κινητήρα σε κανονική λειτουργία της αντλίας,
(γ) η πίεση σε λειτουργία με κλειστή βαλβίδα διακοπής,
(δ) το ύψος αναρρόφησης της αντλίας,
(ε) η πίεση στην μέγιστη παροχή που καθορίζεται στο άρθρο 4.3.3,
(ζ) η θερμοκρασία περιβάλλοντος,
(η) η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού ψύξης μετά το τέλος της δοκιμής 1 1/2 ώρας,

θ) η παροχή του νερού ψύξης,
(ι) η αύξηση της θερμοκρασίας του λαδιού λίπανσης μετά το τέλος της δοκιμής 1 1/2 ώρες,
(κ) εάν η μηχανή είναι εξοπλισμένη με εναλλάκτη θερμότητας, η αρχική θερμοκρασία και η αύξηση θερμοκρασίας του νερού ψύξης.

4.8.10.2 Μηχανοστάσιο
Το μηχανοστάσιο θα πρέπει να θερμαίνεται τεχνητά, εάν απαιτείται, ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία του πάνω από 10 °C. Θα πρέπει αν προβλέπεται επαρκής αερισμός ώστε η θερμοκρασία του χώρου να μην ξεπερνά τους 40 oc όταν η μηχανή λειτουργεί σε πλήρες φορτίο. Τα καυσαέρια πρέπει να απάγονται στο ύπαιθρο.

4.8.10.3 Μηχανή
Η μηχανή πρέπει να είναι :
(α) εσωτερικής καύσης με απευθείας ψεκασμό, ικανή να ξεκινά χωρίς προθέρμανση σε θερμοκρασία χώρου 7 °C και πρέπει να αποδίδει την πλήρη ισχύ μέσα σε 15 sec από την εντολή εκκίνησης
(β) φυσικής εισπνοής ή με προσυμπίεση αέρα, αερόψυκτη ή υδρόψυκτη. Στην περίπτωση ιμαντοκίνητου ανεμιστήρα ή αντλίας πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι ιμάντες, ώστε, αν σπάσουν οι μισοί, να μπορούν οι υπόλοιποι να κινήσουν τον ανεμιστήρα ή την αντλία
(γ) ικανή για συνεχή λειτουργία με το μέγιστο φορτίο, στο δεδομένο υψόμετρο, για 6 ώρες
(δ) εξοπλισμένη με διάταξη για τον έλεγχο της ταχύτητας της μηχανής μέσα σε όρια 5% της κανονικής ταχύτητας με οποιοδήποτε φορτίο μέχρι το μέγιστο φορτίο
(ε) σχεδιασμένη έτσι ώστε οποιαδήποτε χειροκίνητη διάταξη που θα μπορούσε να εμποδίσει την εκκίνηση της μηχανής να επαναφέρεται αυτόματα στην κανονική θέση της
(ζ) εξοπλισμένη με ένα ταχύμετρο, μόνιμα συνδεδεμένο, και ένα ωρομετρητή.
Η μηχανή πρέπει να συνδέεται κατευθείαν με την αντλία μέσω λυόμενου συνδέσμου.

Τα ακόλουθα συστήματα ψύξης είναι αποδεκτά :
(α) Ψύξη με νερό, που προέρχεται από τον σωλήνα κατάθλιψης της αντλίας των καταιονητήρων και διοχετεύεται κατευθείαν στα χιτώνια των κυλίνδρων της μηχανής μέσω πολλαπλού ακροφυσίου ή οδηγών πτερυγίων για να περιορισθούν η παροχή ή η πίεση στα όρια που .καθορίζει <- κατασκευαστής. Η σωλήνωση του νερού ψύξης πρέπει να έχει ονομαστική διάμετρο τουλάχιστον 16 mm. Ο σωλήνας εξόδου του συστήματος θα πρέπει να τερματίζει τουλάχιστον 150 mm πάνω από την έξοδο του νερού στην μηχανή και να κατευθύνεται σ' ένα ανοιχτό χωνί, έτσι ώστε η ροή του νερού να είναι ορατή.
Οι βαλβίδες αντισιφωνισμού θα πρέπει να έχουν δίοδο νερού τουλάχιστον 16 mm και να λειτουργούν υδραυλικά από την αναρρόφηση της αντλίας.
(β) Εναλλάκτης θερμότητας, όπου το νωπό νερό τροφοδοτεί η αντλία των καταιονητήρων δια μέσου μειωτή πίεσης, όπου είναι αναγκαίο, ώστε να περιορίζεται η πίεση στα όρια που καθορίζει ο κατασκευαστής. Ο σωλήνας εξόδου του νωπού νερού πρέπει να τερματίζει τουλάχιστον 150 mm πάνω από την έξοδο του νερού και να κατευθύνεται σ'ένα ανοιχτό χωνί, έτσι ώστε η ροή του νερού να είναι ορατή. Η κυκλοφορία του νερού στο κλειστό κύκλωμα πρέπει να γίνεται με μια βοηθητική αντλία που κινείται από την μηχανή και η χωρητικότητα του κλειστού κυκλώματος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής της μηχανής.
(γ) Αερόψυκτος εναλλάκτης, στερεωμένος στην μηχανή ή σε πλαίσιο, με ένα ιμαντοκίνητο ανεμιστήρα που κινείται από την μηχανή. Όταν σπάσουν οι μισοί ιμάντες θα πρέπει οι υπόλοιποι να μπορούν να κινήσουν τον ανεμιστήρα. Η κυκλοφορία του νερού στο κλειστό κύκλωμα πρέπει να γίνεται με μία βοηθητική αντλία που κινείται από την μηχανή και η χωρητικότητα του κλειστού κυκλώματος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής της μηχανής.
(δ) Απευθείας ψύξη της μηχανής με αέρα με την βοήθεια ιμαντοκίνητου ανεμιστήρα. Όταν σπάσουν οι μισοί ιμάντες θα πρέπει οι υπόλοιποι να μπορούν να κινήσουν τον ανεμιστήρα.
Όλες οι σωληνώσεις για το νερό ψύξης πρέπει να είναι από χάλυβα ή χαλκό.

 

 

Πρέπει, να εξασφαλίζεται η ολική κατανάλωση σε νερό για την ψύξη της μηχανής, με όποιον τρόπο και αν γίνεται αυτή, και για την προστασία της αντλίας από υπερθέρμανση όταν λειτουργεί με κλειστή βαλβίδα διακοπής.
Το στόμιο αναρρόφησης αέρα της μηχανής πρέπει να διαθέτει φίλτρο αέρα κατάλληλου μεγέθους ώστε να εμποδίζεται η είσοδος ξένων σωματιδίων στην μηχανή και πρέπει να προφυλάσσεται από καταιόνηση νερού, όταν υπάρχουν καταιονητήρες στο χώρο.
Η απαγωγή των καυσαερίων θα πρέπει να γίνεται με την παρεμβολή ενός σιγαστήρα και η αντίθλιψη που δημιουργείται από αυτόν δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που δίνει ο κατασκευαστής. Όπου το σύστημα απαγωγής οδεύει ψηλότερα από την μηχανή θα πρέπει, κατάλληλη διάταξη, να εμποδίζει να ρέουν τα συμπυκνώματα των καυσαερίων μέσα στην μηχανή.
Ο μηχανισμός διακοπής της λειτουργίας της μηχανής θα πρέπει να είναι χειροκίνητος και να επανέρχεται στην θέση εκκίνησης αυτόματα, μετά την χρήση του.
Το καύσιμο της μηχανής θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετό απόθεμα καυσίμου για να λειτουργεί η μηχανή σε πλήρες φορτίο επί 24 ώρες, συν το καύσιμο που περιέχεται στο δοχείο καυσίμου της μηχανής.
Το δοχείο καυσίμου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από χαλυβοέλασμα, συγκολλητό, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Θα πρέπει να τοποθετείται πάνω από την αντλία καυσίμου ώστε η τροφοδότηση της αντλίας να γίνεται με βαρύτητα.
Η χωρητικότητα του δοχείου πρέπει να είναι αρκετή ώστε να μπορεί να λειτουργεί η μηχανή σε πλήρες φορτίο επί

ΜΙΚΡΟΣ κίνδυνος 3 ώρες

ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος 4 ώρες

ΜΕΓΑΛΟΣ κίνδυνος 6 ώρες


Όπου υπάρχουν περισσότερες από μια μηχανές πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό δοχείο καυσίμου και σωλήνας τροφοδότησης για κάθε μηχανή.
Κάθε βαλβίδα διακοπής στον σωλήνα τροφοδότησης καυσίμου, μεταξύ του δοχείου καυσίμου και της μηχανής, θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στο δοχείο και να ασφαλίζεται στην ανοιχτή θέση. Απαγορεύεται η κασσιτεροκόλληση στον σωλήνα καυσίμου καθώς και η χρησιμοποίηση πλαστικών σωλήνων για την κατασκευή του. Ο σωλήνας καυσίμου θα πρέπει να συνδέεται τουλάχιστον 2 cm πάνω από τον πυθμένα του δοχείου καυσίμου. Το δοχείο θα πρέπει να διαθέτει πώμα αποστράγγισης.
Στο σύστημα παροχής καυσίμου θα πρέπει να προβλέπεται ο ακόλουθος βοηθητικός εξοπλισμός :
(α) μια παγίδα λάσπης και ιζημάτων,
(β) ένας ευκρινής δείκτης καυσίμου, ο οποίος δεν πρέπει να είναι από γυαλί ή πλαστικό σωλήνα. Τυχόν σπάσιμο ή βλάβη του δείκτη δεν πρέπει να προκαλεί διαρροή του καυσίμου,
(γ) μία θυρίδα για επιθεώρηση και καθαρισμό,
(δ) ένα φίλτρο, τοποθετημένο, μεταξύ του δοχείου καυσίμου και την μηχανής, σε τέτοια θέση ώστε να καθαρίζεται εύκολα,
(ε) μέσα που επιτρέπουν την εξαέρωση ολόκληρου του συστήματος. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αυτόματα εξαεριστικά, επιτρέπονται βιδωτά πώματα.
Πρέπει να προβλέπεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την αυτόματη και χειροκίνητη εκκίνηση των μηχανών, ως ακολούθως :
(α) Αυτόματη εκκίνηση με :
(i) Ηλεκτρικό εκκινητή, που ξεκινά με την πτώση πίεσης στον σωλήνα κατάθλιψης της αντλίας των καταιονητήρων.
Πρέπει να προβλέπονται δύο ανεξάρτητες ομάδες συσσωρευτών, καθεμία από τις οποίες είναι ικανή, όταν είναι πλήρως φορτισμένη, να παρέχει την απαιτούμενη ισχύ για να γυρίσει η μηχανή είτε για περίοδο 3 min, είτε για 6 κύκλους των 15 sec με χρονικό διάστημα 6 sec το πολύ μεταξύ των κύκλων.
Πρέπει να προβλέπονται συσσωρευτές 24 V. Σε κινητήρες μικρότερου από 1700 CC μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσσωρευτές 12V. Οι συσσωρευτές πρέπει να είναι καλής ποιότητας, βαρέος τύπου, κατάλληλοι για αυτόματη επαναφότριση και έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 χρόνια.
Κάθε ομάδα συσσωρευτών πρέπει να διατηρείται πλήρως φορτισμένη με την βοήθεια ενός ανεξάρτητου, αυτόματου αυτορυθμιζόμενου φορτιστή, ο οποίος πρέπει να είναι ικανός να επαναφορτίσει τους συσσωρευτές από το μηδέν μέχρι το πλήρες φορτίο σε 24 ώρες.
(ii) Πεπιεσμένο αέρα. Όπου οι μηχανές ξεκινούν με πεπιεσμένο αέρα, η παροχή αέρα πρέπει να είναι αρκετή για να στρέψει τον άξονα με την κατάλληλη ταχύτητα ώστε να προκληθεί ανάφλεξη, σε 6 κύκλους των 15 sec με χρονικό διάστημα 6 sec το πολύ μεταξύ των κύκλων.
Οι φιάλες πεπιεσμένου αέρα πρέπει να ξαναγεμίζονται, όταν είναι άδειες μέχρι την πίεση λειτουργίας μέσα σε 3 ώρες, ή πρέπει να διατίθενται αρκετές εφεδρικές φιάλες.
Πρέπει να υπάρχει συνεχής ένδειξη της πίεσης μέσα στις φιάλες.
(β) Χειροκίνητη εκκίνηση με :
(i) Λαβή στροφάλου (μανιβέλας), όταν επιτρέπει το μέγεθος της μηχανής.
(ii) Ηλεκτρικό εκκινητή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος εκκινητής που χρησιμοποιείται και για την αυτόματη εκκίνηση. Ο εκκινητής πρέπει να λειτουργεί με πιεστικό διακόπτη ή υαλόφρακτο διακόπτη, που χρησιμοποείται σε περίπτωση ανάγκης.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ομάδες συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται και για την αυτόματη εκκίνηση, εφόσον αυτές έχουν ανεξάρτητη συρμάτωση με τον διακόπτη, ώστε η βλάβη μιας ομάδας να μην εμποδίζει την λειτουργία του εκκινητή.
Πρέπει να παραδίδεται με τη μηχανή μία σειρά εργαλείων η οποία
να είναι συνεχώς διαθέσιμη.
Τα ακόλουθα ανταλλακτικά πρέπει να παραδίδονται με την μηχανή :

(α) δύο σειρές φίλτρων καυσίμου, με τα αντίστοιχα
παρεμβύσματα,
(β) δύο σειρές φίλτρων λαδιού, με τα αντίστοιχα παρεμβύσματα,
(γ) δύο σειρές ιμάντων (όπου χρησιμοποιούνται),
(δ) μία πλήρης σειρά συνδέσεων, δηλ. παρεμβύσματα και
ελαστικοί σωλήνες,
(ε) δύο ακροφύσια έγχυσης,
(ζ) μία σειρά σωλήνων τροφοδότησης καυσίμου.
Η μηχανή πρέπει να τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία, -όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4.8.8., κάθε εβδομάδα και για διάρκεια που συνιστά ο κατασκευαστής, πάντως όχι μικρότερη από 30 min. Μετά την αυτόματη εκκίνηση και το σβήσιμο της μηχανής πρέπει να ακολουθεί επαναλειτουργία με χειροκίνητη εντολή. Όπου χρησιμοποιούνται κλειστά κυκλώματα ψύξης πρέπει να ελέγχεται, η στάθμη του νερού στο πρωτεύον κύκλωμα κατά την δοκιμή και να συμπληρώνεται κατά περίπτωση κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας. Επίσης πρέπει να ελέγχεται η στάθμη του λαδιού λίπανσης και να συμπληρώνεται κατά περίπτωση.
Η στάθμη του ηλεκτρολύτη στους συσσωρευτές πρέπει να ελέγχεται εβδομαδιαία και να συμπληρώνεται, όταν απαιτείται, με αποσταγμένο νερό. Η πυκνότητα του ηλεκτρολύτη πρέπει να ελέγχεται εβδομαδιαία με την βοήθεια πυκνόμετρου. Εάν το ειδικό βάρος βρεθεί χαμηλό, ενώ ο φορτιστής λειτουργεί κανονικά, πρέπει να αντικατασταθούν οι συσσωρευτές.
Πρέπει να συμπληρώνεται κάθε εβδομάδα ένα φύλλο ελέγχου στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω δοκιμών. Το φύλλο ελέγχου πρέπει να υπογράφεται από τον υπεύθυνο μηχανικό συντήρησης και να είναι στην διάθεση της Αρμόδιας Αρχής.


4. 9 ΠΙΕΣΤΙΚΑ_ΔΟΧΕΙΑ


Τα πιεστικά δοχεία μπορεί να είναι αποδεκτά ως μοναδική πηγή υδροδότησης μόνο στις περιπτώσεις ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου και ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου - Ομάδας Ι, σύμφωνα με το άρθρο 4.1. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θεωρούνται δευτερεύουσες πηγές υδροδότησης ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(α) Χωρητικότητα σε νερό
(i) όταν είναι μοναδική πηγή :
ΜΙΚΡΟΣ κίνδυνος                                        7 m3

ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος (Ομάδα Ι)                      23 m3

(ii) Όταν είναι δευτερεύουσα πηγή :
ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος όλων των ομάδων        15,0 m3
(β) Πίεση αέρα
Η πίεση του αέρα πρέπει να είναι τόση ώστε η τελευταία ποσότητα νερού που παρέχει το δοχείο να έχει τουλάχιστο την ελάχιστη πίεση που απαιτείται για την κατηγορία κινδύνου της εγκατάστασης. Ο όγκος του διαθέσιμου χώρου για τον αέρα στο πιεστικό δοχείο πρέπει να είναι τουλάχιστο το 1/3 του όγκου του δοχείου και η ελάχιστη πίεση στην στάθμη του ψηλότερου καταιονητήρα, όταν όλο το νερό έχει αδειάσει από το δοχείο.

(γ) Τα πιεστικά δοχεία θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε χώρους που προστατεύονται με καταιονητήρες ή σε διαμερίσματα πυράντοχης κατασκευής που δεν εξυπηρετούν άλλη χρήση. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα για τον έλεγχο και να προστατεύονται από παγετό και μηχανικές κακώσεις.
Εάν ο χώρος όπου βρίσκεται το πιεστικό δοχείο είναι απομακρυσμένος από τους χώρους που προστατεύονται με καταιονητήρες, έτσι ώστε να είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμη η τοποθέτηση καταιονητήρων (όπου απαιτείται) που θα τροφοδοτούνται από ένα σταθμό ελέγχου του κεντρικοί) συστήματος, τότε οι καταιονητήρες του χώρου μπορεί να υδροδοτηθούν από το πλησιέστερο σημείο της εγκατάστασης, μετά την βαλβίδα αντεπιστροφής (εφόσον υπάρχει) στον σωλήνα προσαγωγής του δοχείου. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να τοποθετείται μία βαλβίδα διακοπής (ασφαλισμένη στην ανοιχτή θέση), προσαρμοσμένη στον αγωγό προσαγωγής προς τους καταιονητήρες του χώρου μαζί με εγκεκριμένη συσκευή (δείκτης ροής) που θα δίνει οπτικό και ακουστικό σήμα σε προκαθορισμένο σημείο, π.χ. στο φυλάκιο εισόδου .ή κοντά στους σταθμούς ελέγχου της κεντρικής εγκατάστασης όταν αρχίζουν να λειτουργούν οι καταιονητήρες. Μετά την συσκευή αυτή πρέπει να προσαρμόζεται μία βαλβίδα αποστράγγισης των 15 mm για την δοκιμή της διάταξης συναγερμού.
(δ) Όταν το δοχείο χρησιμοποιείται ως μοναδική πηγή υδροδότησης πρέπει να προβλέπεται εγκεκριμένη διάταξη για την αυτόματη διατήρηση της απαιτούμενης πίεσης αέρα και της κανονικής στάθμης νερού μέσα στο δοχείο σε κατάσταση ηρεμίας. Η διάταξη θα πρέπει να περιλαμβάνει και σύστημα ειδοποίησης^ για χαμηλή πίεση και χαμηλή στάθμη, σε περίπτωση που δεν θα λειτουργεί ο αυτοματισμός επαναπλήρωσης.
Είναι καλό τέτοιες διατάξεις να προβλέπονται και όταν τα πιεστικά δοχεία αποτελούν δευτερεύουσα πηγή υδροδότησης. Διαφορετικά θα πρέπει να προγραμματίζονται ημερήσιοι έλεγχοι της κατάστασης των δοχείων.
Σημείωση : Οποπροβλέπεται αυτόματη  επαναπλήρωση, αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή του αέρα και του νερού.
(ε) Το δοχείο πρέπει να διαθέτει μανόμετρο καθώς και δείκτη στάθμης. Ο γυάλινος σωλήνας του δείκτη στάθμης πρέπει να έχει στα δύο άκρα του διακόπτες που κανονικά θα είναι κλειστοί και να προστατεύεται από μηχανικές κακώσεις.
(ζ) Στους σωλήνες παροχής αέρα και νερού θα πρέπει να τοποθετούνται βαλβίδες διακοπής και βαλβίδες αντεπιστροφής σε σημεία όσο γίνεται πλησιέστερα προς το δοχείο.
(η) Τα πιεστικά δοχεία θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, εκτός αν άλλοι κανονισμοί απαιτούν συχνότερους ελέγχους. Κατά τον έλεγχο τα δοχεία θα πρέπει να πλένονται και να βάφονται, αν απαιτείται, εσωτερικά και εξωτερικά.

(θ) Όταν προβλέπονται ασφαλιστικές βαλβίδες, αυτές θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να τοποθετούνται έτσι ώστε να μη φθάνει νερό στην έδρα της βαλβίδας. Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση της βαλβίδας με τον χώρο πάνω από την στάθμη νερού, ώστε να επιτρέπεται η γρήγορη διαφυγή αέρα σε περίπτωση υπερπίεσης.
Η ρύθμιση της βαλβίδας στην κανονική πίεση λειτουργίας πρέπει να γίνεται από τον υπεύθυνο εγκαταστάτη. Η βαλβίδα θα πρέπει να είναι τέτοιου σχεδιασμού ώστε να μπορεί να ελέγχεται χωρίς να επηρεάζεται η ρύθμιση. Η διάταξη ρύθμισης θα πρέπει να προστατεύεται από επεμβάσεις μη υπεύθυνων ατόμων.
(ι) Θα πρέπει να απαγορεύεται η εξυπηρέτηση συστημάτων καταιόνησης από κοινό πιεστικό δοχείο, όταν αυτά είναι εγκατεστημένα σε δύο ή περισσότερα κτίρια διαφορετικής ιδιοκτησίας.
(κ) Πρέπει να προβλέπεται ένας συμπιεστής για την πλήρωση του δοχείου με αέρα. Ο αεροσυμπιεστής πρέπει να έχει ικανή απόδοση ώστε να τίθεται το δοχείο σε ετοιμότητα μέσα σε 8 ώρες.

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823