ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Σε μεγάλο βαθμό, ο χαρακτήρας μιας πυρκαγιάς εξαρτάται από το είδος του υλικού που καίγεται. Με βάση το γεγονός αυτό, επιδιώχθηκε να προσδιορισθούν οι συναρτησιακές σχέσεις που ενδιαφέρουν. Ένα από τα αποτελέσματα πολυαρίθμων ερευνών υπήρξε η κατάταξη των πυρκαγιών σε λίγες, μόνο, κατηγορίες.

 

Κατηγορίες Πυρκαγιών με Τεχνολογικά Κριτήρια

Μία προσπάθεια κατάταξης πυρκαγιών στα πλαίσια της δυνατότητας για εκμετάλλευση σύγχρονης τεχνολογίας (συνύφανσης ορθολογισμού και λειτουργικότητας) αντικατοπτρίζει ο πίνακας 1.

Κατηγορίες Πυρκαγιών για Διδακτικούς Λόγους

Για διδακτικούς λόγους σε ορισμένα εγχειρίδια —διδακτικά βοηθήματα—οι πυρκαγιές διαιρούνται στις εξής βασικές κατηγορίες:

   Κατηγορία Πρώτη (Α). Σε αυτή περιλαμβάνονται οι πυρκαγιές των κοινών στερεών καυσίμων (ξύλου, χαρτιού, υφασμάτων κ.λπ.).

   Κατηγορία Δεύτερη (Β). Σε αυτή περιλαμβάνοντα οι πυρκαγιές των εύφλεκτων υγρών (πετρελαιοειδών, χρωμάτων, υγρών καθαρισμού κ.λπ.).

   Κατηγορία Τρίτη (Γ). Σε αυτή περιλαμβάνονται οι πυρκαγιές που προέρχονται από αέρια καύσιμα.

   Κατηγορία Τετάρτη (Δ). Σε αυτή περιλαμβάνονται οι, πυρκαγιές που προέρχονται από μέταλλα.

   Κατηγορία Πέμπτη (Ε). Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται πυρκαγιές από καύσιμα των παραπάνω κατηγοριών όταν, άσχετα με το αίτιο της πυρκαγιάς, υπάρχουν στις εστίες της πυρκαγιάς, ή πολύ κοντά στις πυρκαγιές αυτές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό ηλεκτρική τάση.

 

Κατηγορία Πυρκαγιάς

Καιόμενα είδη

Κατασβεστικό υλικό

Α

Συνήθη-καιόμενα υλικά

Νερό, αφρός, ξερή σκόνη.

Β

Εύφλεκτα υγρά, υγρά καύσιμα (πετρελαιοειδή, διαλύ­τες, λοιπά εύφλεκτα υγρά).

Διοξείδιο άνθρακα (CO 2), ξερή σκόνη, αφρός ομίχλη ύδατος, (όταν κατορθώνεται πλήρης κάλυψη καιόμενης επιφάνειας υγρού ή ψύξη), νερό σε υδατοδιαλυτά εύ­φλεκτα υγρά.

Γ

Ηλεκτρικές συσκευές και παρόμοια είδη

Μη αγώγιμα υλικά: CΟ2 ά-καυστα υγρά (π.χ. αλογονω-μένοι υδρογονάνθρακες), ξε­ρή σκόνη.

Σημ. πυροσβεστήρες ΟΟ2 με μεταλλική χοάνη δεν μπο­ρούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.

Δ

Μέταλλα, εμπρηστικές βόμ­βες κ.λπ.

Ξερή σκόνη, άμμος γραφίτης

                     Πίνακας 1. Κατηγορίες Πυρκαγιών.  

Κατηγορίες Πυρκαγιών σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Τυποποίηση

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ2, που εγκρίθηκε στις 21-6-1972 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης και την Ελληνική του έκδοση που έγινε από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, μέλος της CΕΝ) τα διάφορα είδη πυρκαγιών κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες. Μία «σύνοψη» του Πρότυπου ΕΝ2 δίνεται στον Πίνακα (2), όπου τα γραμματικά σύμβολα έχουν σκοπό την κατάταξη των διαφόρων πυρκαγιών και την απλούστευση της προφορικής και γραπτής αναφοράς σε αυτές.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ

 ΓενικότητεςΗ ποσότητα και η ποιότητα των συστατικών των υλικών σωμάτων καθώς και ο χώρος —από άποψη έκτασης και συνθηκών— στον οποίο διεξάγεται η καύση καθορίζουν το. μέγεθος της πυρκαγιάς.

 

Κατηγορία Πυρκαγιάς Φύση Καύσιμου

Α

 

 

B

 

                        C

 

D

 

Στερεά υλικά, συνήθως οργανικής φύσης, , όπου η καύση κανονικά γίνεται με δια-πύρωση υλικού.

Υγρά ή υγροποιημένα στερεά.

Αέρια.

Μέταλλα.

 

 
       Πινακας 2.    Ορισμοί —Χαρακτηρισμός των Κατηγοριών Πυρκαγιάς.

Ανάλογα με τις (φυσικές, χημικές κ.λπ.) αλλαγές που γίνονται στο (καιόμενο) υλικό απαιτείται ορισμένος αριθμός πυροσβεστικών εγκαταστάσεων και, γενικά, μέσων για να σβήσει η πυρκαγιά. Ο αριθμός των μέσων αυτών εμπλέκεται στα κριτήρια εκτίμησης στην περίπτωση που θέλουμε να χαρακτηρίσουμε το μέγεθος μιας πυρκαγιάς.

Κατηγορίες Πυρκαγιών Ανάλογα με το Μέγεθος τους

Από άποψη μεγέθους οι πυρκαγιές μπορούν να διακριθούν (όπως σε ορισμένα συγγράμματα υποστηρίζεται) σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές, ως εξής:

α) Μεγάλες πυρκαγιές είναι εκείνες που καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη από 100 τ.μ. και όγκο καιόμενων υλικών μεγαλύτερο από 25 τ.μ. Στις πυρκαγιές αυτές και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν χρησιμοποιούνται 3 αυλοί ή περισσότεροι.

β) Μεσαίες είναι εκείνες που ανεξάρτητα αν καταλαμβάνουν μικρή ή μεγάλη έκταση, προέρχονται από μικρή ποσότητα καύσιμου υλικού και απαιτούν για την κατάσβεση τους 1-2 αυλούς.

γ) Μικρές πυρκαγιές είναι εκείνες που παρατηρούνται στην έναρξη του φαινόμενου ή καταλαμβάνουν μικρή έκταση και μπορούν να κατασταλούν με ειδικά ή όχι μέσα (περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων υψηλής πίεσης) ή/και πρόχειρα μέσα.

Κατηγορίες Πυρκαγιών Ανάλογα με την  Ένταση τους

 Τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό της έντασης της πυρκαγιάς είναι σχεδόν ίδια με εκείνα που ισχύουν για τη διάκριση του μεγέθους των πυρκαγιών. Αυξανόμενης της θερμοκρασίας από ανεξέλεγκτη καύση, η πυρκαγιά ενδέχεται να εμφανίζεται όλο και πιο απειλητική. Με βάση τη θερμοκρασία η διάκριση πυρκαγιών γίνεται στον πίνακα (2).

 

 

Ένταση Πυρκαγιάς

Θερμοκρασία (°C)

Μεγάλη Μεσαία Μικρή

1000-1200 800-1000 μέχρι 800

Πίνακας 2. Η Ένταση Πυρκαγιάς συναρτησιακά με τη Θερμοκρασία.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823