ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ


Μία μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με διοξείδιο του άνθρακα περιλαμβάνει:
• χαλύβδινες φιάλες ή ψυχόμενες δεξαμενές
• γενικό συλλέκτη και δίκτυο σωληνώσεων
• ακροφύσια εκτοξεύσεως του CO2
• αυτόματη βαλβίδα
• όργανα συναγερμού και ασφάλειας

Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε μόνιμες εγκαταστάσεις που χρειάζονται ένα αδρανές, ηλεκτρικά δυσαγώγιμο κατασβεστικό υλικό, που δεν αφήνει κατάλοιπα μετά τη χρήση του (π.χ. ηλεκτρονικά μηχανήματα). Επομένως είναι κατάλληλο για:
• χώρους που περιέχουν υγρά ή αέρια καύσιμα
• χώρους λειτουργίας ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού (μετασχηματιστές, διακόπτες λαδιού, αποζεύκτες, γεννήτριες, κινητήρες, ηλεκτρονικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.)
• μηχανές εσωτερικής καύσεως
• συνηθισμένα στερεά καύσιμα (χαρτί, ξύλο, πανιά)
• κλειστούς χώρους αποθηκεύσεως ή επεξεργασίας εύφλεκτων αντικειμένων.
Αντίθετα, δεν παρουσιάζει πλεονεκτήματα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε χημικές ουσίες που εμπεριέχουν οξυγόνο και σε πυρκαγιές μετάλλων.
Ειδική εκτεταμένη παρουσίαση των μόνιμων πυροσβεστικών συστημάτων με διοξείδιο του άνθρακα γίνεται στα Αυτόματα Συστήματα Κατάσβεσης.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ CO2

Τα εν λόγω σύστηματα  προτείνεται να εγκατασταθεί σύμφωνα με:
α) Τους επίσημους κανονισμούς των χωρών του εξοπλισμού.
β) Τα NFΡA
γ) Τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων χώρων.
δ) Τους όρους της τέχνης και της εμπειρίας.

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Για τους χώρους που καλύπτονται με κατάσβεση τοπικοί πίνακες κατάσβεσης θα εξασφαλίζουν όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες των συστημάτων κατάσβεσης που ελέγχουν, και θα ενημερώνουν λεπτομερώς τον κεντρικό πίνακα του συστήματος πυρανίχνευσης για την κατάσταση (alarms) όλων των ζωνών ανίχνευσης και κατάσβεσης μέσω μονάδος interface.
 
Σε όλους τους χώρους αυτόματης κατάσβεσης το σύστημα πυρανίχνευσης θα προβλέπει δύο ζώνες ανίχνευσης (δύο τουλάχιστον αισθητήρια ανίχνευσης καπνού), την ζώνη Α και ζώνη Β ώστε η ύπαρξη καπνού σε έναν συγκεκριμένο χώρο (στον χώρο εργασίας ή στο ψευδοδάπεδο κτλ.) να βεβαιώνεται από δύο ταυτόχρονα αισθητήρια. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ενεργοποίηση της πυρόσβεσης, η οποία έπεται της επιβεβαίωσης της ύπαρξης καπνού στον χώρο, δεν θα προκαλείται από τυχαίο γεγονός ή αστοχία του συστήματος πυρανίχνευσης. Τα αισθητήρια πυρανίχνευσης θα είναι κλασσικοί ανιχνευτές καπνού τύπου φωτοηλεκτρονικού ή ιονισμού. Η ζώνη Α θα αποτελείται από ανιχνευτές φωτοηλεκτρονικούς, η δε ζώνη Β από ιονισμού.
 
Οι ανιχνευτές ιονισμού έχουν μεγαλύτερη ανταπόκριση σε ''καθαρό'' καπνό (με λεπτά σωματίδια) ενώ ο φωτοηλεκτρονικός έχει γρηγορότερη ανταπόκριση σε καπνό με εμφανή σωματίδια (αιθάλη). Κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτεται οποιοσδήποτε τύπος φωτιάς.
Η ύπαρξη προσωπικού (όχι μόνιμη) εντός των ανωτέρω χώρων επιβάλει και την εγκατάσταση διάταξης, για την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, η οποία θα είναι άμεση χωρίς επιβεβαίωση, αφού η εντολή δίνεται από τον άνθρωπο
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Το κατασβεστικό υλικό θα είναι το CΟ2 για τους χώρους των εγκαταστάσεων.
Η διανομή των σωληνώσεων εντός του προστατευόμενου χώρου θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγει ένα τουλάχιστον ακροφύσιο διανομής κατασβεστικού υλικού εντός του κάθε ανεξάρτητου διαμερίσματος ή μεταλλικού ερμαρίου.

Για κάθε χώρο που κατακλύζεται με κατασβεστικό υλικό CO2 υπολογίζεται:

Α. Για φωτιές εσωτερικού τύπου (κίνδυνος βαθιάς τοποθέτησης):
1) Ξηρό Ηλεκτρικό Δίκτυο: Αναλογία 50% (1,35kg./m3)
2) Εξοπλισμός Computer: Αναλογία 53% (1,50kg./m3)
3) Αρχεία (έγγραφα) : Αναλογία 65% (2,00kg,/m3)
4) Αρχεία (μαγνητικά) : Αναλογία 68% (2,25kg,/m3)

Β. Για φωτιές επιφανειακού τύπου:
1) Για όγκο < 4m3: Αναλογία 1,15 kg./m3
2) Για 4m3 < όγκο < 14m3: Αναλογία 1,07 kg./m3
3) Για 14m3 < όγκο < 45m3: Αναλογία 1,01 kg./m3
4) Για 45m3 < όγκο < 126m3: Αναλογία 0,90 kg./m3
5) Για 126m3 < όγκο < 1400m3: Αναλογία 0,80 kg./m3
6) Για 1400m3 < όγκο : Αναλογία 0,74 kg./m3

Το μήκος, η διάμετρος και οι αντιστάσεις του δικτύου θα υπολογισθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς NFPA από τον Ανάδοχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το κάθε σύστημα πυρόσβεσης θα ελέγχεται από ανεξάρτητο τοπικό πίνακα ελέγχου κατάσβεσης οι οποίοι θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.
Ο πίνακας θα διαθέτει διάταξη:
· Ελέγχου των ζωνών πυρανίχνευσης
· Χρονοκαθυστέρησης της εντολής για την πυρόσβεση ώστε να επιβεβαιωθεί και χρονικά η ύπαρξη της φωτιάς.
· Εντολές εξόδου (για την πυρόσβεση, οπτικής - φωτεινής σήμανσης, διακοπής της λειτουργίας του κλιματισμού κτλ.)
· Ελέγχου της καλής λειτουργίας του συστήματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

 
Θα είναι μονού θαλάμου εντός του οποίου θα είναι η φωτοεκπέμπουσα κατά διαστήματα δίοδος και η φωτοευαίσθητη δίοδος. Η διέγερση της φωτοευαίσθητης διόδου προκαλείται μόνο από την εκτροπή της φωτεινής δέσμης της φωτοεκπέμπουσας διόδου όταν μία μικρή ποσότητα καπνού εισχωρήσει στο θάλαμο. Ο ανιχνευτής έχει ενσωματωμένα δύο κυκλώματα, ένα ελέγχου και ένα επιβεβαίωσης του συναγερμού. Αφού ελεγχθεί με μέτρηση συνεχών διεγέρσεων και μεταδίδεται σήμα στον πίνακα ελέγχου και ανάβει η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή.
 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ

Θα είναι διπλού θαλάμου με τους δύο θαλάμους σε ηλεκτρική ισορροπία. Η ηλεκτρική ισορροπία δεν επηρεάζεται από την υγρασία, την πίεση του περιβάλλοντος, ή τη θερμοκρασία. Όταν προϊόντα καύσης εισέλθουν στον ένα θάλαμο καταστρέφεται η ηλεκτρική ισορροπία των δύο θαλάμων και ενεργοποιείται το κύκλωμα συναγερμού. Θα υπάρχει επίσης και κύκλωμα επιβεβαίωσης καπνού.

ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Θα είναι τάσεως λειτουργίας 24 VDC και θα παράγει ήχο πάνω από 100 DB σε απόσταση 1m.

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ

Οι φωτεινοί επαναλήπτες θα έχουν βάση μεταλλική ή από σκληρό πλαστικό κατάλληλη για στερέωση σε τοίχο ή οροφή και σε οποιαδήποτε θέση (οριζόντια-κάθετη κλπ.). Οι φωτεινοί επαναλήπτες θα χρησιμοποιούν λυχνία πυρακτώσεως 3W,24V μεγάλης φωτεινότητας ώστε το σήμα να είναι ορατό από ικανή απόσταση ακόμα και την μέρα. Το χρώμα των επαναληπτών θα είναι κόκκινο ή κίτρινο σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντος Μηχανικού.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ STOP GAS - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ


Η φωτεινή επιγραφή θα αποτελείται από φωτιστικό σώμα μεταλλικής βάσης, με διαφανές κάλυμμα που θα φέρει την επιγραφή ''STOP GAS''. Τάση λειτουργίας 24 VDC, λυχνία 6W.
Το φωτιστικό σώμα θα φέρει και ηλεκτρονική σειρήνα (Buzzer) η οποία θα εντείνει την προσοχή της επιγραφής.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Περιλαμβάνει:
 • Τροφοδοτικό στοιχείο (Μετασχηματιστή, ανορθωτή κλπ.) 24 VDC ισχύος ικανής για την επιτήρηση και ενεργοποίηση όλου του συστήματος.
 • Στοιχείο φορτίσεως της εφεδρικής πηγής τροφοδοσίας (συσσωρευτές) με αυτομάτως ελεγχόμενη φόρτιση.
 • Αυτόματη μεταγωγή από την κυρία τροφοδοσία στην εφεδρική.
 • Συστοιχία συσσωρευτών τάσεως 24V και χωρητικότητας ικανής για την αδιάλειπτο τροφοδοσία του συστήματος για 8 ώρες τουλάχιστον.
 • Στοιχεία επιτήρησης των κυκλωμάτων των ανιχνευτών προαιρετικά να φέρουν οπτικές ενδείξεις για οπτική επισήμανση του συναγερμού.
 • Στοιχείο ενεργοποίησης της πυρόσβεσης μετά από προγραμματιζόμενη χρονοκαθυστέρηση.
 • Στοιχείο για την ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού.
 • Σύνδεση μέσω καλωδίου ΝΥΜ και μονάδας interface με τον πίνακα πυρανίχνευσης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης καθώς και η ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης θα γίνεται αυτομάτως, μέσω του τοπικού πίνακα ελέγχου ο οποίος θα εγκατασταθεί εκτός του προστατευόμενου χώρου.
 
Όταν η φωτιά εκδηλωθεί στον προστατευόμενο χώρο, ο πίνακας θα επιβεβαιώσει το γεγονός (η επιβεβαίωση θα γίνει με την διάταξη της διπλής ζώνης, δηλαδή η ενεργοποίηση της πυρόσβεσης αρχίζει μόνον όταν και οι δύο ζώνες των ανιχνευτών δώσουν σήμα ''φωτιά'') και αφού η φωτιά εξακολουθεί να υφίσταται μετά από μια συνολική χρονοκαθυστέρηση 10 sec θα κατακλύσει τον χώρο με CΟ2.
 
Επειδή το πλέον σημαντικό είναι η διατήρηση της συγκέντρωσης του CΟ2 μέσα στον κατακλυσμένο χώρο στα απαιτούμενα επίπεδα κάθε ενέργεια που θα μείωνε το επίπεδο συγκέντρωσης πρέπει να σταματήσει. Έτσι θα πρέπει να σταματά (αν υπάρχει) το σύστημα της προσαγωγής ή απαγωγής του αέρα και να κλείνουν τα fire dampers.
 
Οι παραπάνω ενέργειες θα συνοδεύονται με ηχητικό σήμα και με φωτεινή ένδειξη ''STOP GAS'' που θα αποτρέπει την είσοδο ατόμων στον κατακλυσμένο χώρο. (Θα έχει προηγηθεί ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης όταν η μία ζώνη πυρανιχνευτών έχει δώσει σήμα ''φωτιά'' από την σειρήνα συναγερμού). Τα παραπάνω θα εκτελούνται αυτομάτως από τον πίνακα ελέγχου, όταν το σύστημα θα είναι στην κατάσταση ''ΑΥΤΟΜΑΤΟ''. Εάν το σύστημα θα είναι σε κατάσταση ''ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ'', η κατάκλιση του χώρου θα γίνεται με την επέμβαση ατόμου, μέσω χειροδιακόπτη, ο οποίος θα ευρίσκεται έξω από την κυρία είσοδο του προστατευομένου χώρου.
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ CΟ2


Οι κεντρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:
 • Το σύστημα ανιχνεύσεως πυρκαγιάς.
 • Το σύστημα αποθηκεύσεως ενεργοποιήσεως και κατευθύνσεως του Co2 στον προς κατάσβεση χώρο.
 • Το δίκτυο σωληνώσεων διανομής του CΟ2 προς τους χώρους και τα ακροφύσια διανομής εντός των χώρων
 • .Το σύστημα σηματοδοτήσεων - ενδείξεων (οπτικών και ακουστικών) και τοπικού χειρισμού των διαφόρων χώρων.

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ


  Τα μέρη του συστήματος προδιαγράφονται λεπτομερώς στα οικεία άρθρα του αντίστοιχου κεφαλαίου Ανιχνεύσεως Πυρκαγιάς.

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

   Φιάλες (Δεξαμενές) Αποθήκευσης Co2

  Η αποθήκευση του Co2 θα γίνει σε υγρή μορφή σε κατάλληλη φιάλη ή συστοιχία φιαλών σύμφωνα με τα σχέδια.

   

Οι φιάλες θα είναι κυλινδρικές κατάλληλες για στήριξη στον τοίχο ή στο δάπεδο και μεγάλης αντοχής (πίεση δοκιμής 250 bar) έτσι ώστε να αντέχουν στην πίεση που αναπτύσσεται από το Co2 στην μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία χρήσεως.

Οι φιάλες θα γεμίζονται με Co2 με πυκνότητα πληρώσεως από 0,67 kg/lt ενώ η ονομαστική πίεση μέσα στις φιάλες θα ανέρχεται σε 850 PSI (58,6 bars) στους 21''C.

Η σήμανση κάθε φιάλης θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και θα αναγράφονται σ' αυτήν εκτός των άλλων η ποσότητα του περιεχομένου Co2 και η πίεση λειτουργίας του συστήματος.

Κάθε φιάλη Co2 θα είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω όργανα ή εξαρτήματα:
Βαλβίδα πληρώσεως Co2 τόσο για την αρχική πλήρωση όσο και για την συμπλήρωση κατά τους εξαμηνιαίους ελέγχους της εγκατάστασης εφ΄ όσον η απώλεια του Co2 υπερβεί το 5%. Η απώλεια αυτή θα προσδιορίζεται με κατάλληλο ζύγισμα της φιάλης.
Εύκαμπτο σωλήνα συνδέσεως της φιάλης με το δίκτυο σωληνώσεων προσαγωγής Co2 και βαλβίδα αντεπιστροφής (μόνο για την περίπτωση συστοιχιών με 2 ή περισσότερες φιάλες).

· Βαλβίδα εκκένωσης κατάλληλου μεγέθους.
· Μανόμετρο
· Ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης.
· Ηλεκτρικό και χειροκίνητο μηχανισμό ενεργοποίησης (έναν για κάθε φιάλη ή συστοιχία φιαλών) με τις απαραίτητες σωληνώσεις διαδοχικής πνευματικής ενεργοποίησης των φιαλών μίας συστοιχίας.

Στην περίπτωση συστοιχίας φιαλών θα προβλεφθεί κατάλληλος συλλέκτης από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή με αριθμό λήψεων όσες και οι φιάλες της συστοιχίας. Οι δύο πρώτες φιάλες θα περιλαμβάνουν ηλεκτρομαγνητική διάταξη η οποία θα αποτελεί οδηγό αυτόματου ανοίγματος και εκκενώσεως της συστοιχίας.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Co2

Τα δίκτυα σωληνώσεων του Co2 θα κατασκευασθούν με γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 2448 ή κατά προτίμηση ASTM-A-106, GRADE A Schedule 40 σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς κατάλληλα για εγκατάσταση CΟ2 με πίεση αποθήκευσης τουλάχιστον 360 PSI (25 ατμόσφαιρες).
Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην στήριξη των σωλήνων ώστε να περιλαμβάνονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την λειτουργία του συστήματος.
Τέλος σημειώνεται ότι οι σημειούμενες στα σχέδια διατομές των σωλήνων προσαγωγής του Co2 είναι ενδεικτικές.

Η ακριβής διατομή των σωλήνων θα καθορισθεί με ευθύνη του εργολάβου σύμφωνα με την πυκνότητα πλήρωσης των φιαλών Co2 που θα εγκατασταθούν και την τελική μορφή και το μήκος του δικτύου σωληνώσεων που πρόκειται να κατασκευασθεί.
Οι υπολογισμοί, λόγω της πολυπλοκότητας των φαινόμενων ροής που παρουσιάζεται στις σωληνώσεις του Co2, θα γίνουν με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα υποβληθούν προς έγκριση στην υπηρεσία επιβλέψεως.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ Co2

Τα ακροφύσια εκτοξεύσεως του Co2 θα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή ορείχαλκο κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση και πίεση λειτουργίας

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823