ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Πυρκαγιές υγρών


Αλκοόλες (οινόπνευμα κ.λπ.)
Πολλές αλκοόλες είναι εύφλεκτες (ευανάφλεκτες). Η αιθυλική αλκοόλη, για παράδειγμα, πρέπει να γίνει διάλυμα 15% με νερό για να σβήσει η φωτιά της. Δεν αποκλείεται επίσης αλκοόλες να αντιδράσουν επικίνδυνα με μερικά χημικά, όπως νιτρικός άργυρος, υπεροξείδιο του υδρογόνου κ.α. σχηματίζοντας εκρηκτικά μίγματα.


Λινέλαιο
Μπορεί να υποστεί στιγμιαία ανάφλεξη .


Χρώματα
Γενικά, ο κίνδυνος πυρκαγιάς χρωμάτων οφείλεται στους διαλύτες τους . Στις επιχειρήσεις (βιομηχανίες βερνικιών κ.λπ.) πρέπει να επιδιώκεται πυροδιαμερισματοποίηση χώρων (και σε διαφορετικά διαμερίσματα η εκτέλεση διεργασιών π.χ. ανάμιξη, αποθήκευση κ.λπ.).


Διαλύτες
Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς των διαλυτών είναι μεγάλοι· πολλές φορές οι φωτιές τους έχουν πολλά επακόλουθα (τοξικές επενέργειες, ανάπτυξη μεγάλης ποσότητας θερμότητας κ.λπ. —βλ. βασική παρατήρηση, πιο πριν).


Ρητίνες
Στις φυσικές ρητίνες περιλαμβάνονται και τα κόμμεα, η χρήση των οποίων ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιρετικά πολύτιμη στη βιομηχανία (χρωμάτων, βερνικιών, μουσαμάδων) κ.λπ. δεδομένου ότι οι συνθετικές ρητίνες δεν είχαν τις σημερινές εφαρμογές ή δεν είχαν ακόμα παραχθεί.
Οι φυσικές ρητίνες είναι ισχυρώς ανθρακούχες (πτωχές σε οξυγόνο) και κατά συνέπεια καίγονται με πολύ καπνό, εάν εξασφαλισθεί αθρόα παροχή αέρα. Ενώ δεν ρέπουν σε αυτοθέρμανση, έχουν την τάση ν' απορροφούν οξυγόνο και μπορεί να είναι επικίνδυνες σε επαφή με οξειδωτικούς παράγοντες π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου· έτσι, σε μίγμα ρητινών και οξειδωτικών παραγόντων μπορεί να προκληθεί αυτανάφλεξη. Σε μορρφή σκόνης (κόνεως), όπως ορισμένες βιομηχανικές χρήσεις απαιτούν, οι ρητίνες εγκυμονούν κίνδυνο έκρηξης.
Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις πυρκαγιών η χρήση ομίχλης ύδατος μπορεί να είναι αποτελεσματική, για τις πυρκαγιές φυσικών ρητινών ή κόμμεων (ιδιαίτερα όταν τα υλικά αυτά είναι σε μεγάλες ποσότητες) θεωρείται κατάλληλος ο αφρός.
Πάντως, σήμερα, για την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών χρησιμοποιούνται, όπως είναι γνωστό, ρητίνες που παρασκευάζονται με χημικές μεθόδους: οι συνθετικές ρητίνες.
Συνθετικές ρητίνες κυκλοφορούν με ή χωρίς διαλύτη, αλλά και στερεές.
Όταν οι ρητίνες αυτές δεν έχουν διαλύτη ή ευρίσκονται. σε στερεή μορφή δεν είναι επικίνδυνες για ανάφλεξη. Υπάρχουν, όμως, συνθετικές ρητίνες που η σκόνη τους, όταν αναμιχθεί με τον αέρα, γίνεται εύφλεκτη ή εκρηκτική και το ενδεχόμενο αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει.
Στις περιπτώσεις που οι συνθετικές ρητίνες περιέχουν διαλύτη και, έχουν σημείο ανάφλεξης, σύμφωνα με το οποίο κατατάσσονται στις εύφλεκτες ουσίες, πρέπει να τις πυροπροστατεύουμε.
Σε μεγάλη χρήση διαλύτες είναι οι εξής: White Spirit (Ws ή ΤΒ. ορυκτό τερεβινθέλαιο), Benzol (Β, βενζόλιο), Xylol (Χ, ξυλόλη), Toluol (Τ, τολουόλη), Isopropanol (Ipa, ισοπροπανόλη), Butanol (but, βουτανόλη) και τα μίγματα τους.

Σαφής διάκριση μεταξύ ρητινών, που έχουν διαλύτη από εκείνες που δεν έχουν διαλύτη, δεν υπάρχει.
Συνηθέστερα απαντώνται οι δεύτερες και δίπλα στην εμπορική τους ονομασία φέρουν τον χαρακτηρισμό 100% ή δεν αναγράφουν τίποτα.
Οι συνθετικές ρητίνες με διαλύτη δηλώνονται με το ποσοστό της ρητίνης που περιέχουν (αυτό γενικά είναι κάτω του 95%) και το είδος του διαλυτού, π.χ.: Ρητίνη Α/75% W.S. σημαίνει ρητίνη Α (= κάποιο εμπορικό όνομα) σαν διάλυμα, σε white Spirit, το οποίο περιέχει 75% ρητίνη και 25% White Spirit. Τυπική περίπτωση εύφλεκτης ρητίνης είναι η (αλκυδική) με το όνομα LIMOPLAST Η 40/60%Χ (όπου η ένδειξη Χ δηλώνει τον διαλύτη, δηλαδή ξυλόλη).
-Επίσης απαντάται η ονομασία της συνθετικής ρητίνης, χωρίς την ένδειξη του διαλύτη, δηλαδή: Ρητίνη Α/75%, που εκφράζει το ίδιο όπως και στην προηγούμενη διατύπωση.
Γενικά οι συνθετικές ρητίνες κυκλοφορούν με διάφορα ονόματα, τα οποία δεν προσδιορίζουν τον επικίνδυνο ή όχι χαρακτήρα τους· στις μεταφορές π.χ. η ρητίνη RU-9611 θεωρείται εύφλεκτο είδος.
Από χημική άποψη, οι συνθετικές ρητίνες υπάγονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως π.χ. αλκυδικές ρητίνες κ.λπ;
Επειδή όπως προαναφέρθηκε κυκλοφορούν συνθετικές ρητίνες με ή χωρίς διαλύτη, δηλαδή επικίνδυνες για ανάφλεξη ή όχι, επιβάλλεται οι αρμόδιοι π.χ. παραγωγείς, εισαγωγείς και ενδιαφερόμενοι π.χ. έμποροι να διευκρινίζουν εάν οι ρητίνες είναι, ή όχι, επικίνδυνα είδη.


Βενζίνες
Βασικά, οι βενζίνες που συναντάμε έχουν σημείο ανάφλεξης μικρότερο από -40°C, είναι διαφόρων ποιοτήτων —χάρη απλούστευσης των πραγμάτων: απλή, σούπερ (διάκριση που σε θέματα πυρασφάλειας δεν ενδιαφέρει αφού από άποψη συμπεριφοράς τους στη φωτιά δεν διαπιστώνεται διαφορά)— και παραμένουν σε δεξαμενές, όπως και τα πετρέλαια ντήζελ, μαζούτ που με ένα όνομα χαρακτηρίζονται συχνά υγρά καύσιμα.
Τα υγρά καύσιμα κατατάσσονται (με βάση το σημείο ανάφλεξης) ως εξής:
Κλάση I (Class I, Flammable): καύσιμα με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 37,8°C.
Κλάση II (Class II, Combustible): καύσιμα με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 37,8°C και 60°C.
Κλάση III (Class III, Combustible): καύσιμα με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 60°C.
Παραπέρα, τα καύσιμα υποδιαιρούνται ανάλογα της θερμοκρασίας βρασμού και σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία ανάφλεξης.
Η βενζίνη υπάγεται στην κλάση Ι, το πετρέλαιο ντήζελ στην II κ.λπ. Είναι λογικό στις δεξαμενές υγρών καυσίμων να υπαχθούν τα βυτιοφόρα και οι λοιποί φορείς καυσίμων. Τελικά, οι δεξαμενές αυτές μπορεί να είναι:
1) Σταθερές που υποδιαιρούνται σε: Α) Μεγάλες (εγκαταστάσεων) π.χ.
— υπέργειες με κωνική σκεπή (conical roof)
— υπέργειες με πλωτή/επιπλέουσα σκεπή (floating roof)
— υπέργειες με κωνική και επιπλέουσα σκεπή Β) Μικρές π.χ.
— υπόγειες (κυλινδρικές, κυρίως δεξαμενές πρατηρίων)
— υπέργειες (κυλινδρικές ή ορθογώνιες, δεξαμενές πετρελαίου βιομ. εγκαταστάσεων, κεντρικής θέρμανσης)
2) Κινητές, όπως:
— βυτιοφόρα
— βαρέλια δοχεία
— ρεζερβουάρ αυτοκινήτων
Βασικοί παράγοντες διασφάλισης των υγρών καυσίμων είναι η προστασία των δεξαμενών από διάβρωση, η ανακούφιση (εξαεριστικά, βαλβίδες, αναπνευστικά), η παρεμπόδιση δημιουργίας σπινθήρων (σοβαρό κίνδυνο έχουμε από στατικό ηλεκτρισμό), η κατάλληλη αποθήκευση, π.χ. στα βαρέλια, όπου όπως είναι γνωστό δεν υπάρχουν εξαεριστικά, το «ντάνιασμα» πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που ο κενός χώρος (ullage), που υπάρχει στα βαρέλια (μια και λόγοι αυξομείωσης της θερμοκρασίας επιβάλλουν αυτά να μη γεμίζονται εντελώς), να μη βρίσκεται κάτω από το πώμα (τα βαρέλια, δηλαδή, δεν πρέπει να τοποθετούνται όρθια) κ.λπ.
Για την πυρόσβεση επιβάλλεται να υπάρχουν τόσο μόνιμα συστήματα, όσο και φορητά (πυροσβεστήρες τροχήλατοι και φορητοί αφρού, διοξειδίου άνθρακα, ξερής σκόνης/ξηράς κόνεως).

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823