ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Προδιαγραφές και Κατασκευή Δοχείων Οροφής 6 κιλών   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

FIRE SECURITY ABEE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο παρών τεχνικός φάκελος αναφέρεται στην κατασκευή φιάλης πυροσβεστήρα περιεκτικότητας
6 Kg κατασβεστικού υλικού.
Χρησιμοποιείται ως σώμα πυροσβεστήρα του οποίου η πλήρωση γίνεται με κατασβεστικό υλικό (μηχανικός αφρός, νερό, ελαφρύ ύδωρ (light water), ξηρά σκόνη) και λειτουργεί σε ονομαστική πίεση 15 bar.
Οι Πυροσβεστήρες αποτελούνται από το άνω κυάθιο όπου συγκολλάται κυλινδρική ράβδος συγκράτησης και από το κάτω κυάθιο στο οποίο συγκολλάται μούφα για τη σύνδεση με τη κεφαλή του πυροσβεστήρα και προστατευτικό κυλινδρικό περίβλημα.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίνονται στον επόμενο πίνακα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φιαλών:

ΤΥΠΟΣ
ΡΟ6
Εξωτερική διάμετρος
220mm
Πάχος 2,0mm
Συνολικό ύψος 293mm
Χωρητικότητα
7,7 Lt
Πίεση λειτουργίας 15 bar
Πίεση υδραυλικής δοκιμής 24 bar

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑΤο προϊόν χαρακτηρίζεται « δοχείο πίεσης » και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός των ορίων
που καθορίζονται από την παρακάτω οδηγία ενικής εναρμόνισης:• 97 / 23 / ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμός υnο πίεση .

για τους σκοπούς της οποίας «δοχείο» χαρακτηρίζεται κάθε περίβλημα σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο για να περιέχει ρευστό ακόμα και αν τα εν λόγω ρευστά αλλάζουν φυσική
κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των άμεσα προσδεδεμένων σ' αυτό στοιχείων, μέχρι το
σημείο που προβλέπεται για τη σύνδεση άλλου εξοπλισμού.

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως σώμα πυροσβεστήρα και σύμφωνα με την παράγραφο 1.1, μέρος
(α) του άρθρου 3 της οδηγίας 97 / 23 / EC η πλήρωσή του γίνεται με ρευστά της ομάδας 2.

Επίσης σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακα 2 της οδηγίας 97 / 23 / ΕΟΚ, το προϊόν
κατατάσσεται στην κατηγορία IIΙ ως προς τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που
εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Με βάση το άρθρο 10 και την παράγραφο 1.3, ο κατασκευαστής έχει
τη δυνατότητα να εφαρμόσει πέντε διαφορετικές διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης. Σε
αυτή τη φάση εφαρμόζεται η διαδικασία των ενοτήτων Β+Γ1 σύμφωνα με το παράρτημα III της
οδηγίας.

Η κατασκευή του προϊόντος γίνεται βάση της οδηγίας:

84/527/ΕΟΚ Οδηγία του συμβουλίου σχετικά με τις συγκολλητές φιάλες αερίου από μη
κεκραμένο χάλυβα

η οποία αναφέρεται στην κατασκευή, αντοχή πίεση και στις μηχανικές δοκιμές πυροσβεστήρων
οροφής.

Η σήμανση του προϊόντος υποδηλώνει  την πιστότητα προς τις διατάξεις της οδηγίας που
εφαρμόζει η κατασκευάστρια επιχείρηση

Η κατασκευάστρια επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής
να εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζόμενων προϊόντων :

= προς τον παρόντα τεχνικό φάκελο και
= προς τις απαιτήσεις των αποφάσεων που ισχύουν για αυτά.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Επιλογή υλικών κατασκευής

Η φιάλη κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα FEPO1 , (κατά ΕΝ 10130/91 & ΕΝ 10131/91)
πάχους 2,0 mm. Από το πιστοποιητικό του υλικού για την ομάδα του υλικού που χρησιμοποιείται
στην κατασκευή της φιάλης, προκύπτει: '
Χημική σύσταση: C = Ο 081
                         S = 0010
                         Ρ = 0016
Επιμήκυνση: 33,4%
Τάση εφελκυσμού: Rm = 390 MPa (N/mm2)

Το υλικό της μούφας στην οποία κοχλιώνεται η κεφαλή του πυροσβεστήρα είναι κατασκευασμένο
από συμπαγή χαλυβδοσωλήνα με εμπορική ονομασία 11SMnPb37
Από το πιστοποιητικό προκύπτει:

Χημική σύσταση: C = 0,076
                         S = 0.368
                         Ρ = 0065

Το υλικό της ουράς είναι κατασκευασμένο από συμπαγή χαλυβδοσωλήνα με εμπορική ονομασία
11SMnPb30.

Χημική σύσταση: C = Ο 070
                         S = 0300
                         Ρ = 0.056

Η χημική σύσταση του σύρματος συγκόλλησης (STAB1LAR 1.0 MM) σύμφωνα με το
πιστοποιητικό του είναι:

Χημική σύσταση: C = Ο 07
                         S = 0007

                         Ρ = 0009
Τα πιστοποιητικά των υλικών βρίσκονται στο παράρτημα II του παρόντος φακέλου.

Υπολογισμοί

ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ


Ο υπολογισμός αντοχής της φιάλης γίνεται σύμφωνα με την οδηγία του συμβουλίου 84/527/ΕΟΚ
η οποία αναφέρεται στην κατασκευή, αντοχή σε πίεση και στις μηχανικές δοκιμές συγκολλητών
φιαλών αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εξωτερική διάμετρος δοχείου πίεσης:                                     D=
220.00 mm
Ονομαστική πίεση                                                                Ps= 15.00 Bar
Πίεση δοκιμής (1,35 Χ Ps):                                                   Ph= 24.00 Bar
Ελάχιστη τιμή του κατωτέρου ορίου ελαστικότητας του υλικού   Re= 235.00 N/mm2
Συντελεστής ασφαλείας:                                                       S= 4/3=1.33
Συντελεστής μορφής για κυάθια (από διάγραμμα):                   C= 0.
74
Ύψος του κυρτού μέρους των κυαθίων.                                  Η=
70,00 mm
Πραγματικό πάχος κυαθίου:                                                  b= 2.00 mm

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΥΑΘΙΩΝ

Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος των κυαθίων δίνεται από τον τύπο:


b(επ)= ((D*Ph*C)/(20*Re/S))

Όπου για: H/D= 0.
318
                    f= 176,25
             Ph/10f= 0.014

βρίσκουμε: C= 0.
740 (από το διάγραμμα του προσαρτήματος 1 της οδηγίας 84/527/ΕΟΚ)

Άρα:

b(επ)= 1,155 mm < 2.00mm =b                                                       αποδεκτό

Σύμφωνα με την οδηγία 84/527/ΕΟΚ το ονομαστικό πάχος του κυρτού πυθμένα δεν μπορεί, σε

καμιά περίπτωση, να είναι κατώτερο των D/250 + 0,7mm για Ph=25 bar<30 bar.

Άρα πρέπει να ισχύει:


b(επ)= D/250 + 0,7 mm =220/250 +0,7= 1,58 mm<2,00 mm               αποδεκτό

 ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ

ΔΕΔΟΜΕΝΑΗ 0.
103 m Ύψος κυλινδρικού τμήματος
D 0.2
16 m Εσωτερική διάμετρος φιάλης
R1 0.0
80 m Ακτίνα καμπυλότητας κυαθίων

Vcyl = (π R2) Η Όγκος κυλινδρικού τμήματος
Vc = ((4/3) π (D2/4) R1)/2 Όγκος κυαθίου

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει:

Vcyl = 0.0
0377 m3
Vc = 0.00
195 m3

Ο συνολικός όγκος της φιάλης δίνεται από τη σχέση : νολ = Vcyl + 2*Vc


Άρα :

νολ= 0.0
077 m3 = 7,7 Lt


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μέθοδος κατασκευής

Για την κατασκευή της φιάλης εκτελούνται οι ακόλουθες φάσεις :ΦΑΣΗ 1η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΑΘΙΩΝ

Το χαλυβδοέλασμα για το άνω και κάτω κυάθιο κόβεται σε ψαλίδι και διαμορφώνονται σε πρέσα
σε μορφή κυαθίου. Στο κάτω κυάθιο ανοίγεται μια οπή για την τοποθέτηση της μούφας στην
οποία κοχλιώνεται η κεφαλή του πυροσβεστήρα. Η μούφα η οποία φέρει διαμπερή εσωτερικό
σπείρωμα διαμορφώνεται στο τόρνο. Σε κορδονιέρα γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση του ενός
κυαθίου για τη συγκόλληση.

ΦΑΣΗ 2η: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τοποθετούνται σε ιδιοσυσκευή στην οποία συγκρατούνται και τα δύο προς συγκόλληση μέρη
(άνω και κάτω κυάθιο). Στη συνέχεια ηλεκτροσυγκολλούνται τα δύο κυάθια, με
ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος και αερίου (Argon, CO2) εξωτερικά με περιστροφή του δοχείου
κατά το διαμήκη άξονα με σταθερό το ηλεκτρόδιο.

Στο κάτω κυάθιο ηλεκτροσυγκολλάται η μούφα για τη συναρμολόγηση του κλείστρου με
ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος και αερίου (Argon, C02), από την εξωτερική πλευρά, καθώς και
προστατευτικό κυλινδρικό περίβλημα πάχους 1,5 mm. Η μούφα έχει διαμορφωθεί κατάλληλα με

τόρνευση (γίνεται οπή και σπειροτόμηση). Στο άνω κυάθιο ηλεκτροσυγκολλάται η κυλινδρική
ράβδος συγκράτησης.

Στο δοχείο μετά τη συγκόλληση δεν γίνεται επαναφορά ούτε ανόπτηση.

Μέθοδος ελέγχου κατασκευής

Διεξάγεται οπτικός έλεγχος των συγκολλήσεων και διαστασιολογικός έλεγχος της φιάλης.

Στη συνέχεια ακολουθεί πνευματικός έλεγχος των συγκολλήσεων, με πλήρωση της φιάλης με
αέρα υπό πίεση 12 bar και εμβάπτισή της σε δεξαμενή νερού. Κατά τη δοκιμή ελέγχεται αν
υπάρχει διαρροή αέρα στα σημεία των συγκολλήσεων.

Στη συνέχεια ακολουθεί υδραυλική δοκιμή όλων των κατασκευαζόμενων φιαλών κατά την οποία
δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται μόνιμη παραμόρφωση στο σώμα της φιάλης.

Πραγματοποιείται δοκιμή θραύσης υπό υδραυλική πίεση και μετά το πέρας της δοκιμής πρέπει:


> Η μετρούμενη πίεση θραύσης (Pr) δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι κατώτερη των 9/4
της πίεσης δοκιμής (Ph). Πρέπει δηλαδή Pr > 9/4*24= 54 bar.

> Η σχέση ανάμεσα στην αύξηση του όγκου της φιάλης και του αρχικού της όγκου πρέπει να
είναι 17% εφόσον το μήκος της φιάλης είναι ίσο ή μικρότερο της διαμέτρου.

> Η δοκιμή θραύσης δεν πρέπει να προκαλεί κατακερματισμό της φιάλης.

> Το κύριο ρήγμα δεν πρέπει να είναι εύθραυστου τύπου, δηλαδή τα χείλη του δεν πρέπει να
είναι ακτινικά, αλλά να παρουσιάζουν κλίση σε σχέση με το εγκάρσιο επίπεδο και να
παρουσιάζουν συρρίκνωση σε όλο το πάχος τους.


> Το ρήγμα δεν πρέπει να αποκαλύπτει κανένα διακεκριμένο ελάττωμα του μετάλλου.


Πιστοποίηση συγκολλήσεων


Επισυνάπτονται στο παράρτημα III τα πιστοποιητικά των μεθόδων συγκόλλησης, ικανότητας
συγκολλητών, καθώς και οι εκθέσεις ελέγχου των συγκολλήσεων.

 

                                          

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823