ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 


Προδιαγραφές για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας κτιρίων - Ενεργητική Πυροπροστασία

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Αυτό επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες κτιρίων και αποτελείται: α) από τους Ηλεκτρικούς Αγγελτήρες  πυρκαϊάς (κομβία συναγερμού) και β) τις σειρήνες συναγερμού οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται με φωτεινή ένδειξη (FLASH). Οι αγγελτήρες τοποθετούνται κοντά στο κλιμακοστάσιο ή στην έξοδο κινδύνου σε σημεία εύκολης προσέγγισης από το κοινό ή από το προσωπικό χωρίς παρεμβαλλόμενα εμπόδια.
Οι αγγελτήρες αποτελούνται από το επίτοιχο ηλεκτρικό κομβίο πυρασφάλειας ερυθρού χρώματος με πλαστικό διαφανές κάλυμμα το οποίο ενεργοποιείται με πίεση επί του κομβίου με σπάσιμο του καλύμματος οπότε τίθεται σε λειτουργία η σειρήνα συναγερμού η οποία είναι συνδεδεμένη με το κύκλωμα. Υπάρχουν αγγελτήρες στους οποίους το κομβίο ενεργοποιείται μέσω κλειδαριάς.
Ο αριθμός των αγγελτήρων σε κάθε όροφο καθορίζεται από τον περιορισμό ότι κανένα σημείο του ορόφου δεν πρέπει να απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 50 μέτρα από τον πλησιέστερο αγγελτήρια.
Οι σειρήνες συναγερμού εγκαθίστανται σε κατάλληλους χώρους ώστε να μπορούν να μεταδίδουν τ ο συναγερμό στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση. Η συνήθης ηχητική απόδοση είναι 100 έως 110 DB α απόσταση 1 μέτρου. Διακρίνουμε σειρήνες 24VDC, 10 mA όπως και σειρήνες σχεδιασμένες για λειτουργία 220 έως 250 AC.
Επίσης, χρησιμοποιούμε (όταν απαιτείται) φωτεινό σήμα FLASH 12/24 VDC με λάμπα πυρακτώσεως 5W ή με λάμπα αερίου XENON υψηλής φωτεινής έντασης.
Στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται οι κατηγορίες κτιρίων στις οποίες επιβάλλεται η εγκατάσταση χειροκινήτου ηλεκτρικού συστήματος συναγερμού.

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
1 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Επιβάλλεται σε πολυκατοικίες με 6 έως 8 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 300 τετρ. μέτρα καθώς και σε πολυκατοικές με περισσότερους από 8 ορόφους ανεξαρτήτως του εμβαδού του ορόφου.
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σε όλα τα κτίρια προσωρινής διαμονής πρέπει να τοποθετείται χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, το οποίον να ειδοποιεί έγκαιρα όλα τα άτομα που είναι στο κτίριο το αρχικά εκπεμπόμενο ηχητικό σήμα πρέπει να είναι κωδικοποιημένο ώστε να αναγνωρίζεται μόνο απότο μόνιμο προσωπικό του Ξενοδοχείου. Το σήμα πρέπει να ακολουθείται από συνεχές σήμα συναγερμού διακριτό και κατανοητό από όλους τους ενοίκους το σήμα αυτό πρέπει να μεταδίδεται αυτόματα στην πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία.
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σε όλα τα κτίρια Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση χειροκινήτου συστήματος συναγερμού.
4 ΓΡΑΦΕΙΑ Επιβάλλεται σε κτίρια γραφείων με πληθυσμό μεγαλύτερο από 150 άτομα.
5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Επιβάλλεται σε πολυόροφα εμπορικά κτίρια με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο από 500 τ. μέτρα.
6 ΧΩΡΟΙ ΣΎΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Επιβάλλεται σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού που ανήκουν στις κατηγορίες Σ1, Σ2, Σ4 και έχουν πληθυσμό πάνω από 300 άτομα, και επίσης στους χώρους συνάθροισης κοινού της κατηγορίας Σ3 με πληθυσμό πάνω από 200 άτομα. Σε αίθουσες κινηματοθεάτρων, σε αίθουσες με πληθυσμό πάνω από 1500 άτομα, και όπου αλλού απαιτηθεί για την καλύτερη προστασία του κοινού, πρέπει να εγκαθίσταται μεγαφωνικό σύστημα και να προβλέπεται η δυνατότητα ειδοποίησης έως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από ένα ορισμένο σημείο με άμεσο τρόπο.
7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ Επιβάλλεται σε πολυόροφα κτίρια με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 100 άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο από 30 άτομα.
8 ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Απαιτείται σε όλα τα κτίρα της κατηγορίας αυτής ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι αυτομάτων συστημάτων ανίχνευσης πυρκα'ϊάς. Απαιτείται δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά. Οι ηχητικές συσκευές συναγερμού θα τοποθετούνται στις ακόλουθες θέσεις: - κέντρο ελέγχου πυρκα'ϊάς - τηλεφωνικό κέντρο - τεχνική υπηρεσία - γραφείο υπευθύνου πυρασφάλειας σε κάθε πυροδιαμέρισμα.  - στάσεις αδελφών - χώρους διαμονής προσωπικού. Στις μονάδες μοσηλείας η μεταφερόμενη πληροφορία για τον συναγερμό θα πρέπει να γνωστοποιείται μόνο στο προσωπικό (π.χ βόμβος από βομβιτής, οπτικό σήμα κ.λπ).
9 ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ Επιβάλλεται σε όλα τα κτίρια. Ηχητικές συσκευές συναγερμού θα πρέπει να τοποθετούνται στις ακόλουθες θέσεις. - τηλεφωνικό κέντρο - θυρωρεία - χώρους διαμονής προσωπικού - γραφεία εποπτών και υπευθύνων πυρασφάλειας. Το σύστημα συναγερμού πρέπει να παρέχει αυτόματη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού όπως και το σύστημα πυρανίχνευσης σε κτίριο με συνολικό πληθυσμό πάνω από 150 άτομα πρέπει να διαθέτει εφεδρική πηγή ενέργειας σε 24ώρη βάση.
10 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δεν επιβάλλεται

ΙΧΝΕΥΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Σκοπός του συστήματος αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς είναι να ανιχνεύσει έγκαιρα την πυρκαϊά κατά το χρόνο της εμφανίσεως και να προξενήσει συναγερμό ο οποίος εκδηλώνεται με ηχητικά μέσα (Σειρήνες, Βομβητές, Κουδούνια) ή οπτικά, μέσα (φωτεινούς επα-ναλήπτες, φωτεινές ενδείξεις κ.λπ.) μέσα στην ελεγχόμενη περιοχή ή σε έναν πίνακα ενδείξεων ο οποίος τοποθετείται σε ειδικό χώρο ελέγχου στον οποίοι είναι εύκολη η παρακολούθηση.
Εκτός από τους ανιχνευτές πυρκαϊάς χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και άλλα αυτόματα μέσα πρόκλησης σημάτων όπως οι συσκευές διαπίστωσης ροής σε αυτόματα συστήματα πυροσβέσεως, οι συσκευές παρακολούθησης της ετοιμότητας λειτουργίας του αυτομάτου συστήματος πυρόσβεσης κ.ά.
Ένα πλήρες σύστημα ανιχνεύσεως πυρκαϊάς περιλαμβάνει:
α) Τον πίνακα πυρανιχνεύσεως ο οποίος περιέχει:
(ί) Ισάριθμες ενδείξεις περιοχών (ζωνών), ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος του προστατευόμενου χώρου της επιχείρησης ή του κτιρίου.
(ϋ) Κυρία και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσεως. Η εφεδρική τροφοδοσία μέσω ξηρών στοιχείων τάσεων συνήθως 12 V ή 24 V θα επαρκεί δια συναγερμού τουλάχιστον 30 πρώτων λεπτών.
(iii) Σύστημα αυτομάτου επανατάξεως.
(ϊν) Σύστημα επιτηρήσεως γραμμών μετά επιλογι-κού διακόπτη εντοπισμού της βλάβης.
(ν) Σύστημα αφισβέσεων φωτεινών επαναληπτών.

(vi) Ηχητικά όργανα συναγερμού (σειρήνες, βομβη-τές, κώδωνες).
β) Καλωδιώσεις καταλλήλων διαστάσεων (2 χ 1,50 τ.χ. ή3χ!,50τ.χ.)
γ) Ανιχνευτές με τις βάσεις τους, με ένδειξη ενεργοποίησης.
δ) Φωτεινούς επαναλήπτες, οι οποίοι θα τοποθετούνται σε εμφανές σημείο.
ε) Σειρήνες συναγερμού, βομβητές, ηλεκτρικούς κώδωνες.
στ) Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκινήτου συστήματος συναγερμού.
Κατηγορίες ανιχνευτών
Οι κυριώτεροι τύποι ανιχνευτών είναι:
α) Ανιχνευτές καπνού (τύπου ιονισμού ή φωτοπλε-κτρικοί) οι οποίοι ενεργοποιούνται με την εμφάνιση καπνού και είναι η καλλίτερη λύση για άμεση προστασία χώρων στους οποίους κατά την κανονική λειτουργία δεν υπάρχει καπνός.
Ειδικότερα για τους ανιχνευτές ιονισμού - καπνού η ραδιενέργεια πρέπει να είναι μικρότερη από 1 μ Curie.
β) Ανιχνευτές θερμοδιαφορικοί ή μέγιστης θερμοκρασίας οι οποίοι ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία φθάσει (συνήθως στους 68°C ή ή ταχύτης ανύψωσης της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από 10°C ανά πρώτο λεπτό. Οι θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές όπου λόγω της φύσεως τους δεν ενδείκνυται η τοποθέτηση ανιχνευτών καπνού (π.χ. λεβητοστάσια, δεξαμενές καυσίμων, χώροι στάθμευσης οχημάτων, μαγειρεία κ.λπ).

V) Ανιχνευτές φλόγας. Οι ανιχνευτές αυτοί τοποθετούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και προορίζονται νια την ανίχνευση φλόγας. Είναι προφανές ότι δεν ενδείκνυται η τοποθέτηση σε χώρους όπου υπό τις κανονικές συνθήκες υπάρχει μόνιμη φλόγα (π.χ. λεβητοστάσια, μαγειρεία κ.λπ).
δ) Ανιχνευτές αερίων: Τοποθετούνται σε ορισμένες εγκαταστάσεις και έχουν σκοπό την ανίχνευση και δημιουργία συναγερμού, όταν η συγκέντρωση δεδομένου αερίου υπερβεί κάποια προκαθορισμένη τιμή.
ε) Διάφοροι άλλοι τύποι ανιχνευτών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες α) β) γ) δ) ανωτέρω.

Τοποθέτηση ανιχνευτών

1) Καπνού
Κάθε ανιχνευτής καπνού δεν επιτρέπεται να καλύπτει επιφάνεια μεγαλύτερη από 50 τ.μ (η συνήθως καλυπτόμενη επιφάνεια υπό των πλέον χρησιμοποιούμενων ανιχνευτών είναι 40 τ.μ. η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών καπνού είναι 10 μ. (15 μ. για διαδρόμους) και η μέγιστη απόσταση από τον τοίχο είναι 3,5 μ. Πάντως σε καμία περίπτωση η απόσταση των ανιχνευτών από τον πλησιέστερο τοίχο δεν θα είναι μεγαλύτερη από το ήμισυ της αποστάσεως μεταξύ των ανιχνευτών.
Συνιστάται η τοποθέτηση των ανιχνευτών επί της οροφής του προστατευόμενου χώρου σε απόσταση τουλάχιστον 15 εκατ. από τον πλησιέστερο τοίχο. Εάν τοποθετούνται επί των τοίχων πρέπει να έχουν απόσταση 15-30 εκατ. κάτω από την οροφή, σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα.

Η θέση του ανιχνευτή δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από άλλα αντικείμενα ή από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια.
2) Θερμοδιαφορικοί
Κάθε θερμοδιαφορικός ανιχνευτής δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καλύπτει επιφάνεια δαπέδου μεγαλύτερη από 100 τ. μέτρα.
Η συνήθως καλυπτόμενη επιφάνεια από τους πλέον χρησιμοποιούμενους ανιχνευτές είναι 50 - 60 τ.μ.
Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών είναι 13 μέτρα και η μέγιστη απόσταση από τον πλησιέστερο τοίχο είναι 6 μέτρα.
Επίσης, σε καμία περίπτωση η απόσταση των ανιχνευτών από τον πλησιέστερο τοίχο δεν θα είναι μεγαλύτερη από το ήμισυ της αποστάσεως μεταξύ δύο διαδοχικών ανιχνευτών. Όσον αφορά στην τοποθέτηση των ανιχνευτών επί της οροφής ή των τοίχων ισχύει το προηγούμενο σχήμα.
3) Ανιχνευτές φλόγας - αερίων ή άλλοι τύποι ανιχνευτών.
Στους ανιχνευτές αυτούς η τοποθέτηση όπως και ο αριθμός αυτών ανά καλυπτόμενη επιφάνεια προκύπτουν από τις οδηγίες των κατασκευαστών όπως και από τα στοιχεία τα οποία συνιστά το Κέντρο Δομικών της χώρας κατασκευής ή προέλευσης των.
Ειδικότερα, για τους ανιχνευτές αερίων, η θέση τους εξαρτάται από το είδος του αερίου το οποίο προορίζεται να ανιχνεύσει π.χ. ανιχνευτές υγραερίου πρέπει να τοποθετούνται παρά το δάπεδο διότι το ειδικό βάρος του υγραερίου είναι μεγαλύτερο του αέρα.
Συνδεσμολογία ανιχνευτών: Η συνδεσμολογία των ανιχνευτών γίνεται κατά ζώνες από ομοιοειδείς ανιχνευτές από τον πίνακα πυρανιχνεύσεως με καλώδιο 2 χ 1,50 τ.χ. ή 3 χ 1,50 τ.χ. Οι ανιχνευτές συνδέονται εν σειρά. Ο μέγιστος αριθμός ανιχνευτών καπνού ή θερ-μοδιαφορικών εν σειρά είναι 8-10.
Σημείωση: Στα συνήθη κτίρια εγκαθίστανται οι εξής ανιχνευτές:
α) Στο λεβητοστάσιο: Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (σε 1η ζώνη).
β) Στη δεξαμενή καυσίμων: Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (σε 2η ζώνη).
γ) Στο μηχανοστάσιο ανελκυστήρων ανιχνευτής ιονισμού - καπνού (σε 3η ζώνη).
Στον επόμενο πίνακα αναφέρονται οι κατηγορίες των κτιρίων στις οποίες επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος ανιχνεύσεως πυρκάίάς.

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Απαιτείται ανίχνευση πυρκαϊάς στα λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων καιμηχανοστάσιο impicoj κατοικιών, όταν το κτίριο έχει μέχρι 4 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 500 m καθώς και σ' όλα τα κτίρια με 5 ή περισσότερους ορόφους.
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σε κτίρια μέχρι 3 ορόφους (εκτός των μονώροφων) με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο των 500 m καθώς και σε κτίρια με περισσότερους από 3 ορόφους αλλά με συνολικό δυναμικό τουλάχιστον 50 κλινών. Τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης. Το σύστημα αυτό πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά τις οδεύσεις διαφυγής, καθώς και τους επικίνδυνους χώρους του ξενοδοχείου. Η ύπαρξη αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης απαλλάσσει από την απαίτηση αυτομάτου συστήματος πυρανιχνεύσεως για όλα τα ξενοδοχεία καθώς και του μόνιμου υδροδοπκού πυροσβεστικού δικτύου για ξενοδοχεία μέχρι και 4 ορόφων. Η έναρξη του συναγερμού με οποιοδήποτε αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης είτε με ηλεκτρικούς αγγελτήρες πρέπει να μεταδίδεται αυτόματα στην πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία.
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης πρέπει να τοποθετείται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Σε κτίρια εκπαίδευσης όπου στεγάζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολές τυφλών κ.λπ.), σε όλες τις οδεύσεις διαφυγής, στις αίθουσεςκαι στους επικίνδυνους χώρους, β) Σ ε κτίρια εκπαίδευσης με περισσότερους από 3 ορόφους, στις οδεύσεις διαφυγής και στους επικίνδυνους χώρους, γ) Σε όλα τα κτίρια εκπαιδεύσεως, σε χώρους ειδικής σημασίας ανεξαρτήτως εμβαδού και πυροθερμικού φορτίου όπως, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια φυσικής - χημείας κ.λπ..
4 ΓΡΑΦΕΙΑ Σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης τοποθετείται σε κτίρια με πληθυσμό περισσότερο από 300 άτομα και πρέπει να συνδέεται με το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού. Επίσης, στους επικίνδυνους χώρους εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης ανάλογα με την περίπτωση. Όπου επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης δεν ισχύει υποχρεωτικά η απαίτηση για μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο. Πρέπει πάντως να προβλέπεται αυτόματη ειδοποίηση της Πυροσβ. Υπηρεσίας.
5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης τοποθετείται σε κτίρια με συνολικό εμβαδόν περισσότερο των 1000 τ.μ., εφόσον υπάρχουν χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων, με εμβαδόν μεγαλύτερο από 50 τ. μέτρα, μη προσιτού στο κοινό και δεν υπάρχει νυχτερινή φύλαξη. Το σύστημα αυτό θα είναι συνδεδεμένο με το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και θα παρέχει αυτόματη ειδοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης, σκόπιμο είναι να υπάρχει και ανίχνευση πυρκαϊάς στους επικίνδυνους χώρους (χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων εμπορευμάτων, τα λεβητοστάσια, τα μηχανοστάσια, και οι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) .
6 ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στους επικίνδυνους χώρους, καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων υψηλού βαθμού κυνδύνου.
7 ΚΤΙΡΙΑ ΒΙΟΜ/ΝΙΩΝ -ΑΠΟΟΗΚΩΝ Σε βιομηχανίες μέσου βαθμού κινδύνου (Ζ2) με συνολικό πληθυσμό περισσότερο από 100 άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεγαλυτέρου από 50 άτομα, καθώς και σε αποθήκη της κατηγορίας Ζ2 με συνολικό εμβαδά μεγαλύτερο από 2000 τ.μέτρα, επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτομάτου συστήματος πυρανίχνευσης. Τοποθετείαι επίσης σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Ζ3 ανεξάρτητα απότ ον πληθυσμό τους. Επίσης, απαιτείται η υποχρεωτική εγκατάσταση συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης νια βιομηχανίες ή αποθήκες μεσαίου ή μεγάλου κινδύνου σε κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους επιφανείας 500 τ.μ. ή ανεξαρτήτως επιφανείας για αποθηκευόμενη ποσότητα μεγαλύτερη των 3000 χιλιόγραμμων. Στις παραπάνω κατηγορίες απαιτείται σύστημα ανιχνεύσεως εκρηκτικών αερίων σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Τέλος, σε επιχειρήσεις που για τις λειτουργικές ανάγκες τους χρησιμοποιούν επικίνδυνα αέρια (Αμμωνία, χλώριο, υδρογόνο) υποχρεούνται στην εγκατάσταση καταλλήλου αυτομάτου ανιχνευτικού συστήματος το οποίον θα έχει την δυνατότητα αυτομάτου διακοπής του διαφυγέντος αερίου. Επίσης πρέπει να διαθέτουν 1 τουλάχιστον ειδική προστατευτική στολή όπου απαιτείται.
8 ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - Απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης το οποίο να καλύπτει όλους τους επικίνδυνους
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ χώρους, καθώς και τα επιβαλλόμενα ιδιαίτερα πυροδιαμερίσματα ως κάτωθι (εφόσον δεν
  ΠΡΟΝΟΙΑΣ προστατεύονται από αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης).
    α) Τμήμα πυρηνικής ιατρικής
    β) Συγκρότημα μικροβιολογικού - βιοχημικού - αιματολογικού - παθολογοανατομικού και συναφών
    εργαστηρίων.
    γ) Συγκρότημα πλυντηρίου - κεντρικής λινοθήκης
    δ) Κεντρικό φαρμακείο
    ε) Συγκρότημα συγκέντρωσης - αποτέφρωσης - αποκομιδής απορριμάτων
    στ) Κεντρικό μαγειρείο
    ζ) Κεντρικές αποθήκες
    η) Συγκρότημα λεβητοστασίου
    θ) Μηχανοστάσιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
    ι) Εργαστήρια συνεργείων συντήρησης
    ία) Κεντρική αποστείρωση
    ιβ) Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων
    ιγ) Χώροι φύλαξης ή εφαρμογής χρωμάτων
    ιδ) Χώροι φύλαξης - αποθήκευσης ιατρικών εργαλείων
    ιέ) Χώροι φύλαξης - αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών
    ιστ) Χώροι με ιματιοθήκες σε αποδυτήρια προσωπικού. ιζ) Αποθήκες καθαρού εμβαδού μεγαλύτερου των 5m όπου δεν αποθηκεύονται αποκλειστικά
    άκαυστα υλικά.
    in) Χώροι συγκέντρωσης απορριμάτων
    ιθ) Χώροι συγκέντρωσης ακαθάρτου ιματισμού
    κ) Χώροι καθαριότητας
    κα) Χώροι λουτρών παραφίνης
    κβ) Καταστήματα δώρων.
    Επίσης, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης πρέπει να καλύπτει και τους εξής χώρους.
    - Χώρους εργασιοθεραπείας
    - Βιβλιοθήκες
    - Χώρους αρχείων
    - Χώρους ηλεκτρονικών υπολογιστών
    - Χώρους φύλαξης ακτινογραφιών
    Σημείωση:  Ο πίνακας αναγγελίας πυρκαϊάς (κέντρου ελέγχου πυρκαγιάς) θα είναι εγκατεστημένος
    σε χώρο με παραμονή προσωπικού καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου (π.χ. χώρος τηλεφωνικού
    κέντρου ή κατά προτίμηση ιδιαίτερος χώρος στον οποίο θα είναι εγκατεστημένο και το κέντρο
    ελέγχου των εγκαταστάσεων). Το κέντρο ανάλογα με το μέγεθος του συγκροτήματος θα πρέπει
    να εξασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:
    - Οπτική και ακουστική ένδειξη σήματος συναγερμού προερχομένου από συσκευή ανίχνευσης
    (αυτόματη ή χειροκίνητη) .
    - Μετάδοση σημάτων συναγερμού προς όλες τις συσκευές συναγερμού ή προς ορισμένες
    εξ' αυτών επιλεκτικά.
    - Ομαδική κλήση της ομάδας πυροπροστασίας μέσω συστήματος αναζήτησης προσωπικού
    (εφόσον υφίσταται)
    - Δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
    - Δυνατότητα συνεργασίας με το κέντρο ελέγχου εγκαταστάσεως για το χειρισμό αυτών, σύμφωνα
    με το σχέδιο επέμβασης.
    - Έλεγχο κατάστασης της εγκατάστασης (καλώδια, συσκευές κ.λπ).
    - Περιστασιακούς ελέγχους σε συνδυασμό με το κέντρο ελέγχου εγκαταστάσεως για την ασφάλεια
    του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαϊάς (π.χ. απελευθέρωση από μηχανισμό συγκρατήσεων, διακοπή
    παροχής αερίου καυσίμου, έλεγχος εγκαταστάσεων αερισμού κ.λπ).
    Το σύστημα ανίχνευσης - αναγγελίας πυρκαϊάς θα πρέπει να έχει ως εφεδρική πηγή ενέργειας
    συσσωρευτή ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος επί 30 τουλάχιστον
    ώρες εκτός εάν υπάρχει τεχνική υπηρεσία ικανή να αποκαταστήσει άμεσα τυχόν βλάβη
    τροφοδοτήσεως οπότε επαρκεί διάρκεια εξασφάλισης της λειτουργίας του συστήματος επί 4 ώρες.
9 ΚΤΙΡΙΑ Επιβάλλεται αυτόματο σύστημαμα πυρανίχνευσης στους επικίνδυνους χώρους. Το σύστημα αυτό
  ΣΩΦΡΟΝΙ- πρέπει να συνδέεται με το χειροκίνητο σύστημα συναργερμού. Το σύστημα πυρανίχνευσης, όπως
  ΣΜΟΥ και το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, σε κτίρια με συνολικό πληθυσμό περισσότερο από 150
    άτομα πρέπει να διαθέτουν εφεδρική πηγή ενέργειας σε 24ωρη βάση. Σ' όλα τα κτίρια τα συστήματα
    συναγερμού πρέπει να παρέχουν αυτόματη ειδοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. ;
    Στην περίπτωση που στους παραπάνω επικίνδυνους συστήματος πυρόσβεσης τότε η εγκατάσταση
    του αυτομάτου συστήματος πυρανίχνευσης μπορεί να παραληφθεί.
10 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΟΜ.  
  ΟΧΗΜ. & ΠΡΑΤ.  
  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣ. Επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους επικίνδυνους χώρους. 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823