ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Προδιαγραφές για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας κτιρίων - Ενεργητική Πυροπροστασία

Μόνιμο πυροσβεστικό υδροδοτικό δίκτυο

3.1. Το μόνιμο πυροσβεστικό υδροδοτικό δίκτυο ή σύστημα με πυροσβεστικές λήψεις είναι διάταξη σωληνώσεων, βαλβίδων λήψεων για πυροσβεστικούς σωλήνες και λοιπού σχετικού εξοπλισμού, η οποία αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση του κτιρίου ή της κατασκευής. Οι λήψεις είναι έτσι τοποθετημένες, ώστε να παρέχουν νερό για συμπαγή ή διασκορπισμένη εκτόξευση του, μέσω πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών, με σκοπό την κατάσβεση της πυρκαϊάς.
Στις συνήθεις περιπτώσεις, το υδροδοτικό δίκτυο καταλήγει στις πυροσβεστικές φωλιές οι οποίες είναι ειδικά ερμάρια ερυθρού χρώματος στα οποία περιέχονται η βάνα και ο διπλωτήρας με τον εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα με τον αυλό.

3.2. Διακρίνουμε τους εξής τύπους υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου:
α) Δίκτυο που παρέχει νερό με μόνιμη πίεση στη βάνα (βαλβίδα) της πυροσβεστικής φωλιάς.
β) Δίκτυο το οποίο δέχεται νερό αυτόματα στις σωληνώσεις της μόνιμης υδραυλικής εγκατάστασης, όταν ανοιχθεί η βάνα της πυροσβεστικής φωλιάς.
γ) Δίκτυο το οποίο δέχεται νερό στο σύστημα με μοχλό ή κομβίο το οποίο ενεργοποιεί την αντλία η οποία τοποθετείται σε κάθε πυροσβεστική φωλιά.
δ) Δίκτυο ξηρού τύπου δηλαδή εκείνο που δε διαθέτει αποθήκη ή σύνδεση παροχής νερού από μόνιμη πηγή και τροφοδοτείται μόνο από τα πυροσβεστικά οχήματα.
ε) Δίκτυο συνδυασμού πυροσβεστικής φωλιάς και αυτομάτου συστήματος καταιονισμού (SPRINKLER) τα οποία τροφοδοτούνται από ενιαίο δίκτυο (θα εξετασθούν λεπτομερώς σε ιδιαίτερο κεφάλαιο).
Στα επόμενα θα ασχοληθούμε κυρίως με δίκτυα της περιπτώσεως α).


3.3. Κατηγορίες υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων. Διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες

α) Κατηγορία Ι: Για χρήση από την πυροσβεστική υπηρεσία και από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.
Στην κατηγορία αυτή χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου 65 mm (ή 2 1/2").

β) Κατηγορία ΙΙ: Για χρήση από του ενοίκου ή της ομάδας πυροπροστασίας μέχρι την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην κατηγορία αυτή χρησιμοποιούνται εύκαμπτος πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου 20 mm έως 45 mm (1" έως 1 3/4").

γ) Κατηγορία III: Για χρήση από την πυροσβεστική υπηρεσία και ειδικώς εκπαιδευμένων ατόμων με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου 65 mm και συγχρόνως για χρήση από τους ενοίκους με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου έως 45 mm δηλαδή σε κάθε πυροσβεστική φωλιά θα υπάρχουν δύο στόμια (βάννες), κατωτέρω θα ασχοληθούμε κυρίως με την κατηγογία ΙΙ.

3.3. Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο περιλαμβάνει:
α) Αποθήκη ή πηγή νερού
β) Πυροσβεστκές αντλίες, εάν απαιτούνται
γ) Πίνακα αυτοματισμών για τις αντλίες
δ) Ρυθμιστή (μειωτή) πιέσεως όπου απαιτείται
ε) Σωληνώσεις καταλλήλου διαμέτρου, για την παροχή της απαιτουμένης ποσότητας νερού και πιέσεως στις συνδέσεις των πυροσβεστικών φωληών.
στ) Πυροσβεστικές φωληές.

3.4. Κάθε πυροσβεστική φωληά θα αποτελείται: α) Από τη βάννα, ορθογωνικής κατασκευής
β) Από τον κορμό με τον ημισύνδεσμο
γ) Από το διπλωτήρα ή τυλικτήρα για να δέχεται τυλιγμένο ή διπλωμένο τον εύκαμπτο σωλήνα
δ) Από τον εύκαμπτο σωλήνα με εσωτερική επίστρωση ελαστικού και μήκους 20 μέτρων, κατ' ανώτατο όριο.
ε) Από τον αυλό (ακροφύσιο), του οποίου η διάμετρος του προστομίου να αυξάνει ή να μειώνεται και να δίνει τη δυνατότητα εκτοξεύσεως ευθείας δέσμης και προπετάσματος νερού "FOG".
στ) Από το ερμάριο (ντουλάπι) κατασκευασμένο από άκαυστα υλικά μέσα στο οποίο θα περιέχονται όλα τα προηγούμενα.
ζ) Από το κομβίο ή μοχλό ενεργοποίησεως αντλίας, όπου απαιτείται.

4. Πυροσβεστικοί σωλήνες
Χρησιμοποιούνται δύο τύποι πυροσβεστικών σωλήνων, οι σκληροί και οι εύκαμπτοι.
Οι σκληροί πυροσβεστικοί σωλήνες αποτελούν το κατάλληλο μέσο για γρήγορη επέμβαση ακόμη και από μη εκπαιδευμένα άτομα (διάμετροι 20 mm, 25 mm, 40 mm).
Οι εύκαμπτοι για αποτελεσματική επέμβαση προϋποθέτουν κάποια εξειδίκευση στη χρήση τους (διάμετροι 40mm, 45mm) η πίεση λειτουργίας των σωλήνων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 Bar.

5. Πηγές υδροδότησης
Για την τροφοδότηση ενός μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου απαιτείται τουλάχιστον μια κύρια πηγή νερού η οποία να μπορεί να τροφοδοτήσει αυτομάτως τούτο, με την ποσότητα νερού η οποία απαιτείται για την προστασία του κτιρίου και με τις πιέσεις τις οποίες απαιτεί κάθε περίπτωση έως ότου τεθούν σε λειτουργία τυχόν δευτερεύουσες πηγές τροφοδότησης πηγές υδροδότησης είναι:
α) Δίκτυο πόλεως όπου η παροχή και η πίεση του νερού είναι επαρκής και συνεχής.
β) Δεξαμενές βαρύτητας, εφόσον η χωρητικότητα είναι επαρκής και εξασφαλίζεται η αναγκαία παροχή και πίεση.
γ) Αυτόματες πυροσβεστικές αντλίες που αναρροφούν νερό από δεξαμενές (υπόγειες ή υπέργειες η ενισχύουν το δίκτυο πόλεως) και οι οποίες καταθλίβουν το νερό ώστε στις ακραίες πυροσβεστικές φωλιές να εξασφαλίζεται η απαραίτητη παροχή και πίεση.
δ) Πιεστικά δοχεία (μόνο για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεως μικρού κινδύνου) επαρκούς χωρητικότητας και πιέσεως.
ε) Συνδυασμός πιεστικών δοχείων και πυροσβεστικών αντλιών χειροκίνητης λειτουργίας.
Στην πράξη για τις εγκαταστάσεις συνήθους κινδύνου συνήθως έχουμε σαν πηγές υδροδότησης είτε το δίκτυο πόλεως (δημόσιος αγωγός υδροδότησης), είτε δεξαμενή (υπόγεια ή υπέργεια) με εγκατάσταση αυτόματου αντλητικού συγκροτήματος.

Το δίκτυο πόλεως θεωρείται αξιόπιστη πηγή τροφοδότησης μονίμου πυροσβεστικού δικτύου μόνον εφ' όσον η εταιρεία ύδρευσης βεβαιώσει ότι εις όλες τις ώρες της ημέρας εξασφαλίζεται πάντοτε η απαιτούμενη παροχή και πίεση στην είσοδο της εγκατάστασης νια την κανονική λειτουργία του πυροσβεστικού δικτύου, αλλιώς απαιτείται η κατασκευή εντός του κτιρίου δεξαμενής χωρητικότητας ικανής να εξυπηρετήσει το δίκτυο (μέσω αντλιών) για χρονικό διάστημα τουλάχιστο 30 λεπτών της ώρας.

6. Ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα νερού
Η ελάχιστη ποσότητα νερού καθορίζεται ως εξής:
α) Για μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο της κατηγορίας "Ι" απαιτούνται 1900 λίτρα νερού ανά 1 (λεπτό) της ώρας και για λειτουργίας αυτού τουλάχιστον 30' (λεπτών) της ώρας.
Σε κτίρια μεγάλης επιφάνειας στα οποία απαιτείται η εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός κατακόρυφων σωληνώσεων τροφοδοσίας (στηλών) του μονίμου πυροσβεστικού δικτύου, η ελάχιστη ποσότητα νερού των 1900 λίτρων ανά πρώτο λεπτό θα προσαυξάνεται κατά 750 λίτρα για κάθε πρόσθετη κατακόρυφη σωλήνα και μέχρι 7200 λίτρα ανά πρώτο λεπτό συνολικό κατ' ανώτατο όριο. Η πίεση του νερού στην υψηλότερα ευρισκόμενη πυροσβεστική φωλιά πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,4 Bar σε συνθήκες παροχής 1900 λίτρα ανά λεπτό στη πρώτη στήλη 150 λίτρα ανά λεπτό σε κάθε μία από τις υπόλοιπες στήλες με μεγίστη συνολική παροχή 1200 λίτρα ανά λεπτό
β) Για μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο της κατηγορίας "Π" απαιτούνται 380 λίτρα νερού ανά πρώτο λεπτό (λειτουργία 1 πυροσβεστικής φωληάς) σε κάθε στήλη (κατακόρυφο κλάδο) και για λειτουργία τουλάχιστο 30 λεπτών των ώρας. Επίσης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των στηλών θα λαμβάνεται ταυτόχρονα λειτουργία τουλάχιστον 1 πυροσβστικής φωλιάς (380 λίτρα άνα λεπτό) ανά 10 εκγατεστημένες πυροσβεστικές φωληές. Η πίεση του νερού στην υψηλότερα ευρισκόμενη σύνδεση πυροσβεστικής φωληάς θα είναι 4,4 bar τουλάχιστο σε συνθήκες παροχής 380 λίτρα ανά πρώτο λεπτό σε κάθε στήλη (ή σε κάθε 10 πυροσβεστικές φωληές).

γ) Για μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο της κατηγορίας "III" απαιτούνται οι ποσότητες και οι πιέσεις της κατηγορίας Ι.
δ) Η επιλογή της κατηγορίας του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να γίνεται μετά από έγκριση της πυροσβεστικής αρχής ανάλογα με το μέγεθος των προς προστασίαν χώρων και του κινδύνου εκρήξεως πυρκαϊάς σ' αυτούς.

7. Υπολογισμός των σωληνώσεων του υδροδοτικού δικτύου
Για το υδροδοτικό δίκτυο χρησιμοποιούμε συνήθως χα-λυβδοσωλήνες βαρέως τύπου με ελάχιστη διάμετρο στην ακραία φωλιά 2 ο υπολογισμός γίνεται έτσι ώστε στην ακραία πυροσβεστική φωλιά με τις απαιτούμενες ποσότητες νερού να υπάρχει διαθέσιμη πίεση τουλάχιστο 4,4 bar για παροχή νερού 380 λίτρα ανά λεπτό (στην κατηγορία II που είναι η πιο συνηθισμένη).
Οι συνδέσεις των σωλήνων και των συσκευών με το δίκτυο πρέπει να γίνονται με σπειρώματα, συγκόλληση ή φλάντζες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
Η απαιτούμενη πίσεη Ρ στην κατάθλιψη της αντλίας ή γενικά στο γενικό συλλέκτη τροφοδοτήσεως του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου θα δίνεται από τον τύπο"
ΡΖ = Ρφ + ΔΡΗ + ΔΡζ + Η·γ (1) όπου:
Ρφ η πίεση στην ακραία πυροσβεστική φωλιά» 4,4 bar.
ΔΡΗ : οι απώλειες τριβών (γραμμικές αντιστάσεις) από το συλλέκτη μέχρι την ακραία φωλιά
ΔΡζ: οι τοπικές αντιστάσεις
Η: το υψος της ακραίας φωλιάς από την κατάθλιψη της αντλίας ή το κεντρικό συλλέκτη(σε m).
γ: το ειδικό βάρος του νερού = 1MP/m3 = 9810 N/m .
Οι τριβές R (m/100m) νια χαλύβδινους ευθύγραμμους σωλήνες δίνονται στον παρακάτω πίνακα συναρτήσει της παροχής σε m /h.

Για μια αρχική εκτίμηση της διαμέτρου των σωλήνων μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου με φωλιές κατηγορίας II συνιστάται να γίνεται με βάση τον παρακάτω πίνακα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ    ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
                          1                                        2"
                        2-3                                     2'/2"
                        4-5                                       3"
                        6-10                                     4"
                      > 10                                       5"


8. Επιλογή πυροσβεστικών αντλιών
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως όπου η απαιτούμενη πίεση και παροχή νερού για την τροφοδότηση του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου δεν εξασφαλίζεται κατ' άλλον τρόπον, απαιτείται τοποθέτηση μιας ή περισσότερων αντλιών βάσει υπολογισμών της μελέτης. Είναι δυνατόν η πυροσβεστική υπηρεσία να απαιτήσει κατά περίπτωση και αριθμό εφεδρικών αντλιών πέραν των καθοριζομένων από τη μελέτη.
Οι εφεδρικές αντλίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ανεπάρκειας των αρχικώς προγραμματισθέντων αντλιών.
Οι κύριες και εφεδρικές αντλίες πρέπει να είναι:
(1) Ηλεκτροκίνητες εφόσον υφίσταται ηλεκτροπαραγωγή ζεύγος αυτόματης λειτουργίας και κατάλληλης ισχύος, το οποίον να τίθεται αμέσως αυτόματα σε λειτουργία σε κάθε διακοπή ρεύματος και να τροφοδοτεί συνεχώς την αντλία.
(2) Αυτόνομες εσωτερικής καύσεως (συνήθως πετρελαιοκίνητες).
(3) Όπου υπάρχουν κύριες και εφεδρικές αντλίες μπορεί να είναι οι μεν ηλεκτροκίνητες και οι άλλες αυτόνομες, εφόσον δεν υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
Από τις παραπάνω απαιτήσεις προκύπτει ότι εφόσον δεν υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (το οποίο και τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία) πρέπει σε κάθε εγκατάσταση να υπάρχει τουλάχιστον μια πετρελαιοκίνητη (ή βενζικοκίνητη) αντλία και πιθανώς και άλλες ηλεκτροκίνητες αντλίες.
Στην πράξη δυο είναι τα πιο συνηθισμένα αντλητικά πυροσβεστικά συγκροτήματα.

1. Συγκρότημα που περιλαμβάνει μια πετρελαιοκίνητη αντλία και μια μικρή βοηθητική ηελκτροκίνητη αντλία (Jockey).
Το συγκρότημα αυτό ενδείκνυται για μικρές εγκαταστάσεις στις οποίες θεωρείται επαρκής η τοποθέτηση
1 κύριας πετρελαιοκίνητης αντλίας.
Ειδικότερα το αντλητικό συγκρότημα αποτελείται:
α) Από τη μικρή βοηθητική ηλεκτρονική αντλία (Jockey) (διατηρήσεως πιέσεως) η οποία υπολογίζεται για παροχή 1,5 έως 2,5 m /Η και μανομετρικού ύψους 10 m μεγαλύτερου από το μανομετρικό ύψος της κυρίας αντλίας.
β) Από την πετρελαιοκίνητη (κύρια) αντλία η οποία πρέπει να παρέχει την πλήρη ποσότητα του νερού υπό την καθορισμένη πίεση.
γ) Πιεστικό δοχείο με ελαστική μεμβράνη αναλόγου μεγέθους.
δ) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφεδρική πηγή) για τη λειτουργία του πίνακα και την εκκίνηση του πετρελαιοκινητήρα, ανάλογη της ισχύος του πετρελαιοκινητήρα.
ε) Αυτόματο φορτωτή μπαταρίας με λυχνία ετοιμότητας.
στ) Ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού.
ζ) Όργανα ελέγχου της πίεσης (πιεζοστάτες ή μανόμετρα).
Η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος είναι η εξής:
Το πιεστικό δοχείο συστηρεί σε όλο το δίκτυο μόνιμα μια καθορισμένη πίεση, που ελέγχεται από τον ένα πιεζοστάτη της υψηλής στάθμης. Σε περίπτωση μικρών απωλειών από διαρροές του δικτύου ή κάποια άλλη αιτία ενεργοποιείται η μιρκή αντλία Jockey. Εάν όμως ανοίξουμε μια πυροσβεστική φωληά (Π.Φ) και η ζήτηση είναι μεγάλη, η πίεση θα πέσει στο κάτω προκαθορισμένο όριο (δεύτερος πιεζοστάτης), η μιρκή αντλία δεν θα μπορεί να καλύψει τις απώλειες και ο πίνακας θα θέσει αυτόματα σε λειτουργία τη μεγάλη πετρελειοκίνητη αντλία.

2. Συγκρότημα που περιλαμβάνει μια κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία, μια κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία και μια μικρή βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία (Jockey).
Το συγκρότημα αυτό ενδείκνειται κυρίως για μεγάλες εγκαταστάσεις στις οποίες θεωρείται σκόπιμη,η χρήση
2 κυρίων αντλιών (ηλεκτροκίνητης και πετρελαιοκίνητης). Αναλυτικά το συγκρότημα αυτό περιλαμβάνει:
α) 1 μικρή βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία (Jockey), β) 1 κύρια ηλεκτρονίνητη αντλία. β) 1 κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία.
γ) Πιεστικό δοχείο ελαστικής μεμβράνης.
δ) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
ε) Αυτόματο φορτιστή μπαταρίας.
στ) Ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού.
ζ) Όργανα ελέγχου της πίεσης (πιεζοστάτες και μανόμετρα) .
Η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος είναι ανάλογη με την προηγούμενη δηλαδή νια μικρή πτώση της πιέσεως λόγω διαρροών ή άλλης αιτίας από τον πρεσο-στάτη υψηλής πιέσεως ενεργοποιείται η μικρή ηλεκτροκίνητη αντλία και όταν η πίεση πέσει κάτω από το προκαθορισμένο όριο από το δεύτερο πρεσοστάτη χαμηλής, ενεργοποιείται η κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία και σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ή μη ενεργοποίησης τίθεται τότε αυτόματα σε λειτουργία η πετρελαιοκίνητη αντλία.

9. Υπολογισμός της ισχύος των αντλιών
Η απαιτούμενη ισχύς της κύριας αντλίας (στην είσοδο αυτής) δίδεται από τον τύπο:
N =
Q Ho *γ/ 3600.n (w)

10. Συνδεσμολογία αντλητικών συγκροτημάτων
Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται η τυπική συνδεσμολογία των δύο βασικών αντλητικών συγκροτημάτων
.

Υπόμνημα:                                                   9. Διακόπτης ροής
1. Δίκτυο ύδρευσης                                      10. Μανόμετρο
2. Βάνες απομόνωσης                                   11. Πρεσοστάτης
3. Μηχανικός φλοτεροδιακόπτης                    12. Πιεστικό δοχείο
4. Υδραργυρικός φλοτεροδιακόπτης               13. Φίλτρο
5. Δεξαμενή νερού.                                      14. Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού
6. Βαλβίδα αντεπιστροφής                             15. Σωληνογραμμή (BAY-PASS) από κεντρικό αγωγό σε κα-
7. Κύρια αντλία πετρελαιοκίνητη
8. Βοηθητική αντλία ηλεκτροκίνητη (Jockey).  16
. Πυροσβεστικό δίκτυο

Υπόμνημα.
I. Δίκτυο ύδρευσης
                                          2. Βάνες απομόνωσης
3. Μηχανικός φλοτεροδιακόπτης
                       4. Υδραργυρικός φλοτεροδιακόπτης
5. Δεξαμενή νερού
                                          6. Βαλβίδα αντεπιστροφής
7. Πετρελαιοκίνητη αντλία
                                8. Κύρια (MAIN) ηλεκτροκίνητη αντλία.
9. Βοηθητική (Jockey) ηλεκτροκίνητη αντλία
     10. Διακόπτης ροής.
II. Μανόμετρο.
                                               12. Φίλτρο
13. Πιεστικό δοχείο
                                         14. Πεζοστάτης
15. Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού
16. Σωληνογραμμή BY- PASS από κεντρικό αγωγό σε κατανάλωση.
17. Πυροσβεστικό δίκτυο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ nK-JOCKEY(HP) ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ EELT ΠΑΡΟΧΗ m7h ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ m ΣΤΟΜΙΑ DN(mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕπιπι ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
MPFC2-12g 12-2,50 100 35-45-50 50-40-25 80 90X1200X1600 240
MPFC2-15g 15-2,50 100 40-60-65 50-40-30 80 90X1200X1600 250
MPFC2-18g 18-2,50 100 30-65-70 55-45-30 80 1100X1200X1600 280
MPFC-18-2g 18-2,50 100 15-33-45 80-70-60 80 1100X1200X1600 300
MPFC-2Sg 25-3,0 200 45-65-68 80-65-50 100 1150X1900X1600 380
MPFC-35g 35-3,0 300 50-65-72 80-70-60 100 1150X1900X1600 430
MPFC-40g 45-3,0 500 60-85-90 85-75-70 100 1150X1900X1600 450
MPFC-60g 60-3,0 500 50-90-130 95-85-65 125 1800X2300X1600 620
MPFC-80g 80-3,0 500 50-110-170 140-120-80 150 1800X2300X1600 700

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ JOCKEY
ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΕΗΡ ΠΚ-ΗΛ-JOCKEY ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 2ELT ΠΑΡΟΧΗ m3/h ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΕ m ΣΤΟΜΙΑ DN(mm) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕιηιη ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
MPFC3-12 12-10-2,5 100 35-45-50 50-40-25 80 1400X1400X1600 370
MPFC3-1S 15-12,5-2,5 100 40-60-65 50-40-30 80 14000X1200X1600 390
MPFC3-18 18-15-2,5 300 30-65-70 55-45-30 80 1600X1200X1600 440
MPFC3-18-2 18-15-2,5 300 15-33-45 80-70-60 80 1600X1200X1600 460
MPFC3-25 25-20-3,0 300 45-65-68 80-65-50 100 1900X1900X1600 750
MPFC3-35 35-30-3,0 350 50-65-72 80-70-60 100 1900X1900X1800 820
MPFC3-40 45-40-3,0 500 60-85-90 85-75-70 100 2200X1900X1800 1000
MPFC3-60 60-50-3,0 500 50-90-130 95-85-65 125 2500X2300X1800 1200
MPFC3-80 80-70-3,0 500 50-110-170 140-120-80 150 2500X2300X1800 1350

ΣΤΟΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Υ.
Για την τροφοδότηση του μόνιμου υδροδοπκού πυροσβεστικού δικτύου με νερό από τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να υπάρχει σύνδεση του κατακόρυφου σωλήνα αυτού, η οποία θα καταλήγει σε (2) δύο στόμια παροχής, εξωτερικά του κτιρίου, διαμέτρου 65mm το καθένα. Ο σωλήνας σύνδεσης των σωλήνων παροχής με τον κατακόρυφο σωλήνα πρέπει να έχει διάμετρο 100mm και να είναι εφοδιασμένος με βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία να επιτρέπει τη ροή του νερού μόνο προς το δίκτυο, και νια την αποφυγή ψύξεως του νερού μέσα στη σύνδεση, πρέπει να υπάρχει σύστημα αυτόματης αποστράγγισης
το οποίο να οδηγεί στην αποχέτευση. Κάθε μόνιμο υ-δροδοτικό δίκτυο πρέπει να διαθέτει μετρητές πιέσεως στην πυροσβεστική αντλία (εφόσον υπάρχει) ή στην κατακόρυφο ευρισκόμενη σύνδεση πυροσβεστικής φωλιάς, προς διαπίστωση της πραγματικής τιμής της πιέσεως του δικτύου.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ KΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΗΩΝ
Ο καθορισμός του αριθμού των πυροσβεστικών φωλιών για κάλυψη όλων των σημείων του προς προστασία χώρου υπολογίζεται με απόσταση ακτίνας 30 μ. δηλαδή απόσταση ίση προς την καλυπτόμενη από το μήκος των 20 μέτρων του εύκαμπτου σωλήνα και μήκος βολής νερού 10 μέτρα.
Για την προστασία των διαφόρων σωληνώσεων του μονίμου υδροδοτικού δικτύου από τη φωτιά ή άλλη μηχανική βλάβη, συνιστάται η τοποθέτηση αυτών όπως και των Π.Φ. στα κλιμακοστάσια ή κοντά σ' αυτά.
ΔΟΚΙΜΕΣ: Κάθε μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να δοκιμάζεται υδροστατικά σε πίεση του λάχιστον 10 Bar ή σε περίπτωση που η πίεση κανονικής λειτουργίας αυτού είναι μεγαλύτερη από 7 Bar, η δοκιμή πρέπει να γίνεται σε πίεση τουλάχιστο 3,50 Bar μεγαλύτερη από την πίεση κανονικής λειτουργίας αυτού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η απαίτηση της εγκατάστασης μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου ανά κατηγορία κτιρίου.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΛΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ για όλα τα κτίρια με ύψος μεγαλύτερο των 28 μ.).
1 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Γενικά δεν απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο εκτός από τη γενική απαίτηση για κτίρια ύψους μεγαλύτερου από 28 μέτρα.
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Σε κτίρια προσωρινής διαμονής με περισσότερους από δύο ορόφους και με δυναμικό κλινών μεγαλύτερο των 50, τοποθετείται υποχρεωτικά μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σε κάθε κτίριο εκπαίδευσης με 4 ή περισσότερους ορόφους.
4 ΓΡΑΦΕΙΑ Σε κτίρια γραφείων υψηλότερα των 20 μέτρων επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμο υδροδοτικού δικτύου. Σε όσες περιπτώσεις σε κτίριο γραφείων επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης ή πυρόσβεσης δεν ισχύει υποχρεωτικά η απαίτηση για μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.
5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο απαιτείται: α) Σε κτίρια υψηλότερα των 15 μέτρων β) Σε κτίρια με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των 1500 τ. μέτρων εφόσον δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα καταιονιστήρων
6 ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο: α) Σε χώρους συνάθροισης κοινού με πληθυσμό μεγαλύτερο από 250 άτομα β) Σε χώρους στους οποίους η στάθμη του δαπέδου βρίσκεται ψηλότερα από 20 μέτρα, γ) Σε χώρους όπου είναι αντικειμενικά δύσκολη η προσέγγιση από το εξωτερικό του κτιρίου με εύκαμπτους σωλήνες, δ) Στην σκηνή θεάτρων και κινηματογράφων όπου απαιτείται η εγκατάσταση δύο πυροσβεστικών φωληών (μια σε κάθε πλευρά της σκηνής), για επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 60 τ.μ. Σε χώρους με πληθυσμό μικρότερο από 250 άτομα πρέπει να τοποθετείται κρουνός με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19 χιλιοσ. με κατάλληλο ακροφύσιο, συνδεδεμένος με το δίκτυο ύδρευσης, ε) Στους υπαίθριους χώρους αθλητικών εκδηλώσεων συνιστάται να υπάρχει ικανός αριθμός υδροστομίων περιμετρικά της εκγατάστασης. στ) Στους υπαίθριους χώρους συγκέντρωσης κοινού υψηλού βαθμού κινδύνου όπως και στους χώρους που είναι αντικειμενικά δύσκολη η προσέγγιση με εύκαμπτους πυροσβεστικούς σωλήνες (π.χ. χώροι εμπορικών εκθέσεων) απαιτείται η κατασκευή μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.
7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΑΠΟΟΗΚΕΣ Απαιτείται υποχρεωτικά σε κτίρια με περισσότερους από 3 ορόφους και εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 500 τ. μέτρα και επί πλέον επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεων, α) Για επιχειρήσεις μικρούς κινδύνου (Αα) για στεγασμένη επιφάνεια >2500 τ.μ. Για μικρότερη επιφάνεια σημεία υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) για την κάλυψη όλων των στεγασμένων χώρων, β) Για κατηγορία (Αβ) για στεγασμένη επιφάνεια >1500 τ.μ. Στις εγκαταστάσεις κατασκευής μεταφορικών :ιέσων (ΚΑ 38 της κατηγορίας Αβ του παραρτήματος Ι) στο μέγεθος των 1500 τ.μ. υπολογίζεται η στεγασμένη και υπαίθρια επιφάνεια. Επιβάλλεται στις εγκαταστάσεις συσκευασίας νιτρικώνκαι συνθέτων λιπασμάτων ανεξάρτητα από το μέγεθος της στεγασμένης επιφάνειας, όπου δεν απαιτείτο τοποθετούνται σημεία υδροληψίας με ακροφύσια ως ανωτέρω, γ) Για ομάδα μεγάλου κίνδυνου (Αγ) για στεγασμένη επιφάνεια >1000 τ.μ για μικρότερες επιφάνειες απαιτούνται σημεία υδροληψίας με ελαστικούς σωλήνες με ακροφύσιο (αυλίσκο) ως ανωτέρω, δ) Για ομάδα μικρού κινδύνου (Βα) για στεγασμένη επιφάνεια >1500 τ.μ. Για μικρότερες επιφάνειες σημεία υδροληψίας με σωλήνες και αυλίσκο ως ανωτέρω, ε) Για ομάδα μεσαίου κίνδυνου (Ββ) για επιφάνεια >1000 τ.μ. νια μικρότερα σημεία υδροληψίας με ελαστικό σωλήνα και ακροφύσιο. στ) Για ομάδα μεσαίου κινδύνου (Οβ) για επιφάνεια >750 τ.μ. Για μικρότερες επιφάνειες σημεία υδροληψίας με ελαστικό σωλήνα και ακροφύσιο. ζ) Για ομάδα μεγάλου κινδύνου (σγ) για επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 500 τ.μ. Για μικρότερη επιφάνεια σημεία υδροληψίας με ελαστικό σωλήνα και ακροφΰσιο. η) Για βιομηχανίες με στεγασμένη επιφάνεια άνω των 5000 m απαιτείται η τοποθέτηση εξωτερικά του κτιρίου υδροστομίου για την τροφοδότηση πυροσβεστικών σχημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της Π.Υ.
8 ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να εγκαθίσταται σε κτίρια με περισσότερα από 1 00 κρεβάτια και σε κτίρια των οποίων η στάθμη του δαπέδου του υψηλότερου ορόφου τους βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 12 μ. από τη στάθμη του δαπέδου του ορόφου εκκένωσης εφόσον δεν καλύπτονται στο σύνολο τους από αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Στα υπόλοιπα κτίρια αρκεί να προβλέπονται εκτός κτιρίων, στόμια υδροληψίας για την πυροσβεστική υπηρεσία.
9 ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο πρέπει να εγκαθίσταται στα κτίρια με πληθυσμό μεγαλύτερο από 150 άτομα όπως και σε κτίρια με ύψος μεγαλύτερο των 15 m. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει, όταντα κτίρια ήτα πυροδιαμερίσματα έχουν αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Σε όλα τα κτίρια με μικρότερους πληθυσμούς από τους παραπάνω πρέπει να προβλέπονται έξω από το κτίριο στόμιο υδροληψίας για την πυροσβεστική υπηρεσία.
10 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Ο2 (υπέργεια πολυώροφα) με ύψος μεγαλύτερο των 15 μ., καθώς και σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Ο3 (υπόγεια). Σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας αυτής (Θ), που δεν απαιτείται εγκατάσταση καταιονιστήρων ή υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, απαιτείται η τοποθέτηση ενός (τουλάχιστον) στομίου λήψης νερού διαμέτρου 1 9 χλσ. σε κάθε όροφο.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823