ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑ


Η έγκαιρη λήψη των καταλλήλων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων (σε κτίρια, εργασιακούς, αποθηκευτικούς κ.λπ. χώρους και στις μεταφορές εύφλεκτων κ.ά. υλικών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να συντελέσουν στην εξάπλωση της) είναι αναγκαία για την αποτελεσματική προστασία ανθρώπων και περιουσιών από τους κινδύνους πυρκαγιάς. Ο προορισμός των κτιρίων, η φύση των εργασιών που διεξάγονται στους διαφόρους χώρους, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για ή κατά την αναψυχή (π.χ. βεγγαλικά), το είδος των μεταφερομένων υλών, η κατασκευή των μεταφορικών μέσων κ.λπ. είναι βασικοί παράγοντες για τον καθορισμό των. μέτρων πρόληψης και καταστολής πυρκαγιάς. Στα πλαίσια αυτά, γίνεται πιο κάτω αναφορά τέτοιων μέτρων ανάλογα με την εξεταζόμενη περίπτωση.
 

 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα. Ξενοδοχειακά Καταλύματα. Αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού.


Για την πρόληψη εκδήλωσης/ανάπτυξης πυρκαγιών:
Απαγορεύεται :
1) Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, δρόμους διαφυγής και εξόδους κινδύνου αντικειμένων που μπορούν να μειώσουν το πλάτος τους ή εμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση ανθρώπων.
2) Η κατασκευή κλιμακοστασίων εξόδων, διαφυγών κ.λπ. από υλικά που δεν είναι πυράντοχα.
3) Η εγκατάσταση προβολέων με μεγάλη θερμική ακτινοβολία σε χώρους όπου μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά σε εύφλεκτα υλικά, χωρίς λήψη προφυλακτικών μέσων.
4) Η διακόσμηση τοίχων δαπέδων, οροφών κ.λπ. με υλικά που εύκολα καίονται ή αναφλέγονται.
5) Η ανάρτηση ή τοποθέτηση, σε χώρους (αίθουσες κ.λπ.) ανοικτούς για το κοινό, μπαλονιών που περιέχουν εύφλεκτα αέρια.

 6) Η ύπαρξη και τοποθέτηση σε χώρους (αίθουσες κ.λπ.) ανοικτούς για το κοινό πτητικών υγρών, καυσίμων, εύφλεκτων διαλυτών κ.λπ., καθώς και αεροζόλ των οποίων βασική σύσταση είναι οι υγροποιημένοι υδρογονάνθρακες. Στα εμπορικά καταστήματα απαγορεύεται να γίνεται έκθεση για πώληση στο κοινό εμπορευμάτων «που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο πυρός όπως ειδών από κυτταρίνη, φιαλών βουτανίου, προπανίου, εύφλεκτων διαλυτών, υγρών καυσίμων και αεροζόλ των οποίων το περιεχόμενο είναι πολύ εύφλεκτο σε ποσότητα μεγαλύτερη των 25 χιλιόγραμμων για κάθε είδος».
7) Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, όταν οι χώροι (για παράδειγμα χώροι μεγάλου κινδύνου, καθοριζόμενοι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τις λοιπές Αρχές κ.λπ.) δεν προσφέρονται να έχουν «εστίες πυρός».
8) Η χρήση σταχτοδοχείων ή καλάθων αχρήστων ειδών, από αναφλέξιμα υλικά ή με πλευρικές οπές.
9) Η θέρμανση των χώρων (αιθουσών κ.λπ.) με θερμάστρες οποιουδήποτε τύπου καυσίμου, ή με ηλεκτρικές θερμάστρες, εφόσον έχουν εκτιθέμενες ή ορατές πυρακτωμένες επιφάνειες.
Αντίθετα, επιβάλλονται:
Α) Ορισμένες διευθετήσεις, π.χ. στις κτιριακές εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών καταλυμάτων πρέπει τα λεβητοστάσια, οι δεξαμενές πετρελαίου και οι χώροι μεγάλου κινδύνου (χώροι, δηλαδή, στεγασμένοι στους οποίους υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιάς με κίνδυνο παγίδευσης ατόμων, λόγω της φύσης των υλικών που υπάρχουν και καίονται ζωηρά με φλόγες ή παράγουν τοξικά αέρια σ' επικίνδυνη συγκέντρωση) να διαχωρίζονται από τους λοιπούς χώρους με χωρίσματα πυραντοχής μίας τουλάχιστον ώρας και να διαθέτουν θύρες, όμοιας πυραντοχής, οι οποίες ν' ανοίγουν παλινδρομικά ή προς τα έξω και να κλείνουν αυτόματα. Υπογραμμίζεται ότι η απευθείας επικοινωνία τέτοιων χώρων με άλλους χώρους (διαμονής ή διακίνησης κοινού) απαγορεύεται απολύτως και
Β) Ασφαλείς αποθηκεύσεις των υλικών που απαιτούνται για διάφορες χρήσεις, όπως θέρμανση κ.λπ. Η εναποθήκευση π.χ. υγρών καυσίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται για συσκευές καύσης σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για εναποθηκεύσεις υγρών καυσίμων, με λήψη των μέτρων ασφάλειας που προβλέπονται για τα είδη αυτά.
Η πρόληψη πυρκαγιών σε ξενοδοχειακά καταλύματα, καταστήματα και αίθουσες συγκέντρωσης κοινού (αλλά και γενικότερα) βασίζεται σε μέτρα που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως κοινά για όλες τις περιπτώσεις. Έτσι, όσα προαναφέρονται για τις διευθετήσεις χώρων έχουν γενική ισχύ στην περίπτωση, όμως, καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης κοινού οι απαιτήσεις είναι αυστηρότερες, δεδομένου ότι ο διαχωρισμός των χώρων τους, μεγάλου κινδύνου, πρέπει να γίνεται με χωρίσματα που ν' αντέχουν σε πυρκαγιά επί δύο τουλάχιστον ώρες και οι θύρες τους (όμοιας αντοχής σε πυρκαγιά) να κλείνουν αυτόματα. Πολλά, πάντως, μέτρα προκρίνονται ανάλογα με τις ιδιομορφίες που έχει καθεμιά των εξεταζομένων περιπτώσεων (π.χ. μεγάλα εμπορικά καταστήματα), σύμφωνα με όσα θίγονται στα προλεγόμενα .
Με βάση τη συλλογιστική αυτή επιβάλλονται:


Στα Μεγάλο Εμπορικά Καταστήματα:

α) Ο διαχωρισμός ολόκληρης της επιφάνειας της επιχείρησης σε χώρους ανεξάρτητους έναντι πυρκαγιάς — πυροδιαμερισματοποίηση.
Η μέγιστη επιφάνεια των πυροδιαμερισμάτων ορίζεται  σε 600 τ.μ., εκτός εάν υπάρχει αυτόματη εγκατάσταση καταιονισμού (σπρίνκλερ/sprinkler), οπότε η επιτρεπόμενη επιφάνεια τριπλασιάζεται. Τα διαμερίσματα αυτά πρέπει να διαχωρίζονται με τοιχώματα ελάχιστης αντοχής σε πυρκαγιά 1 1/2 ώρα (εκτός εάν πρόκειται για διαμερίσματα μεγάλου κινδύνου οπότε η πυραντοχή πρέπει να είναι 2 ώρες) και να επικοινωνούν με θύρες ή θυρίδες, ή ειδικά παραπετάσματα στις κυλιόμενες σκάλες, τα οποία να κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς και να είναι της ίδιας αντοχής.
β) Τα τοιχώματα των διαμερισμάτων να φτάνουν μέχρι την κάτω επιφάνεια του υπερκείμενου πατώματος.
Όταν είναι δυνατό, πρέπει κάθε διαμέρισμα να έχει ανεξάρτητη επικοινωνία προς τους δρόμους διαφυγής.
Διευκρινίζεται ότι διαμερίσματα υπερκείμενα, που επικοινωνούν μέσω ανοιγμάτων και στερούνται αυτομάτων θυρών ή διαφραγμάτων, κατά την έννοια της (προηγούμενης) παρ. α, θεωρούνται ως ενιαίο διαμέρισμα. γ) Κάθε όροφος να θεωρείται ως διαμέρισμα πυρκαγιάς, στην περίπτωση που, ανεξάρτητα του μικρού εμβαδού δαπέδου, τα (εμπορικά) καταστήματα διαθέτουν αίθουσες πωλήσεων σε τρεις (τουλάχιστον) ορόφους, συμπεριλαμβανομένου του ισογείου και υπογείου.
δ) Εξώστης (πατάρι), ή μεσόροφος, εμβαδού μεγαλύτερου από το 1/2 υποκείμενος ορόφου να λογίζεται ως αυτοτελής όροφος.
ε) Να θεωρείται κλιμακοστάσιο, που εξυπηρετεί ορόφους καταστημάτων ή αποθηκών, ως ιδιαίτερο διαμέρισμα πυρκαγιάς.
στ) Πολυόροφα κτίρια να φέρουν στην πρόσοψη τους ανοίγματα μέσα από, τα οποία να μπορούν να εισέρχονται οι άνδρες και τα μη ογκώδη εφόδια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο αριθμός των ανοιγμάτων αυτών, που πρέπει να είναι ελεύθερα (πράγμα το οποίο πετυχαίνεται όταν δεν τοποθετούνται εσωτερικώς εμπορεύματα, ερμάρια κ.ά. αντικείμενα και εξωτερικώς διαφημιστικά ή άλλα υλικά), ορίζεται: 1 (τουλάχιστον) για κάθε 600 τ.μ. εσωτερικής επιφάνειας.


Στις Αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού:

α) Οι χώροι παρασκευής φαγητών με συσκευές παραγωγής θερμότητας από ηλεκτρική ενέργεια, φωταέριο ή άλλη μορφή ενέργειας (κάρβουνα, ξύλα κ.λπ.) να διαχωρίζονται από τις αίθουσες συγκέντρωσης κοινού με πυράντοχα χωρίσματα το λιγότερο μιας ώρας και τα ανοίγματα τους να προστατεύονται με θύρες, όμοιας πυραντοχής, οι οποίες να κλείνουν αυτόματα.
Διευκρινίζεται ότι η παρασκευή φαγητών μπορεί να γίνεται σε χώρους ανοικτούς προς την αίθουσα εστίασης του κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι η αίθουσα αυτή διαθέτει πυράντοχα χωρίσματα προς τους λοιπούς χώρους μιας ώρας, τουλάχιστο.
Η δημιουργία πυροφραγμών  για την ολοκλήρωση της πυροδιαμερισματοποίησης κατά μήκος όδευσης καλωδιώσεων, σωληνώσεων

κ.λπ.


 Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις και Αποθήκες τους

Για τη πρόληψη εκδήλωσης/ανάπτυξης πυρκαγιάς πρέπει:
α) Να τηρούνται στοιχειώδους λογικής μέτρα (απαγόρευση καπνίσματος π.χ. σε χώρους με επικίνδυνα υλικά).
β) Να λαμβάνονται ειδικότερα μέτρα, ανάλογα με το είδος των βιομηχανιών, βιοτεχνιών καν αποθηκών.

 Μεταφορικά Μέσα

Για την πρόληψη εκδήλωσης/ανάπτυξης πυρκαγιάς επιβάλλεται τα μεταφορικά μέσα να:
α) Είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και, κατά συνέπεια, να συντηρούνται συστηματικά.
β) Υποδέχονται βάρη (αγαθά, επιβάτες) με τρόπο που να μη συνηγορεί στην πρόκληση πυρκαγιάς· ενδεικτικά ορισμένες φυτικές ίνες (π.χ. σιζάλ/-sisal) όταν εκτεθούν σε βροχή ή υγρασία συμπεριφέρονται ως στερεά εύφλεκτα και γι' αυτό πρέπει ν' αποκλείεται τέτοιο ενδεχόμενο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με αυξημένες πιθανότητες «μεταγενέστερης επικίνδυνης διαγωγής», όπως στις μεταφορές με πλοία. Άλλες, πάλι, καταστάσεις (ύπαρξη εύφλεκτων ειδών, συνωστισμός σε επιβατικά μεταφορικά μέσα) υπαγορεύουν προσεγμένες ενέργειες (π.χ. κάπνισμα σε ειδικούς χώρους κ.λπ.).
Στις μεταφορές επικίνδυνων ειδών (κυρίως εκρηκτικών, εύφλεκτων και — απλώς — καυσίμων) τα μέτρα αυτά πρόληψης πυρκαγιάς αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Πολλές πυρκαγιές ήσαν συνέπεια της μη υιοθέτησης όσων προεκθέτονται.


ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα. Ξενοδοχειακά Καταλύματα. Αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού

Για την καταπολέμηση  πυρκαγιών χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα, π.χ. άμμος και κατάλληλα εργαλεία (φτυάρια κ.λπ.), φορητοί πυροσβεστήρες, τροχήλατοι πυροσβεστήρες, μηχανικά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστικά οχήματα), συστήματα αυτόματης κατάσβεσης πυρκαγιάς. Έτσι:

Στα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
Ως κατασταλτικά μέσα θεωρούνται:
α) Υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.
β) Αυτόματο σύστημα καταιονισμού νερού (σπρίνκλερ/sprinkler).
γ) Φορητά μέσα (πυροσβεστήρες), ανάλογα με τους προς προστασία χώρους. (Αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα για κάθε περίπτωση, καθαρού βάρους άνω των 6 χιλιόγραμμων, σε αριθμό 1 για κάθε 115 τ.μ. μεικτής επιφάνειας, όχι λιγότεροι όμως των 2 και να καλύπτουν τις απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελληνικά πρότυπα NHS ή τα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης/ΕΛΟΤ, εφόσον τα δεύτερα αντικαθιστούν τα NHS).
δ) Βοηθητικά εργαλεία και μέσα με τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται τα Κασταστήματα και Ξενοδοχειακά Καταστήματα προκειμένου να διευκολύνεται η κατάσβεση (π.χ. λοστοί διάρρηξης ηλεκτρικοί φανοί χεριού κ.λπ. σε ερμάρια κοντά σε πυροσβεστικές φωλιές).

Στις Αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού
Ως κατασταλτικά μέσα θεωρούνται:
α) Υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.
β) Αυτόματο σύστημα καταιονισμού νερού (σπρίνκλερ/sprinkler).
γ) Αυτόματο σύστημα τοπικής εφαρμογής CO2 (διοξείδιο άνθρακα) ή ξερής σκόνης (ξηράς κόνεως) ή άλλου κατάλληλου κατασβεστικού υλικού.
δ) Φορητά μέσα (πυροσβεστήρες) ανάλογα με τους προς προστασία χώρους.
ε) Βοηθητικά εργαλεία και μέσα με τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται οι Αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού, (π.χ. λοστοί διάρρηξης κ.λπ.), προκειμένου να διευκολύνεται η κατάσβεση.
Τα πιο πάνω κατασταλτικά μέσα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν .
 

 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αυτόματα Συστήματα

Πυροπροστασία με αυτόματα συστήματα ονομάζεται η πυροπροστασία (χώρων) με μηχανικά μέσα και διατάξεις (συστήματα) που λειτουργούν αυτομάτως. Η λειτουργία των συστημάτων αυτών αρχίζει με τη διέγερση τους από ένα φαινόμενο που είναι συνεπακόλουθο πυρκαγιάς ή που προμηνύει πυρκαγιά. Κύριο πλεονέκτημα των αυτομάτων συστημάτων  είναι η δυνατότητα διέγερσης τους στο πρωταρχικό στάδιο της πυρκαγιάς.
Τα συστήματα αυτά μπορούν να διακριθούν σε: α) συστήματα κατάσβεσης, β) συστήματα ανίχνευσης και γ) συστήματα αναγγελίας πυρκαγιάς.

 Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης Πυρκαγιάς

Τα συστήματα αυτά κατακλύζουν αυτομάτως τους χώρους, όπου εκδηλώνεται πυρκαγιά (π.χ. αποθήκες, εργαστήρια, θαλάμους, αμπάρια πλοίων κ.λπ), με το κατάλληλο μέσο πυρόσβεσης (νερό,  διοξείδιο άνθρακα, σκόνη - κόνις, αφρός κ.λπ.), προκειμένου να γίνεται αποτελεσματική σβέση πυρκαγιάς (και κατά κύριο λόγο να διακόπτεται η αλυσωτή αντίδραση)
Για να γίνει η κατάκλυση αυτή των χώρων χρειάζονται κατάλληλοι καταιονιστήρες - εκτοξευτές του πυροσβεστικού μέσου, η διέγερση των οποίων γίνεται αυτομάτως, λ.χ. με θερμοδιαφορικά στοιχεία, αλλά και κατ' ανεξάρτητο τρόπο, π.χ. με τον χειρισμό μοχλών από τον ανθρώπινο παράγοντα.
Το πλήθος των καταιονιστήρων καθορίζεται από την επιφάνεια που θέλουμε να προστατευθεί από τυχόν πυρκαγιά.
Η καταλληλότητα του μέσου πυρόσβεσης θα κριθεί με βάση την κατηγορία της πιθανής πυρκαγιάς, τις συνθήκες που θα επικρατούν στο χώρο εγκατάστασης του συστήματος κατάσβεσης και τον προορισμό του χώρου αυτού· π.χ. αν ο χώρος έχει μεγάλα ανοίγματα, δεν προσφέρεται το διοξείδιο του άνθρακα" αν ο χώρος προορίζεται για γραφομηχανές ή συσκευές με λεπτές (κι ευαίσθητες σε σκόνες) διατάξεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκόνη (κόνις).
Απαιτείται, λοιπόν, ειδική μελέτη για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, από την οποία θα προκύψει και το πλήθος των καταιονιστήρων (εκτοξευτών του πυροσβεστικού μέσου), ύστερα από καθορισμό της επιφάνειας που επιζητείται να προστατευθεί από τυχόν πυρκαγιά και να κατακλύζεται — όταν χρειάζεται — με το κατάλληλο πυροσβεστικό μέσο.
Το πυροσβεστικό μέσο μπορεί να παράγεται (π.χ. αφρός) ή να αποθηκεύεται. Στη δεύτερη περίπτωση συνήθως υπάρχει μία κεντρική δεξαμενή, αλλά δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν και περισσότεροι «υποδοχείς» του πυροσβεστικού μέσου· λ.χ. το διοξείδιο του άνθρακος (CO2) εναποθηκεύεται σε ειδική δεξαμενή (κατά ένα, μάλιστα, τελεταία εφαρμοζόμενο τρόπο με χαμηλή πίεση) ή σε συστοιχία φιαλών, χωρητικότητας, πάντα, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χώρων, π.χ. τις προερχόμενες από αποθηκεύσεις επικίνδυνων ή όχι ειδών.
Στις αποθήκες επικίνδυνων ειδών ενδέχεται να υπάρχουν αναθυμιάσεις και να είναι αναγκαία η ύπαρξη μικρών ανοιγμάτων στους τοίχους. Τότε, όπως και σε κάθε αποθήκη πυροπροστατευόμενη με CΟ2 οι θύρες πρέπει να κλείνουν αυτομάτως (πριν την εκτόξευση του πυροσβεστικού μέσου και ύστερα από ηχητική προειδοποίηση των εργαζομένων) και η κατάσβεση επιτυγχάνεται με το CΟ2 εφόσον, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς (Γερμανικούς Κανονισμούς που εκδίδονται με εποπτεία των Ασφαλιστικών Οργανισμών της Δυτικής Γερμανίας) «η συνολική επιφάνεια (μ2) των τυχών υπαρχόντων ανοιγμάτων των χώρων των οποίων επιζητείται η με διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) προστασία έναντι πυρός δεν υπερβαίνει το 3% του όγκου του προστατευόμενου χώρου, μετρουμένου σε μ3».
Μεγάλη συμβολή στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών στις αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων παρέχει ο έγκαιρος εντοπισμός της πυρκαγιάς που σήμερα γίνεται και με ανιχνευτές και αγγελτήρες πυρκαγιάς, οι οποίοι — γενικά — μπορούν να συνδυαστούν με τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης.

 Συστήματα Αυτόματης Ανίχνευσης Πυρκαγιάς


Τα συστήματα αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς είναι μελετημένα για να καλύπτουν διάφορες απαιτήσεις (π.χ. για υψηλές αίθουσες και σήραγγες καλωδίων κατάλληλοι είναι οι ανιχνευτές ακτινών λέιζερ/laser, στις αποθήκες εύφλεκτων υγρών τοποθετούνται ανιχνευτές φλόγας, επειδή σε πυρκαγιές τέτοιων υλών εμφανίζονται σύντομα φλόγες που τις «αντιλαμβάνονται» αμέσως οι ανιχνευτές αυτοί, κ.λπ.).
Οι πιο συνηθισμένοι τύποι ανιχνευτών είναι οι: ανιχνευτής ιοντισμού (ο ανιχνευτής αυτός διεγείρεται από αόρατα και ορατά αέρια καύσης, που προκαλούν μεταβολή στην ισορροπία ιοντισμού στο θάλαμο του, όπου εισέρχονται), ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (ο ανιχνευτής αυτός αντιδρά σε κάθε απότομη ανύψωση της θερμοκρασίας), ηλεκτρονικός ανιχνευτής φλογών (αυτός αντιδρά με τις υπεριώδεις ακτίνες μιας φλόγας, στη συχνότητα τους) ανιχνευτής μέγιστης θερμοκρασίας (αυτός αντιδρά μόλις ο αέρας του χώρου, στον οποίο έχει εγκατασταθεί, φθάσει μια ορισμένη θερμοκρασία, λ.χ. 65°C), ανιχνευτής καπνού (που αντιδρά μόλις καπνός εισχωρήσει σ'αυτόν). Σε πολλά αυτόματα ανιχνευτικά συστήματα υπάρχει δυνατότητα αυτόματης τηλεφωνικής ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης και άλλων αρμοδίων.


 Συστήματα Αυτόματης Αναγγελίας Πυρκαγιάς


Τα συστήματα αυτά είναι συστήματα (αυτόματης) σήμανσης συναγερμού (αναγγελίας πυρκαγιάς κ.λπ.) και μπορεί να είναι τμήμα ενός συγκροτήματος αυτόματης ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς, στο οποίο η συνειδητοποίηση της ανίχνευσης της πυρκαγιάς γίνεται με συναγερμό ή και με φωτεινά σήματα, σε λυχνίες, πίνακες κλπ.
Τα συγκροτήματα αυτά διαθέτουν συνήθως και «κουμπιά συναγερμού».
Αμέσως μόλις ένας αυτόματος ανιχνευτής αντιληφθεί τον κίνδυνο (καπνό, φλόγα, θερμότητα, ελεύθερες ρίζες) στέλνει σήμα συναγερμού σε έναν πίνακα, που λέγεται πίνακας ελέγχου (όπου πρέπει να βρίσκεται και υπεύθυνο άτομο ομάδας πυρασφάλειας). Ταυτόχρονα ανάβει λυχνία (στη βάση του ανιχνευτή, π.χ.). Μία δεύτερη λυχνία μπορεί να τοποθετηθεί έξω από τον χώρο που επιτηρείται, προκειμένου να εντοπισθεί αμέσως το σημείο κινδύνου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε ανιχνευτές που επιτηρούν ψευδοπατώματα, ψευδοοροφές, αγωγούς καλωδίων ή κλιματισμού κ.λπ. Ο πίνακας ελέγχου (κεντρική μονάδα) συνδέεται με τους ανιχνευτές και τις άλλες περιφερειακές συσκευές του συστήματος, επεξεργάζεται τα σήματα που δέχεται και θέτει σε λειτουργία (ανάλογα με τον προγραμματισμό του) την οργάνωση μετάδοσης συναγερμού εντός και εκτός κτιρίου. Για την περίπτωση βλάβης προβλέπονται αυτόματοι τηλεφωνικοί επιλογείς (που ειδοποιούν για τη βλάβη, αυτόματα, στα τηλέφωνα που έχουμε προγραμματίσει).
Οι σειρήνες (ηχητικά μέσα του συγκροτήματος) είναι ρυθμιζόμενης έντασης και συχνά δύο διαφορετικών ήχων.
Τα «κουμπιά συναγερμού» παρέχουν τη δυνατότητα να δοθεί συναγερμός με το χέρι.
Συνοπτικά: οι ανιχνευτές θεωρούνται ως τα αισθητήρια όργανα του συγκροτήματος γιατί αν τοποθετηθούν σωστά μας ειδοποιούν για τον κίνδυνο πριν προκληθούν υλικές ζημιές ή κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Τέλος, αριστοποίηση της λειτουργίας ενός αυτόματου συγκροτήματος πυρασφάλειας έχουμε εφόσον Α) καθορίσουμε (στην κεντρική μονάδα —ελέγχου) ποια κυκλώματα δεν πρέπει να λειτουργούν την ημέρα λόγω εργασιών, που θα προκαλούσαν ψευδείς αναγγελίες (επειδή το σύστημα πυρανίχνευσης είναι ευαίσθητο) και Β) προγραμματίσουμε α) να δίνεται τη νύχτα συναγερμός αμέσως και β) να ειδοποιούνται τα κατάλληλα πρόσωπα και οι
αρμόδιοι φορείς (π.χ. υπεύθυνοι κτιρίου, Κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.).

 


 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823