ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κου......................................

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ......................................................... ΕΙΣ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ: Η μελέτη συντάχθηκε με βάση τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων δηλ. το προεδρικό διάταγμα υπ' αριθμ. 71/ΦΕΚ 32 Τ.Α/17-2-1988.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το κτίριο αποτελείται από το υπόγειο, πυλωτή και τους Α', Β', Γ', Δ', Ε' ορόφους με τα παρακάτω στοιχεία εμβαδού για κάθε όροφο:

ΥΠΟΓΕΙΟ:    Μικτό εμβαδό        262,22 μ2

ΙΣΟΓΕΙΟ:         Μικτό εμβαδό          35,55 μ2

Α' ΟΡΟΦΟΣ:   Μικτό εμβαδό            328,37 μ2

Β' ΟΡΟΦΟΣ:  Μικτό εμβαδό            328,37 μ2

Γ' ΟΡΟΦΟΣ:  Μικτό εμβαδό             328,37 μ2

ΔΌΡΟΦΟΣ:  Μικτό εμβαδό        328,37 μ2

Ε' ΟΡΟΦΟΣ:  Μικτό εμβαδό            328,37 μ2

Βάσει του κανονισμού πυροπροστασίας, ο θεωρητικός πληθυσμός νια κατοικίες υπολογίζεται με αναλογία ενός ατόμου ανά 18 τετρ. μέτρα μικτού εμβαδού κάτοψης, ενώ για τις αποθήκες, βοηθητικούς χώρους, κ.λπ. με αναλογία/ατόμου ανά 40 τ.μ.. Άρα, ο θεωρητικός πληθυσμός για κάθε όροφο προκύπτει:

ΥΠΟΓΕΙΟ     Θεωρητ. πληθυσμός   262,22 :40 =   7 άτομα

ΙΣΟΓΕΙΟ      Θεωρητ. πληθυσμός   35,55:18=    2 άτομα

Α'ΟΡΟΦΟΣ  Θεωρητ. πληθυσμός  328,37:18=   18 άτομα

ΒΌΡΟΦΟΣ  Θεωρητ. πληθυσμός   328,37:18=  18 άτομα

ΓΌΡΟΦΟΣ  Θεωρητ. πληθυσμός   328,37:18=  18 άτομα

ΔΌΡΟΦΟΣ  Θεωρητ. πληθυσμός   328,37:18=  18 άτομα

ΕΌΡΟΦΟΣ  Θεωρητ. πληθυσμός   328,37:18=  18 άτομα

Άρα συνολικός πληθυσμός για την τελική έξοδο = 99 άτομα.

Η παροχή ανά μονάδα πλάτους οδεύσεως (0,60 μέτρου) καθορίζεται σε α) 100 άτομα νια οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι - πόρτες) και β) 75 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράμπες).

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής για κατοικίες ορίζεται σε 0,80 μέτρου και το ελάχιστο πλάτος των θυρών των οδεύσεων διαφυγής μπορεί να είναι 0,70 μ. (για το πρώτο απροστάτευτο τμήμα της όδευσης).

Άρα στην περίπτωση μας λόγω του μικρού θεωρητικού πληθυσμού επαρκεί η όδευση των 0,80 μ. και πλάτος 0,70μ. νια τις θύρες των διαμερισμάτων και την εξώθυρα του κτιρίου.

Στην περίπτωση μας οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια έχουν πλάτος 1,20 μ. και εξώθυρα αλλά και οι θύρες των διαμερισμάτων έχουν πλάτος (άνοιγμα) 1,00 μ. Η εξωτερική θύρα στην πυλωτή έχει πλάτος 1,20 μ. και ανοίγει προς τα έξω διότι θ θεωρητικός πληθυσμός είναι 99 άτομα > 50 άτομα.

3. ΜΗΚΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ: Στην περίπτωση μας το κλιμακοστάσιο μαζί με το φρεάτιο του Ανελκυστήρα και τον εξωτερικό διάδρομο των διαμερισμάτων κατασκευάζεται ως πυροπροστατευόμενο φρεάτιο και επομένως και οι εξώθυρες των διαμερισμάτων θα είναι πυράντοχες όπως και λοιπά δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών.

Επομένως, για κάθε διαμέρισμα πυροπροστατευόμενη θύρα είναι η εξώθυρα του διαμερίσματος, οπότε η μέγιστη πραγματική όδευση μέσα σ' αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 μέτρα.

Πράγματι, στη δυσμενέστερη περίπτωση στο διαμέρισμα As, bs, fs, as, es η μέγιστη όδευση είναι 5,0 + 3,0 +1,0 = 9,0 μ. < 15 μέτρων.

4. ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Προβλέπεται τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής ο οποίος θα διαρκεί για χρονικό διάστημα 120 δευτερολέπτων (6 όροφοι χ 20 δευτερόλεπτα).

5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Προβλέπεται φωτισμός ασφαλείας μέσω αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων (τροφοδοτούμενων με ξηρά στοιχεία) τοποθετούμενα ανά 1 σε κάθε πλατύσκαλο ορόφου.

6.ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Το όλο κτίριο υποδιαιρείται σε πυροδιαμερίσματα δηλαδή 1 πυροδιαμέρισμα το υπόγειο, 1 πυροδιαμέρισμα Α', Β' όροφοι, και 1 πυροδιαμέρισμα Γ', Δ' όροφοι, 1 πυροδιαμέρισμα ο Ε' όροφος και 1 πυροδιαμέρισμα  αποτελεί το κλιμακοστάσιο με τα πλατύσκαλα των ορόφων και με την είσοδο της πυλυκατ οικίας.

Επίσης, με πυράντοχα τοιχώματα και χαλύβδινες πόρτες (ιδιαίτερα πυροδιαμέρισμα) θα αποτελέσουν το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων όπως και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα.

7.  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται στο λεβητοστάσιο, χώρο καυσίμων και στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα.

Ειδικότερα στο λεβητοστάσιο προβλέπονται τρεις πυροσβεστήρες εκ των οποίων ο ένας πυροσβεστήρας θα είναι σφαιρικό δοχείο χημικής κόνεως ΡΑ12 των 12 KG με ακροφύσιο και θα αναρτηθεί εκ της οροφής άνωθεν του καυστήρα, ο δεύτερος πυροσβεστήρας θα είναι φορητός διοξειδίου του άνθρακα (COg) των 6 KG, και το τρίτος φορητός χημικής κόνεως των 12 KG (PA12).

Στο χώρο καυσίμων θα τοποθετηθεί 1 αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής χημ. κόνεως των 12 KG αναρτημένος άνωθεν της δεξαμενής 1 φορητός πυροσβεστήρας χημικής κόνεως των 12 KG και 1 CO2 των 6 KG. Τέλος, στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα θα τοποθετηθούν 2 φορητοί πυροσβεστήρες των 6 KG εκ των οποίων ο ένας θα είναι χημικής κόνεως και ο δεύτερος διοξειδίου του άνθρακα (COg) των 6 KG.

8.  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Αυτόματη ανίχνευση πυρκαγιάς προβλέπεται για το λεβητοστάσιο διαστάσεων 3,80χ 2,70 = 10,26 μ στο χώρο καυσίμων διαστάσεων 3,60χ 2,70 = 9,7 μ και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα διαστάσεων 2,1 Οχ 1,80 = 3,78 μ .

Όλοι οι ανωτέρω χώροι βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου. Ειδικότερα στο λεβητοστάσιο και στο χώρο καυσίμων, τοποθετείται εις την οροφήν από ένας θερμοδιαφορικός ανιχνευτής και εις το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα τοποθετείται επίσης στην οροφή ένας ανιχνευτής ιονισμού - καπνού.

Η ραδιενέργεια του θα είναι κάτω από 1 μικροκιουρί.

Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής καλύπτει επιφάνεια 40 μ. και ενεργοποιείται είτε όταν η θερμοκρασία φθάσει τους 68°C, είτε όταν η ταχύτης ανυψώσεως της θερμοκρασίας υπερβεί την τιμή των 10°C ανά λεπτό.

Άρα για τους χώρους του λεβητοστασίου και χώρου καυσίμων απαιτείται 1 θερμοδιαφορικός ανιχνευτής.

 

Ομοίως ο ανιχνευτής ιονισμού-καπνού καλύπτει επιφάνεια 40 μ. και επομένως στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα επιφανείας 3,78 m αρκεί η τοποθέτηση 1 ανιχνευτού ιονισμού -καπνού.

Οι αποστάσεις των ανιχνευτών οροφής από τους παρακείμενους τοίχους θα είναι:

α) Λεβητοστάσιο 1,90 μ. και 1,35 μ.

β) Χώρος καυσίμων 1,80 μ. και 1,35 μ.

γ) Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα 1,05 μ. και 0,90 μ.

Οι παραπάνω αποστάσεις είναι μεγαλύτερες των 0,15 μ. όπως απαιτείται από το παράρτημα της πυροσβεστικής διάταξης 3.

Ο πίνακας πυρανιχνεύσεως θα τοποθετηθεί στο ισόγειο (είσοδος) και θα έχει 3 ζώνες ήτοι 1 ζώνη για το λεβητοστάσιο, 1 ζώνη για το χώρο των καυσίμων και 1 ζώνη για το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα.

Επίσης, ανά ένας φωτεινός επαναλήπτης και μια σειρήνα συναγερμού θα τοποθετηθούν στο υπόγειο και στο ισόγειο.

Αναλυτικότερα το σύστημα ανιχνεύσεως πυρκαγιάς θα περιλαμβάνει: α) Τον πίνακα πυρανιχνεύσεως ο οποίος θα περιέχει:

(1)   τρεις (3) ενδείξεις περιοχών λόγω του μεγέθους του συστήματος του προστατευομένου χώρου.

(2)   κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδότηση χαμηλής τάσεως. Η εφεδρική τροφοδοσία 24 V θα επαρκεί για συναγερμό 30 λεπτών.

(3)   Σύστημα αυτόματου επανατάξεως.

(4)   Σύστημα επιτήρησης γραμμών μετά επιλογικού διακόπτη εντοπισμού της βλάβης.

(5)   Σύστημα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών.

(6)   Ηχητικά όργανα συναγερμού.

(β) Καλωδιώσεις κατάλληλων διαστάσεων (2 χ 1,50 τ.χ.)

(γ) Ανιχνευτές με τις βάσεις τους, με ένδειξη ενεργοποιήσεως.

(δ) Φωτεινούς επαναλήπτες οι οποίοι τοποθετούνται στο υπόγειο και ισόγειο όπως αναφέρθηκε και μάλιστα σε εμφανή σημεία.

(ε) Σειρήνες συναγερμού.

9.  ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ: Απαιτείται γιατί το κτίριο έχει 6 ορόφους (έχει πυλωτή και 5 ορόφους) και το εμβαδόν του ορόφου είναι μεγαλύτερο από 300 μ .

10.  ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΩΤΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: Στο ισόγειο (πυλωτή) του κτιρίου προβλέπονται 15 θέσεις στάθμευσης σε εντελώς καθορισμένες θέσεις.

11.  ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Βάσει του άρθρου 5 παρ. 3.1 πίνακας ΑΙ το φέροντα δομικά στοιχεία καθώς
και τα στοιχεία του περιβλήματος του πυροδιαμερίσματος πρέπει να παρουσιάζουν δείκτη πυραντίστασης
τουλάχιστον 60 λεπτών. Με βάσει τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 έχουμε τα εξής:

α) Πλινθοδομές δρομικές πάχους τουλάχιστον 9 εκ. μη φέρουσες επιχρισμένες με ασβεστοσιμεντοκονίασμα πάχους 13 mm. Επιτυγχανόμενος δείκτης πυραντίστασης 120 λεπτά > 60 λεπτά.

β) Υποστυλώματα εκτεθειμένα σε όλη την περίμετρο πλάτους b > 200 mm c = 25 mm, δείκτης 60 λεπτά.

γ) Τοιχώματα άοπλα: Ελάχιστο πάχος 150 mm, δείκτης 60 λεπτά.

δ) Δοκός αμφιέρειστος οπλισμένη b> 120 mm, c = 30 mm δείκτης 60 λεπτά.

ε) Δοκός συνεχής οπλισμένη : b > 80 mm, c = 20 mm δείκτη 60 λεπτά.

στ) Πλάκα αμφιέρειστος ή συνεχής οπλισμένη, πάχος πλάκας d > 100 mm, επικάλυψη οπλισμού c= 20 mm, δείκτης 60 λεπτών.

ζ) Κατηγορία εσωτερικών τελειωμάτων για επίχρισμα με οποιοδήποτε κονισμα πάχους 10 mm και υδρόχρωμα κατηγορία 0.

12. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ: Στο υπόγειο του κτιρίου ευρίσκονται 16 μικρές αποθήκες συνολικού εμβαδού 123,67 μ οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες των διαμερισμάτων.

Οι αποθήκες είναι χαμηλού πυροθερμικού φορτίου και αποτελούν ιδιαίτερα πυροδιαμέρισμα. Για την πυροπροστασία τους προβλέπεται η εγκατάσταση στο διάδρομο των αποθηκών 4 φορητών πυροσβεστήρων χημικής κόνεως των 6 KG (PA 6).

13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ: Στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό σχέδιο γίνεται ο έλεγχος της εξωτερικής μετάδοσης πυρκαϊάς και διαπιστώνεται ότι ευρισκόμεθα μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.

Αθήνα ......  1997

Ο Συντάξας Μηχανικός

 

 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 5 ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ

1. Τοίχος wi, d1 = 10 m (5 έως 10 m)

Πυραντίσταση εξωτερικού τοίχου μισή = 0,5 χ 60 = 30 λ. Εξωτερική επένδυση: Κατηγορία 3.

Ποσοστό ανοιγμάτων Πι = 45/339= 13,27 % < 50 %.

2. Τοίχος W2, d2 = 4 m (3 έως 5 m).

Πυραντίσταση εξωτερικού τοίχου πλήρης = 60 λ. Εξωτερική επένδυση: Κατηγορία 3.

Ποσοστό ανοιγμάτων Π2 = 64,50/271,50 = 23,7 % < 25 %.

3. Τοίχος w3, d3 = 14 m (> 10 m).

Πυραντίσταση εξωτερικού τοίχου: χωρίς απαίτηση. Εξωτερική επένδυση: Κατηγορία 3.

Ποσοστό ανοιγμάτων  Π3= 71,7/353,3 = 20,4 % < 80 %.

4. Τοίχος W4, d4 = 4μ (3 έως 5 μ)

Πυραντίσταση εξωτερικού τοίχου πλήρης = 60 λ. Εξωτερική επένδυση: Κατηγορίες 1, 2.

Ποσοστό ανοιγμάτων Π4 = 28,5/195 = 14,6 % < 25 %

Ακολουθεί συνοπτικό υπόμνημα ενεργητικής πυροπροστασίας.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 5 ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

                    Αριθμός Μητρώου

         ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΛΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

που συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ 71 / 1988 και σύμφωνα με τα παραρτήματα της πυροσβεστικής διάταξης 3/81 από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Γεώργιο Μαλαχία.

1. Χρήση κτιρίου: Κατοικία 5 ορόφων με πυλωτή και υπόγειο. Ο κάθε όροφος αποτελείται από 3 διαμερίσματα.

2. Θέση κτιρίου: Πόλη Αθήνα, Οδός...................... Αρ......................... Τ...........

Αριθ. φύλλου χάρτη............. Οικοδ. τετραγ...........................

3. Ιδιοκτήτης:.................................................................................................

Τηλ. 1............... Τηλ. 2................. Τηλ. ανάγκης...................

4. Ιδιοκτήτης επιχείρησης................................................................................

(Μόνο νια υφιστάμενα ξενοδοχεία)

Τηλ. 1............... Τηλ. 2................. Τηλ. ανάγκης....................

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

1. Αριθμός κτίσματος: 5 όροφοι και πυλωτή [6]

2. Συνολική επιφάνεια του κτιρίου............ [1939,62] μ

3. Ύψος κτιρίου........................................... [18] μ

4. Πληθυσμός κτιρίου.............................. [107] άτομα

5. Είδος φέροντος οργανισμού [0][Τ][0][Δ]

** Επεξηγήσεις στο ΕΙΔΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

Φέρουσα κατασκευή             [χ] [.] [.] [.]
Τοιχοποιία                          [.] [χ] [.] [.]

Φέρουσα κατασκευή στέγης   [.] [.] [χ] [.]

Επικάλυψη στέγης                [.] [.] [.] [χ]

ΦΕΡΟΥΣΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Ι ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ                ΚΑΤΑΣ. ΣΤΕΓΗΣ_______ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΗΣ_____________ Κωδ.________

Οπλισμένο σκυρόδεμα....   Οπλισμένο σκυρόδ.          Οπλισμένο σκυρόδ.           ...................................... - Ο -

Άοπλο σκυρόδεμα.....    Άοπλο σκυρόδ................................................................................................ - Α -

Λιθοδομή (Τεχν. Λιθ).    Τεχν. Λίθοι...................................................................................................... - Τ -

Λιθοδομή (Φυσ. Λιθ).     Φυσικοί Λίθοι................................................................................................. - Φ -

Μεταλλική................     Μεταλλική................    Μεταλλική................................................................... - Μ -

Ξύλινη....................     Ξυλόπηκτη...............    Ξύλινη......................................................................... - Ξ -

.......................                                          ..........................    Φύλλα......................                   - L -

..............................................................................    Φύλλα πλαστικού......                       - Π -

..............................................................................   Λαμαρίνα- τσίγκος......                  - Ζ -

..............................................................................   Αμιαντοτσιμέντο........                       - Ε -

..............................................................................    Κεραμίδια.................                   - Κ -

..............................................................................  Λίθινες πλάκες............................. - Θ -

..............................................................................   Τεχνητές πλάκες..........                - Δ -

Μικτή .....................    Μικτή......................    Μικτή.......................    Μικτή......................                  -Ι-:

Άλλου Τύπου............    Άλλου τύπου.............    Άλλου τύπου............. [Άλλου τύπου............. |_________ -Λ-_________

Περιγραφή άλλου τύπου:

6. Αριθμός εξόδων κινδύνου [1]

Ονομασία Οδού & Αριθμός

Έξοδος (1): Προς την οδό............................ επί της προσόψεως του κτιρίου

Έξοδος (2):.......................................................................................

Έξοδος (3):.......................................................................................

Έξοδος (4):.......................................................................................

Κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρας για πρόσβαση πυροσβεστών (Ναι/Οχι)   [ ΟΧΙ ]

7. Φωτισμός ασφαλείας (Ναι/Όχι) [ ΝΑΙ]

Τοποθετούνται φωτιστικά ασφαλείας ανά 1 σε κάθε πλατύσκαλο ορόφου.

8. Γειτνίαση

Γειτονικός Χώρος της επιχείρησης

Ανατολικά                                     πρασιά 4,0 μ.

Δυτικά                                         πρασιά 4,0 μ.

Βόρεια                                         Ακάλυπτος χώρος 10 μ.

Νότια                                           πρασιά 4,0 μ. γειτνιάζουσα με οδό πλάτους 10 μ.

Υποκείμενος Όροφος                       Δεν υπάρχει

Υποκείμενος Όροφος                      Δεν υπάρχει__________________________________

Οδός προσπέλασης πυρ/κών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
Από την οδό............................................... στην πρόσοψη του κτιρίου

10. Υδροοτόμια:

1)Οδός........................................... Αριθ............................................

2) Οδός........................................... Αριθ............................................

11. θέση Ηλ. πίνακα:

Οι μετρητές της ΔΕΗ τοποθετούνται στην πυλωτή του κτιρίου.

12. Χρήση Υγραερίου (Ναι/Όχι) [ΟΧΙ\ ποσότητα -..... [ - ] It

13. Χρήση φωταερίου (Ναι/Όχι) [ΟΧΙ]
Β. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (Ναι/Όχι)   [ΝΑΙ\

Περιοχή που καλύπτει λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα.

Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων (Ναι/Όχι)   [ΟΧί]

Απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων (Ναι/Όχι)   [ΟΧΙ]

Αυτόματη - Χειροκίνητη ψύξη (Ναι/Όχι)   [ΟΧΙ\

Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (Ναι/Όχι)   [ ΝΑΙ\

Διότι το κτίριο έχει 6 ορόφους και το εμβαδόν του ορόφου είναι μεγαλύτερο των 300 τ.μ. Τοποθετείται 1 κομβίο συναγερμού σε κάθε

πλατύσκαλο ορόφου.

2. Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας:

Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού [Ναι/Όχι]      Γ ΟΧ11        Τύπος Καταιονισμού ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ    [-]

Τύπος Καταιονισμού ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   [ - ]

Αυτόματο σύστημα καταιονισμού με παροχή από το δίκτυο της πόλης [Ναι /Όχι]........................... [ΟΧΙ]

Περιοχή που καλύπτει:.........................................................................................................

Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (Ναι/Όχι) Γ ΟΧΙ     Κατηγορία: Ι/ΙΙ/ΙΠ       [ - ]

Παροχή ύδατος   ί   ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ         [-]                            ;

1   ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  [ - ]

Αριθμός πυροσβεστικών φωλεών :....:     

1 χ

Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (Ναι/Όχι) (ΝΑΙ)                  Αριθμός Πυροσβεστικών ερμαρίων:................

Αυτόματο - Χειροκίνητο Σύστημα κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής [Ναι/Όχι]      J.OXL\_____________________________

* Στην πυλωτή του κτιρίου τοποθετείται 1 κρουνός λήψεως νερού Φ19 χ με λάστιχο 15 μέτρων.

Πυροσβεστήρες και λοιπά μέσα
α/α Είδος πυροσβεστήρα ή μέσου Διεθνές σύμβολο Ποσότητα Τρόπος λειτουργίας Χρόνος επιθεώρ. Παρατηρήσεις
1 Ξηρής σκόνης φορητός 6 χλγ Ρ 6 Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
2 Ξηρής σκόνης φορητός 12 χλγ Ρ 1 Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
3 Ξηρής σκόνης τροχήλατος 25 χλν Ρ - Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
4 Ξηρής σκόνης τροχήλατος 50 χλγ Ρ - Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
5 Ξηρής σκόνης οροφής 6 χλγ Ρ - Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
6 Ξηρής σκόνης οροφής 12 χλγ Ρ 1 Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
7 Διοξειδίου άνθρακα φορητός 6 χλγ C 4 Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά δίμηνων  
8 Διοξειδίου άνθρακα φορητός 12 χλγ C - Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά δίμηνων  
9 Διοξειδίου άνθρακα οροφής 6 χλγ C - Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά δίμηνων  
10 Διοξειδίου άνθρακα οροφής 12 χλγ C - Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά 6μηνον  
11 Αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος οξυγόνου   -      
12 Αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρος.          
13 Ατομικές προσωπίδες με φίλτρο   -      
14 Στολές αμιάντου προσέγγισης   -      
15 Στολές αμιάντου διέλευσης   -      
16 Στολές αμμωνίας   -      
17 Φτυάρια   -      
18 Σκαπάνες   -      
19 Τσεκούρια   -      
20 Σκεπάρνια   -      
21 Λοστοί διάρρηξης   -      
22 Προστατευτικά κράνη   -      
23 Κουβέρτες διάσωσης δύσφλεκτες   -      
24 Ηλεκτρικοί φανοί χειρός   -      
25 Κρουνός λήψεως νερού  με λάστιχο 15 μ   1      
             
             
Συμπληρώνεται και από τυχόν επιπλέον υλικά που δεν αναφέρονται στον πίνακα.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Τεχνική περιγραφή του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς έχει περιληφθεί στο προηγούμενο έντυπο. Δ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Α/Α                                      Δευτερεύουσα χρήση                                      Αριθμ. χώρων

1        Μικρές αποθήκες στο υπόγειο για τις ανάγκες των διαμερισμάτων                16

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Αθήνα....................... 1997

Ο Συντάκτης

Εγκρίνεται
...................................... 1997

Ο Διοικητής Π.Υ.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823