ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 
Πρότυπη μελέτη κτιρίου γραφείων και καταστημάτων

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣ  ΑΤΤΙΚΗ

1.  ΓΕΝΙΚΑ:

Η μελέτη συντάχθηκε με βάση τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 71/ΦΕΚ 32 Τ.Α. 17-2-88) όπως και τα παραρτήματα της υπ' αριθμ. 3 Πυροσβεστικής Διατάξεως.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το κτίριο αποτελείται από το Υπόγειο (το οποίο αποτελείται από το χώρο σταθεύσεως 14 αυτοκινήτων, τα 2 Μηχανοστάσια των ανελκυστήρων, το λεβητοστάσιο και το χώρο της δεξαμενής πετρελαίου, το ισόγειο -πυλωτή που περιλαμβάνει το χώρο σταθμεύσεως 8 αυτοκινήτων και 2 καταστημάτων, και τους 5 ορόφους Α', Β', Γ', Δ', Ε' οι οποίοι περιλαμβάνουν 4 ανεξάρτητα γραφεία, No I, No 2, No 3, και No 4.

Ο κάθε ένας από τους 5 ορόφους Α', Β', Γ, Δ', Ε' έχει μικτό εμβαδόν 430,35 μ2 . ΙΣΟΓΕΙΟ μικτό εμβαδόν 288,57 μ2. ΥΠΟΓΕΙΟ μικτό εμβαδόν 484,95 μ2

Βάσει του κανονισμού πυροπροστασίας ο θεωρητικός πληθυσμός για τα καταστήματα (χώροι έκθεσης και πωλήσεων) υπολογίζεται με αναλογία 1 άτομο ανά 6 τετραγωνικά μέτρα. Στην περίπτωση μας τα δύο καταστήματα του ισογείου έχουν ανεξάρτητη έξοδο το καθένα προς τον εξωτερικό χώρο και δεν επικοινωνούν με το κλιμακοστάσιο. Επίσης, ανεξάρτητη έξοδο μέσω της ράμπας και των δύο κλιμακοστασίων έχουν όλοι οι χώροι του υπογείου.

Εξετάζουμε πρώτα την πυροπροστασία των γραφείων.

3. ΜΕΡΟΣ Α': ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Γραφεία έχουμε όπως αναφέρθηκε στους Α', Β', Γ', Δ', Ε', ορόφους τα οποία έχουν τα εξής καθαρά εμβαδά:

εαι = εβι = εγί = εδι = εει - 96 m2

EA2 = Εβ2 = Er2 = EΔ2 = EE2 = 73 m2

ea3 = eb3 = EΓ3 = EΔ3 = EE3 = 73 m2

EA4 = Εβ4 = EΓ4 = ΕΔ4 = ee 4= 96 m2

Ο θεωρητικός πληθυσμός για τα γραφεία προκύπτει με την αναλογία 1 ατόμου ανά 9 μ . Επομένως, αναλυτικά προκύπτει:

Γραφείο 1, θεωρ. πληθυσμός 96 : 9 = 11 άτομα

"    2,     "         "          73:9-8 άτομα

"    3,     "         "         73 :9 = 8 άτομα

"   4,     "         "         96:9 =11 άτομα

Δηλαδή σύνολο πληθυσμού γραφείων για κάθε όροφο = 38 άτομα.

Σύνολο θεωρητ. πληθυσμού γραφείων : 190 άτομα.

Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 μέτρου) των οδεύσεων διαφυγής καθορίζεται σε:

α. 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρ. - πόρτες)

β. 60 άτομα για κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες - ράμπες)

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,90 μέτρου. Στην περίπτωση μας έχουμε δύο κλιμακοστάσια με θύρες πλάτους 1,00 μ. που υπερεπαρκούν για τη διέλευση των ατόμων του ορόφου. Για τον υπολογισμό του πλάτους της τελικής εξόδου στο ισόγειο λαμβάνεται το ήμισυ του αθροίσματος των απαιτούμενων μονάδων

πλάτους των οδεύσεων όλων των ορόφων και υπογείου δηλαδή, 0,5 χ190/190=0,50χ14/100=1,02ΜΠ= 0,60μ. ενώ έχουμε 2 εξόδους πλάτους, 1,20 μ.

Επιπλέον, στην περίπτωση μας οι διάδρομοι έχουν πλάτος 1,50 μ. και τα κλιμακοστάσια έχουν πλάτος 1,20 μ. και εξώθυρες των γραφείων και εξώθυρες του χώρου των κλιμακοστασίων έχουν πλάτος 1,00 μ. Οι τελικές έξοδοι του κτιρίου ανοίγουν προς τα έξω δεδομένου ότι ο θεωρητικός πληθυσμός είναι μεγαλύτερος από 50 άτομα.

3.1. ΜΗΚΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Στην περίπτωση μας τα κλιμακοστάσια μαζί με το φρεάτιο του ανελκυστήρα κλείνονται με τοιχοποιία από τον εξωτερικό διάδρομο των γραφείων και κατασκευάζονται ως πυροπροστατευόμενος χώρος (πυροδιαμέρισμα) και επομένως, τα φέροντα δομικά στοιχεία όπως και τα στοιχεία του περιβλήματος του πυροδιαμερίσματος θα έχουν δείκτη πυραντίστασης 90 λεπτά σύμφωνα με το άρθρο 8, πίνακας ΔΙ. Επίσης, για κάθε γραφείο η άμεση απόσταση από κάθε σημείο μέχρι την πόρτα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 18 μ. δεδομένου ότι έχουμε 2 εξόδους κινδύνου. Επίσης, η μέγιστη απόσταση απροστάτευτης όδευσης πρέπει να είναι 45 μ. Στην περίπτωση μας επιβάλλονται δύο έξοδοι κινδύνου δηλαδή 2 κλιμακοστάσια για τους ορόφους των γραφείων δεδομένου ότι το κτίριο υπερβαίνει τους 4 υπέργειους ορόφους.

Πράγματι, σ' όλα τα γραφεία η μέγιστη όδευση μέσα σ' αυτά μέχρι της εξώθυρα του γραφείου είναι μικρότερη των 18 μέτρων και συγκεκριμένα:

Γραφεία 1: Μέγιστη όδευση 11 μ. < 18 μ.
2:       "         "        11 μ. < 18 μ.

3:       "         "        11 μ. < 18 μ.

4:       "         "        11 μ. < 18 μ.

Επίσης η μέγιστη απόσταση απροστάτευτης όδευσης από τα mo απομακρυσμένα σημεία μέχρι της πυροπροστατευόμενες εξόδους διαφυγής προς τα κλιμακοστάσια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 μ. Πράγματι, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε:

Γραφείο 1 : Μέγιστη απόσταση Α Β Γ = 12,5 μ. < 45 μ.
11     2:        "          "         ΕΔΓ = 14,9 μ. < 45 μ.

11      3:        "          "         ΕΔΓ= 14,0 μ. < 45 μ.

"4:        "       "         ΑΒΓ= 12,5 μ. < 45 μ.

3.2 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

α. Τα δομικά στοιχεία της πυροπροστατευόμενης όδευσης διαφυγής δηλαδή στο κλιμακοστάσιο θα έχουν δείκτη πυραντίστασης βάσει του πίνακα ΑΙ: 90 λεπτά για ισόγειο και ορόφους και 120χ 0,50 = 60 λεπτά για το υπόγειο, δεδομένου ότι στο υπόγειο έχουμε αυτόματα το σύστημα πυρόσβεσης (SPRINKLER).

β. Δεν απαιτούνται πυράντοχες πόρτες στους διαδρόμους διότι κανένας από αυτούς δεν έχει μήκος που να υπερβαίνει τα 45 μ.

3.3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ

α. Στο κτίριο προβλέπεται τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής ο οποίος θα διαρκεί για χρονικό διάστημα 120 δευτερόλεπτα (6 όροφοι χ 20 δευτερόλεπτα).

β. Στο κτίριο προβλέπεται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την 2.7 των Γενικών Διατάξεων.

γ. Στο κτίριο κατασκευάζεται φωτισμός ασφαλείας διότι ο θεωρητικός πληθυσμός των γραφείων είναι μεγαλύτερος από 100 άτομα.

3.4. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

α. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων θα έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης 90 λεπτά για τους ορόφους και 60 λεπτά για το υπόγειο.

β. Το κτίριο υποδιαιρείται στα εξής πυροδιαμερίσματα:

1 πυροδιαμέρισμα το κάθε κλιμακοστάσιο με τα πλατύσκαλα των ορόφων. 1 πυροδιαμέρισμα ο χώρος στάθμευσης, του υπογείου, 1 πυροδιαμέρισμα το καθένα από τα ισόγεια καταστήματα, 1 πυροδιαμέρισμα Α', Β', όροφοι, 1 πυροδιαμέρισμα Γ', Δ', όροφοι και 1 πυροδιαμέρισμα ο Ε' όροφος. Επίσης, ιδιαίτερα πυροδιαμερίσματα θα αποτελέσουν το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, όπως και τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων όπως και το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης του υπογείου.

3.5. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

α. Στο κτίριο προβλέπεται σε κάθε όροφο και κοντά στις σκάλες η τοποθέτηση δύο φορητών πυροσβεστήρων χημικής κόνεως των 6 χλγρ. (ΡΑ6) οπότε κανένα σημείο της κάτοψης δε απέχει περισσότερο από 15 μ.

β. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού προβλέπεται διότι το κτίριο έχει πληθυσμό γραφείων μεγαλύτερο από 150 άτομα. Αυτό αποτελείται από αγγελτήρες πυρκαϊάς οι οποίοι τοποθετούνται κοντά στο κλιμακοστάσιο. Προβλέπεται ένα κομβίο συναγερμού άνα όροφο δεδομένου ότι κανένα σημείο της κάτοψης δεν απέχει περισσότερο από 50 μ.

γ. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης: Στους χώρους των γραφείων δεν απαιτείται διότι ο θεωρητικός πληθυσμός είναι μικρότερος από 300 άτομα.

δ. Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο: δεν απαιτείται διότι το κτίριο έχει ύψος 18,5 μ. δηλαδή μικρότερο των 20 μ.

ε. Αυτόματο σύστημα καταιονιστήρων: δεν απαιτείται διότι ο θεωρητικός πληθυσμός των γραφείων είναι μικρότερος των 400 ατόμων.

3.6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στο παρόν κτίριο επικίνδυνοι χώροι είναι το υπόγειο, το λεβητοστάσιο της κεντρικής θερμάνσεως, ο χώρος της δεξαμενής καυσίμων και τα δυο τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων όπως επίσης και το αντλιοστάσιο της πυροσβέσεως.

Ο καθένας από τους χώρους αυτούς θα αποτελέσει ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα με πυράντοχες πόρτες οι οποίες θ' ανοίγουν προς τα έξω. Ο δείκτης πυραντίστασης θα είναι για όλους τους επικίνδυνους χώρους του υπογείου 120 χ 0,5 = 60 λεπτά, όπως άλλωστε προβλέπονται από τον πίνακα ΔΙ της Φ.3.1. του άρθρου (ΓΡΑΦΕΙΑ). Ο συντελεστής μείωσης 0,5 οφείλεται στην εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονιστήρων στο υπόγειο.

Το λεβητοστάσιο δεν τοποθετείται από κάτω ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους όπως φαίνεται από τ' αντίστοιχα σχέδια του υπογείου. Στη συνέχεια αναπτύσσεται αναλυτικά η ενεργητική πυροπροστασία των παραπάνω επικίνδυνων χώρων του κτιρίου και ειδικότερα:

Ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται στο λεβητοστάσιο, στο χώρο καυσίμων, στα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων, όπως και στο αντλιοστάσιο της πυρόσβεσης. Ειδικότερα στο λεβητοστάσιο προβλέπονται τρεις πυροσβεστήρες εκ των οποίων ο ένας θα είναι σφαιρικό δοχείο χημικής κόνεως ΡΑ12 των 12 χλγρ. με ακροφύσιο και θα αναρτηθεί εκ της οροφής άνωθεν του καυστήρα, ο δεύτερος πυροσβεστήρας θα είναι φορητός διοξειδίου του άνθρακα (COa) των 6 χλγρ. και ο τρίτος φορητός χημικής κόνεως των 12 KG (PA12). Στο χώρο καυσίμων θα τοποθετηθούν 1 αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής χημ. κόνεως των 12KG (ΠΑ12) ανηρτημένος άνωθεν της Δεξαμενής 1 φορητός πυροσβεστήρας χημικής κόνεως των 12 χλγρ. και ένας πυροσβεστήρας CO2 των 6 χλγρ. Τέλος, στα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων και στο αντλιοστάσιο πυροσβέσεως θα τοποθετηθούν δύο φορητοί πυροσβεστήρες των 6 χλγρ. εκ των οποίων ο ένας θα είναι χημικής κόνεως και ο δεύτερος διοξειδίου του άνθρακα (COg) των 6 χλγρ.

3.7. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΚΝΕΥΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αυτόματη ανίχνευση πυρκαϊάς προβλέπεται για το λεβητοστάσιο διαστάσεων 3,50 χ 5,50 = 19,25 μ. το χώρο

καυσίμων διαστάσεων 2,50 χ 5,50 = 13,75 μ. και τέλος για το μηχανοστάσιο των ανελκυστήρων διαστάσεων 1,80

                                                                                                                                 

χ 4,50 = 8,10 μ. εκάστου όπως επίσης και για το αντλιοστάσιο πυροσβέσεως διαστάσεων 3,0 χ 3,0 = 9,0 μ. . Όλοι οι επικίνδυνοι χώροι είναι στο υπόγειο. Ειδικότερα στο λεβητοστάσιο και το χώρο καυσίμων και το αντλιοστάσιο   πυροσβέσεως τοποθετείται στην οροφή από ένας θερμοδιαφορικός ανιχνευτής και στο μηχανοστάσιο του κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται επίσης στην οροφή ένας ανιχνευτής ιονισμού - καπνού. Η ραδιενέργεια του θα είναι κάτω από 1 μικροκιουρί.

Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής καλύπτει επιφάνεια 40 μ και ενεργοποιείται είτε όταν η θερμοκρασία φθάσει τους 60°C, είτε όταν η ταχύτητα ανυψώσεως της θερμοκρασίας υπερβεί την τιμή των 10"C ανά λεπτό. Άρα νια τους χώρους του λεβητοστασίου επιφαν. 19,25 μ , του χώρου καυσίμων επιφ. 13,75 μ και για το αντλιοστάσιο πυροσβέσεως επιφ. 9 μ απαιτείται 1 θερμοδιαφορικός ανιχνευτής.

Ομοίως, ο ανιχνευτής ιονισμού - καπνού καλύπτει επιφάνεια 30 μ και επομένως στα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων επιφανείας 8,10 μ απαιτείται η τοποθέτηση 1 ανιχνευτού ιονισμού - καπνού.

Οι αποστάσεις των ανιχνευτών οροφής από τους παρακείμενους τοίχους θα είναι:

α. Λεβητοστάσιο 2,75 μ. και 1,75 μ.

β. Χώρος καυσίμων 1,25 μ. και 2,75 μ.

γ. Μηχανοστάσια ανελκυστήρων 2,25 μ. και 0,90 μ.

δ. Αντλιοστάσιο πυροσβέσεως 1,50 μ. και 1,50 μ.

Οι παραπάνω αποστάσεις είναι μεγαλύτερες των 0,15 μ. όπως απαιτείται από την Πυροσβεστική Διάταξη 3.

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα τοποθετηθεί στο ισόγειο (είσοδος) και θα έχει 5 ζώνες ήτοι 1 ζώνη για το λεβητοστάσιο, 1 ζώνη για το χώρο των καυσίμων 2 ζώνες για τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων και 1 ζώνη για το αντλιοστάσιο πυροσβέσεως. Επίσης, ανά ένας φωτεινός επαναλήπτης μια σειρήνα συναγερμού και ένα κομβίο συναγερμού (αγγελτήρας) θα τοποθετηθούν στο υπόγειο και στο ισόγειο.

Αναλυτικότερα το σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς θα περιλαμβάνει:

α. Τον πίνακα πυρανίχνευσης ο οποίος θα περιέχει:

1. Πέντε (5) ενδείξεις περιοχών λόγω του μεγέθους του συστήματος του προστατευόμενου χώρου.

2.  Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσεως. Η εφεδρική τροφοδοσία 24 volt θα επαρκεί δια συναγερμού 30 λεπτών.

3.  Σύστημα αυτόματης επανάταξης

4.  Σύστημα επιτήρησης γραμμών μετά επιλογικού διακόπτη εντοπισμού της βλάβης.

5.  Σύστημα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών.

6.  Ηχητικά όργανα συναγερμού.

7.  Καλωδιώσεις κατάλληλων διαστάσεων (2 χ 1,50 τ.χ)

γ. Ανιχνευτές μετά των βάσεων τους, με ένδειξη ενεργοποιήσεως.

δ. Φωτεινούς επαναλήπτες οι οποίοι τοποθετούνται στο υπόγειο και ισόγειο όπως αναφέρθηκε και μάλιστα σε εμφανές σημείο.

ε. Σειρήνες συναγερμού.

στ. Αγγελτήρες πυρκάϊάς (κομβία συναγερμού).

Γενικά, η όλη εγκατάσταση θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα της πυροσβεστικής διάταξης 3/81.

4. ΜΕΡΟΣ Β': ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΛΣΙΑ ΚΑΤΛΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο ισόγειο του κτιρίου κατασκευάζονται (2) ανεξάρτητα καταστήματα τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία των εμπορικών καταστημάτων με τα εξής εμβαδά:

κατάστημα Ιι = 96 μ

κατάστημα Ι2 = 96 μ                                                                                                      ;

Τα καταστήματα διαχωρίζονται με το χώρο της εισόδου με οπτοπλινθροδομή (πυράντοχα τοιχώματα) και κάθε ένα έχει ανεξάρτητη έξοδο προς τον εξωτερικό χώρο πλάτους 1,20 μ.

Ο θεωρητικός πληθυσμός των καταστημάτων για χώρους έκθεσης και πωλήσεων υπολογίζεται με αναλογία 1 ατόμου ανά 6 τετρ. μέτρα.

Με βάση τα παραπάνω, ο θεωρητικός πληθυσμός κάθε καταστήματος Ιι ή Ιζ2προκύπτει

Π = 96: 6 = 16 άτομα

Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 μ.) των οδεύσεων διαφυγής καθορίζεται σε: α. 100 άτομα για οριζόντιες οδεύσεις σε υπέργειους ορόφους

β. 60 άτομα για κατακόρυφες οδεύσεις σε υπόγειους ορόφους. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,90 μ. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας μέσα στους χώρους των καταστημάτων δεν πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο του 0,80 μ. και ένας διάδρομος πρέπει να έχει πλάτος 1,20 μ. και να οδηγεί κατευθείαν σε μια έξοδο κινδύνου. Στην περίπτωση μας οι διάδρομοι είναι πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων και οι έξοδοι διαφυγής (έξοδοι των καταστημάτων προς τον εξωτερικό χώρο) κατασκευάζονται με πλάτος 1,20 μ.

4.1.       ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κάθε ανεξάρτητο κατάστημα υπάγεται στις ειδικές διατάξεις μικρών καταστημάτων διότι είναι ισόγειο καταστήματα και το κάθε ένα έχει εμβαδόν μικρότερο των 250 μ .

Άρα απαιτείται μια έξοδος κινδύνου και η απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου από την έξοδο κινδύνου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 12 μ.

Οι μέγιστες οδεύσεις για κάθε κατάστημα είναι:

Κατάστημα Ιι : ΑΒ = 11,5 < 12 μ.

Κατάστημα Ι2: ΕΖ2= 11,5 < 12 μ.

4.2.       ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

α. Στα παραπάνω καταστήματα δεν προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας πυροπροστατευόμενης όδευσης διαφυγής διότι οι οδεύσεις διαφυγής είναι οι εξωτερικές θύρες των καταστημάτων οι οποίες οδηγούν απευθείας εις τον εξωτερικό χώρο,

β. Δεν απαιτείται η δημιουργία πυροπροστατευόμενου προθαλάμου (Lobby), διότι αυτό επιβάλλεται σε κτίρια καταστημάτων με περισσότερους από 3 ορόφους.

4.3.       ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Σε όλα τα καταστήματα προβλέπεται και φωτισμός ασφαλείας μέσω τοποθέτησης 2 αυτόνομων φωτιστικών σωματίων και σήμανσης της εξόδου μέσω τοποθέτησης 1 φωτιστικού σώματος ασφαλείας με την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" πάνω από κάθε εξωτερική θύρα.

4.4.       ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων βάσει του πίνακος Ε2 πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά.

Περαιτέρω τα καταστήματα του ισογείου αποτελούν ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα διότι βάσει του πίνακος Ε3 νια τα μονώροφα καταστήματα επιτρέπεται μέγιστο εμβαδά πυροδιαμερίσματος 2.000 τ.μ., ενώ το εμβαδό κάθε καταστήματος είναι 96 τ.μ. Επικίνδυνοι χώροι δεν υπάρχουν πλην του λεβητοστασίου, αποθήκης καυσίμων και των μηχανοστασίων και του αντλιοστασίου τα οποία εξετάσθηκαν λεπτομερώς στα προηγούμενα.

4.5.       ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

α. Δεν απαιτείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού διότι το συνολικό εμβαδό των καταστημάτων είναι 192τ.μ. <500 τ.μ.

β. Δεν απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης διότι αυτό απαιτείται σε κτίρια με συνολικό εμβαδό καταστημάτων μεγαλύτερο των 1000 τ.μ.

γ. Δεν απαιτείται αυτόματο σύστημα καταιονιστήρων διότι αυτό επιβάλλεται σε κτίρια που έχουν εμβαδό ορόφου μεγαλύτερο των 1000 μ ή ολικό εμβαδό ορόφων μεγαλύτερο από 2.500 μ .

δ. Δεν απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο διότι αυτό επιβάλλεται να εγκαθίσταται: Σε κτίρια καταστημάτων υψηλότερα των 15 μέτρων.

Σε κτίρια με συνολικό εμβαδά μεγαλύτερο των 1500 μ εφόσον δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα καταιονιστήρων.

Σε όλα τα επιμέρους καταστήματα τοποθετούνται δύο (2) φορητοί πυροσβεστήρες χημικής κόνεως των 6 χλγρ. (ΡΑ6) ώστε κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει περισσότερο από 15 μ από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

5. ΜΕΡΟΣ Γ': ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΟΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

Το υπόγειο του κτιρίου σε επιφάνεια 345 μ χρησιμεύει για ιδιωτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων και υπολογίζεται για 14 θέσεις στάθμευσης. Επίσης, στο χώρο της πυλωτής προβλέπονται 8 θέσεις στάθμευσης οχημάτων.

Η πρόσβαση των οχημάτων προς τον υπόγειο χώρο σταθμεύσεως γίνεται μέσω ράμπας από τη στάθμη του ισογείου. Η ράμπα όπως φαίνεται από τ' αντίστοιχα σχέδια έχει πλάτος 4 μέτρων. Το υπόγειο αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα. Επίσης, ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα αποτελεί το λεβητοστάσιο και ο χώρος καυσίμων, όπως και τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων και το αντλιοστάσιο πυροσβέσεως.

5.1.       ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ

Επειδή στο χώρο στάθμευσης έχουμε 14 θέσεις στάθμευσης, δηλαδή περισσότερες των 10 εξετάζεται η πυροπροστασία σύμφωνα με το άρθρο 13 περίπτωση 03 (υπόγεια γκαράζ).

5.2.       ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Ο θεωρητικός πληθυσμός επειδή πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για επιφάνεια στάθμευσης 1 αυτοκινήτου. Άρα στην περίπτωση μας ο θεωτητικός πληθυσμός είναι 14 άτομα. Επίσης, ο θεωρητικός πληθυσμός πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 άτομο ανά 40 μ εμβαδού στάθμευσης το οποίον πληρούνται εδώ διότι με το δεύτερο κριτήριο ο θεωρητικός πληθυσμός προκύπτει 345: 40 = 9 άτομα < 14.

Έτσι, εργαζόμαστε με θεωρητικό πληθυσμό 14 άτομα. Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 μ.) καθορίζεται σε:

100 άτομα για οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες) και 75 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες -ράμπες). Γενικά, επιβάλλεται η πρόβλεψη 2 τουλάχιστον εξόδων κινδύνου. Στην περίπτωση μας έχουμε 2 εξόδους κινδύνου πλάτους 1,00 μ. μέσω των θυρών προς τα πυροπροστατευόμενα κλιμακοστάσια και αφετέρου έχουμε και έξοδο μέσω της ράμπας πλάτους 4,0 μ. Άρα στην περίπτωση μας τα υπάρχοντα πλάτη εξόδων υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες μονάδες πλάτους για το θεωρητικό πληθυσμό των 14 ατόμων.

Όπως φαίνεται από την κάτοψη του υπογείου η μέγιστη άμεση απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι 14 μ. < 30 μ. Επίσης, τα δημιουργούμενα αδιέξοδα είναι μικρότερα των 12 μ.

5.3.       ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Στο γκαράζ προβλέπεται τεχνητός φωτισμός, φωτισμός ασφαλείας και σήμανση των εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την παράγραφο 2.7 των Γενικών διατάξεων. Στην περίπτωση μας τοποθετούνται στο χώρο στάθμευσης 3 φωτιστικά ασφαλείας και 2 φωτιστικά ασφαλείας "εξόδου" πάνω από τις θύρες διαφυγής προς τα πυροπροστα­τευόμενα κλιμακοστάσια.

5.4.       ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα φέροντα δομικά στοιχεία του υπογείου γκαράζ όπως και αυτά του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 120 χ 0,50 =60 λεπτά (όπου ο συντελεστής 0,50 τίθεται λόγω των καταιονιστήρων).

Οι επικίνδυνοι χώροι του υπογείου (λεβητοστάσια κ.λπ.) αποτελούν όπως αναφέρθηκε ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και δεν τοποθετούνται κάτω από τις εξόδους κινδύνου. Ο υπόγειος χώρος του γκαράζ που αποτελεί ενιαίο πυροδιαμέρισμα έχει εμβαδόν 345 μ < 1000 μ διότι στα υπόγεια γκαράζ (θ3) το μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος στην περίπτωση ύπαρξης καταιονιστήρων είναι 500 χ 2 = 1000 μ σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3.3 (πίνακας Θ2).

5.5.       ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στο χώρο σταθμεύσεως εγκαθίστανται:

α. Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο από 1 πυροσβεστική φωλιά στο υπόγειο και 1 στο χώρο της πυλωτής (δεδομένου ότι το εμβαδό του υπογείου γκαράζ είναι μεγαλύτερο από 300 μ ).

β. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με καταιονιστήρες (κεφαλές SPRINKLER)

γ. Θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής για το χώρο του αντλιοστασίου πυροσβέσεως.

δ. Σειρήνα συναγερμού στο υπόγειο και στο ισόγειο (παρά την είσοδο) πλησίον του γενικού πίνακα πυρανιχνεύσεως.

ε. Φωτεινός επαναλήπτης στο υπόγειο και στο ισόγειο, στ. Κομβία συναγερμού στο υπόγειο και στο ισόγειο, ζ. Φορητοί πυροσβεστήρες όπως αναφέρεται κατωτέρω.

5.6. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Για την τροφοδότηση των πυροσβεστικών φωλιών και των κεφαλών καταιονισμού μέσω υδροδοτικού δικτύου εγκαθίσταται στο υπόγειο υπόγεια δεξαμενή χωρητικότητας 30 μ από την οποίαν μέσω αντλητικού συγκροτήματος θα τροφοδοτηθεί ο γενικός συλλέκτης νερού.

Η δεξαμενή θα πληρούται από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης μέσω σιδηροσωλήνα Γ και ο έλεγχος της πληρότητας θα γίνεται από μηχανικό φλοτεροδιακόπτη.

Η δεξαμενή υπολογίζεται να καλύπτει τη λειτουργία μιας πυροσβεστικής φωλιάς για 30' όπως επίσης και την ταυτόχρονη λειτουργία 10 κεφαλών καταιονισμού (SPRINKLER) για 30'.

Επειδή η παροχή της πυροσβεστικής φωλιάς είναι 380LT/MIN και η παροχή μιας κεφαλής καταιονισμού είναι 60 LT/MIN η αναγκαία χωρητικότητα της δεξαμενής προκύπτει:

V = 380 χ 30 + 10 χ 60 χ 30 = 29400 λίτρα = 29,4 μ3.

Έτσι η εκλεγείσα χωρητικότητα της δεξαμενής των 30 μ επαρκεί νια την ανωτέρω τροφοδότηση επί 30'. Οι διαστάσεις της δεξαμενής λαμβάνονται 4,0 χ 5,0 χ 1,50.

Υπολογισμός της απαιτούμενης πίεσης:

Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πίεσης λειτουργίας εργαζόμαστε στο ανεξάρτητο κλάδο ο οποίος εξυπηρετεί τις 2 πυροσβεστικές φωλιές και ξεκινάει από το συλλέκτη με 21/2" και καταλήγει στην ακραία πυροσβεστική φωλιά με 2"

Δεχόμαστε:

α. Απαιτούμενη πίεση στον αυλό 4,4 BAR (45ΜΣΥ) β. Απώλειες τριβών στους σωλήνες και εξαρτήματα:

Μήκος σωλήνα 21/2" 10Μ

Μήκος σωλήνα 2" -4Μ

Για παροχή 380 lt/λεπτό= 22,8 μ /ώρα είναι οι απώλειες τριβών 7/100 Μ και 20/ 100 Μ αντίστοιχα:

Άρα οι τριβές είναι: 10 χ 7/100 + 4 χ 20/100 = 1,5 ΜΣΥ.

Απώλειες στις γωνίες Δh=k V2/2g

όπου V: ταχύτητα ροής = αντίστοιχα 1μ/λεπτό και 3,22 μ/λεπτό.

όπου Κ: συντελεστής τριβής για γωνία 90° = 0,50

g = 9,81m/sec2

Για 4 γωνίες έχουμε απώλειες Δh =2 χ  0,50/2χ9,81  = (22 + 3,222) = 0,73 ΜΣΥ

Το σύνολο της απαιτούμενης πίεσης είναι το άθροισμα της πίεσης στον αυλό, των απωλειών και του στατικού ύψους (που είναι 5,5 μ.) άρα:

Ho = 45 + 1,72 + 0,73 + 5,5 = 52,95 ΜΣΥ

Λαμβάνεται ho = 55 ΜΣΥ (με προσαύξηση 2 ΜΣΥ)

Η παροχή της αντλίας υπολογίζεται για την ταυτόχρονη λειτουργία 1Π.Φ και 10 SPRINKLER, άρα η παροχή θα

είναι:

0=380 + 10 χ 60 = 980 λτ/λεπτό = 58.800 LT/H = 58,8 μ3/ώρα q

Λαμβάνεται παροχή Ο = 60 μ /Η.

Ο υπολογισμός της απαιτούμενης ισχύος Ν στην είσοδο της αντλίας γίνεται ως εξής:

Ν=Q Ho γ/3600 n

όπου Q: η απαιτούμενη παροχή νερού (Μ /Η)

Ηο : Η απαιτούμενη πίεση σε μέτρα στήλης ύδατος (ΜΣΥ)

γ: 1000 N/m (το ειδικό βάρος του νερού)

η : βαθμός αποδόσεως της αντλίας « 0,65.

Άρα Ν= 60 Χ 55 χ 10000/3600/3600x0,65 = 14,1 χ 103w= 14.1KW   ή Ν=14,1 χ 1,36 = 19,17 (HP)

 

κάνουμε μια προσαύξηση 20% για τον υπολογισμό της ισχύος του κινητήρα οπότε έχουμε:  Ν= 1,20 χ 9,17 = 23 HP

Αντλητικό συγκρότημα:

Εκλέγουμε αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από:

Ηλεκτροκίνητη αντλία JOKEY (μικρή)

Πετρελαιοκίνητη αντλία

Πιεστικό δοχείο μεμβράνης

Πίνακα αυτοματισμού με τα όργανα ελέγχου της πίεσης - πιεζοστάτες και μανόμετρα.

Η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος είναι η εξής:

Το πιεστικό δοχείο συντηρεί σε όλο το δίκτυο μόνιμα μια καθορισμένη πίεση, που ελέγχεται από τον ένα πιεζοστάτη της υψηλής στάθμης. Σε περίπτωση μικρών απωλειών από διαρροές του δικτύου η κάποια άλλη αιτία ενεργοποιείται η μικρή αντλία JOKEY. Εάν όμως ανοίξουμε την Π.Φ. και η ζήτηση είναι μεγάλη, η πίεση θα πέσει στο κάτω προκαθορισμένο όριο (δεύτερος πιεζοστάτης), η μικρή αντλία δε θα μπορεί να καλύψει τις απώλειες και ο πίκακας θα θέσει αυτόματα σε λειτουργία τη μεγάλη πετρελαιοκίνητη αντλία.

Το αντλητικό συγκρότημα τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ με 220V αλλά θα διαθέτει και εφεδρική πηγή (επαναφορτιζόμενη μπαταρία), για τη λειτουργία του πίνακα και για την εκκίνηση του πετρελαιοκινητήρα.

Εκλέγουμε αντλητικό συγκρότημα με τα εξής χαρακτηριστικά:

Αντλία JOKEY -2, 50 HP

Πετρελαιοκίνητη αντλία -23 HP (60 μ3/Η, 55ΜΣΥ).

Πιεστικό δοχείο 200 λίτρα.

5.7. ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ: Κάθε κεφαλή καταιονισμού (SPRINKLER) καλύπτει επιφάνεια 12 μ2 άρα για

όλο τον υπόγειο χώρο στάθμευσης που έχει επιφάνεια 345 μ2 απαιτούνται:345/12 = 29 κεφαλές. Τοποθετούνται

συνολικά 31 κεφαλές καταιονισμού.

Η απόσταση των κεφαλών μεταξύ τους θα είναι κατά την μία διάσταση περίπου 2,8 μ. και κατά την άλλη διάσταση 4,0 μ. Η απόσταση των ακραίων κεφαλών από τους τοίχους θα είναι αντίστοιχα 1,4 μ. και 2,0 μ..

5.8. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΛΙΑΦΟΡΙΚΟΣ: Προβλέπεται η τοποθέτηση 1 θερμοδιαφορικού ανιχνευτή στο χώρο

του αντλιοστασίου πυρόσβεσης το οποίον έχει διαστάσεις 3,00 χ 3,00 = 9,00 m . Ο ανιχνευτής θα συνδεθεί με ιδιαίτερο κύκλωμα (2 χ 1,50 τ.χ.) προς το γενικό πίνακα πυρανίχνευσης που εγκαθίσταται στο ισόγειο. Επίσης, όπως αναφέρθηκε ανιχνευτές θερμοδιαφορικοί τοποθετούνται στο λεβητοστάσιο και χώρο καυσίμων και τέλος ανιχνευτές ιονισμού - καπνού τοποθετούνται στα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων.

5.9. ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΚΟΜΒΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΦΩΤ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ

Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης θα υπάρχουν πλησίον του χώρου των ανελκυστήρων μέσω ιδιαιτέρου κυκλώματος κομβίο (μπουτόν) συναγερμού, 1 σειρήνα συναγερμού και ένας φωτεινός επαναλήπτης όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια.

5.10.  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ: Τοποθετούνται 2 πυροσβεστικές φωλιές (1 στο υπόγειο και 1 στο χώρο της  πυλωτής).

Κάθε φωλιά θα αποτελείται:

Από τη βάννα ορθογωνικής διατομής.

Τον κορμό με τον ημισυνδεσμο

Τον εύκαμπτο σωλήνα με εσωτερική επίστρωση, διαμέτρου 13/4" και μήκους 20 μέτρων.

Το διπλωτήρα (τυλικτήρα) του σωλήνα

Το ακροφυσιο του οποίου η διάμετρος του προστομίου αυξομειώνεται και δίνει τη δυνατότητα εκτόξευσης ευθείας δέσμης και πετάσματος νερού (FOG), και το ερμάριο, κατασκευαζόμενο από άκαυστα υλικά:

5.11.  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ: Προβλέπονται οι εξής πυροσβεστήρες :

α. Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης 7 φορητοί πυροσβεστήρες χημικής κόνεως των 6 χλγ. (ΡΑ6) και 1 φορητός πυροσβεστήρας CU2 των 6 χλγρ. Ο καθένας θα καλύπτει επιφάνεια 345 : 7=49 μ < 50 μ2 που είναι η απαιτούμενη επιφάνεια για 1 πυροσβεστήρα.

β) Στο λεβητοστάσιο όπως αναφέρθηκε προβλέπονται 1 πυροσβεστήρας χημικής κόνεως ΡΑ12 αναρτώμενος από την οροφή πάνω από τον καυστήρα (σφαιρικό δοχείο με ακροφυσιο) και επιπλέον 1 φορητός πυροσβεστήρας CO2 των 6 χλγρ., και φορητός πυροσβεστήρας χημικής κόνεως των 12 KG (PA12)

γ) Στο χώρο των καυσίμων: θα τοποθετηθούν ομοίως 1 φορητός πυροσβεστήρας χημικής κόνεως των 12 χλγρ. (ΡΑ12) και 1 φορητός πυροσβεστήρας CO2 των 6 χλγρ.

δ) Στα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων και στο αντλιοστάσιο πυροσβέσεως προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση 1 φορητού πυροσβεστήρα χημικής κόνεως των 6 χλγρ. (ΡΑ6) και επιπλέον 1 φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα των 6 χλγρ. (C6).

5.12.  ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΥΛΩΤΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Στην πυλωτή του κτιρίου όπως αναφέρθηκε προβλέπονται 8 θέσεις στάθμευσης οχημάτων σε εντελώς καθορισμένες θέσεις. Στην πυλωτή του κτιρίου εγκαθίσταται 1 πυροσβεστική φωλιά πλήρης όπως και 2 φορητοί πυροσβεστήρες των 6 KG εκ των οποίων ο ένας θα είναι χημικής κόνεως και ο άλλος διοξειδίου του άνθρακα.

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

που συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ 71/88 και τα παραρτήματα της πυροσβεστικής διάταξης 3/81. από το Διπλωματούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο .

1. Χρήση κτιρίου: Κτίρια γραφείων και καταστημάτων με υπόγειο χώρο στάθμευσης 14

αυτοκινήτων εις Κηφισιά Αττικής επί της οδού............................................

2. Θέση κτιρίου : Πόλη Κηφισιά Οδός............................... Αρ......... Τ.Κ...........

3. Ιδιοκτήτης..... .'........................................................................................

Τηλ. 1.......................... Τηλ. 2......................... Τηλ. ανάγκης.......................

4. Ιδιοκτήτης επιχείρησης..............................................................................

(Μόνο για υφιστάμενα ξενοδοχεία)

Τηλ. 1.......................... Τηλ. 2......................... Τηλ. ανάγκης.......................

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

1. Αριθμός κτίσματος: 5 όροφοι και πυλωτή [6]

ο

2. Συνολική επιφάνεια του κτιρίου............ [2962] μ

3. Ύψος κτιρίου.......................................... [19] μ

4. Πληθυσμός κτιρίου........................... [236] άτομα

5. Είδος φέροντος οργανισμού [0]   [Τ]   [0]   [Δ]

** Επεξηγήσεις στο ΕΙΔΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

Φέρουσα κατασκευή               [χ] [.] [.] [.]

Τοιχοποιία                             [.] [χ] [.] [.]

Φέρουσα κατασκευή στέγης   [.] [.] [χ] [.]
Επικάλυψη στέγης                [.] [.] [.] [χ]

^ΕΡΟΥΣΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Ι ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ                Ι ΚΑΤΑΣ. ΣΤΕΓΗΣ           Ι ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΗΣ      [           Κωδ.

Οπλισμένο σκυρόδεμα....   Οπλ/νο σκυρόδ....     Οπλ/σμο σκυρόδ.                                                        - Ο -

Άοπλο σκυρόδεμα.....    Άοπλο σκυρόδ.............................................................................................. - Α -

Λιθοδομή (Τεχν. Λιθ).    Τεχν. Λίθοι................................................................................................... - Τ -

Λιθοδομή (Φυσ. Λυθ).    Φυσικοί Λίθοι................................................................................                -Φ-

Μεταλλική................     Μεταλλική................    Μεταλλική.................................................................. - Μ -

Ξύλινη....................     Ξυλόπηκτη...............    Ξύλινη...................................................................... -Ξ -

.......................                               .......................    Φύλλα......................                - L -

..............................................................................    Φύλλα πλαστικού......                - Π -

..............................................................................   Λαμαρίνα- τσίγκος......                - Ζ -

..............................................................................   Αμιαντοτσιμέντο..........                - Ε -

..............................................................................    Κεραμίδια.................                - Κ -

..............................................................................  Λίθινες πλάκες............................ - Θ -

..............................................................................   Τεχνητές πλάκες........................ - Δ -

Μικτή .....................    Μικτή......................    Μικτή.......................    Μικτή................ -I-

Άλλου Τύπου............    Άλλου τύπου............. ['Αλλου τύπου............ [Άλλου τύπου.....__ -Λ-

Περιγραφή άλλου τύπου:

6. Αριθμός εξόδων κινδύνου [2]

Ονομασία Οδού & Αριθμός

Έξοδος (1): Προς την οδό............................... επί της πρόσοψης του κτιρίου

Έξοδος (2): Προς την οδό................................ επί της πρόσοψης του κτιρίου

Έξοδος (3):.......................................................................................

Έξοδος (4):.......................................................................................

Κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρας για πρόσβαση πυροσβεστών (Ναι/Όχι)...[Όχι]

7. Φωτισμός ασφαλείας (Ναι/Όχι) [ ΝΑΙ\

Υπάρχει στα Γραφεία, στα Καταστήματα, στα Κλιμακοστάσια και στο Γκαράζ.

8. Γειτνίαση

Γειτονικός Χώρος της επιχείρησης

Ανατολικά                                        Πρασιά 5,5 μ

Δυτικά                                            Πρασιά 5,5 μ

Βόρεια                                            Ακάλυπτος χώρος 12,0 μ

Νότια                                             Πρασιά 4,0 μ γειτνιάζουσα με οδόν πλάτος 8,0 μ

Υπεκείμενος Όροφος                              Δεν υπάρχει

Υποκείμενος Όροφος                             Δεν υπάρχει

Οδός προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
Από την οδό............................................... στην πρόσοψη του κτιρίου

10. Υδροστόμια:

1) Οδός...................................... Άριθ..............................................

2)      Οδός...................................... Άριθ.............................................

11. Θέση Ηλ. πίνακα:

Οι μετρητές της ΔΕΗ τοποθετούνται στο ισόγειο του κτιρίου οτο οπίσθιο εξωτερικό τμήμα.

12. Χρήση Υγραερίου (Ναι/Όχι) [ΟΧΙ\... ποσότητα ....-......

13. Χρήση φωταερίου (Ναι/Όχι) [ΟΧΙ\

Β. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης (Ναι/Όχι) [ΝΑΙΙ

Περιοχή που καλύπτει Λεβητοστάσιο, Αποθήκη καυσίμων, Μηχανοστάσια Ανελκυστήρων και Αντλιοστάσιο Πυρόσβεσης

Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων (Ναι/Οχι) [ΟΧΙ\

Απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων (Ναι/ Οχι) [QXJ]

Αυτόματη - Χειροκίνητη ψύξη (Ναι/Οχι) [ΟΧΙ\

Συστημα Χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (Ναι/Οχι) [ΝΑΙ\

Τοποθετείται κομβίο συναγερμού στα πλατύσκαλα των ορόφων και στο γκαράζ

2. Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας:

Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού [Ναι/Όχι]      [ΝΑΙ]                             Τύπος Καταιονισμού ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ    [χ]

Τύπος Καταιονισμού ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   [ - ]

Αυτόματο σύστημα καταιονισμού με παροχή από το δίκτυο της πόλης (Ναι /Όχι)........................................................ (ΟΧΙ)

Περιοχή που καλύπτει: .Το Υπόγειο Γκαράζ................................................................................

Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο [Ναι/Όχι] [ΝΑΙ]     Κατηγορία: Ι/ΙΙ/ΙΠ                                      [Π]

Γ  ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ                        [ - ]

παροχη ύδατος    ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ [ χ ]                                 

Αριθμός πυροσβεστικών φωλιών: 2

Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (Ναι/Όχι)   [ ΟΧΙ ]                                     Αριθμός Πυροσβεστικών ερμαρίων:...... .™.....

Αυτόματο - Χειροκίνητο Σύστημα κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής [Ναι/Όχι]_______________________ [ ΟΧΙ]

 

Πυροσβεστήρες και λοιπά μέσα
α/α Είδος πυροσβεστήρα ή μέσου Διεθνές σύμβολο Ποσότητα Τρόπος λειτουργίας Χρόνος επιθεώρ. Παρατηρήσεις
1 Ξηρής σκόνης φορητός 6χλγ Ρ 20 Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
2 Ξηρής σκόνης φορητός 12χλγ Ρ 2 Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
3 Ξηρής σκόνης τροχήλατος 25 χλγ Ρ - Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
4 Ξηρής σκόνης τροχήλατος 50 χλγ Ρ - Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
5 Ξηρής σκόνης οροφής 6 χλγ Ρ - Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
6 Ξηρής σκόνης οροφής 12 χλγ Ρ 1 Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου ανά 12μηνον  
7 Διοξειδίου άνθρακα φορητός 6 χλγ C 6 Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά 6 μηνον  
8 Διοξειδίου άνθρακα φορητός 12 χλγ C - Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά 6 μηνον  
9 Διοξειδίου άνθρακα οροφής 6 χλγ C - Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά 6 μηνον  
10 Διοξειδίου άνθρακα οροφής 12 χλγ C - Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος ανά 6 μηνον  
11 Αναπνευστικές συσκευές κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα   -      
12 Αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα   ~      
13 Ατομικές προσωπίδες με φίλτρο   -      
14 Στολές αμιάντου προσέγγισης   -      
15 Στολές αμιάντου διέλευσης   -      
16 Στολές αμμωνίας   -      
17 Φτυάρια   -      
18 Σκαπάνες   -      
19 Τσεκούρια   -      
20 Σκεπάρνια   -      
21 Λοστοί διάρρηξης   -      
22 Προστατευτικά κράνη   -      
23 Κουβέρτες διάσωσης δύσφλεκτες   -      
24 Ηλεκτρικοί φανοί χειρός   -      
25 Πυροσβεστικές φωλιές Π.Φ 2      
26. Κεφαλές καταιονισμού (SPRINKLER )   31      

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Στο προηγούμενο τεύχος της μελέτης περιλήφθηκαν τεχνικές περιγραφές συστήματος καταιονισμού - μόνιμου υδροδοτικού δικτύου - αντλητικού συγκροτήματος - συστήματος αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς.

Δ. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Α/Α                                      Δευτερεύουσα χρήση                                      Αριθμ. χώρων

1              Καταστήματα ισογείου 96τ.μ.                                                                   2

2              Υπόγειος χώρος στάθμευσης 14 οχημάτων                                                 1

 

Αθήνα............. 2003

Ο Συντάξας

Εγκρίνεται
.................................
2003

Ο Διοικητής Π.Υ.

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823