ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Γ' ΤΑΞΕΩΣ

 

Το ξενοδοχείο με εστιατόριο Γ Τάξεως, ιδιοκτησίας................. βρίσκεται................. στην Αττική στην

οδό.................................. και λειτουργεί από το 1975.

Αποτελείται από 3 υπέργειους ορόφους δηλαδή το ισόγειο, το μεσώροφο και τον Α' όροφο και περιέχει και υπόγειο στο οποίο υπάρχουν οι χώροι των εγκαταστάσεων και στην προέκταση του οποίου υπάρχουν 7 δωμάτια με έξοδο κατευθείαν προς τον εξωτερικό χώρο.

Η συνολική στεγασμένη επιφάνεια είναι 2.335 τ.μ. η οποία αναλύεται ως εξής: Εμβαδόν υπογείου 336 τ.μ., Εμβαδόν Ισογείου 856 τ.μ., Εμβαδόν Μεσωρόφου 509 τ.μ., Εμβαδόν Α' ορόφου 634 τ.μ. Στο υπόγειο υπάρχει εστιατόριο εμβαδού 260 τ.μ. με εξόδους διαφυγής και προς το ξενοδοχείο και προς τον εξωτερικό χώρο για τον οποίο υποβάλλεται ιδιαίτερη μελέτη πυροπροστασίας. Επομένως το καθαρό εμβαδόν του ξενοδοχείου είναι 2075 τ. μέτρα και του εστιατορίου 260 τ.μ.

Ειδικώτερα:

α) Στο υπόγειο: Υπάρχουν το λεβητοστάσιο, ο χώρος δεξαμενής καυσίμων, το υδροστάσιο, χώρος ηλεκτρικών πινάκων, χώρος εργαλείων και αποθήκη. Παραπλεύρως υπάρχουν 1 αποθήκη και 7 δωμάτια με έξοδο κατ'ευθείαν προς το ύπαιθρο.

β) Ισόγειο: Στο ισόγειο υπάρχει η reception, το γραφείο, χώρος αναμονής, κουζίνα, διάδρομος, το εστιατόριο όπως επίσης και 8 δωμάτια. Από πλευράς εξόδων εκτός από την κύρια εξόδου του ξενοδοχείου υπάρχει και δεύτερη έξοδος προς το πίσω ακάλυπτο χώρο και επίσης το εστιατόριο έχει και 2 απευθείας εξόδους προς τα έξω.

γ) Μεσώροφος: Στο μεσώροφο υπάρχουν 8 δωμάτια, χολ, χώρος αναμονής, και 3 αποθήκες.

δ) Α' Όροφος: Στον Α' όροφο υπάρχουν 25 δωμάτια και το χολ με μία όδευση διαφυγής προς το κλιμακοστάσιο και από εκεί προς τον εξωτερικό χώρο.

Από πλευράς πυροπροστασίας εγκαθίσταται χειροκίνητο σύστημα συναγερμού όπως επίσης και μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο με ιδιαίτερη παροχή Φ 4" από τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Επίσης, υπάρχει φωτισμός ασφαλείας και φωτισμός των εξόδων διαφυγής όπως και επαρκής αριθμός φορητών πυροσβεστήρων. Τα παραπάνω αναπτύσσονται αναλυτικά στα επόμενα.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

που συντάχθηκε σύμφωνα με το ΠΑ 71 / 1988 (ΦΕΚ 32 Τ.Α. της 17 - 2 -1988) από το Διπλωματούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο

Α, ΣΤΟΚΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ά.- Είδος χρήσης: Ξενοδοχείο Γ' ΤΑΞΕΩΣ

β.-Δ/νση: Πόλη.............................

Οδός:..........................................

Τηλέφωνο:.....................................

γ.- Ιδιοκτήτης ακινήτου...................

δ.- Εκμεταλλευτής.........................

ε.- Ποινικός υπεύθυνος...................

στ.- Πληθυσμός: 374 άτομα τα οποία προκύπτουν ως άθροισμα 138 ατόμων που είναι ο καθαρός πληθυσμός του ξενοδοχείου (2075 : 15 = 138 άτομα) και 236 ατόμων τα οποία είναι ο πληθυσμός του εστιατορίου του ξενοδοχείου που προκύπτουν από τη διαίρεση του εμβαδού: 1,10 (260 : 1,10 = 236)

ζ.- Δυναμικότητα: 48 δωματίων, 96 κλινών

η.-Υπεύθυνος Αρχηγός Πυρασφάλειας.........

θ.-Υπεύθυνος Υπαρχηγός Πυρασφάλειας.......

ι.- Διανυκτερεύον εκπαιδευόμενο προσωπικό: 4 άτομα

 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Το ξενοδοχείο έχει τρεις (3) υπέργειους ορόφους και ένα υπόγειο στο οποίο υπάρχουν οι χώροι των εγκαταστάσεων και στην προέκταση του οποίου υπάρχουν 7 δωμάτια με έξοδο κατευθείαν προς τον εξωτερικό χώρο. Η συνολική στεγασμένη επιφάνεια είναι 2335 τ. μέτρα.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

Αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που υποχρεούται να έχει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού και ειδικότερα:

α) Το ελάχιστο πλάτος κάθε κοινόχρηστου τμήματος όδευσης διαφυγής είναι μεγαλύτερο των 0,70 μ. που είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο.

β) Κάθε πόρτα είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να ανοίγει αμέσως από την πλευρά από όπου πραγματοποιείται η διαφυγή.

γ) Οι πόρτες από τις οποίες διέρχονται οδεύσεις διαφυγής δεν καλύπτονται με κουρτίνες ή άλλα καλύμματα τα οποία αποκρύπτουν ή εμποδίζουν τη διαφυγή. Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση καθρεφτών μέσα ή κοντά στην όδευση διαφυγής κατά τρόπο που να μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την κατεύθυνση διαφυγής.

δ) Ο φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής είναι συνεχής σε όλο το διάστημα που υπάρχουν άτομα στο κτίριο. Επίσης,
οι πηγές φωτισμού είναι σύμφωνες με την παράγραφο 2.6.2. των Γενικών Διατάξεων του Κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων.      

            

ε) Τα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής θα φωτίζονται σε όλα τα σημεία με τεχνητό φωτισμό συμπεριλαμβανομένων των γωνιών και των διασταυρώσεων διαδρόμων, περασμάτων, κλιμακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου ώστε να εξασφαλίζεται η τιμή των 10 LUX μετρούμενη στη στάθμη δαπέδου.

στ) Στην παρούσα ξενοδοχειακή μονάδα δεδομένου ότι έχουμε περισσότερους από δύο ορόφους υφίσταται φωτισμός ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 2.6.3. των Γενικών Διατάξεων του Κανονισμού Πυρασφαλείας Κτιρίων όπως και σήμανση των απροστάτευτων τμημάτων διαφυγής και των εξόδων με ευανάγνωστες επιγραφές και σήματα σύμφωνα με το Π.Δ. 422 / 8.6.1979.

Σε κάθε θέση όπου η διεύθυνση της όδευσης προς την πλησιέστερη έξοδο δεν είναι άμεσα αντιληπτή τοποθετείται το σήμα διάσωσης του Άρθρου 4 του Π.Δ. 422 (8.6.1979). Το χρώμα των συμβόλων είναι λευκό και το χρώμα της πινακίδας πράσινο. Το σήμα αυτό θα προσδιορίζει την κατεύθυνση προς την πλησιέστερη έξοδο.

ζ) Πάνω από κάθε πόρτα που αποκλείει έξοδο τοποθετείται το σήμα διάσωσης 3 του Άρθρου 4 του Π.Δ. 422 / 8.6.1979 με ύψος προσαυξημένο κατά τα δύο έβδομα, και θα αναγράφεται η λέξη "ΕΞΟΔΟΣ", κάτω από το σύμβολο και η λέξη "EXIT" κάτω από τη λέξη "ΕΞΟΔΟΣ".

Το ελάχιστο ύψος των γραμμάτων θα είναι 3 εκατοστά και το ελάχιστο πάχος της γραμμής των γραμμάτων θα είναι 4 χιλιοστά.

η) Κάθε πόρτα, πέρασμα ή κλιμακοστάσιο που δεν είναι έξοδος ούτε τμήμα του πρώτου σταδίου διαφυγής και που έχει τέτοια θέση, ώστε να είναι δυνατό να θεωρηθεί εσφαλμένα έξοδος, θα φέρει την επιγραφή "ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΔΟΣ" και σε δεύτερη σειρά "NO EXIT", σε ορθογώνια πινακίδα, κυανού χρώματος με λευκά γράμματα.

θ) Κάθε απαιτούμενη επιγραφή ή σήμα που δείχνει μία έξοδο ή το πρώτο στάδιο διαφυγής πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένη ώστε να είναι άμεσα ορατή. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διακόσμησης και εξοπλισμού που εμποδίζει την ορατότητα της επιγραφής ή του σήματος. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε έντονου φωτεινού σήματος που δεν εξυπηρετεί σήμανση εξόδου μέσα ή κοντά σε γραμμή οράσεως απαιτούμενης επιγραφής ή σήματος εξόδου κατά τρόπο που είναι δυνατό να αποσπάσει την προσοχή από την επιγραφή ή το σήμα εξόδου.

ι) Στο σημείο εισόδου στον ανελκυστήρα θα τοποθετηθεί σήμα διάσωσης που θα προσδιορίζει την κατεύθυνση προς την πλησιέστερη έξοδο.

ία) Κάθε επιγραφή και κάθε σημείο θα φωτίζεται κατάλληλα και με ένταση 50 LUX πάνω στην επιφάνεια της επιγραφής και του συστήματος. Ο φωτισμός θα είναι συνεχής σε όλο το χρονικό διάστημα που βρίσκονται άτομα στο κτίριο. Τεχνητός φωτισμός θα εφαρμόζεται και όταν η ένταση των 50 LUX δεν επιτυγχάνεται από τον φυσικό φωτισμό.

ιβ) Το λεβητοστάσιο και οι αποθήκες καυσίμων αποτελούν ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης 1 ώρας και πυράντοχες πόρτες μισής ώρας. Ο χώρος της δεξαμενής διαχωρίζεται από το χώρο του λεβητοστασίου μέσω τοιχοποιίας.

ιγ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση επίπλων και οποιουδήποτε αντικειμένου γενικά, σε θέσεις όπου μπορεί να μειώσουν το ελεύθερο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και να δυσχεράνουν τη διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου.

ιδ) Απαγορεύεται σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό, η ύπαρξη καυσίμων, αναφλέξιμων και εκρηκτικών υλών ή προϊόντων τα οποία καίγονται με μεγάλη ταχύτητα ή τα οποία παράγουν δηλητηριώδη αέρια, συμπεριλαμβανομένων και υλικών πολύ τοξικών ή βλαβερών, τα οποία παράγουν φλόγα, καπνό, αέρια εκρηκτικά, δηλητηριώδη ή ερεθιστικά.

ιέ) Απαγορεύεται η θέρμανση των χώρων με θερμάστρες που λειτουργούν με οποιαδήποτε καύσιμη ufm, καθώς και με ηλεκτρικές θερμάστρες που έχουν ορατές πυρακτωμένες επιφάνειες. Επιτρέπεται η χρήση τζακιών και θερμαστρών που εποπτεύονται συνεχώς από το προσωπικό και εφόσον λειτουργούν με ασφάλεια και δεν βρίσκονται εύφλεκτα υλικά κοντά τους.

ιστ) Πρέπει να είναι αναρτημένα σε εμφανή θέση και παρουσιασμένα έτσι, ώστε να είναι ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία κατά χώρο:

1. Στο Χολ Εισόδου:

1.1. Ακριβείς οδηγίες των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιήσει το προσωπικό και το κοινό σε περίπτωση
πυρκαγιάς.

1.2. Κατόψεις του κτιρίου όπου σημειώνονται:

 -    Οι οδεύσεις διαφυγής και τα κλιμακοστάσια

-    Οι διαθέσιμοι πυροσβεστήρες

-    Οι κύριοι διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος

-    Οι πίνακες ελέγχου του αυτόματου συναγερμού

-    Οι επικίνδυνοι χώροι και οι επικίνδυνες εγκαταστάσεις.

 2. Στην Είσοδο κάθε Ορόφου: Η κάτοψη του ορόφου.

3. Σε κάθε Υπνοδωμάτιο:

 3.1.     Ακριβείς οδηγίες των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιήσει ο ένοικος σε περίπτωση πυρκαγιάς και ιδιαίτερα να επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ανελκυστήρες. Οι οδηγίες θα είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.

.2.     Σχηματοποιημένη κάτοψη στην οποία σημειώνεται η θέση του υπνοδωματίου σε σχέση προς τις εξόδους και τις οδεύσεις διαφυγής, καθώς και οι θέσεις των φορητών πυροσβεστήρων. Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνουν τις πιο πάνω οδηγίες και θα επεξηγούνται από αυτές.

3.3.     Γνωστοποίηση ότι απαγορεύεται μέσα στα δωμάτια η χρήση πηγών θερμότητας ανοιχτής φλόγας, όπως καμινέτο, γκαζιέρες κ.λπ.

ζ) Πυροσβεστήρες

ί) Στο ξενοδοχείο τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες χημικής κόνεως των 6 Kg και διοξειδίου του άνθρακα των 6 Kg όπως και τροχήλατοι πυροσβεστήρες χημικής κόνεως των 25 Kg. Ο αριθμός των πυροσβεστήρων υπολογίζεται με αναλογία ενός ανά 115 τετρ. μέτρα μικτής επιφάνειας νια το ξενοδοχείο και ενός ανά 50 τετρ. μέτρα για το εστιατόριο.

Δηλαδή στην περίπτωση μας έχουμε:

Υπόγειο:       Εμβαδόν    336 μ2 απαιτούμενοι     336 : 115 = 3

Ισόγειο:        Εμβαδόν    596 + 260 απαιτούμενοι 596 : 115 + 260 : 50 = 11

Μεσώροφος: Εμβαδόν    509 μ   απαιτούμενοι   509 : 115 = 4

Α'όροφος:    Εμβαδόν    634 μ    απαιτούμενοι 634 : 115 = 6

Τελικώς τοποθετούνται στο υπόγειο 6 πυροσβεστήρες και 3 οροφής στο λεβητοστάσιο. Στο ισόγειο 17, στον μεσώροφο 7 και στον Κ όροφο 7.                                                                                    

ii) Πυροσβεστήρες Λεβητοστασίου

Στο λεβητοστάσιο του ξενοδοχείου που βρίσκεται στο υπόγειο βρίσκονται εγκατεστημένοι 3 λέβητες; Τοποθε­τείται πάνω από κάθε καυστήρα πυροσβεστήρας χημικής κόνεως των 12 KG με ακροφύσιο (SPRINKLER) για αυτόματη λειτουργία δηλαδή για καταιονισμό κατασβεσπκού υλικού, όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 68 °C.

iii) Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς τοπικής εφαρμογής διοξειδίου του άνθρακα. Τοποθετείται τις καυτές επιφάνειες των συσκευών παρασκευής φαγητών της κουζίνας και ακολουθεί την εξής προδιαγραφή:

"ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ - 2 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ 2 ΚΕΦΑΛΕΣ SPRINKLER - ΦΙΑΛΗ COa των 12 KG"

Η πρώτη χαλκοσωλήνα περιλαμβάνει 2 κλειστές κεφαλές SPRINKLER οι οποίες ενεργοποιούνται αυτόματα μόλις η θερμοκρασία υπερβεί την τιμή των 140 °C, θραύεται και εκτοξεύει προς τα κάτω το κατασβεστικό υλικό. Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος χρησιμεύει, η δεύτερη χαλκοσωλήνα η οποία φέρει επ'αυτής οπές όπου πέφτει το κατασβεστικό υλικό μόλις ανοίξει η στρόφιγγα που υπάρχει πλησίον της φιάλης του διοξειδίου του άνθρακα.

η) Πυροσβεστικά Ερμάρια

Στο ξενοδοχείο θα τοποθετηθούν 2 "Πυροσβεστικά Ερμάρια" σε προσιτή θέση και ειδικότερα επειδή το ξενοδο­χείο έχει 3 υπέργειους ορόφους και το συνολικό εμβαδόν όλων των χώρων είναι 2335 τ.μ.< 7650 τ.μ. απαιτείται η τοποθέτηση ενός πυροσβεστικού ερμαρίου ανά δεύτερο όροφο. Τοποθετούνται επομένως 1 πυροσβεστικό ερμάριο στο ισόγειο και 1 πυροσβεστικό ερμάριο στον Α' όροφο πλησίον του πλατύσκαλου του κλιμακοστάσιου όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια.

Κάθε πυροσβεστικό ερμάριο θα περιλαμβάνει τα εξής ειδικά εργαλεία:

α) Ένα λοστό διάρρηξης

β) Ένα μεγάλο τσεκούρι

γ) Μία δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης

δ) Ένα προστατευτικό κράνος

ε) Μία ατομική προσωπίδα με φίλτρο.

Επιπλέον θα υπάρχει μία αναπνευστική συσκευή ατμοσφαιρικού αέρα υπό πίεση για τα δύο πυροσβεστικά ερμάρια.

θ) Όλα τα είδη του πυροσβεστικού εξοπλισμού θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και δε θα μετακινούνται από τις μόνιμες θέσεις τους, παρά μόνο σε περιπτώσεις συντήρησης, αναγόμωσης ή χρησιμοποίησης για κατάσβεση πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετηθούν, θα ελέγχονται και θα συντηρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ι) Οργάνωση και Εκπαίδευση του Προσωπικού

Το ξενοδοχείο θα φροντίζει για την εκπαίδευση και οργάνωση του προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας, κατάσβεσης πυρκαγιάς, εκκένωσης κτιρίων και στη χρήση των μόνιμων και φορητών μέσων πυρόσβεσης.

Για το σκοπό αυτό συγκροτείται ομάδα πυρασφάλειας με επικεφαλής τον αναφερόμενο στην αρχή του παρόντος αρχηγό πυρασφάλειας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των οποίων καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνεται από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο κάθε έτους δεδομένου ότι πρόκειται για μονάδα συνεχούς λειτουργίας. Το προσωπικό αυτό θα είναι το ίδιο με το προβλεπόμενο για την πυρασφάλεια του εστιατορίου.

 

 

 

Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

α) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ:

Το σύστημα συναγερμού του ξενοδοχείου αποτελείται από 3 Σειρήνες Συναγερμού οι οποίες τοποθετούνται ανά μία στο Ισόγειο - Μεσώροφο - Α' όροφο οι οποίες θα διαθέτουν κομβία χειροκίνητης ενεγοποίησηςς και θα διαθέτουν τις αναγκαίες ηλεκτρικές συνδέσεις με τις συσκευές ηχητικών σημάτων συναγερμού.

Οι συσκευές θα τοποθετηθούν στη φυσική διαδρομή απομάκρυνσης από τους χώρους, κοντά σε κάθε έξοδο διαφυγής σε εμφανή σημεία εύκολης προσέγγισης από το κοινό ή το προσωπικό χωρίς παρεμβαλλόμενα εμπόδια.

β) ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

Στο ξενοδοχείο εγκαθίσταται μεγαφωνικό σύστημα μέσω τοποθέτησης ενός μεγαφώνου σε κάθε όροφο για την ειδοποίηση και παροχή οδηγιών για την εκκένωση του κτιρίου στην περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. Το μεγαφωνικό σύστημα θα ελέγχεται από το κεντρικό μεγαφωνικό συγκρότημα του ξενοδοχείου το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο κοντά στη Reception. Επίσης, στο χώρο του εστιατορίου εγκαθίστανται επίσης 2 μεγάφωνα. Η όλη εγκατάσταση θα διαθέτει τις αναγκαίες καλωδιώσεις, τους ενισχυτές και γενικώς θα μπορεί να ρυθμίζεται κεντρικά για την κατάλληλη εκάστοτε ένταση του ήχου ώστε να μπορεί το σήμα του να ακούγεται άνετα από τους ενοίκους και το προσωπικό του ξενοδοχείου.

γ) ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ:

Στο ξενοδοχείο εγκαθίσταται υδροδοτικό δίκτυο το οποίο θα παρέχει μόνιμη πίεση στη βάνα (βαλβίδα) της πυροσβεστικής φωλιάς λόγω μόνιμης σύνδεσης μέσω ιδιαίτερης παροχής (σωληνώσεως) 4" από το Κεντρικό Υδροδοτικό Δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο εντάσσεται στην κατηγορία II για χρήση από τους ενοίκους ή την ομάδα πυροπρο­στασίας μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εύκαμπτους σωλήνες διαμέτρου 13Α" (45 mm).

Για το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο της κατηγορίας II απαιτούνται 380 λίτρα νερού ανά πρώτο λεπτό και με συνεχή λειτουργία 30' της ώρας. Η πίεση του νερού στην υψηλότερα ευρισκόμενη σύνδεση πυροσβεστικής φωλιάς θα είναι 4,4 BAR τουλάχιστον και με ροή νερού 380 λίτρα ανά λεπτό της ώρας.

Το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο θα περιλαμβάνει:

1) Την πηγή του ύδατος δηλαδή τη σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μέσω ιδιαίτερης παροχής 4" μέσω
ανεπίστροφης βαλβίδας.

2)     Το ρυθμιστή πίεσης όπου απαιτείται.

3)     Σωληνώσεις αναλόγου διαμέτρου για την παροχή της απαιτούμενης ποσότητας νερού και πίεση στις συνδέσεις
των πυροσβεστικών φωλιών.

4)     Το δίστομο Φ65 νια τη λήψη ύδατος από την Π.Υ.

5)     Μανόμετρο στην είσοδο όπως και στην ακραία φωλιά.

6)     Πυροσβεστικές φωλιές οι οποίες θα αποτελούνται:
α) Από τη βάνα ορθογωνιακής διατομής

β) Από τον κορμόν με τον ημισύνδεσμο

γ) Από το διπλωτήρα ή τυλικτήρα για να δέχεται διπλωμένο ή τυλιγμένο τον εύκαμπτο σωλήνα.

δ) Από τον εύκαμπτο σωλήνα, με εσωτερική επίστρωση ελαστικού και μήκους 20 μέτρων κατ'ανώτατο όριο.

ε) Από τον αυλό (ακροφύσιο του οποίου η διάμετρος του προστομίου να αυξάνει ή να μειώνεται και να δίνει τη δυνατότητα εκτόξευσης ευθείας δέσμης και προπέτασμα του ύδατος "FOG"                                  ·

στ) Από το ερμάριο (ντουλάπι) κατασκευασμένο από άκαυστα υλικά εντός του οποίου θα περιέχονται όλα τα υλικά.                                                                                                                                     

Παράρτημα Πυροπροστασία Εστιατορίου και Ξενοδοχείου

Το Εστιατόριο του Ξενοδοχείου στο ισόγειο του κτιρίου υπάγεται στην ίδια ιδιοκτησία με το ξενοδοχείο και ειδικότερα:

Ιδιοκτήτης Εστιατορίου.............................

Εκμεταλλευτής Εστιατορίου.......................

Ποινικός Υπεύθυνος Εστιατορίου.................

1. ΓΕΝΙΚΑ: Η μελέτη της πυροπροστασίας του Εστιατορίου συντάχθηκε με βάση την Πυροσβεστική Διάταξη 3 και με θεωρητικό πληθυσμό υπολογιζόμενο σε 1 άτομο ανά 1,10 μ επιφάνειας. Η αίθουσα του εστιατορίου βρίσκεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου και έχει εμβαδόν 260 τ. μέτρα. Διαθέτει δύο πλησίον κείμενες εξόδους διαφυγής απευθείας προς τον εξωτερικό χώρο πλάτους εκάστης 1,60 μέτρου και επιπλέον διαθέτει και τρίτη έξοδον διαφυγής μέσω διαδρόμου προς την εξωτερική θύρα του ξενοδοχείου. Οι τρεις πλευρές του εστιατορίου έχουν παράθυρα προς τον εξωτερικό χώρο και μόνον η τέταρτη πλευρά εφάπτεται με το ξενοδοχείο επί μήκους 9 μέτρων στον οποίο υπάρχουν 3 ανοίγματα κλειόμενα μέσω θυρών, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο.

2. Γενικά Μέτρα: Το κτίριο είναι πυράντοχης κατασκευής αλλά η αίθουσα συγκεντρώσεως δε διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κτίριο με πυράντοχη κατασκευή αντοχής τουλάχιστον 2 ωρών (Άρθρο 3 παρ. 4) και δεδομένου ότι πρόκειται περί ξενοδοχείου κατασκευής του 1973 αιτείται παρέκκλιση για την περίπτωση αυτή. 'Αλλωστε το εστιατόριο βρίσκεται στο ισόγειο που είναι ο χώρος των κύριων εξόδων και επιπλέον διαθέτει όπως αναφέρθηκε και 2 εξόδους κατευθείαν προς τον εξωτερικό χώρο ανεξάρτητες από την κύρια έξοδο του ξενοδοχείου.

3. Αριθμός των ατόμων: Ο αριθμός των ατόμων για το εστιατόριο υπολογίζεται όπως αναφέρθηκε προηγουμένως  με αναλογία 1 ατόμου ανά 1,10 μ και δεδομένου ότι το εμβαδόν του εστιατορίου είναι 260 μ ο αριθμός των ατόμων προκύπτει 260 : 1,10 = 236 άτομα.

Με βάση αυτό η παραπάνω αίθουσα εντάσσεται στην κατηγορία Β' (χωρητικότητας 201 -1000 ατόμων) σύμφωνα με το άρθρο 2 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3.

4. Έξοδοι Κινδύνου - Οδεύσεις Διαφυγής: Το εστιατόριο διαθέτει 3 εξόδους κινδύνου δηλαδή 2 πλησίον κείμενες πλάτους 1,60 μ. οι οποίες οδηγούν απευθείας στον εξωτερικό χώρο και 1 με πλάτος επίσης 1,60 μ., η οποία μέσω διαδρόμου οδηγεί προς την κεντρική έξοδο του ξενοδοχείου. Η απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου του εστιατορίου από την πλησιέστερη έξοδο διαφυγής είναι 15 μέτρα από 45 μέτρα που είναι το όριο για απροστάτευτη όδευση.

5. Πλάτος Εξόδων Κινδύνου: Βάσει του άρθρου 6 απαιτείται 1 μονάδα πλάτους (55 εκατοστά) για 100 άτομα. Άρα στην προκειμένη περίπτωση απαιτούνται 236 /100 = 2,36 μονάδες πλάτους λαμβάνουμε 250 μονάδες δηλαδή
2,5χ 0,55 = 1,375 μέτρου. Στην περίπτωση μας υπερκαλυπτόμαστε γιατί το συνολικό πλάτος όλων των διατιθέμενων εξόδων είναι 1,60 χ 3 = 4,80 μέτρα.

6. Αριθμός Εξόδων Κινδύνου: Σύμφωνα με το άρθρο 3 απαιτούνται για την κατηγορία Β' και για πληθυσμό λιγότερο από 600 άτομα, 2 έξοδοι κινδύνου που βρίσκονται μακριά η από την άλλη. Στην περίπτωση μας έχουμε 3 εξόδους κινδύνου εκ των οποίων οι 2 βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη και η άλλη μακριά η οποία και οδηγεί στην κύρια έξοδο του ξενοδοχείου.

7. Φωτεινή Σήμανση: Πάνω από κάθε θύρα εξόδου και όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης των οδεύσεων διαφυγής τοποθετούνται οι πινακίδες εξόδου, σύμφωνα με το Π.Δ. 422/8.6.1979. Οι πινακίδες φωτίζονται με λαμπτήρες ισχύος τουλάχιστον 4 Watt τροφοδοτούμενες από το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλεως και στην περίπτωση διακοπής παροχής από το γενικό δίκτυο συνεχίζεται η τροφοδότηση από εφεδρική πηγή από ξηρό στοιχείο
καδμίου
επί 1 τουλάχιστον ώρα. Η μεταγωγή αυτή θα γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 10 δευτερολέπτων.

8. Φωτισμός των Οδεύσεων Διαφυγής: Επιτυγχάνεται μέσω 3 φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας τα οποία θα παρέχουν φωτεινότητα 0,50 LUX κατ'ελάχιστον (μετρούμενη στο δάπεδο). Ομοίως και σε αυτά η παροχή της ηλεκτρικής ενεργείας θα γίνεται από το δίκτυο όπως και στην περίπτωση διακοπής θα συνεχίζεται η λειτουργία από ξηρό στοιχείο καδμίου επί 1 τουλάχιστον ώρα. Και η μεταγωγή αυτή θα γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 10 δευτερολέπτων.

9. Έγκαιρη Προειδοποίηση Ενάρξεως Πυρκαγιάς

α) Δεδομένου ότι στο Εστιατόριο δε υπάρχει χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου δεν απαιτείται σύστημα αυτόματης ανίχνευσης της πυρκαγιάς.

β) Στο εστιατόριο προβλέπεται μία σειρήνα συναγερμού η οποία θα ενεργοποιείται από κομβίο συναγερμού και επιπλέον εγκαθίστανται 2 μεγάφωνα τα οποία συνδέονται με το Κεντρικό Μεγαφωνικό Σύστημα του ξενοδο­χείου που βρίσκεται στο Γραφείο της RECEPTION από το οποίο δίνονται οδηγίες στο εστιατόριο στην περίπτωση πυρκαγιάς.

10. Προληπτικά Μέτρα:

Ι) Στο εστιατόριο απαγορεύεται:

α) Η τοποθέτηση μόνιμα ή πρόσκαιρα στις διόδους, ή στις σκάλες οδεύσεων διαφυγής και εξόδους κινδύνου, επίπλων και γενικώς αντικειμένων που μπορούν να μειώσουν το πλάτος τους ή να παρακωλύσουν οπωσδήποτε την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου.

β) Η εγκατάσταση προβολέων μεγάλης ακτινοβολούμενης θερμότητας χωρίς προσττευτικες διατάξειςνα αποτρέπουν πρόκληση πυρκαγιάς σε υλικά εύφλεκτα.

γ) Η χρήση υλικών διακοσμήσεων τα οποία καίγονται ζωηρά με φλόγα.

δ) Η διακόσμηση των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνων με υλικά αναφλέξιμα.

ε) Η ανάρτηση και τοποθέτηση σε χώρους ανοιχτούς στο κοινό μπαλονιών γεμάτων με εύφλεκτα αέρια.

στ) Η ύπαρξη και τοποθέτηση σε χώρους ανοικτούς στο κοινό πτητικών υγρών καυσίμων, εύφλεκτων διαλυτών δοχείων αεροζόλ, των οποίων η βασική σύσταση είναι ο υγροποιημένος υδρογονάναθρακας.

ζ) Το κάπνισμα και η χρήση οποιασδήποτε γυμνής φλόγας σε χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου ή τοιούτους καθοριζόμενους από την Πυροσβεστική Αρχή κατά την κρίση αυτής περί αυτού του κινδύνου.

η) Η χρήση σταχτοδοχείων και καλάθων αχρήστων από αναφλέξιμο υλικό ή με πλευρικές οπές.

θ) Η θέρμανση της αίθουσας με θερμάστρες οποιουδήποτε καυσίμου και ηλεκτρικές επίσης εφόσον έχουν εκτεθειμένες ή ορατές πυρακτωμένες επιφάνειες.

ι) Η ύπαρξη κυλίνδρων που περιέχουν αέρια καύσιμα υπό πίεση (υγραέρια) πέραν των απολύτως απαραιτήτων για τη λειτουργία των αναγκαίων συσκευών.

II) Επιβάλλεται:

α) Οι χώροι υψηλού κινδύνου να διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους χώρους με πυράντοχα χωρίσματα αντοχής σε πυρκαγιά κατ'ελάχιστον δύο (2) ωρών, οι δε θύρες αυτών να κλείνουν αυτόματα και να είναι όμοιας αντοχής σε πυρκαγιά.

β) Οι χώροι παρασκευής φαγητών με συσκευές παραγωγών θερμότητας υπό ηλεκτρικής ενέργειας, φωταερίου ή άλλης μορφής ενέργειας (κάρβουνα, ξύλα κ.λπ.) να διαχωρίζονται από την αίθουσα συγκέντρωσης κοινού με πυράντοχα χωρίσματα, κατ'ελάχιστον 1 ώρας και τα ανοίγματα αυτών να προστατεύονται με θύρες όμοιας αντοχής σε πυρκαγιά και να κλείνουν αυτομάτως.

γ) Η εναποθήκευση των υγρών καυσίμων τα οποία χρησιμοποιούνται για συσκευές καύσεως να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες, για την αποθήκευσης υγρών καυσίμων, διατάξεις, λαμβανομένων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

III)      Δύναται να γίνεται η παρασκευή φαγητών σε χώρους ανοιχτούς προς την αίθουσα εστιάσεως του κοινού, εφόσον η αίθουσα αυτή διαθέτει πυράντοχα χωρίσματα προς τους υπόλοιπους χώρους, κατά ελάχιστο μίας (1) ώρας.

IV)       Η δημιουργία πυροφραγμών για την ολοκλήρωση της διαμερισματοποίησης της πυρκαγιάς κατά μήκος οδεύσεως καλωδιώσεων, σωληνώσεων ή άλλων, σύμφωνα με το Παράρτημα "Ζ" της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης.                                                                                                                     

10. Κατασταλτικά Μέτρα:

α) Στο εστιατόριο δεν απαιτείται αυτόματο σύστημα καταιονισμού SPRINKLER αλλά μόνο η τοποθέτηση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου το οποίον αποτελείται από μία πυροσβεστική φωλιά η οποία καλύπτει όλα τα σημεία του εστιατορίου τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 30 μ. Η πυροσβεστική φωλιά τροφοδοτείται με σωλήνα Φ 2" από το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο του ξενοδοχείου το οποίο τροφοδοτείται με ιδιαίτερη παροχή Φ 4" από το κεντρικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ της οδού Πάρνηθας. Η πυροσβεστική φωλιά θα έχει παροχή 380 λίτρων ανά πρώτο λεπτό και πίεση 4,4 BAR.

Η πυροσβεστική φωλιά θα αποτελείται:

α) Από τη βάνα, ορθογωνιακής κατασκευής.

β) Από τον κορμό με τον ημισύνδεσμο.

γ) Από το διπλωτήρα ή τυλικτήρα για να δέχεται διπλωμένο ή τυλιγμένο τον εύκαμπτο σωλήνα.

δ) Από τον εύκαμπτο σωλήνα, με εσωτερική επίστρωση ελαστικού και μήκους 20 μέτρων κατ'ανώτατο όριο.

ε) Από τον αυλό (ακροφύσιο) του οποίου η διάμετρος του προστομίου να αυξάνεται ή να μειώνεται και να δίνει τη δυνατότητα εκτόξευσης ευθείας δέσμης και προπετάσματος ύδατος "FOG".

στ) Από το ερμάριο (ντουλάπι) κατασκευασμένο από άκαυστα υλικά εντός του οποίου να περιέχονται όλα τα ανωτέρω.

β) Φορητοί πυροσβεστήρες χημικής κόνεως ή διοξειδίου του άνθρακα βάρους 6 χιλιόγραμμων απαιτούνται: (1) για κάθε 50 τετρ. μέτρα μικτής επιφανείας δαπέδου και όχι λιγότεροι των (2) οι οποίοι θα καλύπτουν τις απαιτήσεις τις οποίες καθορίζουν τα ελληνικά "N.H.S." ή τα πρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ. με τα οποία θα αντικατασταθούν τα "N.H.S." Η τοποθέτηση των φορητών μέσων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, 6, της υπ'αριθμ. 14602-284/18.3.1972 αποφάσεως Υπουργού Βιομηχανίας "N.H.S." 18/1972.

Στην προκειμένη περίπτωση, το εστιατόριο έχει εμβαδόν 260 μ , άρα απαιτούνται συνολικά 260 :50 = 6 φορητοί πυροσβεστήρες. Τοποθετούνται λοιπόν 4 πυροσβεστήρες χημικής κόνεως των 6 Kg (PA6) και 2 πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα των 6 Kg (CO26).

γ) Τα βοηθητικά εργαλεία και τα μέσα τα οποία απαιτούνται προβλέπονται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, με την τοποθέτηση των πυροσβεστικών ερμαρίων (σταθμών) στους χώρους του ξενοδοχείου. Ειδικότερα το πυροσβεστικό ερμάριο του ισογείου προβλέπεται να εξυπηρετεί και τις ανάγκες του εστιατορίου το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο.

Ειδικώτερα το ερμάριο περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία:

α) Ένα λοστό διάρρηξης

β) Ένα μεγάλο τσεκούρι

γ) Μία δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης

δ) Ένα προστατευτικό κράνος

ε) Μία ατομική προσωπίδα με φίλτρο

Επιπλέον θα υπάρχει μία αναπνευστική συσκευή ατμοσφαιρικού αέρα υπό πίεση νια τα δύο πυροσβεστικά ερμάρια.

δ) Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς τοπικής εφαρμογής CU2 τοποθετείται πάνω από τις καυτές επιφάνειες των συσκευών παρασκευής φαγητών της κουζίνας του ξενοδοχείου και εστιατορίου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως σύμφωνα με την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή "Πυροσβεστήρας - 2 χαλκοσωλήνες με δύο κεφαλές SPRINKLER. Φιάλη CΟ2  των 12 KG"

Η πρώτη χαλκοσωλήνα θα περιλαμβάνει 2 κλειστές κεφαλές SPRINKLER οι οποίες ενεργοποιούνται αυτόματα μόλις η θερμοκρασία υπερβεί την τιμή των 140°C, θραύονται και πέφτει προς τα κάτω το πυροσβεστικό υλικό. Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος χρησιμεύει η δεύτερη χαλκοσωλήνα η οποία φέρει οπές από τις οποίες πέφτει το κατασβεστικό υλικό μόλις ανοίξει η στρόφιγγα που υπάρχει κοντά στη φιάλη του διοξειδίου του άνθρακα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το εστιατόριο με τα αναγραφόμενα μέσα πληροί όλες τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/81 με την παρέκκλιση για το μη διαχωρισμό με το υπόλοιπο κτίριο με πυράντοχη κατασκευή 2 ωρών.

Αθήνα.................... 1996

Ο Συντάξας

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823