ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
   

 

Ενεργητική πυροπροστασία


Τα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας είναι εγκατεστημένα μέσα στο κτίριο ή είναι φορητά και ενεργοποιούνται με την εμφάνιση μιας πυρκαγιάς.
Δεν πρέπει να υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα, αλλά να προσφέρουν ένα πρόσθετο βαθμό στην ασφάλεια ιδιαίτερα κτιρίων υψηλής επικινδυνότητας.
Στον Πίνακα 17 δίνεται μια γενική εικόνα των κυριοτέρων ενεργητικών μέτρων.
Ένας σημαντικός παράγοντας για την προστασία των ατόμων από τη φωτιά είναι η έγκαιρη προειδοποίηση, ενώ παράλληλα για την πυροπροστα-
σία του κτιρίου και των περιεχομένων του σημαντική είναι η έγκαιρη επίθεση στη φωτιά και ο έλεγχος της στο πρώτο στάδιο.
Για την εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων ο μελετητής πρέπει να προβλέψει:
α) Ανίχνευση,
β) Συναγερμό,
γ) Κλήση Πυροσβεστικής,
δ) Άμεση επέμβαση.
Για τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ο μελετητής πρέπει να παίρνει υπόψη του:
α) Τις απαιτήσεις των Κανονισμών
β) Τις οικονομικές συνιστώσες (κόστος εξοπλισμού, έκπτωση ασφαλίστρων, κλπ.).
γ) Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου (ύψος, επιφάνεια, τοποθεσία, ένοικοι, κλπ.).
 

Χειροκίνητα συστήματα συναγερμού

Αυτά τα συστήματα είναι αποτελεσματικά, όταν τα άτομα είναι παρόντα στο κτίριο, όπου ξεκίνησε η φωτιά. Μπορεί να είναι μηχανικά ή ηλεκτρικά.
Τα μηχανικά χρησιμοποιούνται σε μικρά ή μικρής επικινδυνότητας κτίρια. Είναι χειροκίνητα κουδούνια, σειρήνες, γκόνγκς, κλπ.

                               

Τα ηλεκτρικά ενεργοποιούνται από ένα ή περισσότερα σημεία κλήσεως (συνήθως με θραύση της γυάλινης βιτρίνας). Τοποθετούνται σ' ένα ύψος γύρω στο 1,4 m από το δάπεδο και σε σημεία τέτοια, που να μη χρειάζεται κάθε ένοικος στο κτίριο να διανύσει αποστάσεις μεγαλύτερες από 30 m για να τα συναντήσει (Σχ. 50).
Οι ηχητικές πηγές (κουδούνια, σειρήνες, κλπ.) πρέπει ν' ακούγονται σε όλο το κτίριο, γιαυτό δεν μπορεί να είναι λιγότερες από δύο. Ο συναγερμός συνεχίζει να ηχεί μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, χωρίς διακοπή. Σε κτίρια νοσοκομείων, υπεραγορών, αναψυχής, κλπ., όπου δεν είναι επιθυμητός αυτός ο διαπεραστικός ήχος. ο συναγερμός δίνεται κατευθείαν σ' έναν πίνακα
ελέγχου και τα σήματα ειναι οπτικά ή/και ηχητικά μικρής έντασης. Σε μεγάλα κτίρια που έχουν Δίαμερισματοποίηση, ο αρχικός συναγερμός δίνεται μόνο στο πυροδιαμέρισμα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η ακριβής τοποθεσία της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η παροχή ρεύματος και οι καλωδιώσεις σε τέτοια συστήματα είναι εκτός της
κύριας ηλεκτρικής εγκατάστασης και τροφοδοτούνται με εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιθυμητή είναι η σύνδεση και η μετάδοση του συναγερμού στον πλησιέστερο Πυροσβεστικό Σταθμό (βλ. Σχ. 50).

Αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού

Είναι επικίνδυνο να επαφίεται μόνο στους ενοίκους ενός κτιρίου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ενα μεγάλο και πολυσύνθετο κτίριο, η ανακάλυψη μιας φωτιάς. Είτε γιατί είναι νύκτα, είτε γιατί τα άτομα που θ' ανακαλύψουν

μια φωτιά μπορεί να μην ενεργήσουν σωστά, επιβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση σύγχρονων συστημάτων.
Η πιο αποτελεσματική μέθοδος ανακάλυψης και συναγερμού είναι η εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης. Ένα τέτοιο σύστημα δίνεται σχηματικά στο Σχήμα 51.
Οι πυρανιχνευτές είναι όργανα που τοποθετούνται συνήθως στις οροφές των επικίνδυνων χώρων ενός κτιρίου και διαγείρονται στο στάδιο της έναρξης μιας φωτιάς, σημαίνοντας συναγερμό και δίνοντας το σήμα κινδύνου σ' έναν πίνακα ελέγχου. Λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα του δικτύου ή/και με μπαταρία. Η εγκατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης διέπεται από
τεχνικές προδιαγραφές και γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία. Οι πυρανιχνευτές ανιχνεύουν ένα ή περισσότερα από τα κύρια προϊόντα μιας φωτιάς
δηλαδή: καπνό, θερμότητα, φλόγες (Πίνακας 18).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης

Αυτά τα συστήματα συνδυάζουν την ανίχνευση της φωτιάς με την άμεση αυτόματη καταπολέμηση της. Το πιο γνωστό, σύγχρονο και αποτελεσματικό είναι το σύστημα των αυτόματων καταιονητήρων νερού, που διεθνώς ονομάζεται σύστημα sprinklers.

Αυτόματοι καταιονητήρες νερού

Τα συστήματα sprinklers αντιμετωπίζουν τη φωτιά στα πρώτα στάδια της, σε όλη την έκταση της. με τρόπο που κανένα από τα άλλα κλασικά μέτρα δεν είναι δυνατό ν' αντιμετωπίσει. Εγκαθίστανται σε κτίρια που απαιτούν συνεχή προστασία εξαιτίας του μεγέθους τους ή της φύσης του κινδύνου που περιέχουν ή της μεγάλης απόστασης του από την Π. Υ. Οι καταιονη-
τήρες είναι απλοί μικροί μηχανισμοί αυτόματοι, που περιέχουν ή έναν εύτηκτο σύνδεσμο ή φιαλίδιο με κατάλληλο υγρό, τα οποία σε θερμοκρασία
65-70 "C απελευθερώνουν το ελατήριο μιας βάνας και ανοίγουν ένα υδροστόμιο από όπου εκτοξεύεται νερό πάνω στη φωτιά . Την ίδια στιγμή σημαίνει και συναγερμό. Ο βασικός στόχος του συστήματος sprinklers είναι να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, μέχρι να φθάσει η Π.Υ. Η εγκατάσταση sprinklers μέσα σ' ένα κτίριο επιτρέπει την αύξηση του ελαχίστου επιτρεπο-
μένου ορίου για τον όγκο πυροδιαμερίσματος.


Υπάρχει μια ποικιλία τύπων καταιονητήρων που εντάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Του υγρού τύπου, όπου όλο το δίκτυο σωληνώσεων είναι γεμάτο με νερό και του ξηρού τύπου, όπου το δίκτυο σωληνώσεων είναι κενό, με αέρα υπό πίεση και γεμίζει νερό, όταν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Οι κεφαλές των καταιονητήρων έχουν διαμέτρους 10 mm (μικρός κίνδυνος), 15 mm (συνηθισμένος και μεγάλος κίνδυνος), 20 mm (πολύ μεγάλος κίνδυνος).

 Το δίκτυο κατακόρυφων σωληνώσεων συνδέεται με το δίκτυο της πόλης (Σχ. 53) ή και με εφεδρική υδατοδεξαμενή. Στην είσοδο του κτιρίου
συνδέεται το σύστημα συναγερμού που ενεργοποιείται συγχρόνως με τα sprinklers.
Ο σχεδιασμός των καταιονητήρων και του υδραυλικού δικτύου γίνεται σε συνάρτηση του βαθμού επικινδυνότητας των πυροδιαμερισμάτων, του
ύψους των ορόφων, της ύπαρξης εμπορευμάτων σε σωρούς, των προδιαγραφών των sprinklers κλπ. Ι "ενικά το σύστημα εργάζεται κάτω από μία μέση
πίεση 15 psi και οι παροχές των σωληνώσεων κυμαίνονται σ' ένα πολύ ευρύ φάσμα από 50 ως 880 It/in2.


Άλλα σταθερά πυροσβεστικά συστήματα

Για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, ιδιαίτερα μεγάλων ποσοτήτων εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κ.α. χρησιμοποιούνται διάφορα είδη αυτομάτων κατασβεστικών συστημάτων.

Τεχνητή βροχή

Σύστημα σωληνώσεων υψηλής πιέσεως με ειδικά στόμια που παράγουν δέσμες νερού σε διάφορα μεγέθη σταγονιδίων. Είναι κατάλληλο σύστημα για δεξαμενές εύφλεκτων υγρών ή υγροποιημένων αερίων, για μετασχηματιστές που λειτουργούν με πετρέλαιο κλπ. Μερικά από αυτά τα συστήματα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύσουν τον εξοπλισμό από
την επέκταση μιας γειτονικής πυρκαγιάς.

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα, Κατασβεστικό υλικό τύπου Halon και άλλα αέρια

Αυτά τα συστήματα είτε μειώνουν το περιεχόμενο στην ατμόσφαιρα οξυγόνο, είτε διακόπτουν τη χημική αντίδραση της καύσης.
Τα κατασβεστικά αυτά αέρια, που μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε χαλύβδινες φιάλες, είναι κατάλληλα για προστασία εύφλεκτων υγρών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Αφρός

Ο αφρός μεταφέρεται με δίκτυο σωληνώσεων, που τροφοδοτείται είτε από δεξαμενή (a), είτε κατ' ευθείαν από την Π.Υ. (b), δια μέσου ενός κεντρικού στομίου εισαγωγής.
Είναι κυρίως κατάλληλος για εύφλεκτα υγρά που δεν αναμιγνύονται με το νερό, γιατί η ύπαρξη τέτοιου μίγματος καταστρέφει την επικαλυπτική δράση του αφρού.

 

 

 


Ξηρή σκόνη

Η εγκατάσταση περιέχει τη δεξαμενή της ξηρής σκόνης με κύλινδρο αερίου υπό πίεση και σύστημα σωληνώσεων. Το αέριο υπό πίεση ωθεί την ξηρή σκόνη προς τα στόμια απαγωγής. Κατάλληλη για εύφλεκτα υγρά και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό καθώς και για εγκαταστάσεις, όπου θέλουμε ν'αποφύγουμε την καταστροφή από το νερό της πυρόσβεσης.

Διογκωμένος αφρός

Το σύστημα αποτελείται από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς παραγωγής αφρού, που εγκαθίστανται ή στην οροφή μονορόφων κτιρίων ή σε κατακόρυφα φρεάτια πολυορόφων. Έχει το πλεονέκτημα έναντι των άλλων αφρών της μικρής περιεκτικότητας σε νερό. Είναι κατάλληλος για γενική προστασία ιδιαίτερα σε κτίρια που δεν είναι εύκολα προσπελάσιμα.


Φορητές πυροσβεστικές συσκευές

Είναι τα πιο κοινά και πιο διαδεδομένα πυροσβεστικά μέσα.
Χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους ενός κτιρίου, ακόμη και σε περίπτωση που υπάρχει σύστημα sprinklers. Οι γνωστοί πυροσβεστήρες, ανάλογα με το κατασβεστικό υλικό που περιέχουν, χωρίζονται σε 5 κατηγορίες:
1. Νερού
2. Διοξειδίου τον άνθρακα
3. Εξαερωμένων υγρών
4. Ξηρής σκόνης
5. Αφρού.
Για πυρκαγιές συνηθισμένων εύφλεκτων υλικών όπως ξύλο, χαρτί, υφαντουργικά προϊόντα κλπ. χρησιμοποιούνται οι πυροσβεστήρες νερού. Για πυρκαγιές ηλεκτρολογικού υλικού και εύφλεκτων υγρών χρησιμοποιούνται οι υπόλοιποι τύποι πυροσβεστήρων. Ένας πυροσβεστήρας 9 λίτρων καλύπτει μια επιφάνεια κτιρίου 210 m2. Σε κάθε όροφο του κτιρίου πρέπει να υπάρ-
χουν τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρες.

 Στις φορητές συσκευές κατατάσσονται και οι διάφοροι πυροσβεστικοί κάδοι γεμάτοι με άμμο ή νερό, καθώς και διάφορες άλλες παραδοσιακές εγκαταστάσεις που τείνουν να εκλείψουν.
Απαραίτητοι σε ειδικά κτίρια είναι οι εύκαμπτοι περιτυλιγμένοι σωλήνες που τοποθετούνται σε ειδικά πυροσβεστικά σημεία (φωλiές) (Σχ. 54).
Αυτοί οι σωλήνες είναι συνδεδεμένοι με μόνιμο πυροσβεστικό υδραυλικό δίκτυο και χρησιμοποιούνται σε περίπτωση πυρκαγιάς. Έχουν συνήθως μήκος γύρω στα 36 m και η ακτίνα δράσης τους από το στόμιο εκτόξευσης είναι περίπου 6 m. Σ τα πυροσβεστικά σημεία (φωλιές) περιέχονται επίσης πυροσβεστήρες νερού και εύφλεκτων υγρών, σημεία συναγερμού, και πυρο-
σβεστικά δοχεία.

 Συστήματα διανομής και αποθήκευσης νερού

Σε μεγάλα και ειδικής σημασίας κτίρια (βιομηχανίες, υπεραγορές, νοσοκομεία, σχολεία, κλπ.) απαιτείται η εγκατάσταση ξεχωριστού υδραυλικού-πυροσβεστικού δικτύου. Σε ώρα ανάγκης συνδέεται και το μόνιμο υδραυλικό δίκτυο της καθημερινής χρήσης. Οι απαιτούμενες διατομές του δικτύου σωληνώσεων υπολογίζονται με τις απλές αρχές της Υδραυλικής, αφού ορισθούν τα μεγέθη παροχή-πίεση. ανάλογα με τις διαστάσεις των χώρων, το ύψος και τη σημαντικότητα της αναμενόμενης πυρκαγιάς. Σε περιοχές ψυχρών κλιμάτων το δίκτυο σωληνώσεων παραμένει κενό και γεμίζει μόνο σε ώρα ανάγκης με αυτόματο ή χειροκίνητο μηχανισμό.
Σε κάθε πυροσβεστικό δίκτυο είναι απαραίτητη η εγκατάσταση δεξαμενής αποθήκευσης ικανής ποσότητας νερού, για την πιθανότητα διακοπής λειτουργίας του μονίμου δικτύου και για την αύξηση της παροχής σε περίπτωση ανάγκης. Η δεξαμενή αυτή πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη πίεση στο δίκτυο, είτε τοποθετούμενη σε υψηλή στάθμη είτε με τη βοήθεια υδραντλίας.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823