ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

1. ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ο έλεγχος εξάπλωσης της πυρκαγιάς μέσα στο κτίριο επιδιώκεται με τον διαχωρισμό του κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα και τη χρήση υλικών περιορισμένης αναφλεξιμότητας και καυστότητας, τόσο κατά την κατασκευή των δομικών στοιχείων όσο και των εσωτερικών τελειωμάτων. Ειδικώτερα ο διαχωρισμός ενός κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα, έχει σαν στόχο να περιορίσει (να εγκλωβίσει) την πυρκαγιά μέσα στο χώρο που εκδηλώθηκε και να αποτρέψει την οριζόντια ή και κατακόρυφη εξάπλωση της στο υπόλοιπο κτίριο. Για κάθε κατηγορία κτιρίων καθορίζεται ένα μέγιστο εμβαδά ορόφου ή ορόφων όπως και συνολικού όγκου κτιρίου, πέρα από το οποίο ο όροφος ή το κτίριο υποδιαιρείται σε πυροδιαμερίσματα.

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος ενός πυροδιαμερίσματος, δηλαδή οι τοίχοι, τα πατώματα και τα κουφώματα έχουν δείκτη πυραντίστασης που καθορίζεται στις «Ειδικές Διατάξεις» του Κ.Π.Κ., για κάθε χρήση κτιρίου.

Οι απαιτήσεις αυτές για τον δείκτη πυραντίστασης, ισχύουν επίσης για τα περιβλήματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής ή πυροπροστατευμέ-νων προθαλάμων (όπου απαιτούνται), καθώς και για τοίχους που διαχωρίζουν τμήματα διαφορετικής ιδιοκτησίας ή διαφορετικών χρήσεων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο τοίχος δεν επιτρέπεται να έχει δείκτη πυραντίστασης μικρότερο των 60 min.

Τα μέγιστα όρια για το εμβαδόν πυροδιαμερίσματος μπορούν να αυξηθούν κατά 25% και 50% αντίστοιχα, όταν το 50% ή το 100% της περιμέτρου του κτιρίου είναι ελεύθερο για την προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων, εφ'ό-σον βέβαια υπάρχει άρτια οργανωμένη Π.Υ. στην περιοχή.

Το πυροδιαμέρισμα, σε κτίρια ύψους μεγαλύτερου των 15 m, δεν πρέπει γενικά να καταλαμβάνει περισσότερους από 2 ορόφους, εκτός ειδικών εξαιρέσεων, μετά από έγκριση της ελέγχουσας Αρχής.

Επικίνδυνοι χώροι ή τμήματα κτιρίων που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου ενάρξεως πυρκαγιάς, λόγω της φύσεως του περιεχόμενου τους. πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίσταοης τον απαιτούμενο για το υπόλοιπο κτίριο και όχι μικρότερο των 60 min.

Οι τοίχοι των πυροδιαμερισμάτων πρέπει να επεκτείνονται καθ'ύψος δια μέσου των κενών οροφής-στέγης ή οικοδομικού δίακένου, πάνω από την επικάλυψη της στέγης τουλάχιστον κατά 0,50 m, σχήμα 1.3. (σχ.3,.2. του άρθρου 3 του Κ.Π.Κ.). Σε περίπτωση δώματος, όπου δεν είναι δυνατή αυτή η προεξοχή, πρέπει να προβλέπεται από τη μία και την άλλη μεριά του τοίχου, σε απόσταση τουλάχιστον 1,50 m, κατάλληλη προστασία επικάλυψης από άκαυστα υλικά.

Οι τοίχοι και τα πατώματα των πυροδιαμερισμάτων, καθώς και οι εξωτερικοί τοίχοι πρέπει να δομούνται έτσι, ώστε να εμπλέκονται στις συναντήσεις τους, για να μην είναι εύκολη η διείσδυση των φλογών.

Μέχρι τη δημοσίευση ελληνικής πρότυπης δοκιμασίας ή την υιοθέτηση αντίστοιχης ξένης για την κατάταξη διαφόρων υλικών επικάλυψης επιστεγάσεων, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στη φωτιά, δεν πρέπει στις επικαλύψεις χαμηλών κτιρίων να χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά, εκτός εξαιρέσεων μετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής, ιδιαίτερα όταν το κτίριο είναι κοντά σε δασική περιοχή ή σε πυκνοδομημένο οικισμό.

Ανοίγματα πατωμάτων που δημιουργούνται αναγκαστικά μεταξύ των ορόφων, από το πέρασμα σκάλας, ράμπας, ανελκυστήρα, φωταγωγού, αεραγωγού κ.λπ. πρέπει να περικλείονται από κατακόρυφα φρέατα πυροπροοτατευμένα, που αποτελούνται από δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον απαιτούμενο για τό πυροδιαμέρισμα, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.

Απαλλάσσονται από την παραπάνω απαίτηση ανοίγματα σε πατώματα κτιρίων δύο ή τριών ορόφων, όταν το κτίριο διαθέτει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού. Επίσης απαλλάσσονται τα ανοίγματα για κυλιόμενες σκάλες, εφόσον προστατεύονται από αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή από αυτοκλειόμενο σκέπαστρο.

Τα παραπάνω πυροπροοτατευμένα κατακόρυφα φρέατα δεν επιτρέπεται σε καμμιά περίπτωση να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο των 30 min.

Τοίχοι και κουφώματα εσωτερικών φωταγωγών ή αεραγωγών, που διαπερνουν πατώματα, πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις πυραντίστασης των εξωτερικών τοίχων (παρ.3.3., άρθρο 3 του Κ.Π.Κ.).

Όλα τα κουφώματα σε τοίχους πυροδιαμερισμάτων ή σε πυροπροστατευ-μένα φρέατα πρέπει να είναι πυράντοχα, με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο τοίχο.

Σε περίπτωση που η επιφάνεια όλων των κουφωμάτων ενός ορόφου είναι μικρότερη από το 25% της αντίστοιχης συνολικής επιφάνειας των τοίχων και ο απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 90 min, επιτρέπεται να μειώνεται ο δείκτης πυραντίστασης των πυράντοχων κουφωμάτων κατά 30 min.

Τα πυράντοχα κουφώματα πρέπει να είναι αυτοκλειόμενα. Επιτρέπεται η χρήση υαλοπινάκων, με ενσωματωμένο συρματόπλεγμα, σε πυράντοχα κουφώματα, έτσι ώστε σε καμμιά περίπτωση ο δείκτης πυραντίστασης να μην είναι μικρότερος των 30 min.

Σωλήνες και καλώδια επιτρέπεται να διαπερνούν το κέλυφος του πυροδια-μερίσματος ή των πυροπροστατευμένων φρεάτων, εφ'όσον η εσωτερική διάμετρος τους δεν υπερβαίνει τα 40 mm. Αν είναι κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά, με σημείο τήξης πάνω από 800°C, επιτρέπεται η διέλευση τους και για εσωτερικές διαμέτρους μέχρι 160 mm. Σωλήνες από διάφορα υλικά (μολύβι, PVC, αλουμίνιο κ.λπ.) με εσωτερική διάμετρο μέχρι 160 mm επιτρέπεται να διαπερνούν δομικά στοιχεία πυροδιαμερίσματος, εφόσον, σε μήκος τουλάχιστον 1 m και από τις δύο πλευρές, περιβάλλονται από άκαυστο περίβλημα σχήμα 1.4. . Το διάκενο που δημιουργείται μεταξύ σωλήνα και δομικού στοιχείου πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερο και να φράζεται με κατάλληλο πυροφραγμό.

Όταν ένας αεραγωγός φυσικού ή τεχνητού ελκυσμού σχηματίζει ή περιέχεται μέσα σ'ένα πυροπροστατευμένο φρεάτιο, πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά άκαυστα ή περιορισμένης καυστότητας και να διαθέτει κατάλληλο σύστημα περιορισμού του κινδύνου εξάπλωσης της φωτιάς από ένα πυροδιαμέρισμα σ'ένα άλλο (π.χ. shunt).

Όταν το πυροπροστατευμένο φρεάτιο έχει κάποια άλλη χρήση, ο αεραγωγός πρέπει να περιβάλλεται με κατάλληλο πυροφραγμό σχήμα 1.5.

 

Αν ο αεραγωγός αποτελεί μέρος συστήματος ανακυκλοφορίας αέρα, πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης καπνού και αυτόματης διακοπής της κυκλοφορίας, ώστε να παρεμποδίζεται η διάχυση καπνού μέσα στο κτίριο.

Καπνοδόχοι ή καπναγωγοί που διαπερνούν στοιχεία πυροδιαμερίσματος, σχήμα 1.6. ή αποτελούν τμήμα τοίχου πυροδιαμερίσματος, σχήμα 1.7. περιβάλλονται με κατάλληλους πυροφραγμούς, ή σε μήκος 1 m από τη μία και την άλλη πλευρά στην πρώτη περίπτωση, ή σε όλο το ύψος στη δεύτερη περίπτωση.

Οικοδομικά διάκενα σε πλάκες και πατώματα που γεμίζουν με καυστά υλικά, εφόσον δεν καλύπτονται με σκυρόδεμα ή και επίχρισμα πάχους τουλάχιστον 40 mm, πρέπει να διακόπτονται από τοίχους πυροδιαμερίσματος ή πυροπροστατευμένου φρεατίου στο σημείο συνάντησης τους.

Το διάκενο διπλού τοίχου (ψαθωτής τοιχοποιίας), ο οποίος αποτελεί στοιχείο πυροδιαμερίσματος ή πυροπροοτατευμένου φρεατίου, γεμάτο ή όχι με οποιοδήποτε καυστό μονωτικό υλικό, πρέπει να σφραγίζεται με σκυρόδεμα, πλινθοδομή ή κονίαμα πάχους τουλάχιστον όσο το πλάτος του διακένου, σε όλες τις θέσεις συνάντησης του με τους υπόλοιπους διπλούς τοίχους ή τα κουφώματα.

Η απόσταση (α) ανοιγμάτων σε εξωτερικές τοιχοποιίες, που ανήκουν σε διαφορετικά πυροδιαμερίσματα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,40 m, σχήμα 1.8. .

Η ίδια ελάχιστη απόσταση ισχύει και για την περίπτωση υπερκειμένων πυροδιαμερισμάτων, μεταξύ του ανώτερου σημείου του κάτω ανοίγματος και του

κατώτερου σημείου του επάνω ανοίγματος, προσμετρούμενης και της προεξοχής που παρεμβάλλεται, σχήμα 1.9.

Στην τελευταία περίπτωση ο τοίχος που παρεμβάλλεται, καθώς και η προεξοχή, πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον απαιτούμενο για το πάτωμα του πυροδιαμερίσματος.

Σχήμα 1.9. Απόσταση ανοιγμάτων σε εξωτερικές τοιχοποιίες υπερκειμένων πυ-ροδιαμερισμάτων.

Α. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής (οριζόντιοι διάδρομοι- κλιμακοστάσια) πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 1.2. Εν γένει στις κατοικίες δεν απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού πυροπροστατευμένου φρεατίου (παρ. 3.2.9. των Γενικών Διατάξεων του Κ.Π.Κ.) για κλιμακοστάσια κτιρίων μέχρι 4 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μικρότερο των 500 m2. Στην περίπτωση όμως αυτή, οι εξώπορτες των διαμερισμάτων πρέπει να είναι πυράντοχες, με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 min.

Κτίρια κατοικιών που δεν ξεπερνούν τους δύο υπέργειους ορόφους απαλλάσονται από την απαίτηση δημιουργίας πυροδιαμερίσματος (εκτός από τους επικίνδυνους χώρους).

Το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδό πυροδιαμερίσματος για κάθε όροφο πολυκατοικίας με περισσότερους από δύο και λιγότερους από εννέα ορόφους είναι 500 m2, σχήμα 1.10. Το συνολικό εμβαδό πυροδιαμερίσματος που

 

Σχήμα 1.10. Μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος σε κατοικίες.

εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 2.000 m2, (σχήμα 1.10.).

Σε πολυκατοικίες 4 έως 8 ορόφων ή υψηλότερες από 15 m, δεν επιτρέπεται το πυροδιαμέρισμα να καταλαμβάνει περισσότερους από δύο ορόφους, σύμφωνα με την παρ. 3.2.4. των Γενικών Διατάξεων, (σχήμα 1.10.).

Σε πολυκατοικίες με περισσότερους από 8 ορόφους, κάθε όροφος επάνω από τον τέταρτο, πρέπει ν'αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα με μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδό 1.000 mz, σχήμα 1.10.

Υπόγεια σε κτίρια πολυκατοικιών με περισσότερους από 3 ορόφους, που έχουν μεγαλύτερο εμβαδόν από 250 m2, πρέπει ν'αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα σχήμα 1.10.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ισόγειο υπολογίζεται ως όροφος Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής (οριζόντιοι διάδρομοι από το τέλος της απροστάτευτης όδευσης και πυροπροστατευμένα κλιμακοστάσια), πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 1.3.

Το μέγιστο εμβαδό που καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία πυροδιαμερίσματος είναι τα 2.000 m2 με τις προϋποθέσεις  των Γεν. Διατάξεων (Κ.Π.Κ.).

Σε ξενοδοχειακά κτίρια άνω των 8 ορόφων, κάθε όροφος πάνω από τον τέταρτο, πρέπει ν'αποτελεί αυτοτελές πυροβκιμέρισμα με μέγιστο εμβαδό 1.000 m2.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Τα δομικά στοιχεία των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, διάδρομοι), οι οποίες απαιτούνται όταν εξαντλείται το όριο της απόστασης της απροστάτευτης όδευσης, πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 1.4.

Σε κτίρια εκπαίδευσης με 3 ή περισσότερους ορόφους τα ανοίγματα των πατωμάτων πυροδιαμερίσματος πρέπει να περικλείονται από πυροπροστατευμένα φρέατα (παρ.3.2.9. των Γεν. Διατάξεων).

Σε κτίρια εκπαίδευσης υψηλότερα των 15m πρέπει να προβλέπεται κλιμακοστάσιο (παρ. 2.3.4. των Γεν. Διατάξεων) ή ανελκυστήρας (παρ. 3.2.18. των Γεν. Διατάξεων) για την εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των πυροσβεστών.

Τα μέγιστα επιτρεπόμενα εμβαδά για τη δημιουργία πυροδιαμερίσματος σε Εκπαιδευτήρια δίνονται στον Πίνακα 1.21. (είναι ο Πίνακας Γ.3. του Κ.Π.Κ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.21. ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΜΒΑΔΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ

(συντελεστής)

Μονόροφα

 Ύψους 7,5-15 m

Ύψους >15 m

2.000 m2

1.500 m2

1.000 m2

1.000 m2

750 m2

 750 m2

απερυόρυστο

3.0

3.0

Δ. ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής κτιρίου γραφείων, πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 1.5.

Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια, που αποτελούν τμήματα πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής, πρέπει να περικλείονται από πυροπροστατευμενο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.22. ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΔΥΟΡΟΦΑ ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΕΣ (συντελεστής)
2.000 m2 800 m2 500 m' 1,5

φρεάτιο σύμφωνα με την παρ.3.2.9. των Γεν. Διατάξεων'1' και να διαθέτουν πυροπροστατευμένο προθάλαμο (lobby), με πυράντοχες πόρτες τουλάχιστον 30 min, σε κτίρια γραφείων με περισσότερους από 6 υπέργειους ορόφους.

Τα όρια του μέγιστου εμβαδού ττυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα 1.22. (είναι ο Πίνακας Δ.2. του Κ.Π.Κ.).

Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής καταστήματος (οριζόντιοι διάδρομοι από το σημείο που εξαντλείται το όριο της απροστάτευτης όδευσης και πυροπροστατευμένα κλιμακοστάσια) πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τον Πίνακα 1.6.

Σε κτίρια καταστημάτων με περισσότερους από 3 ορόφους, τα εσωτερικά κλιμακοστάσια που αποτελούν τμήματα πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής, πρέπει να διαθέτουν σε κάθε όροφο πυροπροστατευμένο θάλαμο (lobby) με πυράντοχες πόρτες 30 min.

Τα όρια του μέγιστου επιτρεπόμενου εμβαδού πυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα 1.23. (είναι ο Πίνακας Ε.3. του Κ.Π.Κ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.23. ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΟΡΟΦΑ ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΕΣ
2.000 m2 500 m2 500 m2 3.000 m2 (μονόροφα) 2.000 m2 (πολυόροφα)

ΣΤ. ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής χώρων συνάθροισης κοινού (πυροπροστατευμένοι προθάλαμοι, κλιμακοστάσια και διάδρομοι που αρχίζουν όταν εξαντλείται το όριο της απόστασης για το απροστάτευτο τμήμα) πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 1.7.

Τα μέγιστα εμβαδά για τη δημιουργία πυροδιαμερίσματος δίδονται στον Πίνακα 1.24. (είναι ο Πίνακας ΣΤ 4. του Κ.Π.Κ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.24. μεγιστα εμβαδα πυροδιαμερισματοσ χωρων συνάθροισης κοινού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΟΡΟΦΑ ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ* (συντελεστής)
Σι—Σ2—Σ3 Σ4 2.000 m2 απεριόριστο 1.500 m1 απεριόριστο 1.000 m2 700 m2 1,5

Σε ειδικές περιπτώσεις (μεγάλα θέατρα με εξώστες, συνεδριακά κέντρα, κ.λπ.) μπορεί η ελέγχουσα Αρχή να δέχεται επαύξηση των παραπάνω μέγιστων εμβαδών πυροδιαμερίσματος.

Ζ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Η πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, που απαιτείται μετά από την εξάντληση του ορίου της μέγιστης απροστάτευτης όδευσης, πρέπει να έχει περίβλημα από οδικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης σύμφωνο με τον Πίνακα 1.8.

Σε κτίρια της κατηγορίας Ζ3 και σε κτίρια με 4 ή περισσότερους ορόφους, επιβάλλεται η δημιουργία πυροπροοτατευμένου προθαλάμου στην είσοδο της πυροπροστατευμένης όδευσης (κλιμακοστάσιο ή άλλη έξοδος κινδύνου).

Σε κτίρια αποθηκών, οι πόρτες που οδηγούν σε οδεύσεις διαφυγής πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 20 min.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος δίδεται, ανάλογα με την περίπτωση, στον Πίνακα 1.25. (είναι ο Πίνακας Ζ.4. του Κ.Π.Κ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.25. ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΟΡΟΦΑ ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΗΡΩΝ (συντελεστής)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Z1

Ζ2

Ζ3

5.000 m2

 2.500 m2

 2.000 m2

500 m2

500 m2

500 m2

700 m2

 500 m2

 300 m2

2,5

2,0

2,0

αποθήκες
Ζ1

Ζ2

Ζ3

2.500 m2

 2.500 m2

 1.000 m2

500 m2

500 m2

300 m2

300 m2

 300 m2

 200 m2

4,0

2,0

2,0

Θα πρέπει επίσης ο όγκος του πυροδιαμερίσματος να μην ξεπερνά:

α) Βιομηχανίες Μονόροφες: 28.000 m3. Πολυόροφες: 3.000 m3.

6) Αποθήκες Μονόροφες: 15.000 m3. Πολυόροφες: 3.000 m3.

Όλα τα ανοίγματα που αφήνονται στους τοίχους και τα πατώματα του πυρο-διαμερίσματος από τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα (με προθαλάμους, πυράντοχες πόρτες, πυροπροστατευμένα φρέατα ή άλλα συστήματα), ώστε να μη διακόπτεται η ακεραιότητα και η συνέχεια του πυροδιαμερίσματος.

Η. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΦΥΛΑΚΕΣ

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής (οριζόντιοι διάδρομοι και κλιμακοστάσια) πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 1.9.

Σε ορισμένες νοσηλευτικές μονάδες πολυορόφων κτιρίων, ιδιαίτερα εκεί όπου νοσηλεύονται δυσκίνητοι ή κατάκοιτοι ασθενείς, πρέπει να επιδιώκεται η δημιουργία πυροδιαμερισμάτων που θα επιτρέπουν, σε πρώτο στάδιο, την οριζόντια μόνο μετακίνηση των ασθενών, με τελικό πάντως σκοπό την κατακόρυφη κίνηση διαφυγής, για την απομάκρυνση των ασθενών από το φλεγόμενο κτίριο.

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος των παραπάνω αναφερομένων πυροδιαμερισμάτων έχουν ελάχιστους δείκτες πυραντίστασης, αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 1.9. Τα εμβαδά αυτών των πυροδιαμερισμάτων καθορίζονται έτσι, ώστε η πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από κάθε σημείο τους προς:

α) μία πόρτα διπλανού πυροδιαμερίσματος

β) μία έξοδο κινδύνου ή μία τελική έξοδο να μην υπερβαίνει τα 30 και τα 60 m αντίστοιχα.

Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια και οι ράμπες των κτιρίων της κατηγορίας Η1, αποτελούν τμήματα πυροπροοτατευμένης όδευσης διαφυγής και πρέπει να περικλείονται από πυροπροστατευμένο φρεάτιο, σύμφωνα με την παρ.3.2.9. των Γεν. Διατάξεων'1' και να διαθέτουν πυροπροστατευμένο προθάλαμο (lobby) σε κάθε όροφο, με πόρτες πυράντοχες τουλάχιστο 30 min για την προστασία από τον καπνό.

Τα μέγιστα εμβαδά πέραν των οποίων απαιτείται η δημιουργία πυροδιαμερίσματος δίνονται στον Πίνακα 1.26. (είναι ο Πίνακας Η.2. του Κ.Π.Κ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.26. ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΔΥΟΡΟΦΑ ΠΟΛΥΟΡΟΦΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ πυρόσβεσης (συντελεστές)
1.500 m2 700 m2 1.000 m2 1.5

Απαγορεύεται μία νοσηλευτική μονάδα να ανήκει σε δύο πυροδιαμερίσματα.

Τμήματα κτιρίων της κατηγορίας Η2 με θαλάμους κρατουμένων, πρέπει να αποτελούν πυροδιαμέρισμα, στο οποίο απαγορεύεται να στεγάζονται χώροι άλλης λειτουργίας.

Θ. ΧΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής, που είναι συνήθως ένα πυροηροοτατευμένο κλιμακοστάσιο, πρέπει να έχουν ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 1.10.

Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια σε πολυόροφα γκαράζ, πρέπει να είναι πυροπροστατευμένα. Όταν είναι πολυόροφα υπόγεια ή όταν είναι υπέργεια με περισσότερους από 3 ορόφους, πρέπει να διαθέτουν σε κάθε όροφο ειδικό πυροπροοτατευμένο προθάλαμο για την προστασία από καπνό, με πυράντοχες αυτοκλειόμενες πόρτες τουλάχιστον 30 min.

Το μέγιστο εμβαδόν πάνω από το οποίο ο χώρος πρέπει να διαιρείται σε πυροδιαμερίσματα δίνεται στον Πίνακα 1.27. (είναι ο Πίνακας Θ.2. του Κ.Π.Κ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.27. ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΗΤΉΡΩΝ (συντελεστής)
θ1

θ2

θ3

3.000 m2

1.000 m2

500 m2

500 m2

 800 m2

-

2,0

2,0

 

1.5. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Επικίνδυνος χώρος λέγεται κάθε χώρος ενός κτιρίου στον οποίο παράγονται ή χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται ιδιαίτερα εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά, υγρά, εμπορεύματα, κ.λπ. Επομένως ανεξάρτητα από τη χρήση του, ένα κτίριο ή ένα τμήμα κτιρίου μπορεί να χαρακτηρισθεί υψηλού βαθμού κινδύνου από τη φύση των περιεχομένων του, όταν δηλαδή τα περιεχόμενα του παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή παρουσιάζουν κίνδυνο έκρηξης.

Ο χαρακτηρισμός «υψηλού βαθμού κινδύνου» ισχύει και για την περίπτωση που η πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου του κτιρίου είναι μεγαλύτερη από 2.000 MJ/m2 (περίπου 100 kg/m2 ισοδύναμο ξύλου).

Στην περίπτωση μεμονωμένων επικίνδυνων χώρων (π.χ. λεβητοστάσια, δεξαμενές καυσίμων κ.λπ.) ή τμημάτων κτιρίων με υψηλό βαθμό κινδύνου, πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν πυροδιαμέρισμα, με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για το υπόλοιπο κτίριο και όχι μικρότερο των 60 min.

Στην περίπτωση κτιρίου ή τμήματος κτιρίου, με υψηλό βαθμό κινδύνου, εκτός από τις απαιτήσεις της κύριας χρήσης ισχύουν και τα παρακάτω:

α) Το επιτρεπόμενο μέγιστο μήκος της πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι 20 m.

θ) Η παροχή ανά μονάδα πλάτους καθορίζεται σε 30 άτομα για τις σκάλες και σε 50 άτομα για τα οριζόντια τμήματα της όδευσης διαφυγής.

γ) Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης.

1.5.1. Κατοικίες

Οι επικίνδυνοι χώροι κατοικιών σύμφωνα με την παρ. 3.2.5. των Γεν. Διατάξεων (δηλαδή λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, κ.λπ.), πρέπει ν'αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα ανεξάρτητα από το εμβαδόν τους, και να μην τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων.

1.5.2. Ξενοδοχεία

Οι επικίνδυνοι χώροι των ξενοδοχείων (λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, μαγειρεία, χώροι κεντρικών εγκαταστάσεων, συσκευών κλιματισμού, μεγάλων μετασχηματιστών ατμολεβητών υψηλής πιέσεως, κ.λπ.) πρέπει ν'αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέρισμα και να μην τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων.

1.5.3. Εκπαιδευτήρια

Οι επικίνδυνοι χώροι των Εκπαιδευτηρίων συμπεριλαμβανομένων και των μαγειρείων, πλυντηρίων, χώρων συγκέντρωσης απορριμάτων κ.λπ., πρέπει ν'αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερισματα ανεξαρτήτως εμβαδού, να διαθέτουν ανοίγματα εξαερισμού και να μην τοποθετούνται κάτω ή δίπλα από τις τελικές εξόδους.

1.5.4. Γραφεία

Οι επικίνδυνοι χώροι των κτιρίων γραφείων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αποθήκες, τα λεβητοστάσια, τα τυχόν υπάρχοντα εργαστήρια, οι θάλαμοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τα μαγειρεία κ.λπ., πρέπει να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέρισρα με κατάλληλο εξαερισμό. Τα λεβητοστάσια δεν πρέπει να τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις τελικές εξόδους.

1.5.5. Καταστήματα

Οι επικίνδυνοι χώροι καταστημάτων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων εμπορευμάτων, τα λεβητοστάσια, τα μηχανοστάσια, οι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (μετροχηματιστές, πίνακες, κ.λπ.), οι αποθήκες καυσίμων κ.λπ., πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυ-ροδιαμερίσματα με κατάλληλο εξαερισμό. Τα λεβητοστάσια δεν πρέπει να τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις τελικές εξόδους.

1.5.6. Χώροι συνάθροιοης κοινού

Οι επικίνδυνοι χώροι κινηματοθεάτρων και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού (όπως ξυλουργεία, εργαστήρια χρωμάτων, πλυντήρια, μαγειρεία, θάλαμοι μεγάλων μετασχηματιστών, πινάκων φωτισμού κ.λπ.), πρέπει ν' αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα, ανεξάρτητα από το εμβαδόν τους. Όλοι οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα ανοίγματα εξαερισμού και να μην τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις τελικές εξόδους.

1.5.7. Βιομηχανίες και αποθήκες

Οι επικίνδυνοι χώροι βιομηχανιών και αποθηκών (λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και να μην τοποθετούνται από κάτω ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων.

1.5.8. Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις και φυλακές

Οι επικίνδυνοι χώροι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι κεντρικές αποθήκες, τα διάφορα ιατρικά εργαστήρια, η μονάδα εφαρμογής ραδιοϊσοτόπων, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, το κεντρικό φαρμακείο, το κεντρικό μαγειρείο, κ.λπ., πρέπει να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέρισμα με κατάλληλα ανοίγματα εξαερισμού. Τα λεβητοστάσια και οι θάλαμοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πρέπει να μην τοποθετούνται σε άμεση γειτονία με τις τελικές εξόδους.

Οι δεξαμενές υγρών καυσίμων πρέπει να τοποθετούνται εκτός των κτιρίων και κατά προτίμηση υπόγειες, σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές προδιαγραφές ή σε περίπτωση ελλείψεως ελληνικών, των αντίστοιχων ξένων.

Δεξαμενές με υγροποιημένο οξυγόνο πρέπει να είναι υπαίθριες, και σε απόσταση τουλάχιστον 6 m από το πλησιέστερο κτίριο.

1.5.9. Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

Οι επικίνδυνοι χώροι στάθμευσης οχημάτων και τα πρατήρια υγρών καυσίμων και ειδικότερα τα λεβητοστάσια, οι αποθήκες καυσίμων, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) πρέπει ν'αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και να μην τοποθετούνται κοντά σε εξόδους κινδύνου.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ισχύει η Υπ.Απ. 34628 (Φ.Ε.Κ. Β' 799/31.12.85).,

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823