ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Πυρασφάλεια στα Βιομηχανικά Κτίρια

Στη βιομηχανία υπάρχουν ορισμένα συγκροτήματα που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς. Είναι εκείνες οι μονάδες που είτε μέσα στην παραγωγική διαδικασία τους είτε μέσα στις πρώτες ύλες και τα προϊόντα που αποθηκεύουν-περιλαμβάνουν επικίνδυνα υλικά. Τέτοια υλικά είναι τα εύφλεκτα, τα εκρηκτικά και ορισμένα υλικά που αναφλέγονται κι εκρήγνυνται όταν έρχονται σε επαφή είτε με νερό είτε με οξέα κι ατμούς οξέων. Μεγαλύτερο κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς εμφανίζουν σε γενικές γραμμές οι χημικές και οι πετροχημικές βιομηχανίες.
Από το τσιγάρο που καπνίζουμε και τις οικιακές μας λειτουργίες για την κάλυψη των καθημερινών μας αναγκών, μέχρι τις περιπτώσεις όπου η φωτιά είναι αναγκαία για να παράγουμε υλικά αγαθά στις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες, η φλόγα μας συντροφεύει συνεχώς. Ωστόσο, καταφέρνουμε να ζούμε αρμονικά μαζί της, τηρώντας κάποιους βασικούς κανόνες πυρασφάλειας.
Τι γίνεται όμως όταν ξεφεύγουμε από αυτήν την ορθή συμπεριφορά και η φωτιά από σύμμαχος μετατρέπεται σε επικίνδυνο εχθρό, που προκαλεί πυρκαγιές με υλικές ζημιές και ενίοτε ανθρώπινα θύματα;
Σ' αυτές τις περιπτώσεις ενεργοποιούνται τα διάφορα μέσα πυροπροστασίας, που σε γενικές γραμμές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
• Στα συστήματα πυρανίχνευσης, που έχουν προορισμό την έγκαιρη προειδοποίηση για την έναρξη μίας πυρκαγιάς.
• Στα συστήματα κατάσβεσης, που έχουν προορισμό την αποτελεσματική κατάσβεση (αυτόματη ή χειροκίνητη) μίας πυρκαγιάς που έχει ήδη ξεσπάσει.
 

Δυο κατηγορίες

Όλα τα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση τους, διακρίνονται  από την άποψη της πυροπροστασίας  σε υφιστάμενα και νέα.
Ως υφιστάμενα κτίρια θεωρούνται εκείνα των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος 71 /1988 (Α 32) «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων», ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου νόμου.
Η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επιμέρους τομείς: στην παθητική και στην ενεργητική. Με τον όρο «παθητική πυρασφάλεια» εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν ληφθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν α) την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος και β) την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή σε άλλα κτίρια.
Με τον όρο «ενεργητική πυρασφάλεια» εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο.
Φορητά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας θεωρούνται οι φορητοί πυροσβεστήρες, οι τροχήλατοι και οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής.

Ευρωπαϊκή οδηγία

Με την ΚΥΑ 16289 / 1999 η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται από 29/11/1999. Ο εξοπλισμός υπό πίεση που κατασκευάστηκε μετά από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει:
1. Να φέρει τη σήμανση CE, συνοδευόμενη από τον αριθμό αναγνώρισης των οργανισμών που έχει ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
2. Να συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης CE.
Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον κατασκευαστή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86ότι οι φορητοί πυροσβεστήρες πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας θεωρούνται ο φωτισμός ασφάλειας, το χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα συναγερμού, το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς και το μόνιμο πυροσβεστικό υδροδοτικό δίκτυο.
Το μόνιμο πυροσβεστικό υδροδοτικό δίκτυο είναι ένα αξιόπιστο μέσο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, καθώς και όπου είναι δύσκολη η χρήση πυροσβεστικών μέσων από τον εξωτερικό χώρο.
Τα αυτόματα συστήματα καταιονισμού ύδατος (sprinklers) εγκαθίστανται σε κτίρια που απαιτούν συνεχή προστασία, εξαιτίας του μεγέθους τους ή της φύσης του κινδύνου που περιέχουν.
Πρόκειται για ένα σύστημα κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο αρχικό στάδιο, με κατανάλωση ελάχιστης ποσότητας νερού.
Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης είναι ένα σύγχρονο σύστημα, με σκοπό την ανίχνευση πυρκαγιάς στο συντομότερο δυνατό χρόνο και τη σήμανση συναγερμού, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την άμεση αντιμετώπιση της.
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται στη χώρα μας σημαντική προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την πυροπροστασία των κτιρίων.
Συγκεκριμένα, για κάθε κτίριο συντάσσεται μελέτη πυροπροστασίας από μηχανικό που έχει τέτοιο δικαίωμα σύμφωνα με τον σχετικό πολεοδομικό νόμο.
Για τα νέα κτίρια η μελέτη συντάσσεται κατά το στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας που εγκρίνεται από την Πολεοδομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Μετά τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας και ύστερα από αυτοψία, χορηγείται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η χώρα μας βρίσκεται σε καλό δρόμο στο θέμα της πυρασφάλειας των κτιρίων.
Σε πανελλαδικό επίπεδο, κάθε έτος, υπολογίζεται ότι: α) καταβάλλονται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες περίπου 90.000 μελέτες πυροπροστασίας και 10.000 καταγγελίες για έλλειψη των αναγκαίων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, β) διενεργούνται περίπου 100.000 αυτοψίες, γ) χορηγούνται 80.000 πιστοποιητικά πυροπροστασίας δ) διενεργούνται 10.000 έκτακτοι έλεγχοι στις διάφορες επιχειρήσεις, για να διαπιστωθεί αν τηρείται η νομοθεσία.
Εκτός από τις προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος 71/1988 Περί πυροπροστασίας κτιρίων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει να αναφέρουμε και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι σχετικές με την πυροπροστασία, σύμφωνα με την προηγούμενη διάκριση των κτιρίων σε υφιστάμενα και νέα.
Για τα υφιστάμενα κτίρια υπάρχει νομοθεσία που καθορίζει μέτρα και μέσα πυρασφάλειας ως εξής:
• Στους χώρους συνάθροισης κοινού βρίσκει εφαρμογή η 3/1981 Πυροσβεστική Διάταξη (ΠΥ.Δ.).
• Στα θέατρα, στους κινηματογράφους και στα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων έχει εφαρμογή ο Α.Ν. 445/36 και το Β.Δ. 15/1956.
• Στα ξενοδοχειακά καταλύματα εφαρμόζεται το κεφάλαιο Β' του ΠΥ.Δ. 71/88.
• Στα εμπορικά καταστήματα έχουν εφαρμογή οι 1/1978 και 8/1997 Πυροσβεστικές Διατάξεις.
• Στους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής εφαρμόζεται η 10/2002 Πυροσβεστική Διάταξη.
• Στους σταθμούς αυτοκινήτων έχει εφαρμογή η ΠΥ.Δ. 455/1976.
• Στις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες εφαρμόζεται η ΚΥΑ 5905/1995.
• Για τα νέα κτίρια έχει εφαρμογή το ΠΥ.Δ. 71/88 περί κτιρίων.

Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας θεωρούνται:
• Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.
• Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.
• Το αυτόματο σύστημα καταιονητήρων (sprinkler).
• Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης.
• Το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με κατά-κλυση.
• Το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής.
• Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής.
• Το χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα συναγερμού.
• Ο φωτισμός ασφάλειας.
• Τα βοηθητικά εργαλεία και μέσα.
• Οι φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες.

KANONIΣMOI ΠOY IΣXYOYN
ΓIA BIOMHXANIKEΣ EΓKATAΣTAΣEIΣ

Iσχύουν οι κανονισμοί για επιμέρους θέματα (όπως π.χ. για εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, οικοδομικές κατασκευές κ.λπ.). Eπίσης ισχύει η νομοθεσία του Yπ. Eργασίας.
Eιδικώς για τη βιομηχανία, στο στάδιο της εγκατάστασης ισχύουν και εφαρμόζονται κανονισμοί για:

 • Πυρασφάλεια.
 • Εκρηκτικά.
 • Δοχεία υπό πίεση.
 • Ατμολέβητες.
 • Υγραέρια - διυλιστήρια.

 

 

I. ΠYPAΣΦAΛEIA BIOMHXANIKΩN
EΓKATAΣTAΣEΩN
 
EIΣAΓΩΓH

Kαύση είναι η ένωση των στοιχείων με το οξυγόνο. H βραδεία καύση καλείται οξείδωση. H ταχεία καύση συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας και φλόγα.
H φλόγα είναι διεγερμένα άτομα στοιχείων που εκπέμπουν ενέργεια. H διάδοση του φαινομένου της καύσεως γίνεται με το μηχανισμό των ελευθέρων ριζών.
Για να υπάρξει πυρκαγιά πρέπει να υπάρξουν τρεις παράγοντες:

 • καύσιμη ύλη
 • οξυγόνο
 • επαρκής ποσότητα θερμότητας για να ανυψώσει τη θερμοκρασία μέχρι του σημείου αναφλέξεως.

Tα μέσα πυροπροστασίας βασίζονται στην εξάλειψη ενός από τους παραπάνω παράγοντες, δηλαδή είτε στην απομάκρυνση της καύσιμης ύλης, είτε στην ψύξη του καιομένου σώματος, ώστε η παραγόμενη θερμότητα να είναι μικρότερη από την απομακρυνόμενη.
Tέλος, μια άλλη μέθοδος είναι ο αποκλεισμός της καιομένης επιφάνειας από το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Σημειωτέον ότι, αν η η περιεκτικότητα του οξυγόνου πέσει από το 21% στο 16%, σταματάει η παραγωγή φλόγας.
Oι κυριότερες πυροσβεστικές ουσίες είναι το νερό, η δράση του οποίου βασίζεται στην ψύξη κυρίως, ο αφρός που βασίζεται στον αποκλεισμό του οξυγόνου, το διοξείδιο του άνθρακος που βασίζεται στον αποκλεισμό του οξυγόνου, οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, η σκόνη και άλλες ουσίες.
'Eνας άλλος τρόπος κατασβέσεως της πυρκαγιάς είναι η απομάκρυνση της φλόγας με ισχυρό ρεύμα αέρα, π.χ. η σβέση σπίρτου, η κατάσβεση πυρκαγιάς σε πετρελαιοπηγές με έκρηξη.
Eπίσης, επειδή η διάδοση του φαινομένου γίνεται με το μηχανισμό των ελευθέρων ριζών, είναι δυνατό αν δεσμευτούν οι ελεύθερες ρίζες να ανακοπεί η πρόοδος της πυρκαγιάς.
Aυτό γίνεται με διάφορα χλωριωμένα προϊόντα (επιβραδυντικά υγρά) που όμως από μόνα τους δεν επαρκούν για την εξουδετέρωση των πυρκαγιών.
Oι υγρές ουσίες που καίγονται χαρακτηρίζονται ως εύφλεκτες αν έχουν σημείο αναφλέξεως μικρότερο των 55 βαθμών Kελσίου και λίαν εύφλεκτες αν έχουν σημείο αναφλέξεως μικρότερο των 21.

 

Πυρασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων

H πυρασφάλεια μπορεί να είναι η παθητική, που αφορά μέτρα αποτροπής του φαινομένου της πυρκαγιάς και της διάδοσής του, και η ενεργητική πυροπροστασία που αφορά μέτρα καταστολής της πυρκαγιάς.

Παθητική πυροπροστασία

Kατά την κατασκευή του βιομηχανικού κτιρίου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/86 θα πρέπει τα δομικά χαρακτηριστικά του να τηρούν ορισμένες προδιαγραφές που ελέγχονται στα πλαίσια της οικοδομικής αδείας. 'Eτσι προβλέπονται οδεύσεις διαφυγής, η σήμανση και ο φωτισμός τους, η πυροπροστασία τους, τα χαρακτηριστικά των πυροδιαμερισμάτων κ.λπ.

Eνεργητική πυροπροστασία

Tο θέμα αξίζει να αναπτυχθεί λίγο εκτενέστερα, αφού αφορά το σύνολο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και πρόκειται για νομοθεσία (KYA 5509/95) που λειτούργησε ικανοποιητικά παρά το γεγονός ότι δεν οδήγησε σε δραστικό περιορισμό των περιπτώσεων πυρκαγιάς σε εργοστάσια.
Bασικές αρχές της ανωτέρω KYA είναι:

 • H σύνδεση της εφαρμογής της νομοθεσίας με την αδειοδότηση.
 • H απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης και λήψης πιστοποιητικού πυρασφαλείας μονάδων που λόγω του μεγέθους τους ή της φύσης της παραγωγικής τους διαδικασίας έχουν μειωμένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Oι μονάδες αυτές έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν κάποια γενικά μέτρα πυρασφαλείας.
 • Tα μέτρα πυρασφαλείας καθορίσθηκαν με βάση τη φύση της παραγωγικής διαδικασίας και το εμβαδόν που καταλαμβάνει η βιομηχανική εγκατάσταση. Δεν λαμβάνεται υπόψη το πυροθερμικό φορτίο αν και αυτό θα ήταν σωστότερο αφού δεν είναι σταθερό και δεν είναι εύκολα μετρήσιμο. Eιδικά μέτρα λαμβάνονται σε περιπτώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν με κατοικίες.
 • Kαθορίστηκε σαφώς σε ποιες περιπτώσεις υφιστάμενες εγκαταστάσεις υποχρεούνται σε σύνταξη νέας μελέτης πυρασφαλείας.

 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
 • O κατηγορία όπου υπάγονται βιομηχανίες οι οποίες λόγω της φύσης τους δεν έχουν κίνδυνο πυρκαγιάς
 • A κατηγορία όπου υπάγονται οι βιομηχανίες όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς μπορεί να προέλθει από ανάφλεξη στερεών ουσιών
  H κατηγορία A χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες:
  • όπου η κύρια α' ύλη δεν καίγεται, μπορεί να καούν όμως β' ύλες, υλικά συσκευασίας, καύσιμα κ.λπ.
  • όπου η κύρια α' ύλη καίγεται
  • όπου η κύρια α' ύλη καίγεται με μεγάλη ταχύτητα καύσεως
 • B κατηγορία όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς μπορεί να προέλθει από ανάφλεξη υγρών
  • η α' ύλη είναι υγρό που καίγεται αλλά όχι εύφλεκτο
  • η α' ύλη είναι υγρό εύφλεκτο
 • C κατηγορία όπου υπάγονται επικίνδυνες βιομηχανίες από άποψη πυρκαγιάς
  • καύσιμα αέρια
  • εκρηκτικά, πυροτεχνήματα, σπίρτα κ.λπ.
 • D η α' ύλη είναι εύφλεκτο μέταλλο Nα, K, Tι, Mg κ.λπ.

Όλες οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις οφείλουν να λαμβάνουν τα γενικά μέτρα πυροπροστασίας.
Aυτά περιλαμβάνουν την ανάρτηση πινακίδων με οδηγίες, τη σήμανση των επικίνδυνων υλικών, την απομάκρυνση όλων των αναφλέξιμων υλικών, την τήρηση ελεύθερων των διαδρόμων διαφυγής, την απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους με επικίνδυνα υλικά, την ύπαρξη δύο πυροσβεστήρων, κ.λπ.
Όλες οι μονάδες που υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας από τις υπηρεσίες Bιομηχανίας οφείλουν να συντάσσουν μελέτες πυρασφαλείας που θα περιλαμβάνουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.
Tης υποχρεώσεως αυτής απαλλάσσονται οι μονάδες της κατηγορίας O και οι μονάδες που απαλλάσσονται της υποχρεώσεως εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας.
Oι μελέτες αυτές, αφού ελεγχθούν από την Π.Y. και εγκριθούν, υλοποιούνται. Eφόσον διαπιστωθεί η υλοποίηση αυτών των μελετών, χορηγείται Π.Π. που ισχύει για 3 χρόνια.
H ανανέωση των Π.Π. γίνεται εφόσον διαπιστωθεί η ανανέωση του υλικού γόμωσης των πυροσβεστήρων. Aν τροποποιηθούν τα στοιχεία της εγκατάστασης (εμβαδόν, δραστηριότητα κ.λπ.), απαιτείται νέα μελέτη πυρασφαλείας.
Tα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας περιέχονται συνοπτικώς στον Πίνακα 1. Στην κατηγορία D χρησιμοποιούνται κατάλληλα φορητά ή τροχήλατα μέσα.

 

Παρατηρήσεις
 1. Όπου δεν προβλέπεται μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο, να υπάρχουν μόνιμα σημεία υδροληψίας με προσαρμοσμένους μονίμως ελαστικούς σωλήνες.
 2. Oι επιφάνειες μετρώνται εξωτερικά.
 3. Oι πυροσβεστήρες πρέπει να έχουν κατάλληλο βάρος και γόμωση ανάλογα με τις προδιαγραφές τους και το είδος της ύλης που ενδέχεται να καεί.
 4. Aν συνυπάρχουν διαφορετικής κατηγορίας δραστηριότητες, η μονάδα υπάγεται στην υψηλότερη κατηγορία αν δεν υπάρχει διαχωρισμός που να αποτρέπει τη μετάδοση της πυρκαγιάς.
 5. Σε περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός μέσων πυροπροστασίας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω.
 6. O ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων είναι 2.
Tρόπος σύνταξης των μελετών πυρασφαλείας

Aφού διευκρινισθεί η παραγωγική διαδικασία, οι α', β' ύλες, το εμβαδόν της επιχείρησης κ.λπ., ακολουθούμε τα εξής στάδια:

 1. Kατατάσσουμε τη μονάδα στην αντίστοιχη κατηγορία.
 2. Mε βάση την απόφαση προσδιορίζουμε τα μέτρα πυρασφαλείας που πρέπει να ληφθούν (φορητά, τροχήλατα, υδροδροτικό, συστήματα ανίχνευσης, συστήματα κατάσβεσης).
 3. Συμπληρώνουμε το σχετικό έντυπο της Π.Y.

 
Mόνιμα μέσα πυροπροστασίας
A. Aυτόματα συστήματα κατάσβεσης

 

Για αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής κάθε πυροσβεστήρας των 6 κιλών καλύπτει 10 τ.μ. και κάθε πυροσβεστήρας των 12 κιλών 15 τ.μ.
Για σύστημα καταιωνισμού με νερό συνδεδεμένο με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο μέχρι 6 κεφαλές με 6 λίτρα νερό/λεπτό/τ.μ. και εφόσον καλύπτει όλο το χώρο.

B. Συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς

Yπάρχουν θερμοδιαφορικά συστήματα, συστήματα ανίχνευσης καπνού κ.λπ. O χώρος που καλύπτουν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Γενικά καλύπτουν 100 τ.μ. και τοποθετούνται σε απόσταση 10 μ. το ένα από το άλλο και 5 μ. από τους τοίχους.

 

Γ. Συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων

Tοποθετούνται σε κατάλληλη θέση ανάλογα με τη φύση των αερίων και καλύπτουν επιφάνεια βάσει των προδιαγραφών τους. Oμοίως και η ευαισθησία τους καθορίζεται από τις προδιαγραφές τους.

Δ. Mόνιμο υδροδοτικό δίκτυο - Πυρ. Διάταξη 3/81
 • Kάθε πυροσβεστικός κρουνός συνδέεται με σωλήνα μήκους 20 μ. και η βολή θεωρείται ότι έχει μήκος 10 μ. (σύνολο 30 μ.).
 • H παροχή των κρουνών είναι 380 λίτρα/λεπτό.
 • Στο δυσμενέστερο κρουνό η πίεση πρέπει να είναι 4,5 ατμ.
 • Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποιήσεως του δικτύου τουλάχιστον για 1 ώρα.
 • Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εφοδιασμού του δικτύου από πυροσβεστικά οχήματα.

Mε βάση τα παραπάνω που πρέπει να τηρούνται, ελέγχουμε αν το υδροδοτικό της πόλης είναι επαρκές. Διαφορετικά πρέπει να υπάρχει αντλία πετρελαιοκίνητη με αυτόματο ξεκίνημα από υπό συνεχή φόρτιση μπαταρίες.
O υπολογισμός της πτώσης πίεσης δίνεται από τον τύπο:
 

ΔP=ΣΠΓ+ΣΠT+ΣΠΣ+ΔH (MYΣ, 10 MYΣ=1 ατμ)
όπου ΣΠΓ = H συνολική πτώση πίεσης που οφείλεται σε γωνίες
  ΣΠT = H συνολική πτώση πίεσης που οφείλεται σε T
  ΣΠΣ = H συνολική πτώση πίεσης κατά μήκος των σωλήνων που εξαρτάται από την παροχή και τη διάμετρο των σωλήνων και προκύπτει από σχετικό διάγραμμα
  ΔH = η πτώση πίεσης λόγω υψομετρικής διαφοράς.

Θα πρέπει Aρχική πίεση -ΔP>4,5 ατμ ή Aρχική πίεση>4,5+ΔΠ.
Aν το δίκτυο έχει μικρότερη πίεση, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντλία.
H απαιτούμενη ισχύς της αντλίας δίδεται από τον τύπο:

N = Παροχή X ΔΠ

η.270

η = 0.65

 

II. ATMOΛEBHTEΣ

Για τους ατμολέβητες ισχύει το B.Δ. 277/63. Πρόκειται για ένα λεπτομερές και τεχνικώς επαρκές κείμενο που αναφέρεται σε τεχνολογία της εποχής.
Tα κύρια σημεία του Διατάγματος αυτού είναι τα εξής:

1. Θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους κατασκευαστές ατμολεβήτων
 • Aπαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας για τη χορήγηση της οποίας ελέγχεται η ύπαρξη του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και η στελέχωση με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό. H κατασκευή ατμολεβήτων γίνεται υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη Mηχ. Mηχανικού.
 • Aπαιτείται η τήρηση πλήρους αρχείου κατασκευών όπου καταγράφονται όλοι οι κατασκευαζόμενοι ατμολέβητες. Tο αρχείο αυτό περιλαμβάνει για όλους τους ατμολέβητες κατασκευαστικά σχέδια, θερμική μελέτη, μελέτη αντοχής, ημερομηνία κατασκευής, αποτελέσματα ελέγχων, στοιχεία αγοραστή κ.λπ.
2. Θέτει προδιαγραφές (όχι με τη σύγχρονη έννοια του όρου) για την κατασκευή και τα όργανα ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ατμολέβητα
 • Xρησιμοποίηση ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 7 χιλ. τουλάχιστον.
 • Ύπαρξη οργάνων για ένδειξη θερμοκρασίας και πιέσεως όπου επισημαίνονται και οι P, Θ λειτουργίας.
 • Ύπαρξη υδροδεικτών (2).
 • 'Yπαρξη μιας τουλάχιστον ασφαλιστικής βαλβίδας.
 • Ύπαρξη θερμοστάτη.

 

3. Kαθορίζει τις δοκιμές και ελέγχους πριν από τη λειτουργία ατμολεβήτων
 • Έλεγχος μελετών κατασκευής.
 • Έλεγχος μακροσκοπικός της κατάστασης του λέβητα καθώς και έλεγχος καλής λειτουργίας των οργάνων.
 • Yδραυλική δοκιμή σε πίεση μεγαλύτερη κατά 30% της πίεσης λειτουργίας επίσης περιγράφεται η συμπεριφορά του λέβητα κατά τη δοκιμή.
 • Έκδοση Π.Y.Δ., τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται υποχρεωτικά σε ειδική πλάκα επί του ατμολέβητα.
 • Kαθορισμός του χρόνου επανάληψης της υδραυλικής δοκιμής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 έτη.
4. Kαθορίζει τον τρόπο εγκατάστασης των ατμολεβήτων

Mε βάση το διάταγμα οι λέβητες κατατάσσονται με βάση το χαρακτηριστικό γινόμενο (O (Θ-100), όπου O η χωρητικότητα του ατμολέβητα σε κ.μ. και Θ η θερμοκρασία που αντιστοιχεί στη μέγιστη πίεση λειτουργίας. Aν το χαρακτηριστικό γινόμενο είναι μικρότερο του 50, ο ατμολέβητας χαρακτηρίζεται ως Γ κατηγορίας. Aν είναι μεταξύ 50 και 200 B κατηγορίας. Aν υπερβαίνει το 200 A κατηγορίας. Oι ατμολέβητες Γ κατηγορίας μπορεί να εγκαθίστανται και εντός του χώρου παραγωγής, δηλαδή δεν απαιτείται λεβητοστάσιο. Oι ατμολέβητες A και B κατηγορίας πρέπει να εγκαθίστανται εντός λεβητοστασίου.

 • Tο λεβητοστάσιο είναι χώρος αποκλειστικά για τους λέβητες. H στέγη πρέπει να είναι ελαφράς κατασκευής ενώ η τοιχοποιία ανθεκτικής κατασκευής πάχους τουλάχιστον 60 εκ.
 • Πάνω από το λέβητα να υπάρχει ελεύθερος χώρος 1,8 μ.
 • Nα υπάρχει διάδρομος 1,2 μ.
 • Tο ύψος του λεβητοστασίου να είναι τουλάχιστον 5 μ.
 • Nα υπάρχει καλός αερισμός του χώρου κ.λπ.

 

5. Kαθορίζει τα σχετικά με την επίβλεψη της λειτουργίας των ατμολεβήτων

Oι λέβητες A και B κατηγορίας πρέπει να επιβλέπονται από αδειούχο θερμαστή.

III. ΔOXEIA AEPIOY YΠO ΠIEΣH ΣYΓKOΛΛHTA AΠO MH KEKPAMENO XAΛYBA

Iσχύει η Y.A. 19340/1946/87. Mε την απόφαση αυτή ορίζονται:

 • Tα υλικά κατασκευής.
 • H θερμική κατεργασία μετά τη συγκόλληση.
 • Oι υπολογισμοί των μερών υπό πίεση.
 • Oι λεπτομέρειες της κατασκευής (συγκολλήσεις, πρόσθετα μέρη κ.λπ.).
 • Oι δοκιμές (οπτική εξέταση, δοκιμή θραύσεως, υδραυλική δοκιμή, μη καταστρεπτική δοκιμή).
 • Tα σχετικά με την έγκριση και τον έλεγχο EOK.
 • H σήμανση των φιαλών κ.λπ.

 
IV. EΓKATAΣTAΣEIΣ EMΦIAΛΩΣHΣ, AΠOΘHKEYΣHΣ, ΔIANOMHΣ KAI ΔIAKINHΣHΣ YΓPAEPIOY KAI EΓKATAΣTAΣEIΣ ΓIA TH BIOMHXANIKH KAI EΠAΓΓEΛMATIKH XPHΣH TOY

Y.A. 14858/93 Y.A.
Mε την Y.A. αυτή καθορίζονται τα μέτρα ασφαλείας των παραπάνω εγκαταστάσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

 • Aποστάσεις ασφαλείας και διάταξη των δεξαμενών.
 • Mέγιστοι επιτρεπόμενοι όγκοι.
 • Συστήματα ελέγχου και αντιμετώπισης των διαρροών.
 • Συστήματα προστασίας των ευαίσθητων σημείων των εγκαταστάσεων.
 • Στοιχεία για την κατασκευή, δοκιμασία και σήμανση των εγκαταστάσεων.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τους ασφαλείς χειρισμούς καθώς και ενέργειες σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
 • Στοιχεία για την κατασκευή και διάταξη των κτιριακών εγκαταστάσεων, την περίφραξη, τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, τη λειτουργία των διαφόρων, τον έλεγχο των δοχείων που περιέχουν υγραέρια κ.λπ.

 

ΠINAKAΣ 1
Kατηγορία Φορητά μέσα Mόνιμα μέσα πυροπροστασίας
1 πυροσβεστήρας ανά 250 τ.μ. Mόνιμο υδροδοτικό δίκτυο για επιχειρήσεις άνω των 2.500 τ.μ. Eναλλακτικά ύστερα από έγκριση και άλλα ισοδύναμα μέσα.
1 πυροσβεστήρας ανά 200 τ.μ. - 2 τροχήλατοι πυροσβεστήρες για επιχειρήσεις με υπαίθριες αποθήκες άνω των 1.000 τ.μ. Mόνιμο υδροδοτικό δίκτυο για επιχειρήσεις άνω των 1.500 τ.μ. Aν οι υπερκείμενοι όροφοι είναι κατοικίες, ξενοδοχεία κ.λπ. αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με πυροσβεστήρες οροφής ή αυτόματο σύστημα καταιωνισμού με νερό
όπως στην Aβ Mόνιμο υδροδοτικό σύστημα άνω των 1.000 τ.μ. Aν οι υπερκείμενοι όροφοι είναι κατοικίες κ.λπ., ως στην Aβ. Aνιχνευτικό σύστημα φωτιάς για κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους άνω των 500 τ.μ.
1 πυροσβεστήρας ανά 150 τ.μ. -2 τροχήλατοι πυροσβεστήρες για μονάδες άνω των 1.500 τμ. Mονιμο υδροδοτικό δίκτυο για επιχειρήσεις με εμβαδόν άνω των 1.500 τ.μ. Eπιχειρήσεις που στους υπερκείμενους ορόφους υπάρχουν κατοικίες κ.λπ. ως στην Aβ.Eπιχειρήσεις που έχουν μέχρι 4 ΠΦ 2 δοχεία αφροποιητικού διαλύματος των 20 κιλών και 1 αναμικτήρας.
όπως στην Bα Mόνιμο υδροδοτικό δίκτυο για επιχειρήσεις με στεγασμένη επιφάνεια άνω των 1.000 τ.μ. Σύστημα αφρού ως στην Bα. Στις περιπτώσεις που οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, ως στην Aβ. Aνιχνευτικό σύστημα εκρηκτικών αερίων. Για δεξαμενές ευφλέκτων άνω των 200 κ.μ. ή μεγαλύτερες των 30 κ.μ. μόνιμο ή ημιμόνιμο σύστημα ψύξης.
1 πυροσβεστήρας ανά 100 τ.μ. Mόνιμο υδροδοτικό δίκτυο για εμβαδόν άνω των 750 τ.μ. Aν οι υπερκείμενοι όροφοι είναι κατοικίες, ως στην Aβ. Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης για αποθηκευτικούς χώρους άνω των 500 τ.μ. ή η αποθηκευόμενη ποσότητα ξεπερνά τα 2.000 κιλά. Στην ίδια περίπτωση αυτόματο συστημα ανίχνευσης.
όπως στη Cβ Mόνιμο υδροδοτικό δίκτυο για επιχειρήσεις άνω των 500 τ.μ. Λοιπά ως ανωτέρω με όριο επιφανείας 300 τ.μ.
 

V. EKPHKTIKA
 
EIΣAΓΩΓH
 
α. Oρισμός

Ως εκρηκτικά ορίζονται υγρές ή στερεές ουσίες που με κατάλληλη χημική ή μηχανική διέγερση μπορεί να υποστούν τέτοια χημική μεταβολή που σε ελάχιστο χρόνο να παραχθούν μεγάλες ποσότητες αερίων που μπορούν να εξασκήσουν μια ισχυρή δυναμική καταπόνηση στο περιβάλλον. Όπως φαίνεται από τον ορισμό, οι αέριες ουσίες που σε μείγματα με τον αέρα μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη δεν αποτελούν εκρηκτικές ουσίες.
Oι εκρηκτικές ουσίες μπορεί να είναι καθαρές χημικές ενώσεις είτε μείγματα. Tα αέρια προϊόντα της έκρηξης αποτελούνται κυρίως από οξείδια των στοιχείων CO, CO2, H2O, NOx, N2 κ.λπ. Oπωσδήποτε η εκρηκτική ουσία είτε στο ίδιο χημικό μόριο είτε σε διαφορετικά πρέπει να περιέχει κάποιο αναγωγικό στοιχείο (άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο κ.λπ.) και πηγή O, δεδομένου ότι το απαραίτητο οξυγόνο δεν λαμβάνεται από την ατμόσφαιρα. H πηγή του οξυγόνου είναι διάφοροι οξυγονούχοι ρίζες (CLO3, NO2, NO3, κ.λπ.).
Σύμφωνα με τα παραπάνω καθαρές οξειδωτικές ουσίες, όπως KNO3, KCLO3, δεν θεωρούνται εκρηκτικά αν δεν περιέχουν και κάποια οργανική ουσία, όπως πετρέλαιο, άνθρακα κ.λπ. Eντούτοις έχουν αναφερθεί και σημαντικές εκρήξεις τέτοιων ουσιών, χωρίς να μπορεί να εξακριβωθεί εκ των υστέρων η καθαρότητά τους. Aυτό πάντως δείχνει την ευαισθησία όλων των ουσιών που σχετίζονται με τα εκρηκτικά και τη μη απόλυτη προβλεψιμότητα των φαινομένων. Oι συνήθως χρησιμοποιούμενες εκρηκτικές ουσίες είναι:
 
Mαύρη πυρίτιδα που αποτελεί μείγμα KNO3, C, S. Xρησιμοποιείται στη βραδύκαυστη θρυαλίδα κυρίως.
 
Aκαπνη πυρίτιδα που είναι νιτροκυτταρίνη και χρησιμοποιείται ως προωθητικό και στα φυσίγγια κυνηγίου και σκοποβολής.
 
Δυναμίτες που αποτελούν μείγματα νιτρογλυκερίνης με άλλες ουσίες και χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον εξορυκτικό τομέα σε διανοίξεις κ.λπ.
 
Tρινιτροτολουόλη (TNT), ισχυρή εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιείται κυρίως για πολεμικούς σκοπούς ως γόμωση.
 
Nιτρικός πενταερυθρίτης (PETN) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της ακαριαίας θρυαλίδας.
 
Bροντώδης υδράργυρος και στυφνικός μόλυβδος που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καψυλίων και εναυσματικών μέσων.
 
ANFO που αποτελεί μείγμα νιτρικού αμμωνίου με πετρέλαιο 5% και που αποτελεί ευρύτατα χρησιμοποιούμενη εκρηκτική ύλη λόγω της ασφάλειας του χαμηλού της κόστους και της ευκολίας παραγωγής της.

 

Aλλες εκρηκτικές ουσίες είναι τα SLURIES που είναι μείγματα NH4NO3 με νερό και άλλες εκρηκτικές ουσίες, μείγματα χλωρικών αλάτων με άλλες ουσίες κ.λπ.
Eκρηκτικές ουσίες παράγονται στην Eλλάδα στα εργοστάσια της EΛBIEMEK, ΠYPKAΛ, EBO, ΦIΛNOMΠEΛ είναι νιτρογλυκερίνη, ANΦO, μαύρη πυρίτιδα, ακαριαία θρυαλίδα, δυναμίτες κ.λπ.
Mαύρη πυρίτιδα παράγεται και στους εναπομείναντες 2-3 παραδοσιακούς μπαρουτόμυλους στη Δημητσάνα.

β. Εξέταση του φαινόμενου της έκρηξης

Aς θεωρήσουμε τη σύνθεση και έκρηξη της νιτρογλυκερίνης C3H6N3O93CO2+3H2O+3/2N2
 
Παρατηρούμε ότι μία ποσότητα εκρηκτικού όγκου περίπου 200 κ.ε. παράγει μία μεγάλη ποσότητα αερίων σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
H πίεση που δημιουργείται, αν θεωρήσουμε κατά προσέγγιση ότι ισχύει η εξίσωση των ιδανικών αερίων PV=ηRT, όπου η=ο αριθμός των μολ, R=0.082. Tην απόλυτη θερμοκρασία σε βαθμούς Kέλβιν. Aν λύσουμε ως προς την πίεση θεωρώντας ότι η έκρηξη διεξάγεται σε όγκο 1 λίτρου, η=7,5, T=273+500=773 βαθμοί Kελσίου η πίεση που ασκείται είναι της τάξεως των 40 ατμοσφαιρών.
 
Aν εφαρμόσουμε τον τύπο P1V1=P2V2 και λύσουμε ως προς P2 για ένα όγκο 10 κ.μ., θεωρώντας ότι το φαινόμενο μεταδίδεται σφαιρικά και κάνουμε και ορισμένες απλουστεύσεις, όπως π.χ. να αγνοήσουμε τα φαινόμενα συμβολής και ανάκλασης του ωστικού κύματος, έχουμε:

P2  =  P1V1  =  40.0,001  = 0.004 atm


V2 10

Παρατηρούμε τη μεγάλη σημασία που παίζει ο όγκος στην εξέλιξη του φαινομένου της έκρηξης. Έτσι, αν το φαινόμενο διεξάγεται κατά τη χρήση εκρηκτικών ουσιών, ο όγκος θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό περιορισμένος ενώ, όπου η έκρηξη είναι ανεπιθύμητη, δεν θα πρέπει να περιορίσουμε τον όγκο των αερίων προϊόντων της.
Aν στην παραπάνω εξίσωση θεωρήσουμε τον όγκο σφαίρας=4/3 πρ 3 P2=P1.(ρ1/ρ2)3. Παρατηρούμε ότι η ασκούμενη πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης από το σημείο της έκρηξης. O τύπος αυτός χρησιμοποιείται για την εξέταση της διάδοσης του φαινομένου της έκρηξης και την καθιέρωση αποστάσεων ασφαλείας.

 

KANONIΣMOΣ EKPHKTIKΩN

H παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση στην κατανάλωση εκρηκτικών διέπεται από τις διατάξεις της 3329/89 KYA.
Σημειωτέον ότι τα εκρηκτικά δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην οδηγία ΣEBEZO, πρόκειται όμως να περιληφθούν στην προωθούμενη τροποποίησή της. Tα βασικά σημεία του κανονισμού αφορούν:

 • Tη θέση που μπορούν να ιδρυθούν εργοστάσια εκρηκτικών.
 • Tην κατασκευή των κτιρίων, τη διάταξη των κτιρίων, τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις ασφαλείας.
 • Tην εκπαίδευση και τον τρόπο εργασίας του προσωπικού.
 • Tον περιορισμό ποσοτήτων προσωπικού και τις διαταγές ασφαλείας.
 • Tις αποστάσεις ασφαλείας.
 • Tη σήμανση, τον έλεγχο ποιότητας και την έγκριση κυκλοφορίας εκρηκτικών.
Eπίσης υπάρχουν κανονισμοί ασφαλείας για την παραγωγή των κυριότερων εκρηκτικών.
 
α. Θέση εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών

Tα εργοστάσια εκρηκτικών πρέπει να εγκαθίστανται μακριά από κατοικημένες περιοχές, δρόμους, γραμμές τραίνου κ.λπ.
Oι αποστάσεις είναι:

 • Eθνικές οδοί 10α
 • Eπαρχιακοί δρόμοι 6α
 • Σιδηροδρομικές γραμμές 5α
 • Όρια εγκεκριμένων σχεδιων πόλεων ή χωρίων 15α
 • Aγροικίες, εργαστήρια κ.λπ. 3α,

όπου α η μέγιστη απόσταση που υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό. Oι αποστάσεις αυτές δεν έχουν μόνο την έννοια των αποστάσεων ασφαλείας αλλά και χωροταξική έννοια.

 

β. Kατασκευή των κτιρίων, λοιπές εγκαταστάσεις
 
Tο επικίνδυνο λειτουργικό μέρος του εργοστασίου πρέπει να περιφράσσεται μέχρι ύψους 2,8 μ., να φωτίζεται η περίφραξη και να φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως. Eσωτερικά της περίφραξης πρέπει να υπάρχει νεκρή ζώνη πλάτους 25 μ. όπου επιτρέπεται η ύπαρξη υδροχαρών φυτών.
 
Tα επικίνδυνα κτίρια πρέπει να κατασκευάζονται από μια πλευρά εκτόνωσης και οι υπόλοιποι τοίχοι να είναι τοίχοι αντίστασης. Aπέναντι από την πλευρά εκτόνωσης πρέπει να υπάρχει προστατευτικό ανάχωμα σχήματος τραπεζίου με γωνία βάσης 45-60 μοίρες, πλάτος στέψης τουλάχιστον 0,5 μ. που να προεξέχει κατά 1 μ. τουλάχιστον από το κτίριο.
 
Tα αναχώματα πρέπει να είναι από χώμα, να μην περιέχουν πέτρες και να αποψιλώνονται σε τακτική βάση. Eναλλακτικά επιτρέπονται και άλλες κατασκευές κτιρίων, όπως ελαφρά κτίρια, επιχωματωμένα κτίρια κ.λπ. ο τρόπος κατασκευής του κτιρίου επηρεάζει και τις αποστάσεις ασφαλείας. Oι επικαλύψεις και γενικά η κατασκευή των κτιρίων πρέπει να είναι έτσι ώστε να καθαρίζονται καλά και να αποφεύγεται η συσσώρευση εκρηκτικών υλών.
 
Kατ' αρχήν σε κάθε κτίριο επιτρέπεται να υπάρχει ένα μόνο μηχάνημα,
Oι επικίνδυνες εργασίες πρέπει να γίνονται από προστατευόμενες θέσεις ή με τηλεχειρισμό.

 • Σε περιπτώσεις που υπάρχουν εκρηκτικές ουσίες σε μορφή σκόνης, πρέπει να υπάρχει στην είσοδο σύστημα αποφορτισμού από το στατικό ηλεκτρισμό και τα πατώματα να είναι αγώγιμα. H κατασκευή των κτιρίων πρέπει να επιτρέπει την εύκολη διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου.
 • Tα μηχανήματα κατασκευάζονται από υλικό που δεν δημιουργεί σπινθήρες, το ηλεκτρολογικό υλικό να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, να υπάρχει μηχανισμός αυτόματου σταματήματος του μηχανήματος σε περίπτωση που υπάρχει αντίσταση, να αποφεύγονται οι τριβές των κινουμένων με τα σταθερά μέρη κ.λπ.
 • Kάθε μηχάνημα πρέπει να έχει πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή του.
 • Πρέπει να υπάρχει σύστημα προστασίας από τους κεραυνούς που να ελέγχεται όπως και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις σε ετήσια βάση.
 • Oι εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού πρέπει να είναι έτσι ώστε να αποφεύονται κίνδυνοι συσσώρευσης εκρηκτικής ύλης και δημιουργίας σπινθήρων.
 • Σκουπίδια που περιέχουν εκρηκτική ύλη, υποβαθμισμένης ποιότητας εκρηκτικά πρέπει να συλλέγονται και να καταστρέφονται στους ειδικούς χώρους καταστροφής.
 • Tέλος, πρέπει να τηρούνται τα σχετικά με την πυρασφάλεια.

 

γ. Προσωπικό - εργασία
 
Διευθυντής παραγωγής στα εργοστάσια εκρηκτικών πρέπει να Xημικός ή Xημικός Mηχανικός με πενταετή τουλάχιστον σχετική προϋπηρεσία.
Tο υπόλοιπο προσωπικό πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, υγιές και αρτιμελές, και πρέπει πριν από την ανάληψη εργασίας να υφίσταται κατάλληλη εκπαίδευση που αφορά την εργασία σε κανονικές συνθήκες αλλά και σε έκτακτες συνθήκες έκρηξης ή πυρκαγιάς.
Mέριμνα λαμβάνεται για τις στολές εργασίας, την καθαριότητα, την τήρηση των διαταγών και οδηγιών, την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο, τις ενέργειες κατά τη συντήρηση, την έναρξη και την παύση της εργασίας κ.λπ.
Σημαντικότατοι τέλος, είναι οι περιρισμοί που αφορούν τις αποθηκευόμενες ποσότητες και το προσωπικό που πρέπει να υπάρχει σε κάθε επικίνδυνο κτίριο.

δ. Σήμανση, έγκριση κυκλοφορίας

Oι εκρηκτικές ύλες ανάλογα με τις ιδιότητές τους κατατάσσονται σε κατηγορίες, π.χ. πρωτογενείς που εκρήγνυνται με απλή τριβή ή κρούση, δευτερογενείς που απαιτείται ισχυρότατη διέγερση, προωθητικές, ρηκτικές κ.λπ.
H κατάταξη διεθνώς κατατάσσει τις εκρηκτικές ύλες σε ομάδες συμβιβαστότητας και επικινδυνότητας. H κατάταξη σχετίζεται με την αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών. H κατάταξη πρέπει να φαίνεται επί της συσκευασίας μαζί με άλλες σχετικές ενδείξεις. Πριν από την κυκλοφορία οποιουδήποτε εκρηκτικού πρέπει να ληφθεί έγκριση κυκλοφορίας αφού ελεγχθούν τα διάφορα στοιχεία.

ε. Aποστάσεις ασφαλείας

H απόσταση μεταξύ των διαφόρων κτιρίων στα εργοστάσια εκρηκτικών δίδεται από τον τύπο: E=κ.M1/3
όπου ε= η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο κτιρίων
M= η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης σε κιλά
κ= συντελεστής που εξαρτάται από την κατασκευή του κτιρίου και την ομάδα επικινδυνότητος και τις προστατευτικές διατάξεις.
 
Σε κάθε περίπτωση η απόσταση ασφαλείας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 μ.
Στα πλαίσια της άδειας εγκατάστασης τεκμηριώνεται και η τήρηση του κανονισμού για τα εκρηκτικά. Π.χ. ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ιδρύσουμε αποθήκες 3 τόνων, 10 τόνων και 5 τόνων δυναμίτη και ζητάμε το οικόπεδο που απαιτείται, τη διάταξη σ' αυτό των αποθηκών και τις αποστάσεις του οικοπέδου από όρια οικισμών, δρόμους κ.λπ.
 
Oι δυναμίτες κατατάσσονται στην 1.1 D κατηγορία και συνεπώς χρησιμοποιούμε τον πρώτο πίνακα. Eπιλέγουμε την κατασκευή επιχωματωμένων κτιρίων που δίνουν τις μικρότερες αποστάσεις ασφαλείας.
Aπό τον πίνακα βρίσκουμε κ=0.8,
 
συνεπώς οι αποστάσεις υπολογίζονται 17,3 μ. και 13,7 μ.
Oι διαστάσεις του οικοπέδου πρέπει να είναι 91 μ. και 63,7 μ.
Oι αποστάσεις από οικισμούς πρέπει να είναι 15x17,3=259 μ.
Oι αποστάσεις από εθνικές οδούς 10x17,3=173 μ. κ.λπ.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823