ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ

Οι βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή αυτοματοποίηση των μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων τοπικής εφαρμογής με ξηρή σκόνη, που συνδέονται με υδραυλικό δίκτυο κλειστών καταιωνιστών (sprinklers) είναι:

  1.  Η συγκράτηση του κατασβεστικού μέσου μέσα στην φιάλη του πυροσβεστήρα, όταν αυτή τίθεται σε αυτόματη λειτουργία και αποκλεισμός εισροής του στην σωλήνωση.
  2.  Ο υδραυλικός έλεγχος της στεγανότητας του δικτύου των κλειστών καταιωνιστών, πριν από την αυτοματοποίηση του συστήματος.
  3. Η μόνιμη υδραυλική υποστήριξη του δικτύου των κλειστών καταιωνιστών, για την εξασφάλιση της ασφαλούς και μακρόχρονης λειτουργίας του, χωρίς απώλειες πίεσης.

Και οι τρεις ως άνω προϋποθέσεις, επιτυγχάνονται με την εγκατάσταση συμπληρωματικής φιάλης με πίεση αζώτου (πιλότος αντιστάθμισης) μικρής χωρητικότητας, εξαρτώμενης από το μήκος της σωλήνωσης, η οποία συνδέεται με το υδραυλικό δίκτυο της αυτόματης λειτουργίας, όπως δείχνει το κατωτέρω σχεδιάγραμμα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ:

Έχοντας σαν δεδομένο ότι η πίεση λειτουργίας του πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής, σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ3, πρέπει να είναι 13,6 bar, η πίεση αυτή πρέπει να εξισορροπηθεί από τον πιλότο αντιστάθμισης, πριν ανοίξει η βάνα αυτοματοποίησης του συστήματος , έτσι σύμφωνα με τον νόμο των αερίων, ισχύει:

Pπ . Vπ = 13,6 ( π.D2/4.L+Vπ)

‘Όπου:

Vπ : Όγκος φιάλης πιλότου υποστήριξης

Pπ : Αρχική πίεση φιάλης πιλότου υποστήριξης

L : Μήκος σωλήνωσης αυτομάτου υδραυλικού κυκλώματος

D : Διάμετρος σωλήνωσης αυτομάτου υδραυλικού κυκλώματος

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ : Η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του ανωτέρω συστήματος απαιτεί την τήρηση βιβλίου ελέγχου και συντήρησης, κατά το άρθρο 10 των μετά το 1997 Πυροσβεστικών Διατάξεων για τα μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και την ετήσια πιστοποίηση καλής λειτουργίας από αρμόδιο άτομο.

Ο  Συντάξας

 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Η διακοπή της κεντρικής παροχής του αερίου καυσίμου, θα γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα, οριστικά και αμετάκλητα μόνο στην περίπτωση που ένας ανιχνευτής αερίων ενεργοποιηθεί και η ενεργοποίηση αυτή διαρκέσει περισσότερο από το χρονικό διάστημα των 30 δευτερολέπτων της ώρας (30 sec).

Αν η ενεργοποίηση του ανιχνευτή είναι προσωρινή, αυτός ηρεμεί αυτόματα μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα και δεν διακόπτεται η κεντρική παροχή.

Η οριστική διακοπή της παροχής αερίου καυσίμου γίνεται με ειδική ηλεκτρική βαλβίδα κατάλληλη για υγραέρια, που διαθέτει μηχανισμό μανδάλωσης ή με ανοξείδωτη πνευματική βαλβίδα που ενεργοποιείται από ειδικό φιαλίδιο αζώτου το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτροβαλβίδα και τοποθετείται σε απόσταση 1,5 μ περίπου από την κεντρική παροχή.

Το κατωτέρω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει την διάταξη του περιγραφόμενου  συστήματος:

 

 

 

Το σύστημα για λόγους ασφάλειας, απαραίτητα διαθέτει δύο (2) διακόπτες χειρισμού.

Ο πρώτος βρίσκεται ενσωματωμένος στον πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας και χρησιμοποιείται για την χειροκίνητη ενεργοποίηση της βαλβίδας διακοπής της κεντρικής παροχής στην περίπτωση που διαπιστωθεί εστία φωτιάς σε παραπλήσιους χώρους ή ιδιοκτησίες.

Ο δεύτερος βρίσκεται στον πίνακα του μηχανισμού της ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης, για την χειροκίνητη απενεργοποίηση της αυτόματης εντολής προς την βαλβίδα διακοπής, χωρίς την απενεργοποίηση των ανιχνευτών, στην περίπτωση που πιθανολογείται η ύπαρξη συγκέντρωσης αερίου για λόγους δοκιμών ή service. .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στο ίδιο σύστημα είναι δυνατόν να συνδεθούν περισσότεροι από έναν και μέχρι 10 ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων.

Ο  Συντάξας

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823