ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Απο το περιοδικό "Τεχνικά"


ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Φ15/ΟΙΚ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90 Β'/30.1.06)                                     Παρουσίαση: Β. Η. Σελλουντος

Με Κοινή Υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών κ.κ. Προκ. Παυλόπουλου (Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης), Γ, Βουλγαράκη (Δημοσίας Τάξης) και Δημ. Σιούφα (Ανάπτυξης) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Πυροπροστασίας για τις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕ Κ68Α'). Η ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90 Β730-1-2006) εξεδόθη με πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης. Για το θέμα αυτό ο κ. Δημ. Σιούφας δήλωσε (13.2.06): «Από τις 11 Μαρτίου 2005 βρίσκεται σε ισχύ ο Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α') «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης», με τον οποίο επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά στη διαδικασία και στα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να απλοποιηθεί περαιτέρω το σύστημα αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, επεξεργάσθηκε με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, σύγχρονο και λειτουργικό και επιπλέον εναρμονισμένο με το Ν.3325/2005.

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση, αντικαθιστά την παλαιότερη με αριθμό 5905/1995 (ΦΕΚ 611 Β') και με αυτήν αντιμετωπίζονται τα συναφή με το Ν.3325/2005 θέματα και αφορούν στην εφαρμογή των διαδικασιών χορήγησης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Επίσης, επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και στον έλεγχο αυτών, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής:
1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αποκτά μια νέα αρμοδιότητα και συγκεκριμένα θα διαπιστώνει τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις της Κατηγορίας "Ο" (μηδενικός κίνδυνος) και στα επαγγελματικά εργαστήρια της Κατηγορίας "Αα" (μικρός κίνδυνος). Κατά συνέπεια, η Διεύθυνση Ανάπτυξης ως η Αδειοδοτούσα Αρχή των μεταποιητικών επιχειρήσεων, με τη νέα αυτή αρμοδιότητα ενισχύει το ρόλο της ως Υπηρεσίας μιας στάσης, με προφανή τα οφέλη για τον πολίτη.

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό πυροπροστασίας οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας "Ο" ανεξάρτητα από την ιπποδύναμη τους και τα επαγγελματικά εργαστήρια της Κατηγορίας "Αα", των οποίων η ιπποδύναμη είναι μέχρι 22 kW (κινητήρια) και 50 KW (θερμική). Κατά συνέπεια, για ένα μεγάλο αριθμό μεταποιητικών επιχειρήσεων επιταχύνεται η διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας.
3. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας "Αα" με ιπποδύναμη πάνω από 22 kW (κινητήρια) και 50 kW (θερμική), απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας και προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας στο στάδιο χορήγησης της άδειας λειτουργίας, ο επενδυτής θα προσκομίζει στη Πυροσβεστική Υπηρεσία μόνο ένα αντίγραφο του σχεδίου (κάτοψης) που έχει ήδη υποβάλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή, σε προγενέστερο στάδιο κατά τη χορήγηση της άδειας εγκατάοτα
σης. Κατά συνέπεια απλοποιούνται οι διαδικασίες σε δύο Υπηρεσίες (Πυροσβεστική και Διεύθυνση Ανάπτυξης) και μειώνεται το κόστος της εγκατάστασης της επιχείρησης.
4. Η σύνταξη της μελέτης πυροπροστασίας, όπου απαιτείται, γίνεται στο στάδιο της άδειας λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό, απλοποιείται η διαδικασία χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και γίνεται εναρμόνιση με ανάλογη ρύθμιση στο Ν.3325/2005.

5. Προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο μελετητής - επιβλέπων μηχανικός υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εγκατασταθεί στην επιχείρηση τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην ήδη εγκεκριμένη μελέτη και η Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται να προβεί άμεσα στη χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Εντός δύο (2) μηνών πραγματοποιεί αυτοψία στην επιχείρηση για τη διαπίστωση τήρησης των μέσων πυροπροστασίας. Σε διαφορετική περίπτωση η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή τις παρατηρήσεις της για τις δικές της ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας και μειώνεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.
6. Για πρώτη φορά καθιερώνεται χρονική διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού πυροπροστασίας οκτώ (8) ετών, για να ταυτίζεται με τη χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας, ενώ μέχρι σήμερα ισχύουν τα πέντε (5) έτη. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εναρμόνιση με ανάλογη ρύθμιση στο Ν.3325/2005.
7. Εντάσσονται νέες δραστηριότητες σε κατηγορίες κινδύνου, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν υπαχθεί σε καμία κατηγορία με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των κατόχων των επιχειρήσεων και των μηχανικών τους.
8. Καταργείται το δικαίωμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να ζητά από τον ενδιαφερόμενο σε ορισμένες περιπτώσεις τη λήψη  εφόσον έχει υλοποιηθεί η εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, γ
9. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δεξαμενές υγρών καυσίμων α μέχρι 5 κυβικά μέτρα για τις λειτουργικές τους ανάγκες (όπως αρτοποιεία, επαγγελματικά εργαστήρια τροφίμων και γλυκών κ.α.) j καθώς και υγραέριο μέχρι δύο (2) φιάλες, μπορούν να τις εγκαθιστούν οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει λεκάνη ασφαλείας και ανιχνευτικό σύστημα διαρροών, αντίστοιχα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται η σύνταξη συμπληρωματικής μελέτης σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν τα υγρά καύσιμα και τα υγραέρια. Μ' αυτή τη ρύθμιση, πάρα πολλές μικρές βιοτεχνίες απαλλάσσονται από πρόσθετη ταλαιπωρία που δεν πρόσφερε τίποτε στην ασφάλεια τους.

10. Δεν απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, εφόσον βέβαια αυτό είναι σε ισχύ. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εναρμόνιση με ανάλογη ρύθμιση στο Ν.3325/2005, σχετικά με τις μεταβιβάσεις των αδειών λειτουργίας.
11. Δεν απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης πυροπροστασίας στις περιπτώσεις κτιριακής ή μηχανολογικής επέκτασης, εφόσον δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων  μόνιμων μέτρων πυροπροστασίας και δεν αλλάζει η κατηγορία κινδύνου της εγκατάστασης. Κατά συνέπεια, απλοποιείται δραστικά η διαδικασία για τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας και κατ' επέκταση της άδειας λειτουργίας και επιπλέον μειώνεται το κόστος εγκατάστασης».

ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η ΚΥΑ 1589 /104/2005 ασφαλώς ανταποκρίνεται στη γενικότερη κυβερνητική προσπάθεια να απλοποιηθούν οι αναπτυξιακές διαδικασίες και να περιοριστεί η αυθαιρεσία μερικών κρατικών λειτουργών οι οποίοι αντιμετωπίζουν «εχθρικά» και με όπλο την γραφειοκρατία κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια. Π. χ. καταργείται το δικαίωμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να ζητά από τον ενδιαφερόμενο τη λήψη «πρόσθετων μέτρων πυροπροστασίας», πέραν αυτών που προβλέπονται στις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις και στην εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας ή την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας όταν δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση.
Για τα θέματα όμως αυτά θα επανέλθουμε σύντομα με αναλύσεις και επισημάνσεις Ειδικών.


ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Το ΦΕΚ 90/30.1.06, σε 10 βασικά άρθρα και 3 Παραρτήματα, περιλαμβάνει:
Άρθρο 1: Καθορίζει ποιοι υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ και προσδιορίζει τα μέτρα πυροπροστασίας ως προληπτικά μέτρα, κατασταλτικά μέτρα και συγκρότηση ομάδων πυροπροστασίας.
Άρθρο 2: Καθορίζει τα βασικά δεδομένα της μελέτης πυροπροστασίας, τα θέματα που πρέπει να καλύπτει και πότε είναι απαραίτητη.
Άρθρο 3: Καθορίζει ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με Μελέτη Πυροπροστασίας.

Άρθρο 4: Καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας για βιομηχανίες, σε συνδυασμό με τα αναγκαία πιστοποιητικά Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Καθορίζει ακόμη τη χρονική διάρκεια ισχύος των σχετικών πιστοποιητικών και τη διαδικασία ανανέωσης τους.
Άρθρο 5 & 6: Προβλέπουν ποινές για όσους δεν τηρούν τον κανονισμό, διαδικασίες επιβολής των ποινών, χρονικά όρια, διαδικασία ενστάσεων κ. ά.
Άρθρο 7: Αναφέρεται στο δικαίωμα / υποχρέωση της Π.Υ. να διενεργεί ελέγχους.
Άρθρο 8: Αναφέρεται στα Παραρτήματα, την ισχύ της και τη διαδικασία αναθεώρησης της.
Άρθρα 9 & 10: Αναφέρουν τις καταργημένες και αναθεωρημένες διατάξεις και καθορίζουν ως έναρξη ισχύος της ΚΥΑ την ημερομηνία δημοσιεύσεως της (30.1.06).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αναφέρονται αναλυτικά οι Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που καλύπτει η ΚΥΑ και κατατάσσονται σε κατηγορίες:

 


Ι. Κατηγορία Ο
Α. Κατασκευή ειδών από πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά, κατασκευή και κατεργασία.
Β. Γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις και άλλες μηχανολογικές εγκαταστάσεις που δεν αποτελούν μεταποιητικές μονάδες και υπόκεινται στον έλεγχο του ΥΠ .ΑΝ.
Γ. Όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

II. Κατηγορία Α
Στην κατηγορία Α υπάγονται οι εξής βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αα)
Κ.Α. 20 Ειδών Διατροφής
Κ.Α. 21 Ποτών
Κ.Α. 23 Υφαντικές Βιομηχανίες
Κ.Α. 28 Εκτυπώσεων, Εκδόσεων και συναφών δραστηριοτήτων
Κ.Α. 29 Δέρματος και Γουναρικών εκτός από είδη ένδυσης και υπόδησης
Κ.Α. 31 Χημικές
Κ.Α. 33 Προϊόντων από μη Μεταλλικά Ορυκτά εκτός από τα παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα
Κ.Α. 34 Βασικές Μεταλλουργικές Βιομηχανίες
Κ.Α. 35 Κατασκευή Τελικών Προϊόντων από Μέταλλο εκτός από μηχανές και μεταφορικά μέσα ;
Κ.Α. 36 Κατασκευή Μηχανών και Συσκευών εκτός ηλεκτρικών
και των μέσων μεταφοράς
Κ.Α. 37 Κατασκευή Ηλεκτρικών Μηχανών, Συσκευών και λοιπών ειδών
Κ.Α. 38 Κατασκευή Μεταφορικών Μέσων
Κ.Α. 39 Λοιπές Βιομηχανίες

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αβ)
Κ.Α, 22 Καπνοβιομηχανίες
Κ.Α. 23 Υφαντικές Βιομηχανίες
Κ.Α. 24 Ειδών Υπόδησης, Ένδυσης και διαφόρων ειδών από ύφασμα
Κ.Α. 25 Ξύλου και Φελλού εκτός της επιπλοποιίας
Κ.Α. 26 Επίπλων και ειδών επίπλωσης
Κ.Α. 27 Χάρτου
Κ.Α. 28 Εκτυπώσεις, Εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες

K.A. 30 Προϊόντων από Ελαστικό και Πλαστική ύλη
Κ.Α. 31 Χημικές
Κ.Α. 38 Κατασκευή Μεταφορικών μέσων
Κ.Α. 39 Λοιπές Βιομηχανίες

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αγ)
Κ.Α. 31 Χημικές

ΙΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Βα)
Κ.Α. 20 Ειδών Διατροφής εκτός ποτών

Κ.Α. 21 Χημικές βιομηχανίες
K.A. 32 Πετρελαίου και Άνθρακα
2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ββ)
Κ,Α. 21 Ποτών

Κ.Α. 31 Χημικές

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (θα)
2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Οβ)
Κ.Α. 32 Βιομηχανίες Παράγωγων Πετρελαίου και Άνθρακα

3, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Cγ)
Κ.Α. 31 Χημικές

V. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται βιομηχανίες και βιοτεχνίες που κατεργάζονται τα μέταλλα νάτριο, κάλλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο και ζιργκόνιο.


(*) Σε κάθε κατηγορία κινδύνου περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση των επιχειρήσεων που τελικά υπάγονται. Χρειάζεται προσοχή γιατί σε κάθε ομάδα κινδύνου περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ομάδες επιχειρήσεων π.χ. Είδη διατροφής, Ποτών κ.λπ., που αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823