ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο μηχανικός, κατά τη μελέτη και σχεδίαση ενός συστήματος πυροπροστασίας, είναι η ροή του
νερού από το σημείο παροχής μέχρι το σημείο ζήτησης, η οποία πραγματοποιείται σε σωληνώσεις κυκλικής διατομής και εύκαμπτους πυροσβεστικούς σωλήνες.
Μερικά από τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα ροής νερού, που συναντώνται στην πράξη, είναι τα εξής:
• Παραλαβή νερού από ένα κύριο (δημοτικό π.χ.) αγωγό ύδρευσης μέσω υπόγειας σωλήνωσης και σύνδεση του δικτύου μ' ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με καταιονισμό (Sprinkler).
• Παραλαβή νερού από μια δεξαμενή μέσω κατάλληλου υδροστομίου και σύνδεση σε δίκτυο σωληνώσεων.
• Παραλαβή νερού από μια κινητή πυροσβεστική αντλία και τροφοδότηση ακροφυσίων μέσω ενός ή περισσότερων εύκαμπτων πυροσβεστικών σωλήνων.
• Μεταφορά νερού από μια μόνιμης ετοιμότητας πυροσβεστική αντλία στους ορόφους ενός κτιρίου, μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Η ροή των ρευστών διακρίνεται σε στρωτή και σε τυρβώδη.
Το σχήμα 3.4α παρουσιάζει χαρακτηριστικά το φαινόμενο της στρωτής ροής (κίνηση των μορίων του ρευστού σε παράλληλες γραμμές), τη ροή
στη μεταβατική ζώνη και την τυρβώδη ροή.
Σε κάθε περίπτωση, μια χαρακτηριστική τιμή του ενδεικτικού αριθμού Reynolds προδιαγράφει το είδος της ροής. Υπάρχει, δηλαδή, μια κρίσιμη τιμή του
αριθμού Reynolds, πέραν της οποίας η ροή μετατρέπεται σε τυρβώδη.
Στην περιοχή της στρωτής ροής, οι δυνάμεις συνεκτικότητας του ρευστού είναι σημαντικές σε σχέση με τις δυνάμεις αδρανείας.
Το ρευστό, σ' αυτή την περίπτωση, κινείται σε παράλληλα στρώματα, σε σταθερές (παράλληλες μεταξύ τους) γραμμές ροής και δεν παρατηρείται ανάμιξη μαζών γειτονικών στρώσεων. Στην περίπτωση αυτή η διανομή της ταχύτητας σε μια κάθετη τομή έχει παραβολική μορφή (σχήμα 3.4β).

 

Τυρβώδης ροή παρατηρείται όταν οι δυνάμεις αδρανείας είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δυνάμεις συνεκτικότητας. Το ρευστό σ' αυτή την περίπτωση κινείται ακανόνιστα και τα ανύσματα της ταχύτητας και της πίεσης μεταβάλλονται τακτικά κατά μεγέθη και διεύθυνση σε κάθε στιγμή, ενώ συγχρόνως παρατηρείται έντονη ανάμειξη γειτονικών ποσοτήτων ρευστού.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823