ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΑ

Η εξασφάλιση των κατάλληλων πηγών παροχής νερού είναι ένα θέμα πολύ ζωτικής σημασίας. Κάθε αυτόματο σύστημα κατάσβεσης πρέπει να διαθέτει ένα
τουλάχιστον αυτόματο σύστημα παροχής νερού, δηλαδή ένα σύστημα στο οποίο παρέχεται νερό χωρίς να απαιτείται καμιά χειροκίνητη λειτουργία.
Η αναγκαία παροχή νερού υπολογίζεται, αφού καθοριστεί ο αριθμός των ακροφυσίων  Sprinkler ή ομίχλης που θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα σε μια πυρκαγιά, ενώ ακόμη πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται σ' ένα σύστημα με εύκαμπτους πυροσβεστικούς σωλήνες, εάν
έχει προβλεφθεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με ένα από τα δυο προηγούμενα συστήματα.
Σύμφωνα με τους Αμερικανικούς Κανονισμούς N.F.P.A, τα διάφορα κτίρια και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό κινδύνου της πυρκαγιάς (ανάλογη κατάταξη για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις γίνεται στο ΦΕΚ 241/22.4.1988. Τεύχος Β και για τις αίθουσες
συγκεντρώσεως κοινού στο ΦΕΚ32/17.2.1988τεύχοςΑ). Ο βαθμός κινδύνου ενός κτιρίου ή γενικότερα μιας δομικής κατασκευής, χαρακτηρίζεται από το σχετικό κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, από τον κίνδυνο από τα παραγόμενα αέρια και τους καπνούς, από τον κίνδυνο να προκληθούν εκρήξεις
και από κάθε άλλο φαινόμενο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ενοίκων ή την ασφάλεια της δομικής κατασκευής.
Η ταξινόμηση των κτιρίων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες βαθμού κινδύνου:

• Μικρός βαθμός κινδύνου
Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου και τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο κτίριο, έχουν πολύ μικρή δυνατότητα καύσης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συνήθως τα παρακάτω κτίρια:
Κατοικίες
Γραφεία
Εκκλησίες
Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Εστιατόρια
Θέατρα (εξαιρούνται τα παρασκήνια)
Ινστιτούτα σπουδών
Βιβλιοθήκες (εκτός από τους αποθηκευτικούς χώρους)
Λέσχες
Μουσεία
Νοσοκομεία
Οίκοι ευγηρίας
Χώροι με παλιά αχρησιμοποίητα είδη (αντίκες)

• Μεσαίος βαθμός κινδύνου
Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου και τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο κτίριο, έχουν τη δυνατότητα καύσης με μέτρια ταχύτητα ή τη δημιουργία σήμανπκής ποσότητας καπνού,          αλλά δεν μπορούν να προκαλέσουν -σε περίπτωση πυρκαγιάς— δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις ή εκρήξεις. Τα κτίρια της κατηγορίας αυτής χωρίζονται σε τρεις ομάδες:

* Ομάδα 1: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τα τμήματα των κτιρίων με μέτριες ποσότητες καύσιμων υλικών, των οποίων οι σωροί αποθήκευσης δεν ξεπερνούν τα 2,4 m (8 ft) ύψος περίπου.
Τέτοια κτίρια είναι:
Εργοστάσια παραγωγής και εμφιάλωσης ποτών
Εργοστάσια παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Εργοστάσια υαλοπινάκων και γενικά αντικειμένων από γυαλί.
Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις
Κλίβανοι
Κουζίνες εστιατορίων
Πλυντήρια
Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ)

* Ομάδα 2: Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την Ομάδα 1, με τη διαφορά ότι το ύψος των σωρών αποθήκευσης των καύσιμων υλικών δεν ξεπερνά τα 3,6 m
(12 ft περίπου). Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα περισσότερα κτίρια που χαρακτηρίζονται από συνήθη βαθμό κινδύνου και είναι:
Αποθήκες εργαλείων
Βιβλιοθήκες με μεγάλο αριθμό βιβλίων
Εγκαταστάσεις απόσταξης
Εργοστάσια δερμάτινων ειδών
Εργοστάσια μεταλλικών κατασκευών
Καπνοβιομηχανίες
Μηχανουργεία
Τυπογραφεία
Υφαντουργικές βιομηχανίες
Χημικές βιομηχανίες

* Ομάδα 3: Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τα τμήματα των κτιρίων με μεγάλες ποσότητες καύσιμων υλικών. Τέτοια κτίρια είναι:
Αποθηκευτικοί χώροι ποτών, επίπλων, χρωμάτων, χαρτιών κλπ.
Εργοστάσια ειδών διατροφής
Εργοστάσια κατασκευής ελαστικών αυτοκινήτων
Εργοστάσια κατεργασίας ξύλου
Συνεργεία αυτοκινήτων
Χαρτοβιομηχανίες

• Υψηλός βαθμός κινδύνου
Τα κτίρια της κατηγορίας αυτής χωρίζονται σε δυο ομάδες:

* Ομάδα 1: Περιλαμβάνονται τα κτίρια ατά οποία υπάρχουν αντλιοστάσια καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών, υπό πίεση Τέτοια κτίρια είναι:
• Εκτυπωτήρια που χρησιμοποιούν μελάνες με σημείο ανάφλεξης χαμηλότερο από 40° C
• Εργοστάσια παραγώγων πετρελαίου
• Εργοστάσια πλαστικών
• Χώροι αποθήκευσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών

* Ομάδα 2: Περιλαμβάνονται τα κτίρια στα οποία υπάρχουν μεγάλες ποσότητες πολύ εύφλεκτων υλικών. Τέτοια κτίρια είναι:
• Βιομηχανίες που κατεργάζονται τα μέταλλα Νάτριο, Κάλλιο, Τιτάνιο κλπ.
• Εμφιαλωτήρια κατασκευής σπίρτων (πυρεία), πυροτεχνημάτων και εκρηκτικών υλών
• Εργοστάσια παραγωγής καυσίμων αερίων
• Χώροι αποθήκευσης υγραερίου


ΔΟΚΙΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Προκειμένου να εκτιμήσουμε αν το νερό που προέρχεται από ένα δημόσιο αγωγό ύδρευσης μπορεί να δώσει την κατάλληλη παροχή, ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή τροφοδότησης ενός αυτόματου συστήματος Sprinkler ή τεχνητής ομίχλης νερού, 'είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μια δοκιμή παροχής. Με τη δοκιμή αυτή μπορούμε να διαπιστώσουμε αν στη βάση του κύριου κατακόρυφου αγωγού τροφοδότησης του συστήματος, η παροχή του νερού (U.S gal/min ή It/min) είναι η κατάλληλη για τη δημιουργία της απαραίτητης πίεσης στα ακροφύσια Sprinkler ή ομίχλης.
Η ευκολότερη μέθοδος για τη δοκιμή παροχής  απαιτεί τη χρήση δυο πυροσβεστικών κρουνών της περιοχής και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
* Τοποθετούμε ένα πιεσόμετρο στον κρουνό (Α) και μετρούμε τη στατική πίεση του νερού
* Τοποθετούμε ένα πιεσόμετρο στον κρουνό (Β) ή ένα σωλήνα Pitot στο στόμιο εκροής του κρουνού. Ο σωλήνας Pitot τοποθετείται στο κέντρο του ρεύματος
του νερού και σε απόσταση ίση με τη μισή διάμετρο του κρουνού μακριά από το άνοιγμα.
* Ανοίγουμε τελείως τον κρουνό (Β) και διαβάζουμε την πίεση στους δυο κρουνούς.
* Με την πίεση στον κρουνό (Β) υπολογίζουμε την παροχή του νερού, ενώ με την αντίστοιχη στον κρουνό (Α) προσδιορίζουμε τη διαθέσιμη πίεση του νερού
στην πιο υψηλή γραμμή των ακροφυσίων Sprinkler ή ομίχλης στο κτίριο.

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823