ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ


• Αυτόματο σύστημα καταιονισμού (Sprinkler)
Ο υπολογισμός της απαιτούμενης παροχής νερού σε ένα αυτόματο σύστημα Sprinkler, γίνεται με τη βοήθεια του πίνακα 3.10 και του διαγράμματος στο σχήμα 3.9.
Η πρώτη στήλη του πίνακα αναφέρεται στους βαθμούς κινδύνου ενός κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τα όσα είδαμε στην παράγραφο 3.3.1. Η
δεύτερη στήλη αναφέρεται στην περίπτωση που η προστασία του κτιρίου γίνεται μόνο από ένα αυτόματο σύστημα Sprinkler, οπότε για τον υπολογισμό της απαιτούμενης παροχής νερού χρησιμοποιούμε το διάγραμμα του σχήματος 3.9.
Για το διάγραμμα αυτό πρέπει να γνωρίζουμε το βαθμό κινδύνου του κτιρίου  και την επιφάνεια υπολογισμού Αυ, η οποία είναι το τμήμα της επιφάνειας του δαπέδου, που παρουσιάζει τις μεγαλύτερες υδραυλικές απαιτήσεις (την μεγαλύτερη πτώση πίεσης του νερού). Είναι προφανές, ότι η επιφάνεια Α« εκλέγεται από το μελετητή μηχανικό Στη συνέχεια από το διάγραμμα υπολογίζουμε την ειδική παροχή του συστήματος q* [(lt/min)/m2 ή (U.S gal/min)/fl2], η οποία αφού πολλαπλασιαστή με την επιφάνεια κάλυψης δαπέδου ανά ακροφύσιο Α
s μας δίνει την παροχή νερού για το πρώτο ακροφύσιο . Όταν η επιφάνεια υπολογισμού Αυ είναι μικρότερη από 1500 ft2 (139 m2) -αρκετές φορές σε κτίρια μικρού και μεσαίου βαθμού κινδύνου - χρησιμοποιούμε την ειδική παροχή q* που αντιστοιχεί σε Αυ = 1500 ft2
Τέλος, για επιφάνεια υπολογισμού Αυ μικρότερη από 2500 ft2 (232 m2) και
κτίρια υψηλού βαθμού κινδύνου, χρησιμοποιούμε την ειδική παροχή q* που αντιστοιχεί σε Αυ = 2500 ft2.
Η τρίτη στήλη δίνει την επιπλέον παροχή νερού, που απαιτείται, όταν η
προστασία του κτιρίου γίνεται από αυτόματο σύστημα Sprinkler και μόνιμο εσωτερικό σύστημα με εύκαμπτους πυροσβεστικούς σωλήνες. Η τέταρτη στήλη δίνει την επιπλέον παροχή νερού που απαιτείται, όταν στο κτίριο υπάρχει συνδυασμός αυτόματου συστήματος Sprinkler και μόνιμου εσωτερικού και εξωτερικού συστήματος με εύκαμπτους πυροσβεστικούς σωλήνες. Τέλος, η πέμπτη στήλη του
πίνακα δίνει το χρόνο που πρέπει να διαρκεί η παροχή του νερού.
• Αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού
Για τον υπολογισμό της παροχής νερού χρησιμοποιούμε συνήθως
ειδική παροχή q* ίση με 0,2
/0,5 (U.S gal/min)/ft2 ή 8,1 / 20,4 (lt/min)/m 2.ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SPRINKLER ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Σε εγκαταστάσεις χαμηλού βαθμού κινδύνου, οι οποίες δεν έχουν ανάγκη από μεγάλες ποσότητες νερού (πόσιμου και βιομηχανικού), είναι δυνατόν να κατασκευαστεί μια μόνο γραμμή νερού που καλύπτει τις βιομηχανικές και τις αντιπυρικές ανάγκες. Πρέπει όμως να τονιστεί, ότι η πιο σωστή λύση είναι η κατασκευή χωριστών γραμμών νερού, για τις διάφορες ανάγκες ενός κτιρίου (πόσιμο, βιομηχανικό, πυρόσβεση).
Το νερό τροφοδότησης των αυτόματων συστημάτων Sprinkler και τεχνητής ομίχλης μπορεί να προέρχεται από πηγάδια, ποταμούς, δημόσιους αγωγούς
ύδρευσης, δεξαμενές βαρύτητας (υπερυψωμένες), δεξαμενές πίεσης κλπ. Στην περίπτωση της σύνδεσης ενός συστήματος (Sprinkter ή τεχνητής ομίχλης νερού) με το δημόσιο αγωγό ύδρευσης, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο του υδραυλικού πλήγματος, ειδικότερα όταν η πίεση του νερού υπερβαίνει τα 100 psi (6,9 bar), θα πρέπει, λοιπόν, να προβλεφθεί μια ανακουφιστική βαλβίδα στην αποχέτευση ή ένας αεροθάλαμος ανάπλασης στη σύνδεση, με χωρητικότητα όχι μικρότερη από 4 ft3 (O.09 m3).
Τέλος, στο σχήμα 3.10, δίνεται η τυπική διάταξη σύνδεσης του κύριου αγωγού ενός αυτόματου συστήματος Sprinkler με το δημόσιο αγωγό ύδρευσης, όταν ο κύριος αγωγός καλύπτει και τις ανάγκες του κτιρίου για νερό οικιακής χρήσης.

 

Στα αυτόματα συστήματα Sprinkler και τεχνητής ομίχλης νερού, είναι επιθυμητό να υπάρχουν συνδέσεις από τις οποίες η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) μπορεί να τροφοδοτήσει το σύστημα με νερό. Ο τρόπος σύνδεσης με την Π.Υ. απεικονίζεται στο σχήμα 3.11. Οι συνδέσεις αυτές θα πρέπει να βρίσκονται προς την πλευρά του δρόμου του κτιρίου και να έχουν τέτοια διάταξη, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη προσαρμογή των πυροσβεστικών σωλήνων.
Τέλος, το σημείο σύνδεσης θα πρέπει να απέχει 0,45 + 1,5 m από το επίπεδο του δρόμου.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα αυτόματο σύστημα Sprinkler ή τεχνητής ομίχλης νερού διαθέτει πολλές πηγές τροφοδότησης (π.χ. δεξαμενή βαρύτητας, δημόσιος αγωγός ύδρευσης, σύνδεση με Πυροσβεστική Υπηρεσία), τότε κάθε πηγή διαθέτει τη δική της βαλβίδα αντεπιστροφής (σχήμα 3.12), η οποία εμποδίζει τη ροή του νερού από τη μια πηγή στην άλλη. Αν στο προηγούμενο παράδειγμα υποθέσουμε ότι η δεξαμενή βαρύτητας έχει τη μεγαλύτερη πίεση, τότε η αρχική ροή σε περίπτωση πυρκαγιάς θα γίνει από την πηγή αυτή. 'Οταν η πίεση της δεξαμενής γίνει μικρότερη από αυτή του δημόσιου αγωγού ύδρευσης, η βαλβίδα αντεπιστροφής της δεξαμενής θα κλείσει και η τροφοδότηση του νερού θα πραγματοποιηθεί από το δίκτυο 'της πόλης.
Τέλος, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνδέεται με το σύστημα, οι βαλβίδες αντεπιστροφής των δυο άλλων πηγών κλείνουν και η τροφοδοσία του νερού
γίνεται μόνο από τις πυροσβεστικές αντλίες.
• Δεξαμενή βαρύτητας
Η δεξαμενή βαρύτητας (σχήμα 3.13) πρέπει να εξασφαλίζει -στην προϋπολογισμένη ελάχιστη πίεση λειτουργίας του συστήματος- την επαρκή ποσότητα
νερού.
Σημείωση: Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό των δεξαμενών βαρύτητας, τα υλικά κατασκευής, τον τρόπο συγκόλλησης, τη στερέωση και το
σύστημα θέρμανσης του νερού κατά τη χειμερινή περίοδο, δίνοντας στους Αμερικαν. Κανονισμούς NFPA 22 - 1964.

• Πιεστικό δοχείο
Αν το πιεστικό δοχείο (σχήμα 3.14) αποτελεί τη μοναδική πηγή τροφοδότησης νερού του αυτόματου συστήματος Sprinkler ή τεχνητής ομίχλης, θα πρέπει να
υπάρχει ένα σύστημα συναγερμού για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πίεση του αέρα και η στάθμη του νερού στο δοχείο είναι χαμηλότερες από τα αντίστοιχα όρια ασφαλείας. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό και τα υλικά κατασκευής του πιεστικού δοχείου δίνονται στους Αμερικανικούς Κανονισμούς  NFPA 22 -1984.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823