ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα εξαρτήματα, από τα οποία αποτελούνται τα αυτόματα συστήματα Sprinkler και τεχνητής ομίχλης νερού, δηλαδή τις σωλη-
νώσεις, τις συνδέσεις, τα στηρίγματα των σωληνώσεων, τις αντλίες κλπ.
Μερικοί χρήσιμοι ορισμοί, που αφορούν τις σωληνώσεις των πυροσβεστικών συστημάτων, είναι οι εξής:
* Κύριος κατακόρυφος αγωγός: Είναι ο κύριος υπέργειος κατακόρυφος σωλήνας τροφοδότησης νερού του συστήματος, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την
πηγή παροχής νερού (δημόσιο αγωγό ύδρευσης, δίκτυο πυροσβεστικής υπηρεσίας, δεξαμενή βαρύτητας κλπ.).
* Κατακόρυφοι αγωγοί: Είναι οι κατακόρυφοι σωλήνες σε ένα αυτόματο σύστημα Sprinkler ή τεχνητής ομίχλης νερού.
* Εγκάρσιοι κύριοι αγωγοί: Είναι οι σωλήνες οι οποίοι τροφοδοτούν τους κλάδους εκείνους που έχουν τα ακροφύσια Sprinkler ή τεχνητής ομίχλης.
* Κλάδοι σωληνώσεων: Είναι οι σωληνώσεις που φέρουν τα ακροφύσια Sprinkler ή τεχνητής ομίχλης.

* Οριζόντιοι κύριοι αγωγοί: Είναι οι σωλήνες που τροφοδοτούν τους κατακόρυφους αγωγούς.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

• Αυτόματο σύστημα Sprinkler

Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται οτα αυτόματα συστήματα Sprinkler είναι χαλύβδινοι (τις περισσότερες φορές) ή χάλκινοι.
Οι χαλύβδινοι σωλήνες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
* Χαλύβδινοι σωλήνες με σπείρωμα ημιβαρέος τύπου Κατασκευάζονται από χάλυβα με αντοχή θραύσης 33/50 kp/mm2, όριο ροής (για πάχη μέχρι 25 mm) > 19 kp/mm2, μήκυνση θραύσης (I =5d για πάχη μέχρι 25 mm) > 18%.
Όμοιοι χάλυβες είναι ο Fe 33-0 κατά την Euronorm 25 και ο St 33-1 κατά DIN 17100. Οι σωλήνες παράγονται με ή χωρίς ραφή και μπορούν να συγκολληθούν
για θερμοκρασίες > 5° C. Εφόσον οτα άκρα τους φέρουν σπείρωμα, αυτό πρέπει να συμφωνεί με τα όσα αναφέρονται στον πίνακα. Οι διαστάσεις
των σωλήνων με σπείρωμα ημιβαρέως τύπου και οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις της εξωτερικής διαμέτρου δίνονται στους πίνακες 3.11 και 3.12 αντίστοιχα.
* Χαλύβδινοι σωλήνες με σπείρωμα βαρέως τύπου
Οι διαστάσεις των σωλήνων αυτών δίνονται στον πίνακα 3.13, ενώ σε ότι αφορά την ποιότητα του υλικού, τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις κλπ., ισχύουν οι παρατη-
ρήσεις που αναφέραμε στους χαλύβδινους σωλήνες με σπείρωμα ημιβαρέος τύπου.
* Χαλύβδινοι σωλήνες χωρίς ραφή
Χρησιμοποιούνται συνήθως δυο ποιότητες των σωλήνων αυτών· η κοινή ποιότητα εμπορίου που αντιστοιχεί προς St 00 (πίνακας 3.14) και η ποιότητα με
προδιαγραφές που αντιστοιχεί προς St 35 (πίνακας 3.15). Η ποιότητα εμπορίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιέσεις μέχρι 25 bar και το όριο ροής του υλικού
(στους 20° C) είναι σ0.2 ζ 15 kp/mm2.
Για μεγαλύτερες απαιτήσεις συνιστάται η ποιότητα με προδιαγραφές, όπου το όριο ροής του υλικού (οτους 20° C) είναι σ0.2
24 kp/mm2. Τέλος, και οι δυο
ποιότητες πρέπει να είναι κατάλληλες για συγκόλληση, καμπύλωση, άνοιγμα χειλιών και άλλες όμοιες παραμορφώσεις, ενώ δεν επιτρέπεται να συνδεθούν με
σπείρωμα, εκτός και αν τα πάχη τους είναι τουλάχιστον ίσα προς αυτά των σωλήνων με σπείρωμα ημιβαρέως τύπου.
Παρατήρηση:
Πλήρη στοιχεία για τους χαλύβδινους σωλήνες χωρίς ραφή δίνονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ 280/83, 497/82, 496/82, 541, ISO 2546/73, 64/74, 221/76, DIN 2448
* Χαλύβδινοι σωλήνες με κατά μήκος ραφή
Μπορεί και πάλι να χρησιμοποιηθούν δυο ποιότητες- η κοινή ποιότητα εμπορίου που αντιστοιχεί προς St 33 και η ποιότητα με προδιαγραφές που αντιστοιχεί προς St 34-2.
Σαν κύριο χαρακτηριστικό αντοχής για την ποιότητα εμπορίου είναι το όριο ροής, που για τους 20° C δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 15 Kp/mm2.
Τα χαρακτηριστικά αντοχής της ποιότητας με προδιαγραφές (ελάχιστα) είναι:
— αντοχή θραύσης 34 / 42 Kp/mm2
- όριο ροής σε 20° C
21 Kp/mmz
σε 200° C  
14 Kp/mm2
σε 250° C  
13 Kp/mm2
σε 300° C  
11 Kp/mm2
- μήκυνση θραύσης σε 20° C (L = 5d)  
28%
- δυσθραυστότπτα κάθε δοκιμίου  
5 Kpm/cm2, μέση τιμή τριών δοκιμίων  8 Kpm/cm2
Όλοι οι χαλύβδινοι σωλήνες με κατά μήκος ραφή (συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που έχουν σπείρωμα ημιβαρέως ή βαρέως τύπου, εφόσον έχουν κατασκευαστεί με ραφή),
πρέπει να έχουν υποστεί ανόπτηση. Οι χάλυβες και των δυο ποιοτήτων των σωλήνων πρέπει να είναι καλά συγκολλήοιμοι και oι σωλήνες να επιδέχονται καμπύλωση, άνοιγμα
χειλιών και άλλες όμοιες παραμορφώσεις. Η σύνδεση τους δεν επιτρέπεται να γίνεται με σπείρωμα, εκτός από την περίπτωση που το πάχος τους είναι τουλάχιστον ίσο προς
το πάχος των σωλήνων με σπείρωμα ημιβαρέος τύπου και η εξωτερική τους διάμετρος ίση με αυτή των τελευταίων. Η σύνδεση τους γίνεται με συγκόλληση. Αν οι σωλήνες
τοποθετούνται έτσι, ώστε να μην είναι εύκολα προσβάσιμοι (π.χ. κάτω από το έδαφος), συνιστάται τα χρησιμοποιούμενα πάχη να είναι ίσα προς αυτά των σωλήνων με σπείρω-
μα βαρέως τύπου και οι συνδέσεις να γίνουν με συγκόλληση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823